Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Милиарна колона за император Гордиан III, издигната от град Филипопол

Паметник III.1375
Издател(и)
Георги Михаилов, Николай Шаранков.
Вид паметник
колона
Материал
варовик
Място на намиране
между с. Йоаким Груево и с. Кадиево. Координатите в картата са приблизителни.
Произход
Тугугерум
Видян в
експониран пред входа на Националния археологически музей в София
Институция и инвентарен номер
Размери
вис. 200 см, диам. 45 см
Размер на буквите
вис. 2 - 2.5 см
Разположение на надписа
Колона с четвъртита, грубо обработена база; надписът е в горната част на колоната.
Декорация
Надпис
Категория на надписа
милиарна колона
Датиране
238 - 241 г. сл. Хр.
Критерии за датиране
титулатура, длъжност
Изображения
Текст

Ἀγαθῆι (vac.3) τύχηι.
Αὐτοκράτορι Καίσαρι ((·)) Μ(άρκῳ) ((·)) Ἀντωνίῳ
Γορδιανῷ Εὐτυχεῖ Σεβαστῷ, ἡγεμονεύ-
οντος τῆς Θρᾳκῶν ἐπαρχείας <Κ>ατίου Κέ-
5 λερος πρεσβευτοῦ ἀντιστρατήγου, ἡ λαμ-
προτάτη τῆς Θρᾳκῶν ἐπαρχείας μητρόπολις
Φιλιππόπολις ἀνέστησεν τὸ μείλιον
(vac.) ιβ´ (vac.).

AΓΑΘHΙ vacat ΤYΧΗΙ
ΑYΤΟΚΡAΤΟΡΙΚΑIΣΑΡΙ · M · ANΤΩNIΩ
ΓΟΡΔΙΑNΩΕYΤΥΧΕIΣΕΒΑΣΤΩHΓΕMΟNΕY
ΟNΤΟΣΤHΣΘΡAΚΩNEΠΑΡΧΕIΑΣ[..]ΑΤIΟΥΚE
5ΛΕΡΟΣΠΡΕΣΒΕΥΤΟYANΤΙΣΤΡΑΤHΓΟΥHΛΑM
ΠΡΟΤAΤΗΤHΣΘΡAΚΩNEΠΑΡΧΕIΑΣMΗΤΡOΠΟΛΙΣ
ΦΙΛΙΠΠOΠΟΛΙΣANEΣΤΗΣΕNΤOMΕIΛΙΟN
vacat ΙΒ vacat

На добър час.
На император цезар Марк Антоний Гордиан, щастлив, Август, когато управител на провинция Тракия е Катий Целер, легат пропретор, преблестящата метрополия на провинция Тракия Филипопол издигна милиарния знак:
12 (мили от Филипопол).
Място на намиране

Google maps

⤦ n: 1

tag: lb
Ἀγαθῆι

lemma: ἀγαθός
tag: w

quantity: 3
unit: character
tag: space
τύχηι

lemma: τύχη
tag: w
.

tag: #text
⤦ n: 2

tag: lb
Αὐτοκράτορι

lemma: Αὐτοκράτωρ
tag: w
Καίσαρι

lemma: Καῖσαρ
tag: w

type: dot
tag: g
Μάρκῳ Ἀντωνίῳ Γορδιανῷ

ref: Gordianus
type: emperor
nymRef: Μᾶρκος Ἀντώνιος Γορδιανός
tag: persName
Μάρκῳ

ref: Marcus
nymRef: Μᾶρκος
tag: name

type: dot
tag: g
Ἀντωνίῳ

ref: Antonius
nymRef: Ἀντώνιος
tag: name
⤦ n: 3

tag: lb
Γορδιανῷ

ref: Gordianus
nymRef: Γορδιανός
tag: name
Εὐτυχεῖ

lemma: εὐτυχής
tag: w
Σεβαστῷ

lemma: Σεβαστός
tag: w
,

tag: #text
ἡγεμονεύ οντος

lemma: ἡγεμονεύω
tag: w
ἡγεμονεύ

tag: #text
⤦ n: 4

break: no
tag: lb
οντος

tag: #text
τῆς

tag: w
Θρᾳκῶν

type: ethnic
ref: Thrace
tag: placeName
ἐπαρχείας

lemma: ἐπαρχία
tag: w
Κατίου Κέ λερος

type: official
ref: Catius
nymRef: Λούκιος Κάτιος Κέλερ
tag: persName
Κατίου

nymRef: Κατίος
ref: Catius
type: gentilicium
tag: name
Κ

tag: supplied
ατίου

tag: #text
Κέ λερος

ref: Celer
nymRef: Κέλερ
type: cognomen
tag: name
Κέ

tag: #text
⤦ n: 5

break: no
tag: lb
λερος

tag: #text
πρεσβευτοῦ

lemma: πρεσβευτής
tag: w
ἀντιστρατήγου

lemma: ἀντιστράτηγος
tag: w
,

tag: #text

tag: w
λαμ προτάτη

lemma: λαμπρός
tag: w
λαμ

tag: #text
⤦ n: 6

break: no
tag: lb
προτάτη

tag: #text
τῆς

tag: w
Θρᾳκῶν

type: ethnic
ref: Thrace
tag: placeName
ἐπαρχείας

lemma: ἐπαρχία
tag: w
μητρόπολις

lemma: μητρόπολις
tag: w
⤦ n: 7

tag: lb
Φιλιππόπολις

ref: Phil
tag: placeName
ἀνέστησεν

lemma: ἀνίστημι
tag: w
τὸ

tag: w
μείλιον

lemma: μίλιον
tag: w
⤦ n: 8

tag: lb

extent: unknown
unit: character
tag: space
ιβ

value: 12
tag: num

extent: unknown
unit: character
tag: space
.

tag: #text
Критически апарат
Букви в лигатура:
3 νω, ωηγ;
4 ησ, ων;
5 πρ, ηγ;
6 πρ, τη, τησ, ωνε, μητ;
7 νε, ησ, με.
Апарат:
Върху камъка е пропусната първата буква Κ от името на провинциалния управител (ATIOΥ); грешката е посочена още от първия издател на надписа В. Добруски, който сравнява надписи IGBulg 1069 и IGBulg 1565, където се чете ΚΑΤ(Τ)IΟΥ. Впоследствие Г. Михаилов неоснователно предполага, че името е само Ἀτίου, а Κ в останалите надписи е съкратен преномен Κ(οΐντου). Всъщност пълното име на провинциалния управител е Л(уций) Катий Целер, с преномен Луций, както е засвидетелствано върху милиарна колона от района на Чирпан: Λ. Καττίου Κέλερος (SEG 39, 667), и в два латински надписа от провинция Горна Мизия IMS III.2, 22; AE 1998, 1117).
2Съкратеният преномен Μ(άρκῳ) е изписан с по-голяма буква и е ограден с разделителни знаци: •Μ•.
8Означението за разстоянието ΙΒ е изписано с много по-големи букви.
Коментар
Библиография
Mihailov, Georgius. Inscriptiones Graecae in Bulgaria repertae. T. III.1, 1961.

текуща версия 1 / 2024-07-08