Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

База за статуя на император Балбин, издигната от град Филипопол

Паметник III.1510 = 5547
Издател(и)
Георги Михаилов, Николай Шаранков.
Вид паметник
постамент
Материал
мрамор
Място на намиране
Местността Бахчалъка южно от Белозем. Координатите в картата са приблизителни.
Произход
Паремболе
Институция и инвентарен номер
Размери
вис. 151 см, шир. 57 см, деб. 33 см
Размер на буквите
вис. 3.5 см
Разположение на надписа
Декорация
Надпис
Категория на надписа
почетен надпис за император - проза
Датиране
януари - май 238 г. сл. Хр.
Критерии за датиране
длъжност, титулатура
Изображения
Текст

Ἀγαθῆι (vac.) τύχηι.
Aὐτοκράτο⟦ρα Καίσαρα⟧
⟦Δέκιον Καίλιον Καλβεῖνον
⟦Βαλβεῖνον Εὐτυχῆ Εὐσεβ
5Σεβαστὸν μέγιστον {μεγισ}
ἡ λαμπροτάτη μητρόπο-
λις Φιλ<ι>ππόπολις τὸν τῆς
οἰκουμένης δε<σ>πό{σ}την, {υ} ὑπατ[εύ]-
οντος τῆς Θρᾳκῶν ἐπαρχείας Λ(ουκίου)
10Οὐεττ<εν>ίου Ἰουβέν<ε>ως, ἐκ τῶν ὑπερ-
πε<όντ>ων χρημάτων. (vac.) Εὐτυχῶς.

AΓΑΘHΙ vacat ΤYΧΗΙ
AYΤΟΚΡAΤΟΡΑΚΑIΣΑΡΑ
ΔEΚΙΟNΚΑIΛΙΟNΚΑΛ.............
ΒΑΛΒΕINΟNΕYΤΥΧHΕYΣΕΒ...
5ΣΕΒΑΣΤONMEΓΙΣΤΟNMΕΓΙΣ
HΛΑMΠΡΟΤAΤΗMΗΤΡOΠΟ
ΛΙΣΦΙΛ[..]ΠΠOΠΟΛΙΣΤONΤHΣ
ΟIΚΟΥMENΗΣΔΕ[..]ΠOΣΤΗNΥYΠΑΤ[.....]
ΟNΤΟΣΤHΣΘΡAΚΩNEΠΑΡΧΕIΑΣΛ
10ΟYΕΤΤ[....]IΟΥIΟΥΒEN[..]ΩΣEΚΤΩNYΠΕ..
..Ε[.......]ΩNΧΡΗMAΤΩN vacat ΕYΤΥΧΩΣ

На добър час!
На император Цезар Деций (sic!) Целий Калвин Балбин, щастлив и благочестив, най-велик Август. Най-блестящата метрополия Филипопол (почете със статуя) господаря на света, когато управител на провинция Тракия беше Луций Ветений Ювенис, от останалите в излишък средства. Да е на щастие!
Място на намиране

Google maps

⤦ n: 1

tag: lb
Ἀγαθῆι

lemma: ἀγαθός
tag: w

extent: unknown
unit: character
tag: space
τύχηι

lemma: τύχη
tag: w
.

tag: #text
⤦ n: 2

tag: lb
Aὐτοκράτορα

lemma: Αὐτοκράτωρ
tag: w
Aὐτοκράτο

tag: #text
ρα

tag: del
Καίσαρα

lemma: Καίσαρ
tag: w
⤦ n: 3

tag: lb
Δέκιον Καίλιον Καλβεῖνον Βαλβεῖνον

type: emperor
ref: Balbinus
tag: persName
Δέκιον Καίλιον Καλβεῖνον

tag: del
Δέκιον

tag: name
Καίλιον

tag: name
Καλβεῖνον

tag: name
Καλ

tag: #text
βεῖνον

tag: unclear
⤦ n: 4

tag: lb
Βαλβεῖνον

tag: name
Εὐτυχῆ Εὐσεβῆ

tag: del
Εὐτυχῆ

lemma: Εὐτυχής
tag: w
Εὐσεβῆ

lemma: Εὐσεβής
tag: w
Εὐσεβ

tag: #text

tag: unclear
⤦ n: 5

tag: lb
Σεβαστὸν

lemma: Σεβαστός
tag: w
μέγιστον

lemma: μέγας
tag: w
μεγισ

tag: surplus
⤦ n: 6

tag: lb

tag: w
λαμπροτάτη

lemma: λαμπρός
tag: w
μητρόπο λις

lemma: μητρόπολις
tag: w
μητρόπο

tag: #text
⤦ n: 7

break: no
tag: lb
λις

tag: #text
Φιλιππόπολις

ref: Phil
tag: placeName
Φιλ

tag: #text
ι

tag: supplied
ππόπολις

tag: #text
τὸν

tag: w
τῆς

tag: w
⤦ n: 8

tag: lb
οἰκουμένης

lemma: οἰκουμένη
tag: w
δεσπόστην

lemma: δεσπότης
tag: w
δε

tag: #text
σ

tag: supplied
πό

tag: #text
σ

tag: surplus
την

tag: #text
,

tag: #text
υ

tag: surplus
ὑπατεύ οντος

lemma: ὑπατεύω
tag: w
ὑπατ

tag: #text
εύ

tag: supplied
⤦ n: 9

break: no
tag: lb
οντος

tag: #text
τῆς

tag: w
Θρᾳκῶν

type: ethnic
ref: Thrace
tag: placeName
ἐπαρχείας

lemma: ἐπαρχία
tag: w
Λουκίου Οὐεττενίου Ἰουβένεως

type: official
ref: Vettenius
nymRef: Λούκιος Οὐεττένιος Ἰουβένης
tag: persName
Λουκίου

ref: Lucius
nymRef: Λούκιος
type: praenomen
tag: name
⤦ n: 10

tag: lb
Οὐεττενίου

nymRef: Οὐεττίος
ref: Vettenius
type: gentilicium
tag: name
Οὐεττ

tag: #text
εν

tag: supplied
ίου

tag: #text
Ἰουβένεως

nymRef: Ἰουβένης
ref: Iuvenis
type: cognomen
tag: name
Ἰουβέν

tag: #text
ε

tag: supplied
ως

tag: #text
,

tag: #text
ἐκ

lemma: ἐκ
tag: w
τῶν

tag: w
ὑπερ πεόντων

lemma: ὑπερπαίω
tag: w
ὑπε

tag: #text
ρ

tag: unclear
⤦ n: 11

break: no
tag: lb
π

tag: unclear
ε

tag: #text
όντ

tag: supplied
ων

tag: #text
χρημάτων

lemma: χρῆμα
tag: w
.

tag: #text

extent: unknown
unit: character
tag: space
Εὐτυχῶς

lemma: εὐτυχῶς
tag: w
.

tag: #text
Критически апарат
Букви в лигатура:
5 νμε, νμε;
6 πρ, ημη;
8 με, νησ, τηνυ;
9 ησ, ωνε;
10 νωσ, ων, πε;
11 πε, ημ, ων, ωσ.
Апарат:
Текстът на надписа е сверен с изданието на Михаилов чрез лично наблюдение от Н. Шаранков и предаден с поправки.
2-4 damnatio memoriae, което е сравнително небрежно и повечето букви се четат ясно.
5 погрешно повторение ΜΕΓΙΣΤΟΝΜΕΓΙΣ
7 ΦΙΛΠΠοΠΟΛΙΣ (първият омикрон е изписан във второто пи)
8 ΔΕΠοΣΤΗΝΥΥΠΑΤ
10 ΟΥΕΤΤΙΟΥΙΟΥΒΕΝΩΣ
10-11 ΥΠΕΙ | ΠΕΩΝ
Коментар

Надписът е в чест на управлявалия 99 дни император Балбин. Властите във Филипопол вероятно са бързали да издигнат статуята и затова в текста на надписа са допуснати многобройни грешки.

Правилното име на провинциалния управител е Луций Ветений Ювенис, както е засвидетелствано в непубликуван надпис в чест на император Гордиан III от Дискодуратера. Той е известен и от частично запазен надпис от Августа Траяна, също в чест на Гордиан III (IGBulg 1564). Ветений Ювенис е бил управител и на провинция Долна Мизия при неизвестен император (IGBulg 646).

Трябва да се отбележи употребата на глагола ὑπερπαίω, който се среща само в няколко епиграфски паметника от територията на Филипопол и Августа Траяна от втората четвърт на III в. сл.Хр. в същата формула (IGBulg 1515; IGBulg 1564; IGBulg 1565; IGBulg 1566; AE 2006, 1247; AE 2006, 1248). Вероятно градските власти, издигнали тези надписи, са искали да избегнат обвинения в разточителство в този период на икономическа криза.

Заедно с постамента са намерени и фрагменти от позлатена бронзова статуя.

Библиография
Mihailov, Georgius. Inscriptiones Graecae in Bulgaria repertae. T. III.1, 1961.

Mihailov, Georgius. Inscriptiones Graecae in Bulgaria repertae. T. V, 1997.

Kalinka, Ernst. Antike Denkmäler in Bulgarien. В: Schriften der Balkankommission. Antiquarische Abteilung T. IV, 1906.

текуща версия 1 / 2024-07-08