Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Саркофаг за герусиаста Херений Хераклиан и съпругата му Клеопатра

Паметник III.992 = V.5441
Издател(и)
Георги Михаилов.
Вид паметник
саркофаг с капак
Материал
сиенит
Място на намиране
Пловдив, преизползван за чешма през османската епоха
Произход
Филипопол
Видян в
Последно видян през 1930 г. в Куршум хан в Пловдив.
Институция и инвентарен номер
-
No
Размери
вис. 100 см, шир. 240 см, деб. 100 см
Размер на буквите
вис. 5 см
Разположение на надписа
Декорация
Надпис
Категория на надписа
погребален надпис - проза
Датиране
II-III в. сл. Хр.
Критерии за датиране
форма на буквите
Изображения
Текст

[.] Ἑρέννιος Ἡρακλιανὸς γερουσιαστὴς Φιλιπποπολείτης
ἐκ τῶν ἰδίων ἑαυτῷ καὶ τῇ συμβίῳ ἑαυτοῦ Κλεοπάτρᾳ Ἀθηνο-
δώρου κατεσκεύασε τὴν σορὸν σὺν τῷ γράδῳ. ἀνεξοδίαστον
ὃς ἂν δὲ πωλήσι, δώσι τῷ φίσκῳ δηνάρια ͵ε´. ((leaf))

.EΡENNΙΟΣHΡΑΚΛΙΑNOΣΓΕΡΟΥΣΙΑΣΤHΣΦΙΛΙΠΠΟΠΟΛΕIΤΗΣ
EΚΤΩNIΔIΩNEΑΥΤΩΚΑIΤHΣΥMΒIΩEΑΥΤΟYΚΛΕΟΠAΤΡAAΘΗNΟ
ΔΩΡΟΥΚΑΤΕΣΚΕYΑΣΕΤHNΣΟΡONΣYNΤΩΓΡAΔΩANΕΞΟΔIΑΣΤΟN
OΣANΔEΠΩΛHΣΙΔΩΣΙΤΩΦIΣΚΩΔΗNAΡΙΑ͵Ε- leaf
[---?] Херений Хераклиан, герусиаст, гражданин на Филипопол, от собствените си средства за себе си и за съпругата си Клеопатра, дъщеря на Атенодор, приготви този саркофаг на пиедестал със стъпала. Не подлежи на отчуждаване. Ако някой евентуално го продаде, ще даде на императорската провинциална хазна 5000 денария.
Място на намиране

Google maps

⤦ n: 1

tag: lb
< GAP >

quantity: 1
unit: character
Ἑρέννιος Ἡρακλιανὸς

type: attested
ref: AT007
nymRef: Ἑρέννιος Ἡρακλιανός
tag: persName
Ἑρέννιος

ref: Herennius
nymRef: Ἑρέννιος
type: gentilicium
tag: name
Ἡρακλιανὸς

ref: Heraclianus
nymRef: Ἡρακλιανός
type: cognomen
tag: name
γερουσιαστὴς

lemma: γερουσιαστής
tag: w
Φιλιπποπολείτης

type: ethnic
ref: Phil
tag: placeName
⤦ n: 2

tag: lb
ἐκ

lemma: ἐκ
tag: w
τῶν

tag: w
ἰδίων

lemma: ἴδιος
tag: w
ἑαυτῷ

lemma: ἑαυτοῦ
tag: w
καὶ

tag: w
τῇ

tag: w
συμβίῳ

lemma: σύμβιος
tag: w
ἑαυτοῦ

lemma: ἑαυτοῦ
tag: w
Κλεοπάτρᾳ Ἀθηνο δώρου

nymRef: Κλεοπάτρα Ἀθηνοδώρου
tag: persName
Κλεοπάτρᾳ

ref: Cleopatra
nymRef: Κλεοπάτρα
tag: name
Ἀθηνο δώρου

ref: Athenodorus
nymRef: Ἀθηνοδώρος
tag: name
Ἀθηνο

tag: #text
⤦ n: 3

break: no
tag: lb
δώρου

tag: #text
κατεσκεύασε

lemma: κατασκευάζω
tag: w
τὴν

tag: w
σορὸν

lemma: σορός
tag: w
σὺν

lemma: σύν
tag: w
τῷ

tag: w
γράδῳ

lemma: γράδος
tag: w
.

tag: #text
ἀνεξοδίαστον

lemma: ἀνεξοδίαστος
tag: w
⤦ n: 4

tag: lb
ὃς

lemma: ὅς
tag: w
ἂν

lemma: ἄν
tag: w
δὲ

lemma: δέ
tag: w
πωλήσι

lemma: πωλέω
tag: w
,

tag: #text
δώσι

lemma: δίδωμι
tag: w
τῷ

tag: w
φίσκῳ

lemma: φίσκος
tag: w
δηνάρια

lemma: δηνάριον
tag: w
͵ε

value: 5000
tag: num
.

tag: #text

type: leaf
tag: g
Критически апарат
Букви в лигатура:
1 τησ (-πολείτης);
2 ωτ, τησ, νβ, ωε;
3 νσ (-ρὸν σύν);
4 πω, ωσ.
Апарат:
Текстът на надписа е даден според изданието на Михаилов с добавена сума и декорация на последния ред според четенето на Шаранков.
1 В началото на надписа може би е изгубена една буква – съкратен praenomen.
4 Пред използваната като число буква Е = 5000 има чертичка (знак за хиляди).
Коментар

Херений Хераклиан е член на герусията - обществена организация във Филипопол, създадена през II в. сл.Хр. за почитане на императорския култ. Обединява богати жители на града; ръководи се от герусиарх (γερουσίαρχος), има ковчежник (ταμίας) и юридически представител (ἔκδικος).

Херений Хераклиан е с имена на римски гражданин, докато името на съпругата му следва гръцкия ономастичен модел.

Формулата "не подлежи на отчуждаване" (ἀνεξοδίαστον) е характерна за надписите от Витиния и вероятно е пренесена оттам във Филипопол. Глобите за оскверняване на саркофази били изплащани или на градската съкровищница или на императорската провинциална хазна; стандартният размер на глобата е 5000 денария.

Библиография
Mihailov, Georgius. Inscriptiones Graecae in Bulgaria repertae. T. III.1, 1961.

текуща версия 1 / 2022-08-05