Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Милиарна колона за император Гордиан III, издигната от град Филипопол

Паметник III.1069
Издател(и)
Георги Михаилов, Николай Шаранков.
Вид паметник
колона
Материал
варовик
Място на намиране
източно от село Ветрен, в развалините на късноантична крепост
Произход
Бона Манзио/ Лиса
Видян в
Институция и инвентарен номер
Размери
вис. 55 см, диам. 35 см
Размер на буквите
вис. 2.5 - 3 см
Разположение на надписа
Декорация
Надпис
Категория на надписа
милиарна колона
Датиране
238 - 241 г. сл.Хр.
Критерии за датиране
титулатура, длъжност
Изображения
Текст

[Ἀγαθ]ῆι τύχηι.
[Αὐτοκράτορι] Καίσαρι Μ(άρκῳ) Ἀντωνίῳ [Γορδιανῷ]
[Εὐσεβεῖ Εὐτυχε]ῖ Σεβαστῷ, ἡγεμονεύοντος
[τῆς Θρᾳκῶν ἐπ]αρχείας Κατίου Κέλερ[ος]
5[πρεσβ(ευτοῦ) Σεβ(αστοῦ) ἀ]ντιστρατήγου, ἡ λαμπροτάτη
[τῆς Θρᾳκῶν ἐπαρ]χείας μητρόπολις Φιλιππό-
[πολις ἀνέσ]τησεν τὸ μείλιον ((·))
(vac.) γ´.

[.........]HΙΤYΧΗΙ
[........................]ΚΑIΣΑΡΙMANΤΩNIΩ[.................]
[.............................]IΣΕΒΑΣΤΩHΓΕMΟNΕYΟNΤΟΣ
[...........................]ΑΡΧΕIΑΣΚΑΤIΟΥΚEΛΕΡ[....]
5[...................................................................]NΤΙΣΤΡΑΤHΓΟΥHΛΑMΠΡΟΤAΤΗ
[...............................]ΧΕIΑΣMΗΤΡOΠΟΛΙΣΦΙΛΙΠΠO
[....................]ΤΗΣΕNΤOMΕIΛΙΟN ·
vacat Γ
На добър час!
На император цезар Марк Антоний Гордиан, благочестив, щастлив, август, когато управител на провинция Тракия е Катий Целер, легат на августа, пропретор, най-блестящата метрополия на провинция Тракия, Филипопол, издигна милиарния знак. Три мили.
Място на намиране

Google maps

⤦ n: 1

tag: lb
Ἀγαθῆι

lemma: ἀγαθός
tag: w
Ἀγαθ

tag: supplied
ῆι

tag: #text
τύχηι

lemma: τύχη
tag: w
.

tag: #text
⤦ n: 2

tag: lb
Αὐτοκράτορι

lemma: Αὐτοκράτωρ
tag: w
Καίσαρι

lemma: Καῖσαρ
tag: w
Μάρκῳ Ἀντωνίῳ Γορδιανῷ

ref: Gordianus
type: emperor
tag: persName
Μάρκῳ

tag: name
Ἀντωνίῳ

tag: name
Γορδιανῷ

tag: supplied
⤦ n: 3

tag: lb
Εὐσεβεῖ

tag: supplied
Εὐτυχεῖ

lemma: εὐτυχής
tag: w
Εὐτυχε

tag: supplied

tag: #text
Σεβαστῷ

lemma: σεβαστός
tag: w
,

tag: #text
ἡγεμονεύοντος

lemma: ἡγεμονεύω
tag: w
⤦ n: 4

tag: lb
τῆς Θρᾳκῶν

tag: supplied
τῆς

tag: w
Θρᾳκῶν

type: ethnic
ref: Thrace
tag: placeName
ἐπαρχείας

lemma: ἐπαρχία
tag: w
ἐπ

tag: supplied
αρχείας

tag: #text
Κατίου Κέλερος

type: official
ref: Catius
nymRef: Κάτιος Κέλερ
tag: persName
Κατίου

ref: Catius
nymRef: Κάτιος
type: gentilicium
tag: name
Κέλερος

ref: Celer
nymRef: Κέλερ
type: cognomen
tag: name
Κέλερ

tag: #text
ος

tag: supplied
⤦ n: 5

tag: lb
πρεσβευτοῦ Σεβαστοῦ

tag: supplied
πρεσβευτοῦ

lemma: πρεσβευτής
tag: w
Σεβαστοῦ

lemma: Σεβαστός
tag: w
ἀντιστρατήγου

lemma: ἀντιστράτηγος
tag: w

tag: supplied
ντιστρατήγου

tag: #text
,

tag: #text

tag: w
λαμπροτάτη

lemma: λαμπρός
tag: w
⤦ n: 6

tag: lb
τῆς Θρᾳκῶν

tag: supplied
τῆς

tag: w
Θρᾳκῶν

type: ethnic
ref: Thrace
tag: placeName
ἐπαρχείας

lemma: ἐπαρχία
tag: w
ἐπαρ

tag: supplied
χείας

tag: #text
μητρόπολις

lemma: μητρόπολις
tag: w
Φιλιππό πολις

ref: Phil
nymRef: Φιλιππόπολις
tag: placeName
Φιλιππό

tag: #text
⤦ n: 7

break: no
tag: lb
πολις

tag: supplied
ἀνέστησεν

lemma: ἀνίστημι
tag: w
ἀνέσ

tag: supplied
τησεν

tag: #text
τὸ

tag: #text
μείλιον

lemma: μίλιον
tag: w

type: dot
tag: g
⤦ n: 8

tag: lb

extent: unknown
unit: character
tag: space
γ

value: 3
tag: num
.

tag: #text
Критически апарат
Букви в лигатура:
2 ντων;
3 τωηγ, νε, ντ;
5 τηγ, μπρ, τη;
6 μητ;
7 ησ, με.
Апарат:
Името на провинциалния управител в по-старите издания (Дюмон, Калинка) е Катий Целер, но впоследствие, тъй като в IGBulg 1375 буквата К е пропусната и върху камъка е налично само ATIOY, Михаилов решава, че името трябва да се раздели на Κ. ΑΤΙΟΥ, Квинт Атий. Има обаче няколко надписа, в които легатът е L. Catius, Λ. Κάτιος, затова навсякъде се възстановява първоначалното четене на името като Катий.
2Над съкратения преномен Μ(άρκῳ) има вълнообразна линия.
8Числото на милите е изписано с буква с много по-големи размери.
Коментар

Милиарната колона вероятно е свързана с пътната станция на "Диагоналния път", известна от римските пътеводители като Лиса или Бона Манзио ("Добрата пътна станция").

Неясно е от къде са отброени обозначените в текста 3 мили.

Библиография
Mihailov, Georgius. Inscriptiones Graecae in Bulgaria repertae. T. III.1, 1961.

Kalinka, Ernst. Antike Denkmäler in Bulgarien. В: Schriften der Balkankommission. Antiquarische Abteilung T. IV, 1906.

Dumont, Albert. Dumont, Albert. Mélanges d'archéologie et d'épigraphie. , 1892.

Gerasimova, Vasilka. Hollenstein, Lorenz. Drei unpublizierte Meilensteine aus Bulgarien. В: Herzig, H. E. / Frei-Stolba, R. (eds.). Labor omnibus unus. Gerold Walser zum 70. Geburtstag dargebracht von Freunden, Kollegen und Schülern T. Historia Einzelschriften 60, 1989, стр. 45-58.

текуща версия 1 / 2024-07-08