Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Почетен надпис за филарха Емилий Битис от Ейтризката селска община

Паметник III.1474
Издател(и)
Георги Михаилов.
Вид паметник
стела
Материал
варовик
Място на намиране
Хисар, преизползвана в основите на западната порта на късноантичната крепостна стена
Произход
античното селище при Хисар
Видян в
Институция и инвентарен номер
Размери
вис. 97 см, шир. 60 см, деб. 29 см
Размер на буквите
вис. 3-4 см
Разположение на надписа
стела с фронтон и акротерии; надписното поле е оградено с изпъкнала рамка
Декорация
Надпис
Категория на надписа
почетен надпис за местен магистрат - проза
Датиране
ІІІ в. сл.Хр.
Критерии за датиране
форма на буквите
Изображения
Текст

Ἀγαθῆι τύχηι
κωμαρχίας Ει-
τριζηνης.
κωμῆται Ε⸢ιτ⸣ρι-
5ζηνοι καὶ κω-
μῆται Γειζαγη-
ρηνοι καὶ κω-
μῆται Βδεκυ-
ρηνοι εὐχαρι-
10στοῦσιν Αἰμιλί-
ῳ Βειθυϊ φυλαρ-
χήσαντι κατὰ
τοὺς νόμους
ἁγνῶς καὶ δ[ι]-
15καίω[ς ---]

AΓΑΘHΙΤYΧΗΙ
ΚΩMΑΡΧIΑΣΕΙ
ΤΡΙΖΗNΗΣ
ΚΩMHΤΑΙΕΠΡΡΙ
5ΖΗNΟΙΚΑIΚΩ
MHΤΑΙΓΕΙΖΑΓΗ
ΡΗNΟΙΚΑIΚΩ
MHΤΑΙΒΔΕΚΥ
ΡΗNΟΙΕYΧΑΡΙ
10ΣΤΟYΣΙNΑIMΙΛI
ΩΒΕΙΘΥIΦΥΛΑΡ
ΧHΣΑNΤΙΚΑΤA
ΤΟYΣNOMΟΥΣ
AΓNΩΣΚΑIΔ[..]
15........[..]---
На добър час на Ейтризката селска община! Селяните от Ейтриза, селяните от Гейзагера и селяните от Бдекюра благодарят на Емилий Битис, който беше филарх съобразно законите честно и справедливо ...
Място на намиране

Google maps

⤦ n: 1

tag: lb
Ἀγαθῆι

lemma: ἀγαθός
tag: w
τύχηι

lemma: τύχη
tag: w
⤦ n: 2

tag: lb
κωμαρχίας

lemma: κωμαρχία
tag: w
Ει τριζηνης

ref: Eitrizene
tag: placeName
Ει

tag: #text
⤦ n: 3

break: no
tag: lb
τριζηνης

tag: #text
.

tag: #text
⤦ n: 4

tag: lb
κωμῆται

lemma: κωμήτης
tag: w
Ειτπρρι ζηνοι

type: ethnic,unattested
tag: placeName
Ε

tag: #text
ιτπρ

tag: choice
ιτ

tag: corr
πρ

tag: sic
ρι

tag: #text
⤦ n: 5

break: no
tag: lb
ζηνοι

tag: #text
καὶ

tag: w
κω μῆται

lemma: κωμήτης
tag: w
κω

tag: #text
⤦ n: 6

break: no
tag: lb
μῆται

tag: #text
Γειζαγη ρηνοι

type: ethnic,unattested
ref: Geizagera
tag: placeName
Γειζαγη

tag: #text
⤦ n: 7

break: no
tag: lb
ρηνοι

tag: #text
καὶ

tag: w
κω μῆται

lemma: κωμήτης
tag: w
κω

tag: #text
⤦ n: 8

break: no
tag: lb
μῆται

tag: #text
Βδεκυ ρηνοι

type: ethnic,unattested
ref: Bdekura
tag: placeName
Βδεκυ

tag: #text
⤦ n: 9

break: no
tag: lb
ρηνοι

tag: #text
εὐχαρι στοῦσιν

lemma: εὐχαριστέω
tag: w
εὐχαρι

tag: #text
⤦ n: 10

break: no
tag: lb
στοῦσιν

tag: #text
Αἰμιλί ῳ Βειθυϊ

ref: AT028
type: official
nymRef: Αἰμίλιος Βειθυς
tag: persName
Αἰμιλί ῳ

ref: Aemilius
nymRef: Αἰμίλιος
type: gentilicium
tag: name
Αἰμιλί

tag: #text
⤦ n: 11

break: no
tag: lb

tag: #text
Βειθυϊ

nymRef: Βειθυς
ref: Beithus
type: cognomen
tag: name
φυλαρ χήσαντι

lemma: φυλαρχέω
tag: w
φυλαρ

tag: #text
⤦ n: 12

break: no
tag: lb
χήσαντι

tag: #text
κατὰ

lemma: κατά
tag: w
⤦ n: 13

tag: lb
τοὺς

tag: w
νόμους

lemma: νόμος
tag: w
⤦ n: 14

tag: lb
ἁγνῶς

lemma: ἁγνῶς
tag: w
καὶ

tag: w
δι καίως

lemma: δικαίως
tag: w
δ

tag: #text
ι

tag: supplied
⤦ n: 15

break: no
tag: lb
καίω

tag: unclear
ς

tag: supplied
< GAP >

extent: unknown
unit: character
Критически апарат
Апарат:
Текстът на надписа е предаден според изданието на Михаилов след сравнение с лично наблюдение от Н. Шаранков.
4-5 Върху камъка стои ΕΠΡΙ/ΖΗΝΟΙ вместо ΕΙΤΡΙ-, срв. изписването на името на р. 2-3.
Коментар

Почетеният филарх е имал римско гражданство, името му се състои от римски номен и тракийски когномен.

Трите споменати села са с тракийски имена. Били са организирани в селска община (комархия), наречена по името на главното село. В надписа имената са представени чрез етникони, образувани с обичайния суфикс -ηνός.

В Хисар е намерен и друг благодарствен надпис на селски общини за филарх - IGBulg 1473.

Библиография
Mihailov, Georgius. Inscriptiones Graecae in Bulgaria repertae. T. III.1, 1961.

Добруски, Вацлав. Материали по археологията на България. – Сборник за народни умотворения, наука и книжнина. В: Сборник за народни умотворения, наука и книжнина T. XIII, 1896, стр. 398-442.

текуща версия 1 / 2022-08-05