Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Милиарна колона за император Максимин Тракиец, издигната от град Филипопол

Паметник Tlmn3_0004
Издател(и)
Николай Шаранков.
Вид паметник
колона
Материал
мрамор
Място на намиране
Пловдив, преизползван в основите на късноантично мостово съоръжение
Произход
Филипопол
Видян в
експониран в Пловдив пред сградата на Регионалния археологически музей
Институция и инвентарен номер
Размери
вис. 160 см, диам. 54 см
Размер на буквите
вис. 3.3 см
Разположение на надписа
Колона с грубо обработена база; надписът е в горната част на колоната.
Декорация
Надпис
Категория на надписа
милиарна колона
Датиране
236 - 238 г. сл. Хр.
Критерии за датиране
длъжност, титулатура
Изображения
Текст

Ἀγαθῆι τύχῃ.
ὑπὲρ ὑγείας καὶ σωτηρίας
καὶ αἰωνίου διαμονῆς
τῶν κυρίων ἡμῶν Αὐτο-
5κρατόρων ((·))Γ((·))((·))(αίου) ⟦Ἰουλ(ίου) ((·)) Οὐήρου⟧
⟦Μαξιμείνου καΓ(αίου) Ἰουλ(ίου) Οὐήρου
Μαξίμου Κασαρος Σ⟧εβ(αστῶν) καὶ τοῦ
σύνπαντος αὐτῶν οἴκου, ὑπατεύοντος
τοῦ λαμπροτάτου ((·))Τ((·))(ίτου) Κλωδίου Σατορνείνου
10ἡ λαμπροτάτη μητρόπολις Φιλ{λ}ιππόπολις
ἐκ τῶν ((·))ἰ((·))δίων χρημάτων.
ια´

AΓΑΘHΙΤYΧH
YΠEΡYΓΕIΑΣΚΑIΣΩΤΗΡIΑΣ
ΚΑIΑIΩNIΟΥΔΙΑMΟNHΣ
ΤΩNΚΥΡIΩNHMΩNΑYΤΟ
5ΚΡΑΤOΡΩN · Γ · · IΟΥΛ · Ο......Ρ..Υ
M..ΞΙ..ΕINΟΥΚ..I..IΟΥΛΟ..........Υ
MΑΞIMΟ..ΚΑ...ΣΑΡΟΣΣΕΒΚΑIΤΟY
ΣYNΠΑNΤΟΣΑYΤΩNΟIΚΟΥYΠΑΤΕYΟNΤΟΣ
ΤΟYΛΑMΠΡΟΤAΤΟΥ · Τ · ΚΛΩΔIΟΥΣΑΤΟΡNΕINΟΥ
10HΛΑMΠΡΟΤAΤΗMΗΤΡOΠΟΛΙΣΦΙΛΛΙΠΠOΠΟΛΙΣ
EΚΤΩN · I · ΔIΩNΧΡΗMAΤΩN
ΙΑ
На добър час. За здравето и благополучието, и вечния живот на нашите господари императорите Гай Юлий Вер Максимин и Гай Юлий Вер Максим цезар, Августи, и на цялото им семейство, когато управител беше най-блестящият Тит Клодий Сатурнин, най-блестящият главен град Филипопол [постави милиарната колона] от собствените си средства. 11 [мили от Филипопол].
Място на намиране

Google maps

⤦ n: 1

tag: lb
Ἀγαθῆι

lemma: ἀγαθός
tag: w
τύχῃ

lemma: τύχη
tag: w
.

tag: #text
⤦ n: 2

tag: lb
ὑπὲρ

lemma: ὑπέρ
tag: w
ὑγείας

lemma: ὑγεία
tag: w
καὶ

tag: w
σωτηρίας

lemma: σωτηρία
tag: w
⤦ n: 3

tag: lb
καὶ

tag: w
αἰωνίου

lemma: αἰώνιος
tag: w
διαμονῆς

lemma: διαμονή
tag: w
⤦ n: 4

tag: lb
τῶν

tag: w
κυρίων

lemma: κύριος
tag: w
ἡμῶν

tag: w
Αὐτο κρατόρων

lemma: Αὐτοκράτωρ
tag: w
Αὐτο

tag: #text
⤦ n: 5

break: no
tag: lb
κρατόρων

tag: #text
Γαίου Ἰουλίου Οὐήρου Μαξιμείνου

type: emperor
ref: Thrax
tag: persName

type: dot
tag: g
Γαίου

tag: name
Ἰουλίου

tag: del
Ἰουλίου

tag: name

type: dot
tag: g
Οὐήρου

tag: del
⤦ n: 6

tag: lb
Μαξιμείνου

tag: name
καὶ

tag: del
Γαίου Ἰουλίου Οὐήρου Μαξίμου

tag: del
Γαίου Ἰουλίου Οὐήρου Μαξίμου

type: emperor
ref: Thraxson
tag: persName
Γαίου

tag: name
Ἰουλίου

tag: name
Οὐήρου

tag: name
Ο

tag: #text
ὐήρο

tag: unclear
υ

tag: #text
⤦ n: 7

tag: lb
Μαξίμου

tag: name
Μαξίμο

tag: #text
υ

tag: unclear
Καίσαρος

tag: del
Σεβαστῶν

lemma: Σεβαστός
tag: w
καὶ

tag: w
τοῦ

tag: w
⤦ n: 8

tag: lb
σύνπαντος

lemma: σύμπας
tag: w
αὐτῶν

tag: w
οἴκου

lemma: οἶκος
tag: w
,

tag: #text
ὑπατεύοντος

lemma: ὑπατεύω
tag: w
⤦ n: 9

tag: lb
τοῦ

tag: w
λαμπροτάτου

lemma: λαμπρός
tag: w
Τίτου Κλωδίου Σατορνείνου

ref: Saturninus
type: official
nymRef: Τίτος Κλώδιος Σατορνεῖνος
tag: persName
Τίτου

ref: Titus
nymRef: Τίτος
tag: name
Κλωδίου

nymRef: Κλώδιος
ref: Clodius
type: gentilicium
tag: name
Σατορνείνου

ref: Saturninus
nymRef: Σατορνεῖνος
type: cognomen
tag: name
⤦ n: 10

tag: lb

tag: w
λαμπροτάτη

lemma: λαμπρός
tag: w
μητρόπολις

lemma: μητρόπολις
tag: w
Φιλλιππόπολις

ref: Phil
tag: placeName
Φιλ

tag: #text
λ

tag: surplus
ιππόπολις

tag: #text
⤦ n: 11

tag: lb
ἐκ

lemma: ἐκ
tag: w
τῶν

tag: w
ἰδίων

lemma: ἴδιος
tag: w

type: dot
tag: g

tag: #text

type: dot
tag: g
δίων

tag: #text
χρημάτων

lemma: χρῆμα
tag: w
.

tag: #text
⤦ n: 12

tag: lb
ια

value: 11
tag: num
Критически апарат
Букви в лигатура:
6 με;
7 ου (τοῦ);
8 νπ, ων;
9 μπρ, νε, ου;
10 μπρ, ημη;
11 ων (τῶν), ων (ἰδίων).
Апарат:
Текстът на надписа следва изданието на Шаранков с някои допълнителни уточнения.
5-7 Заличаването на императорските имена е извършено небрежно и всички букви се четат.
11 Началната буква ·Ι· в ἰδίων е оградена с точки.
12 Числото на милите е изписано с букви с по-голяма височина.
Коментар

Гай Юлий Вер Максим, синът на император Максимин Тракиеца, е удостоен в този надпис с титлата Август, въпреки че официално е бил обявен само за Цезар в първите месеци на 236 г. сл. Хр. Това вероятно е проява на ласкателство от страна на властите във Филипопол, които наричат Максим Август и в IGBulg 1374 (милиарна колона с почти идентичен текст); IGBulg 1515; AE 2006, 1247 и AE 2006, 1248.

Числото в долната част на надписа означава разстояние от 11 мили (ок. 16 км), но колоната е намерена в покрайнините на Филипопол, само на половин миля от Източната порта на града. Ако колоната е била поставена на 11 мили от града, след това трябва да е била пренесена обратно във Филипопол, за да бъде преизползвана като строителен материал. Но тя може да е била само подготвена в самия край на управлението на император Максимин Тракиеца, а след внезапната смяна на императора да се е оказала ненужна и да е била оставена в града.

Библиография
Шаранков, Николай. Пет филипополски надписа в чест на император Максимин Тракиец и сина му цезар Максим (235-238). В: Известия на Археологическия институт T. 39, 2006, стр. 231-242, T.. 240-242, Nr. 5, .

текуща версия 2 / 2024-02-29
Tlmn3_0004_V1.xml от 19.07.2023 г.