Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Надпис, изброяващ главните градски длъжности в Хераклея Синтика

Паметник Tlmn4_0003
Издател(и)
Николай Шаранков.
Вид паметник
плоча
Материал
мрамор
Място на намиране
източно от агората на Хераклея Синтика
Произход
Хераклея Синтика
Видян в
Институция и инвентарен номер
Размери
вис. 55 см, шир. 81 см, деб. 12 см
Размер на буквите
вис. 2.6 - 5.5 см
Разположение на надписа
Надписът е в профилирана рамка с епиграфско поле 44 x 69 cm. В долната част на плочата е има отвор със запазен железен дюбел/клин, привързан с олово. Камъкът е счупен в долната лява част, но вероятно е имал симетрично разположен отвор и в ляво.
Декорация
Надпис
Категория на надписа
строителен надпис
Датиране
втората половина на I в. или началото на II в. сл. Хр.
Критерии за датиране
форма на буквите
Изображения
Текст

Ἡ πόλις
ἀγ⸢ω⸣νοθετοῦντος Τι(βερίου) Κλαυδίου
Βακχίου, πολιταρχούντων Μενάν-
δρου τοῦ Ἁρπάλου, Πύρρου τοῦ Περιγέ-
5νου, Περιγένου τοῦ Νεικοστράτου, Πει-
ερίωνος τοῦ Διονυσίου, Διονυσίου τοῦ Διο-
νυσίου, ταμιεύοντος Ζωΐλου τοῦ Ζωΐλου
τοῦ καὶ Λουκίου.

HΠOΛΙΣ
AΓΟNΟΘΕΤΟYNΤΟΣ!ΤΙΚΛΑΥΔIΟΥ
ΒΑΚΧIΟΥΠΟΛΙΤΑΡΧΟYNΤΩNMΕNAN
ΔΡΟΥΤΟYAΡΠAΛΟΥΠYΡΡΟΥΤΟYΠΕΡΙΓE
5NΟΥΠΕΡΙΓENΟΥΤΟYNΕΙΚΟΣΤΡAΤΟΥΠΕΙ
ΕΡIΩNΟΣΤΟYΔΙΟNΥΣIΟΥΔΙΟNΥΣIΟΥΤΟYΔΙΟ
NΥΣIΟΥΤΑMΙΕYΟNΤΟΣΖΩIΛΟΥΤΟYΖΩIΛΟΥ
ΤΟYΚΑIΛΟΥΚIΟΥ
Градът [посвети/построи тази сграда], когато агонотет беше Тиберий Клавдий Бакхий, политарси бяха Менандър, син на Харпал, Пир, син на Периген, Периген, син на Никострат, Пиерион, син на Дионисий, и Дионисий, син на Дионисий, а ковчежник беше Зоил, син на Зоил, наричан още Луций.
Място на намиране

Google maps

⤦ n: 1

tag: lb

tag: w
πόλις

lemma: πόλις
tag: w
⤦ n: 2

tag: lb
ἀγοωνοθετοῦντος

lemma: ἀγωνοθετέω
tag: w
ἀγ

tag: #text
οω

tag: choice
ο

tag: sic
ω

tag: corr
νοθετοῦντος

tag: #text
!

tag: sic
Τιβερίου Κλαυδίου Βακχίου

nymRef: Τιβέριος Κλαύδιος Βάκχιος
type: official
ref: TiberiusClaudiusBacchius
tag: persName
Τιβερίου

nymRef: Τιβέριος
ref: Tiberius
tag: name
Κλαυδίου

ref: Claudius
nymRef: Κλαύδιος Βάκχιος
tag: name
⤦ n: 3

tag: lb
Βακχίου

nymRef: Βάκχιος
ref: Bacchius
tag: name
,

tag: #text
πολιταρχούντων

lemma: πολιταρχέω
tag: w
Μενάν δρου τοῦ Ἁρπάλου

nymRef: Μένανδρος Ἁρπάλου
type: official
ref: MenanderHarpalou
tag: persName
Μενάν δρου

ref: Menander
nymRef: Μένανδρος
tag: name
Μενάν

tag: #text
⤦ n: 4

break: no
tag: lb
δρου

tag: #text
τοῦ

tag: w
Ἁρπάλου

nymRef: Ἅρπαλος
ref: Harpalos
tag: name
,

tag: #text
Πύρρου τοῦ Περιγέ νου

type: official
ref: PyrrhusPerigenou
nymRef: Πύρρος Περιγένου
tag: persName
Πύρρου

ref: Pyrrhus
nymRef: Πύρρος
tag: name
τοῦ

tag: w
Περιγέ νου

nymRef: Περιγένης
ref: Perigenes
tag: name
Περιγέ

tag: #text
⤦ n: 5

break: no
tag: lb
νου

tag: #text
,

tag: #text
Περιγένου τοῦ Νεικοστράτου

ref: PerigenesNikostratou
nymRef: Περιγένης Νεικοστράτου
type: official
tag: persName
Περιγένου

nymRef: Περιγένης
ref: Perigenes
tag: name
τοῦ

tag: w
Νεικοστράτου

nymRef: Νεικόστρατος
ref: Nikostratus
tag: name
,

tag: #text
Πει ερίωνος τοῦ Διονυσίου

type: official
ref: PierionDionysiou
nymRef: Πειερίων Διονυσίου
tag: persName
Πει ερίωνος

ref: Pierion
nymRef: Πειερίων
tag: name
Πει

tag: #text
⤦ n: 6

break: no
tag: lb
ερίωνος

tag: #text
τοῦ

tag: w
Διονυσίου

nymRef: Διονύσιος
ref: Dionysius
tag: name
,

tag: #text
Διονυσίου τοῦ Διο νυσίου

ref: DionysiusDionysiou
type: official
nymRef: Διονύσιος Διονυσίου
tag: persName
Διονυσίου

nymRef: Διονύσιος
ref: Dionysius
tag: name
τοῦ

tag: w
Διο νυσίου

nymRef: Διονύσιος
ref: Dionysius
tag: name
Διο

tag: #text
⤦ n: 7

break: no
tag: lb
νυσίου

tag: #text
,

tag: #text
ταμιεύοντος

lemma: ταμιεύω
tag: w
Ζωΐλου τοῦ Ζωΐλου τοῦ καὶ Λουκίου

type: official
ref: ZoilusZoilou
nymRef: Ζώϊλος Ζωΐλου ὁ καὶ Λούκιος
tag: persName
Ζωΐλου

nymRef: Ζώϊλος
ref: Zoilus
tag: name
τοῦ

tag: w
Ζωΐλου

nymRef: Ζώϊλος
ref: Zoilus
tag: name
⤦ n: 8

tag: lb
τοῦ

tag: w
καὶ

tag: w
Λουκίου

ref: Lucius
nymRef: Λούκιος
tag: name
.

tag: #text
Критически апарат
Букви в лигатура:
Апарат:

Коментар

Библиография
текуща версия 1 / 2024-06-07