Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Посвещение за Аполон Згуламийски от Тиберий Клавдий Салион

Паметник III.1460
Издател(и)
Георги Михаилов, Николай Шаранков.
Вид паметник
плочка
Материал
мрамор
Място на намиране
северозападно от с.Труд
Произход
Светилище на Аполон Згуламийски
Видян в
Институция и инвентарен номер
Размери
вис. 43 см, шир. 37 см, деб. 4 см
Размер на буквите
вис. 1 - 1.2 см
Разположение на надписа
Декорация
Релеф с изображение на тракийския конник.
Надпис
Категория на надписа
частен посветителен надпис - проза
Датиране
краят на І в. или първата половина на ІІ в. сл. Хр.
Критерии за датиране
форма на буквите
Изображения
Текст

Ἀπόλλωνι Ζγουλαμιηνωι ἐπηκόωι Τι(βέριος)
Κλαύδιος Σαλλιων μετὰ τῶν ἰδί-
(vac.) ων δῶρον (vac.).

AΠOΛΛΩNΙΖΓΟΥΛΑMΙΗNΩΙEΠΗΚOΩΙΤΙ
ΚΛΑYΔΙΟΣΣΑΛΛΙΩNMΕΤAΤΩNIΔI
vacat ΩNΔΩΡΟN vacat

В дар на вслушващия се Аполон Згуламийски (посвети) Тиберий Клавдий Салион заедно с близките си.
Място на намиране

Google maps

⤦ n: 1

tag: lb
Ἀπόλλωνι

type: divine
ref: Apollo
tag: persName
Ζγουλαμιηνωι

type: divine
ref: Zgoulamenus
tag: persName
ἐπηκόωι

lemma: ἐπήκοος
tag: w
Τιβέριος Κλαύδιος Σαλλιων

nymRef: Τιβέριος Κλαύδιος Σαλλιων
tag: persName
Τιβέριος

ref: Tiberius
nymRef: Τιβέριος
type: praenomen
tag: name
⤦ n: 2

tag: lb
Κλαύδιος

ref: Claudius
nymRef: Κλαύδιος
type: gentilicium
tag: name
Σαλλιων

nymRef: Σαλλιων
ref: Sallion
type: cognomen
tag: name
μετὰ

lemma: μετά
tag: w
τῶν

tag: w
ἰδί ων

lemma: ἴδιος
tag: w
ἰδί

tag: #text
⤦ n: 3

break: no
tag: lb

extent: unknown
unit: character
tag: space
ων

tag: #text
δῶρον

lemma: δῶρον
tag: w

extent: unknown
unit: character
tag: space
.

tag: #text
Критически апарат
Букви в лигатура:
1 ην, πηκ;
2 νμ.
Апарат:
Текстът на надписа е сверен с изданието на Михаилов чрез лично наблюдение от Н. Шаранков и предаден с поправки.
2 Името Κλαύδιος на р. 2 първоначално е било изписано с омега, ΚΛΑΥΔΙΩΣ.
2 Σαλλιων: Ботушарова Σαλα ζῶν; IGBulg Σαλαζων.
3 Буквите на последния ред са разположени в средата на реда, с големи разстояния помежду им и с празни пространства от двете страни.
Коментар

Посветителят е римски гражданин и носи римски преномен и номен и тракийски когномен. Имената Тиберий Клавдий подсказват, че вероятно семейството на посветителя е получило граждански права при обявяването на Тракия за римска провинция. Когноменът Салион е образуван от тракийски корен (срв. личните имена Σαλας, Σαλλος) с добавяне на гръцкия суфикс -ιων.

Епитетът на Аполон е образуван със суфикс -ηνος от топоним, вероятно *Ζγουλαμια; в други посвещения от това светилище епитетът се среща и като Ζγουλαμηνος, без ι.

Библиография
Mihailov, Georgius. Inscriptiones Graecae in Bulgaria repertae. T. III.1, 1961.

Ботушарова, Лилия. Оброчни релефи на Аполон от Тракия. В: Годишник на Народния археологически музей Пловдив T. 3, 1959, стр. 145-153.

текуща версия 1 / 2022-09-15