Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

База за статуя на цезар Максим, издигната от град Филипопол

Паметник AE1247
Издател(и)
Николай Шаранков.
Вид паметник
постамент
Материал
мрамор
Място на намиране
Пловдив, преизползван в основите на късноантично мостово съоръжение
Произход
Филипопол
Видян в
експониран в лапидариума в Стария град в Пловдив
Институция и инвентарен номер
Размери
вис. 192 см, шир. 89 см, деб. 68 см
Размер на буквите
вис. 3.2 - 4 см
Разположение на надписа
Декорация
Надпис
Категория на надписа
почетен надпис за императори - проза
Датиране
236 - 238 г. сл. Хр.
Критерии за датиране
office, titulature
Изображения
Текст

Ἀγαθῆι τύχηι.
Τὸν μγι[στ]ον κα[ὶ θειότατον]
Καίσαρ[α ⟦Γ(άιον) Ἰούλ(ιον) Οὐῆρον Μάξιμον⟧]
Εὐτυχ Εὐσεβῆ Σεβ(αστὸν) υἱὸν τοῦ με-
5γίστου [κ]αὶ θειοτάτου Αὐτοκρά-
τ[ορος ⟦Γ(αίου) Ἰουλ(ίου) Οὐήρου Μαξιμείνου⟧]
[Ε]τ υχο[ῦ]ς Εὐσεβοῦς Σεβ(αστοῦ) ((·)) ἡ <λ>αμπροτάτη
μητρόπολις τῆς Θρᾳκῶν ἐπαρχείας
Φιλ ιππόπολις τὸν τῆς οἰκουμένης
10[δε] σπότην ὑπατεύοντος τῆς ἐπαρ-
χείας Σειμωνίου Ἰουλιανοῦ (vac.3)
πρωταρχοῦντος ((·)) Αὐρ(ηλίου) ((·)) Ἀπολλω-
νίδου Ἀπολλοδώρου τοῦ αὐτοῦ
καὶ ἐπιμελουμένου ἐκ τῶν ὑπερπαι-
15όντων χρημάτων. Εὐτυχῶς.

AΓΑΘHΙΤYΧΗΙ
ΤONM...ΓΙ[....]Ο......[......................]
..ΑIΣΑΡ[.............................................................]
..YΤΥΧ...ΕYΣΕΒHΣΕΒΥIONΤΟYMΕ
5ΓIΣΤΟΥ[..]ΑIΘΕΙΟΤAΤΟΥΑYΤΟΚΡA
[................................................................................]
[..]...Τ[.........]ΣΕYΣΕΒΟYΣΣΕΒ · H[..]ΑMΠΡΟΤAΤΗ
MΗΤΡOΠΟΛΙΣΤHΣΘΡAΚΩNEΠΑΡΧΕIΑΣ
..ΙΛ[....]ΠOΠΟΛΙΣΤONΤHΣΟIΚΟΥMENΗΣ
10[........]OΤΗNYΠΑΤΕYΟNΤΟ..ΤHΣEΠΑΡ
[..]ΕIΑΣΣΕΙMΩNIΟΥIΟΥΛΙΑNΟY vacat
ΠΡΩΤΑΡΧΟYNΤΟΣ · ΑYΡ · AΠΟΛΛΩ
NIΔΟΥAΠΟΛΛΟΔΩΡΟΥΤΟYΑYΤΟY
ΚΑIEΠΙMΕΛΟΥMENΟΥEΚΤΩNYΠΕΡΠΑΙ
15ONΤΩNΧΡΗMAΤΩNΕYΤΥΧΩΣ
На добър час! На най-великия и най-божествения император Цезар Гай Юлий Вер Максим, щастлив и благочестив, Август, син на най-великия и най-божествен император
Гай Юлий Вер Максимин, щастлив и благочестив, Август. Най-блестящата метрополия на провинция Тракия Филипопол (почете със статуя) господаря на света, когато управител на провинцията е Симоний Юлиан,
а пръв архонт – Аврелий Аполонид, син на Аполодор, като същият е и отговорник (за издигането на статуята) от останалите в излишък средства. Да е на щастие!
Място на намиране

Google maps

⤦ n: 1

tag: lb
Ἀγαθῆι

lemma: ἀγαθός
tag: w
τύχηι

lemma: τύχη
tag: w
.

tag: #text
⤦ n: 2

tag: lb
Τὸν

tag: w
μέγιστον

lemma: μέγας
tag: w
μ

tag: #text

tag: unclear
γι

tag: #text
στ

tag: supplied
ο

tag: #text
ν

tag: unclear
καὶ

tag: w
κα

tag: unclear

tag: supplied
θειότατον

lemma: θεῖος
tag: w
⤦ n: 3

tag: lb
Καίσαρα

lemma: Καῖσαρ
tag: w
Κ

tag: unclear
αίσαρ

tag: #text
α

tag: supplied
Γάιον Ἰούλιον Οὐῆρον Μάξιμον

tag: supplied
⤦ n: 4

tag: lb
Εὐτυχῆ

lemma: Εὐτυχής
tag: w
Ε

tag: unclear
ὐτυχ

tag: #text

tag: unclear
Εὐσεβῆ

lemma: Εὐσεβής
tag: w
Σεβαστὸν

lemma: Σεβαστός
tag: w
υἱὸν

lemma: υἱός
tag: w
τοῦ

tag: w
με γίστου

lemma: μέγας
tag: w
με

tag: #text
⤦ n: 5

break: no
tag: lb
γίστου

tag: #text
καὶ

tag: w
κ

tag: supplied
αὶ

tag: #text
θειοτάτου

lemma: θεῖος
tag: w
Αὐτοκρά τορος

lemma: Αὐτοκράτωρ
tag: w
Αὐτοκρά

tag: #text
⤦ n: 6

break: no
tag: lb
τ

reason: undefined
tag: supplied
ορος

tag: supplied
Γαίου Ἰουλίου Οὐήρου Μαξιμείνου

tag: supplied
⤦ n: 7

tag: lb
Εὐτυχοῦς

lemma: Εὐτυχής
tag: w
Ε

tag: supplied

tag: unclear
τ

tag: #text
υχο

reason: undefined
tag: supplied
υχ

tag: #text
ο

tag: unclear

tag: supplied
ς

tag: #text
Εὐσεβοῦς

lemma: Εὐσεβής
tag: w
Σεβαστοῦ

lemma: Σεβαστός
tag: w

type: dot
tag: g

tag: w
λαμπροτάτη

lemma: λαμπρός
tag: w
λ

tag: supplied
αμπροτάτη

tag: #text
⤦ n: 8

tag: lb
μητρόπολις

lemma: μητρόπολις
tag: w
τῆς

tag: w
Θρᾳκῶν

type: ethnic
ref: Thrace
tag: placeName
ἐπαρχείας

lemma: ἐπαρχία
tag: w
⤦ n: 9

tag: lb
Φιλιππόπολις

ref: Phil
tag: placeName
Φ

tag: unclear
ιλ

tag: #text
ιπ

reason: undefined
tag: supplied
πόπολις

tag: #text
τὸν

tag: w
τῆς

tag: w
οἰκουμένης

lemma: οἰκουμένη
tag: w
⤦ n: 10

tag: lb
δεσπότην

lemma: δεσπότης
tag: w
δε

tag: supplied
σπ

reason: undefined
tag: supplied
σ

tag: unclear
π

tag: #text
ότην

tag: #text
ὑπατεύοντος

lemma: ὑπατεύω
tag: w
ὑπατεύοντο

tag: #text
ς

tag: unclear
τῆς

tag: w
ἐπαρ χείας

lemma: ἐπαρχία
tag: w
ἐπαρ

tag: #text
⤦ n: 11

break: no
tag: lb
χ

reason: undefined
tag: supplied
είας

tag: #text
Σειμωνίου Ἰουλιανοῦ

type: official
ref: Simonius
nymRef: Σειμώνιος Ἰουλιανός
tag: persName
Σειμωνίου

nymRef: Σειμώνιος
ref: Simonius
type: gentilicium
tag: name
Ἰουλιανοῦ

nymRef: Ἰουλιανός
ref: Iulianus
type: cognomen
tag: name

quantity: 3
unit: character
tag: space
⤦ n: 12

tag: lb
πρωταρχοῦντος

lemma: πρωταρχέω
tag: w

type: dot
tag: g
Αὐρηλίου Ἀπολλω νίδου Ἀπολλοδώρου

ref: AT016
type: official
nymRef: Αὐρήλιος Ἀπολλωνίδης Ἀπολλοδώρου
tag: persName
Αὐρηλίου

nymRef: Αὐρήλιος
ref: Aurelius
type: gentilicium
tag: name

type: dot
tag: g
Ἀπολλω νίδου

ref: Apollonides
nymRef: Ἀπολλωνίδης
type: cognomen
tag: name
Ἀπολλω

tag: #text
⤦ n: 13

break: no
tag: lb
νίδου

tag: #text
Ἀπολλοδώρου

nymRef: Ἀπολλόδωρος
ref: Apollodorus
tag: name
τοῦ

tag: w
αὐτοῦ

tag: w
⤦ n: 14

tag: lb
καὶ

tag: w
ἐπιμελουμένου

lemma: ἐπιμελέομαι
tag: w
ἐκ

lemma: ἐκ
tag: w
τῶν

tag: w
ὑπερπαι όντων

lemma: ὑπερπαίω
tag: w
ὑπερπαι

tag: #text
⤦ n: 15

break: no
tag: lb
όντων

tag: #text
χρημάτων

lemma: χρῆμα
tag: w
.

tag: #text
Εὐτυχῶς

lemma: εὐτυχῶς
tag: w
.

tag: #text
Критически апарат
Букви в лигатура:
2 με, νκ;
4 ησ;
7 μπρ, τη;
8 μη, τρ, ησ, ωνε;
9 ησ, με, νησ;
10 ην, ησ;
12 πρ;
14 με (-μένου), ων, πε;
15 ων, ημ, ων, ωσ.
Апарат:
Текстът на надписа следва изданието на Шаранков с някои допълнителни уточнения.
3, 6 старателно извършено damnatio memoriae на личните имена;
6-7, 9-10 при последния оглед на камъка през 2022 г. е забелязано отчупване, което е унищожило няколко букви при началото на редовете;
7 ΗΑΜΠΡΟΤΑΤΗ: каменоделецът е пропуснал буквата Λ пред сходно изглеждащата буква Α.
Коментар

Гай Юлий Вер Максим, синът на император Максимин Тракиеца, е удостоен в този надпис с титлата Август, въпреки че официално е бил обявен само за Цезар в първите месеци на 236 г. сл.Хр. Това вероятно е проява на ласкателство от страна на властите във Филипопол, които наричат Максим Август и в IGBulg 1515; AE 2006, 1248; AE 2006, 1251 и IGBulg 1374.

Марк Аврелий Аполонид, син на Аполодор, е известен като първи архонт на Филипопол от още два надписа с почти идентичен текст, единият също от Пловдив - AE 2006, 1248, а другият от Кела - IGBulg 1515. Единствената разлика в текстовете на тези два надписа е името на провинциалния управител, което е Тит Клодий Сатурнин. Очевидно е, че по време на архонтството на Аврелий Аполонид е настъпила смяна на провинциалния управител на Тракия. Тит Клодий Сатурнин вероятно е последният управител на Тракия при управлението на император Максимин Тракиеца, тъй като милиарна колона с неговото име е била подготвена, но неизползвана (AE 2006, 1251).

Аврелий Аполонид, син на Аполодор, освен първи архонт е бил и първожрец на Филипопол според надпис от Хисар (IGBulg 1476).

Трябва да се отбележи употребата на глагола ὑπερπαίω, който се среща само в няколко епиграфски паметника от територията на Филипопол и Августа Траяна от втората четвърт на III в. сл.Хр. в същата формула (IGBulg 1510; IGBulg 1515; IGBulg 1564; IGBulg 1565; IGBulg 1566; AE 2006, 1248). Вероятно градските власти, издигнали тези надписи, са искали да избегнат обвинения в разточителство в този период на икономическа криза.

Библиография
Шаранков, Николай. Пет филипополски надписа в чест на император Максимин Тракиец и сина му цезар Максим (235-238). В: Известия на Археологическия институт T. 39, 2006, стр. 231-242, T.. 234-235, Nr. 1, .

текуща версия 1 / 2023-07-19