Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Надгробен надпис за ветерана Аврелий Посидоний от Аврелий Пир и Аврелия Хризеида

Паметник III.1007 = V.5447
Издател(и)
Георги Михаилов, Николай Шаранков.
Вид паметник
плоча
Материал
мрамор
Място на намиране
Пловдив, вграден в антична гробница в южния некропол на града.
Произход
Филипопол
Видян в
Институция и инвентарен номер
Размери
вис. 42 см, шир. 47 см, деб. 6.5 см
Размер на буквите
вис. 1 - 2 см
Разположение на надписа
Плоча с дъговидно оформен горен край; долният десен ъгъл е повреден. От всички страни на надписа са оставени празни полета с приблизително еднакви размери.
Декорация
Надпис
Категория на надписа
погребален надпис - проза
Датиране
III в. сл.Хр., след 212 г.
Критерии за датиране
lettering, onomastics
Изображения
Текст

Αὐρ(ήλιος) ((·)) Πύρρος ὁ καὶ Ταῦρος
\ἡ σύνβιος αὐτοῦ/
καὶ Αὐρ(ηλία) ((·)) Χρυσηῒς Πρόκλου ((·)) Αὐρ(ηλίῳ) ((·)) Ποσειδωνίῳ
παλαιστρατιώτῃ ἐν τῷ κοιμητηρίῳ κατε-
5σκεύασαν θήκην ἐκ τῶν ἰδίων
μνείας χάριν. ἀνεξοδίαστόν τε εἶναι τούτου,
μὴ ἕτερον καταθέσθαι· ἐὰν δέ τις τολμήσει,
δώσει τῷ ἱερῷ ταμείῳ *(δηνάρια) ,γ´ καὶ τ[ῇ πόλει]
(vac.) ἄλλο τοσοῦτ[ον].

ΑYΡ · ΠYΡΡΟΣOΚΑIΤΑYΡΟΣ
HΣYNΒΙΟΣΑYΤΟY
ΚΑIΑYΡ · ΧΡΥΣΗIΣΠΡOΚΛΟΥ · ΑYΡ · ΠΟΣΕΙΔΩNIΩ
ΠΑΛΑΙΣΤΡΑΤΙΩΤHENΤΩΚΟΙMΗΤΗΡIΩΚΑΤΕ
5ΣΚΕYΑΣΑNΘHΚΗNEΚΤΩNIΔIΩN
MNΕIΑΣΧAΡΙNANΕΞΟΔIΑΣΤONΤΕΕINΑΙΤΟYΤΟΥ
MHEΤΕΡΟNΚΑΤΑΘEΣΘΑΙEANΔEΤΙΣΤΟΛMHΣΕΙ
ΔΩΣΕΙΤΩIΕΡΩΤΑMΕIΩ*ΓΚΑIΤ[..............]
vacat AΛΛΟΤΟΣΟYΤ[....]
Аврелий Пир, който се казва още и Тавър, и Аврелия Хризеида, дъщеря на Прокъл, негова съпруга, приготвиха на свои разноски този саркофаг в гробището в памет на ветерана Аврелий Посидоний. Саркофагът да не подлежи на отчуждаване, и друг да не бъде полаган в него. А ако някой се осмели (да извърши нарушение), ще плати на императорската провинциална хазна 3000 денария и на градската хазна друга също толкова голяма сума.
Място на намиране

Google maps

⤦ n: 1

tag: lb
Αὐρήλιος Πύρρος ὁ καὶ Ταῦρος

nymRef: Αὐρήλιος Πύρρος ὁ καὶ Ταῦρος
tag: persName
Αὐρήλιος

ref: Aurelius
nymRef: Αὐρήλιος
type: gentilicium
tag: name

type: dot
tag: g
Πύρρος

nymRef: Πύρρος
ref: Pyrrhus
type: cognomen
tag: name

tag: w
καὶ

tag: w
Ταῦρος

nymRef: Ταῦρος
ref: Taurus
tag: name
⤦ n: 2

tag: lb
ἡ σύνβιος αὐτοῦ

tag: add

tag: w
σύνβιος

lemma: σύμβιος
tag: w
αὐτοῦ

lemma: αὐτός
tag: w
⤦ n: 3

tag: lb
καὶ

tag: w
Αὐρηλία Χρυσηῒς Πρόκλου

nymRef: Αὐρηλία Χρυσηῒς Πρόκλου
tag: persName
Αὐρηλία

ref: Aurelia
nymRef: Αὐρηλία
type: gentilicium
tag: name

type: dot
tag: g
Χρυσηῒς

nymRef: Χρυσηΐς
ref: Chryseis
type: cognomen
tag: name
Πρόκλου

ref: Proclus
nymRef: Πρόκλος
tag: name

type: dot
tag: g
Αὐρηλίῳ Ποσειδωνίῳ

ref: AT006
type: attested
nymRef: Αὐρήλιος Ποσειδώνιος
tag: persName
Αὐρηλίῳ

ref: Aurelius
nymRef: Αὐρήλιος
type: gentilicium
tag: name

type: dot
tag: g
Ποσειδωνίῳ

nymRef: Ποσειδώνιος
ref: Posidonius
type: cognomen
tag: name
⤦ n: 4

tag: lb
παλαιστρατιώτῃ

lemma: παλαιστρατιώτης
tag: w
ἐν

lemma: ἐν
tag: w
τῷ

tag: w
κοιμητηρίῳ

lemma: κοιμητήριον
tag: w
κατε σκεύασαν

lemma: κατασκευάζω
tag: w
κατε

tag: #text
⤦ n: 5

break: no
tag: lb
σκεύασαν

tag: #text
θήκην

lemma: θήκη
tag: w
ἐκ

lemma: ἐκ
tag: w
τῶν

tag: w
ἰδίων

lemma: ἴδιος
tag: w
⤦ n: 6

tag: lb
μνείας

lemma: μνεία
tag: w
χάριν

lemma: χάρις
tag: w
.

tag: #text
ἀνεξοδίαστόν

lemma: ἀνεξοδίαστος
tag: w
τε

tag: w
εἶναι

lemma: εἰμί
tag: w
τούτου

lemma: οὗτος
tag: w
,

tag: #text
⤦ n: 7

tag: lb
μὴ

lemma: μή
tag: w
ἕτερον

lemma: ἕτερος
tag: w
καταθέσθαι

lemma: κατατίθημι
tag: w
·

tag: #text
ἐὰν

lemma: ἐάν
tag: w
δέ

lemma: δέ
tag: w
τις

lemma: τις,τι
tag: w
τολμήσει

lemma: τολμάω
tag: w
,

tag: #text
⤦ n: 8

tag: lb
δώσει

lemma: δίδωμι
tag: w
τῷ

tag: w
ἱερῷ

lemma: ἱερός
tag: w
ταμείῳ

lemma: ταμεῖον
tag: w
*δηνάρια

lemma: δηνάριον
tag: w

value: 3000
tag: num
καὶ

tag: w
τῇ

tag: w
τ

tag: #text

tag: supplied
πόλει

tag: supplied
⤦ n: 9

tag: lb

extent: unknown
unit: character
tag: space
ἄλλο

lemma: ἄλλος
tag: w
τοσοῦτον

lemma: τοσοῦτος
tag: w
τοσοῦτ

tag: #text
ον

tag: supplied
.

tag: #text
Критически апарат
Букви в лигатура:
3 ου;
6 ου (τούτου);
7 νκ, ησ;
9 ου.
Апарат:
Текстът на надписа е сверен с изданието на Михаилов чрез лично наблюдение от Н. Шаранков.
Някои букви се срещат в няколко различни форми, напр. три различни вида епсилон, три вида сигма, по два вида мю, юпсилон, омега.
1 Началното А в р. 1 е с по-голяма височина.
1 Над съкратеното име на р. 1 Αὐρ(ήλιος) има вълнообразна линия.
2 Р. 2 е допълнение към Αὐρ(ηλία) Χρυσηῒς Πρόκλου, дописано с по-малки букви впоследствие в празното място между р. 1 и р. 3.
Коментар

И трите споменати в надписа лица са получили римско гражданство и родово име Аврелий с едикта на император Каракала за даване на всеобщо римско гражданство през 212 г., но първоначалните им имена, преминали като когномени, са гръцки. Аврелий Пир освен двете си официални имена има и прякор Тавър (Бик).

Заслужава внимание употребата на думата κοιμητήριον (гробище), образувана от глагола κοιμάω (спя, почивам) и станала типична след разпространението на християнството.

Формулата "не подлежи на отчуждаване" (ἀνεξοδίαστον) е характерна за надписите от Витиния и вероятно е пренесена оттам във Филипопол. Вж. IGBulg 992.

Предвидени са две глоби с еднакъв размер за градската съкровищница и провинциалната хазна. Последната е определена с епитета "свещена" (ἱερὸν ταμεῖον), употребяван за официални институции през императорската епоха.

Библиография
Mihailov, Georgius. Inscriptiones Graecae in Bulgaria repertae. T. III.1, 1961.

текуща версия 1 / 2022-09-15