Ancient Greek Inscriptions

from Bulgaria

Klada Bg

Honorary decree for Akornion

Monument IGBulg_0013
Editor(s)
Vasiliy Latyshev, Ernst Kalinka, Georgi Mihailov, Nicolay Sharankov.
Type of monument
slab
Material
marble
Find place
Balchik, discovered in 1895 near the school on the present Cherno More Str., probably during digging for construction works.
Origin
Dionysopolis
Observed in
Institution and inventory
Dimensions
height 66 cm, width 51 cm, depth 10 cm
Letter size
height 0.9-1.3 cm
Layout description
Decoration description
Text
Category of inscription
honorary inscription for a local magistrate - prose
Date
48 - 44 BC
Dating criteria
office, prosopography
Images
Text

[---]αι παρα[---]
[---]τον ἀνέλαβεν [---]
[---πρ?]ὸς Θεόδωρον καὶ Ἐπι.[---]
[--- ἔδω?]καν τοῖς ἰδίοις δαπανήμασιν [---]
5[---]ματων συναποδημῶν ἀπή[ρ]ατο [---]
[---εἰ]ς Αργεδαβον πρὸς τὸν πατέρα α[ὐτοῦ?]
[--- παραγε?]νόμενος δὲ καὶ συντυχὼν ἅμα [---]
[---]ν τὴν ἀπ’ αὐτοῦ κατεκτσατο τῇ π[όλει?]
[--- ἀπέ]λυσεν τὸν δῆμον, ἱερεύς τε γενόμεν[ος]
10[θεοῦ μεγάλου Δερζ?]αλου τάς τε πομπὰς καὶ τὰς θυσίας [ἐ]-
[πετέλεσε λαμπ]ρῶς καὶ τοῖς πολίταις μετέδωκεν τ[ῶν]
[κρεῶν], τῷ τε [Σερ]άπει λαχὼν ἱερεὺς ὁμοίως τοῖς δαπ[ανή]-
[μασιν ἀνεστράφ?]η καλῶς καὶ φιλαγάθως, τοῦ τε ἐπων[μου]
[τῆς πόλεως Διον]ύσου οὐκ ἔχοντος ερῆ ἀφ’ ἑτῶν πληόν[ων] !
15[παρακληθεὶς ὑ]πὸ τῶν πολιτῶν ἐπέδωκεν ἑαυτὸν κα[ὶ κα]-
[τὰ τὴν Γαίου] ντωνίου παραχειμασίαν ἀναλαβ[ν]
[τὸν στέφανο]ν τοῦ θεοῦ τάς τε πομπὰς καὶ θυσίας [πε]-
[τέλεσε καλ]ς καὶ μεγαλομερῶς καὶ τοῖς πολίταις μ[ε]-
[τέδωκε κρε]ῶν ἀφθόνως, θεῶν τε τ[ῶ]ν ἐν Σαμοθρᾴκ[ῃ]
20[τὸν στέφα]νον ἀνειληφὼς διὰ βίου τάς τε πομπὰς κ[αὶ]
[τὰς θυσία]ς ἐπιτελεῖ ὑπέρ τε τῶν μυστῶν καὶ τῆς π[ό]-
[λεως, νεωστ]εί τε τοῦ βασιλέως Βυρεβιστα πρώτου καὶ ὑ-
[ψίστου γε]γονότος τῶν ἐπὶ Θρᾴκης βασιλέων καὶ πᾶσα[ν]
[τὴν πέρ]αν τοῦ ποταμοῦ καὶ τὴν ἐπὶ τάδε κατεισχη-
25[κότος γ]ενόμενος καὶ πρὸς τοῦτον ἐν τῇ πρώτῃ καὶ με-
[γίστῃ φ]ιλίᾳ τὰ βέλτιστα κατεργάζεται τῇ πατρίδι λέ-
[γων κα]ὶ συνβουλεύων ! τὰ κράτιστα καὶ τὴν εὔνοιαν τοῦ β[α]-
[σιλέ]ως πρὸς τὴν τῆς πόλεως σωτηρ[ί]αν προσπαραμ[υ]-
[θού]μενος ἔν τε τοῖς λοιποῖς ἅπασιν ἀφειδῶς ἑαυτὸν
30[ἐν]διδοὺς εἰς τὰς τῆς πόλεως πρεσβήας ! καὶ κινδύνους ἐπ[ι]-
δεχόμενος [ἀ]όκνως πρὸς τὸ πάντως τι κατεργάζεσθα[ι]
τῇ πατρίδι συμφέρον, πρός τε Γναῖον Πομπήϊον Γναίου υ[ἱ]-
ὸν αὐτοκράτορα Ῥωμαῖον ἀποσταλεὶς ὑπὸ βασιλέως Βυραβε[ι]-
[σ]τα πρεσβευτὴς καὶ συντυχὼν αὐτῷ τς Μακεδονίας ἐν το[ῖς]
35περ[ὶ Ἡρ]άκληαν ! τὴν ἐπὶ τοῦ Λύκου οὐ μόνον τοὺς ὑπὲρ τοῦ βα[σι]-
λέως χρηματισμοὺς διέθετο τὴν εὔνο[ι]αν τὴν Ῥωμαίων προ-
αγόμενος τῷ βασιλεῖ, ἀ<λ>λὰ καὶ περὶ τῆς πατρίδος τοὺς καλλίστου[ς]
διέθετο χρηματισμούς, καθόλου δὲ κατὰ πᾶσ⸢α⸣ν περίστασιν κα[ι]-
[ρ]ῶν ψυχῇ καὶ σώματι παραβαλλόμενος καὶ δαπάναις χρώμ[ε]-
40νος ταῖς ἐκ τοῦ βίου, τινὰ δὲ καὶ τῶν πολιτικῶν χορηγίων σώματι
ποιῶν παρ’ ἑαυτοῦ τὴν μεγίστην ἐνδείκνυτα[ι] σπουδὴν εἰς τὴν ὑ-
πὲρ τῆς πατρίδος σωτηρίαν· ἵνα οὖν καὶ ὁ δῆμος φαίνηται τιμῶν
τοὺς καλ[ο]ὺς καὶ ἀγαθοὺς ἄνδρας καὶ ἑαυτὸν εὐεργετοῦντας, δε[δό]-
[χθ]αι τῇ βουλῇ καὶ τῷ δήμῳ ἐπῃνῆσθαι μὲν ἐπὶ τούτοις Ἀκορνίων[α]
45Διον[υ]σίου καὶ στεφανωθῆναι αὐτὸν ἐν τοῖς Διονυσίοις χρυσ[ῷ]
στεφάνῳ καὶ εἰκόνι χαλκῇ, στεφανοῦσθαι δὲ αὐτὸν καὶ εἰς τὸν λ[οι]-
[π]ὸν χρ[όν]ον καθ’ ἕκαστον ἔτος ἐν τοῖς Διονυσίοις χρυσῷ στε[φά]-
[ν]ῳ, δε[δό]σθαι δὲ αὐτῷ καὶ εἰς ἀνάστασιν ἀνδριάντος τό-
(vac.)πον τὸν ἐπιφανέστατον τῆς ἀγορᾶς.

---ΑΙ..Α....---
---ΤΟNANEΛΑΒΕ..---
---[....]OΣΘΕOΔΩΡΟ..ΚΑIE..Ι.---
---[.......]..ΑNΤΟIΣIΔIΟΙΣΔΑΠΑNHMΑΣΙ..---
5---..ΑΤΩNΣΥNΑΠΟΔ..MΩNAΠH[..]ΑΤ..---
---[.....]..ΑΡΓΕΔΑΒΟNΠΡOΣΤONΠΑΤEΡΑΑ[..........]
---[............]NOMΕNΟΣΔEΚΑIΣΥNΤΥΧΩNAM..---
---NΤHNAΠΑYΤΟYΚΑΤΕΚΤ...ΣΑΤΟΤH..[........]
---[.......]ΛΥΣΕNΤONΔHMΟNIΕΡΕYΣΤΕΓΕNOMΕ..[....]
10[.................................]ΑΛΟΥΤAΣΤΕΠΟMΠAΣΚΑIΤAΣΘΥΣIΑ..[...]
[.........................]ΡΩΣΚΑIΤΟIΣΠΟΛIΤΑΙΣMΕΤEΔΩΚΕ....[.....]
[...........]ΤΩΤΕ[......]AΠΕΙΛΑΧΩNIΕΡΕYΣOMΟIΩΣΤΟIΣΔΑΠ[.......]
[............................]ΗΚΑΛΩΣΚΑIΦΙΛΑΓAΘΩΣΤΟYΤΕEΠΩN...[......]
[.............................]YΣΟΥΟYΚEΧΟNΤΟΣ...ΕΡHAΦEΤΩNΠΛΗO..[....]!
15[..........................]..OΤΩNΠΟΛΙΤΩNE..EΔΩΚΕNEΑΥΤONΚ..[.......]
[.......................]...NΤΩNIΟΥΠΑΡΑΧΕΙMΑΣIΑNANΑΛΑΒ...[..]
[......................]NΤΟYΘΕΟYΤAΣΤΕΠΟMΠAΣΚΑIΘΥΣIΑΣ...[....]
[...................]...ΣΚΑIMΕΓΑΛΟMΕΡΩΣΚΑIΤΟIΣΠΟΛIΤΑΙΣ..[..]
[...................]ΩNAΦΘONΩΣΘΕΩNΤΕΤ[...]NENΣΑMΟΘΡAΚ[...]
20[..................]NΟNANΕΙΛΗΦΩΣΔΙAΒIΟΥΤAΣΤΕΠΟMΠAΣ..[.....]
[..................]..EΠΙΤΕΛΕIYΠEΡΤΕΤΩNMΥΣΤΩNΚΑIΤHΣΠ[...]
[...................]ΕIΤΕΤΟYΒΑΣΙΛEΩΣΒΥΡΕΒΙΣΤΑΠΡΩΤΟΥΚΑIY
[.................]..ΟNOΤΟΣΤΩNEΠIΘΡAΚΗΣΒΑΣΙΛEΩNΚΑIΠAΣ..[..]
[..............]..NΤΟYΠΟΤΑMΟYΚΑIΤHNEΠIΤAΔΕΚΑΤΕΙΣΧ..
25[.............]..NOMΕNΟΣΚΑIΠΡOΣΤΟYΤΟNENΤHΠΡΩΤHΚΑIMΕ
[..............]ΙΛIAΤAΒEΛΤΙΣΤΑΚΑΤΕΡΓAΖΕΤΑΙΤHΠΑΤΡIΔΙΛE
[..........]IΣΥNΒΟΥΛΕYΩN!ΤAΚΡAΤΙΣΤΑΚΑIΤHNΕYNΟΙΑNΤΟY..[..]
[.........]ΩΣΠΡOΣΤHNΤHΣΠOΛΕΩΣΣΩΤΗ..[...]ΑNΠΡΟΣΠΑΡΑ..[..]
[.......]MΕNΟΣENΤΕΤΟIΣΛΟΙΠΟIΣAΠΑΣΙNAΦΕΙΔΩΣEΑΥΤO..
30[.....]ΔΙΔΟYΣΕIΣΤAΣΤHΣΠOΛΕΩΣ..ΡΕΣΒHΑΣ!ΚΑIΚΙNΔYNΟΥΣEΠ[..]
..ΕΧOMΕNΟΣ[...]OΚNΩΣΠΡOΣΤOΠANΤΩΣΤΙΚΑΤΕΡΓAΖΕΣΘΑ[..]
..HΠΑΤΡIΔΙΣΥMΦEΡΟNΠΡOΣΤΕΓNΑIΟNΠΟMΠHIΟNΓNΑIΟΥΥ[...]
ONΑYΤΟΚΡ.....ΟΡΑPΩMΑIΟNAΠΟΣΤΑΛΕIΣYΠOΒΑΣΙΛEΩΣΒΥΡΑΒΕ[..]
[..]ΤΑΠΡΕΣΒΕ..ΤHΣΚΑIΣΥNΤΥΧΩNΑYΤΩΤ...ΣMΑΚΕΔΟNIΑΣENΤΟ[.....]
35ΠΕΡ[........]AΚΛΗΑN!ΤHNEΠIΤΟYΛYΚΟΥΟYMONΟNΤΟYΣYΠEΡΤΟYΒΑ[....]
ΛEΩΣΧΡΗMΑΤΙΣMΟYΣΔΙEΘΕΤΟΤHNΕYNΟ[..]ΑNΤHNPΩMΑIΩNΠΡ..
ΑΓOMΕNΟΣΤΩΒΑΣΙΛΕIA[..]ΛAΚΑIΠΕΡIΤHΣΠΑΤΡIΔΟΣΤΟYΣΚΑΛΛIΣΤΟΥ[..]
ΔΙEΘΕΤΟΧΡΗMΑΤΙΣMΟYΣΚΑΘOΛΟΥΔEΚΑΤAΠAΣΛNΠΕΡIΣΤΑΣΙNΚ..[..]
[..]ΩNΨΥΧHΚΑIΣΩMΑΤΙΠΑΡΑΒΑΛΛOMΕNΟΣΚΑIΔΑΠANΑΙΣΧΡΩM[..]
40NΟΣΤΑIΣEΚΤΟYΒIΟΥΤΙNAΔEΚΑIΤΩNΠΟΛΙΤΙΚΩNΧΟΡΗΓIΩNΣΏMΑΤ..
ΠΟΙΩNΠΑΡEΑΥΤΟYΤHNMΕΓIΣΤΗNENΔΕIΚNΥΤΑ[..]ΣΠΟΥΔHNΕIΣΤHNY
ΠEΡΤHΣΠΑΤΡIΔΟΣΣΩΤΗΡIΑNINΑΟYNΚΑIOΔHMΟΣΦΑINΗΤΑΙΤΙMΩ..
ΤΟYΣΚ..Λ[..]YΣΚΑIAΓΑΘΟYΣANΔΡΑΣΚΑIEΑΥΤONΕYΕΡΓΕΤΟYNΤΑΣΔΕ[.....]
[....].........ΒΟΥΛHΚΑIΤΩΔHMΩEΠHNHΣΘΑΙMENEΠIΤΟYΤΟΙΣAΚ..ΡNIΩN[..]
45ΔΙ....[..]..IΟΥΚ..IΣΤΕΦΑNΩΘHNΑΙΑYΤONENΤΟIΣΔΙΟNΥΣIΟΙΣΧΡΥ..[...]
..ΤΕΦANΩΚΑIΕIΚONΙΧΑΛΚHΣΤΕΦΑNΟYΣ..ΑΙΔEΑYΤONΚΑIΕIΣΤON..[....]
[..]ONΧΡ[.....]ΟNΚΑΘEΚΑΣΤΟNEΤΟΣENΤΟIΣΔΙΟNΥΣIΟΙΣΧΡΥΣΩΣΤΕ[.....]
[..]ΩΔΕ[.....]ΣΘΑΙΔEΑYΤΩΚΑIΕIΣANAΣΤΑΣΙNANΔΡΙANΤΟΣΤO
vacat ΠΟNΤONEΠΙΦΑNEΣΤΑΤΟNΤHΣAΓ..ΡAΣ


⤦ n: 1

tag: lb
< GAP >

extent: unknown
unit: character
αι

tag: #text
π

tag: unclear
α

tag: #text
ρα

tag: unclear
< GAP >

extent: unknown
unit: character
⤦ n: 2

tag: lb
< GAP >

extent: unknown
unit: character
τον

tag: #text
ἀνέλαβεν

lemma: ἀναλαμβάνω
tag: w
ἀνέλαβε

tag: #text
ν

tag: unclear
< GAP >

extent: unknown
unit: character
⤦ n: 3

tag: lb
< GAP >

extent: unknown
unit: character
πρὸς

lemma: πρός
tag: w
πρ

tag: supplied
ὸς

tag: #text
Θεόδωρον

nymRef: Θεόδωρος
ref: Theodorus
tag: name
Θεόδωρο

tag: #text
ν

tag: unclear
καὶ Ἐ

tag: #text
π

tag: unclear
ι

tag: #text
< GAP >

reason: illegible
quantity: 1
unit: character
< GAP >

extent: unknown
unit: character
⤦ n: 4

tag: lb
< GAP >

extent: unknown
unit: character
ἔδωκαν

lemma: δίδωμι
tag: w
ἔδω

tag: supplied
κ

tag: unclear
αν

tag: #text
τοῖς

tag: #text
ἰδίοις

lemma: ἴδιος
tag: w
δαπανήμασιν

lemma: δαπάνημα
tag: w
δαπανήμασι

tag: #text
ν

tag: unclear
< GAP >

extent: unknown
unit: character
⤦ n: 5

tag: lb
< GAP >

extent: unknown
unit: character
μ

tag: unclear
ατων

tag: #text
συναποδημῶν

lemma: συναποδημέω
tag: w
συναποδ

tag: #text
η

tag: unclear
μῶν

tag: #text
ἀπήρατο

lemma: ἀπαίρω
tag: w
ἀπή

tag: #text
ρ

tag: supplied
ατ

tag: #text
ο

tag: unclear
< GAP >

extent: unknown
unit: character
⤦ n: 6

tag: lb
< GAP >

extent: unknown
unit: character
εἰς

lemma: εἰς
tag: w
εἰ

tag: supplied
ς

tag: unclear
Αργεδαβον

ref: Argedabon
tag: placeName
πρὸς

lemma: πρός
tag: w
τὸν

tag: #text
πατέρα

lemma: πατήρ
tag: w
αὐτοῦ

lemma: αὐτός
tag: w
α

tag: #text
ὐτοῦ

tag: supplied
⤦ n: 7

tag: lb
< GAP >

extent: unknown
unit: character
παραγενόμενος

lemma: παραγίγνομαι
tag: w
παραγε

tag: supplied
νόμενος

tag: #text
δὲ καὶ

tag: #text
συντυχὼν

lemma: συντυγχάνω
tag: w
ἅμα

lemma: ἅμα
tag: w
ἅμ

tag: #text
α

tag: unclear
< GAP >

extent: unknown
unit: character
⤦ n: 8

tag: lb
< GAP >

extent: unknown
unit: character
ν τὴν

tag: #text
ἀπ’

lemma: ἀπό
tag: w
αὐτοῦ

lemma: αὐτός
tag: w
κατεκτήσατο

lemma: κατακτάομαι
tag: w
κατεκτ

tag: #text

tag: unclear
σατο

tag: #text
τῇ

tag: #text
πόλει

lemma: πόλις
tag: w
π

tag: unclear
όλει

tag: supplied
⤦ n: 9

tag: lb
< GAP >

extent: unknown
unit: character
ἀπέλυσεν

lemma: ἀπολύω
tag: w
ἀπέ

tag: supplied
λυσεν

tag: #text
τὸν

tag: #text
δῆμον

lemma: δῆμος
tag: w
,

tag: #text
ἱερεύς

lemma: ἱερεύς
tag: w
τε

tag: #text
γενόμενος

lemma: γίγνομαι
tag: w
γενόμε

tag: #text
ν

tag: unclear
ος

tag: supplied
⤦ n: 10

tag: lb
θεοῦ μεγάλου Δερζαλου

ref: Derzalas
type: divine
tag: persName
θεοῦ μεγάλου Δερζ

tag: supplied
θεοῦ

lemma: θεός
tag: w
μεγάλου

lemma: μέγας
tag: w
Δερζ

tag: #text
αλου

tag: #text
τάς τε

tag: #text
πομπὰς

lemma: πομπή
tag: w
καὶ τὰς

tag: #text
θυσίας

lemma: θυσία
tag: w
θυσία

tag: #text
ς

tag: unclear
ἐ πετέλεσε

lemma: ἐπιτελέω
tag: w

tag: supplied
⤦ n: 11

break: no
tag: lb
πετέλεσε

tag: supplied
λαμπρῶς

lemma: λαμπρῶς
tag: w
λαμπ

tag: supplied
ρῶς

tag: #text
καὶ τοῖς

tag: #text
πολίταις

lemma: πολίτης
tag: w
μετέδωκεν

lemma: μεταδίδωμι
tag: w
μετέδωκε

tag: #text
ν

tag: unclear
τ

tag: unclear
ῶν

tag: supplied
⤦ n: 12

tag: lb
κρεῶν

lemma: κρέας
tag: w
, τῷ τε

tag: #text
Σεράπει

ref: Serapis
type: divine
tag: persName
Σερ

tag: supplied
άπει

tag: #text
λαχὼν

lemma: λαγχάνω
tag: w
ἱερεὺς

lemma: ἱερεύς
tag: w
ὁμοίως

lemma: ὁμοίως
tag: w
τοῖς

tag: #text
δαπανή μασιν

lemma: δαπάνημα
tag: w
δαπ

tag: #text
ανή

tag: supplied
⤦ n: 13

break: no
tag: lb
μασιν

tag: supplied
ἀνεστράφη

lemma: ἀναστρέφω
tag: w
ἀνεστράφ

tag: supplied
η

tag: #text
καλῶς

lemma: καλῶς
tag: w
καὶ

tag: #text
φιλαγάθως

lemma: φιλαγάθως
tag: w
, τοῦ τε

tag: #text
ἐπωνύμου

lemma: ἐπώνυμος
tag: w
ἐπων

tag: #text

tag: unclear
μου

tag: supplied
⤦ n: 14

tag: lb
τῆς πόλεως

tag: supplied
τῆς

tag: #text
πόλεως

lemma: πόλις
tag: w
Διονύσου

ref: Dionysus
type: divine
tag: persName
Διον

tag: supplied
ύσου

tag: #text
οὐκ

lemma: οὐ
tag: w
ἔχοντος

lemma: ἔχω
tag: w
ἱερῆ

lemma: ἱερεύς
tag: w

tag: unclear
ερῆ

tag: #text
ἀφ’

lemma: ἀπό
tag: w
ἑτῶν

lemma: ἔτος
tag: w
πληόνων

lemma: πολύς
tag: w
πληό

tag: #text
ν

tag: unclear
ων

tag: supplied
!

tag: note
⤦ n: 15

tag: lb
παρακληθεὶς

lemma: παρακαλέω
tag: w
ὑπὸ

lemma: ὑπό
tag: w

tag: supplied
π

tag: unclear

tag: #text
τῶν

tag: #text
πολιτῶν

lemma: πολίτης
tag: w
ἐπέδωκεν

lemma: ἐπιδίδωμι
tag: w

tag: #text
π

tag: unclear
έδωκεν

tag: #text
ἑαυτὸν

lemma: ἑαυτοῦ
tag: w
κ

tag: #text
α

tag: unclear

tag: supplied
κα τὰ

lemma: κατά
tag: w
κα

tag: supplied
⤦ n: 16

break: no
tag: lb
τὰ

tag: supplied
τὴν

tag: supplied
Γαίου Ἀντωνίου

ref: Hybrida
type: official
nymRef: Gaius Antonius Hybrida
tag: persName
Γαίου

nymRef: Γάιος
ref: Gaius
type: praenomen
tag: name
Ἀντωνίου

nymRef: Ἀντώνιος
ref: Antonius
type: gentilicium
tag: name

tag: unclear
ντωνίου

tag: #text
παραχειμασίαν

lemma: παραχειμασία
tag: w
ἀναλαβὼν

lemma: ἀναλαμβάνω
tag: w
ἀναλαβ

tag: #text

tag: unclear
ν

tag: supplied
⤦ n: 17

tag: lb
τὸν

tag: supplied
στέφανον

lemma: στέφανος
tag: w
στέφανο

tag: supplied
ν

tag: #text
τοῦ

tag: #text
θεοῦ

lemma: θεός
tag: w
τάς τε

tag: #text
πομπὰς

lemma: πομπή
tag: w
καὶ

tag: #text
θυσίας

lemma: θυσία
tag: w
ἐπε τέλεσε

lemma: ἐπιτελέω
tag: w

tag: unclear
πε

tag: supplied
⤦ n: 18

break: no
tag: lb
τέλεσε

tag: supplied
καλῶς

lemma: καλῶς
tag: w
καλ

tag: supplied

tag: unclear
ς

tag: #text
καὶ

tag: #text
μεγαλομερῶς

lemma: μεγαλομερῶς
tag: w
καὶ τοῖς

tag: #text
πολίταις

lemma: πολίτης
tag: w
με τέδωκε

lemma: μεταδίδωμι
tag: w
μ

tag: unclear
ε

tag: supplied
⤦ n: 19

break: no
tag: lb
τέδωκε

tag: supplied
κρεῶν

lemma: κρέας
tag: w
κρε

tag: supplied
ῶν

tag: #text
ἀφθόνως

lemma: ἀφθόνως
tag: w
,

tag: #text
θεῶν τε τῶν ἐν Σαμοθρᾴκῃ

ref: Samothrakioi
type: divine
tag: persName
θεῶν

lemma: θεός
tag: w
τε τ

tag: #text

tag: supplied
ν

tag: #text
ἐν

lemma: ἐν
tag: w
Σαμοθρᾴκῃ

ref: Samothrace
tag: placeName
Σαμοθρᾴκ

tag: #text

tag: supplied
⤦ n: 20

tag: lb
τὸν

tag: supplied
στέφανον

lemma: στέφανος
tag: w
στέφα

tag: supplied
νον

tag: #text
ἀνειληφὼς

lemma: ἀναλαμβάνω
tag: w
διὰ

lemma: διά
tag: w
βίου

lemma: βίος
tag: w
τάς τε

tag: #text
πομπὰς

lemma: πομπή
tag: w
κ

tag: unclear
αὶ

tag: supplied
⤦ n: 21

tag: lb
τὰς

tag: supplied
θυσίας

lemma: θυσία
tag: w
θυσία

tag: supplied
ς

tag: unclear
ἐπιτελεῖ

lemma: ἐπιτελέω
tag: w
ὑπέρ

lemma: ὑπέρ
tag: w
τε τῶν

tag: #text
μυστῶν

lemma: μύστης
tag: w
καὶ τῆς

tag: #text
πό λεως

lemma: πόλις
tag: w
π

tag: #text

tag: supplied
⤦ n: 22

break: no
tag: lb
λεως

tag: supplied
,

tag: supplied
νεωστεί

lemma: νεωστί
tag: w
νεωστ

tag: supplied
εί

tag: #text
τε τοῦ

tag: #text
βασιλέως

lemma: βασιλεύς
tag: w
Βυρεβιστα

type: emperor
tag: persName
πρώτου

lemma: πρῶτος
tag: w
καὶ

tag: #text
ὑ ψίστου

lemma: ὕψιστος
tag: w

tag: #text
⤦ n: 23

break: no
tag: lb
ψίστου

tag: supplied
γεγονότος

lemma: γίγνομαι
tag: w
γε

tag: supplied
γ

tag: unclear
ονότος

tag: #text
τῶν

tag: #text
ἐπὶ

lemma: ἐπί
tag: w
Θρᾴκης

ref: Thrace
tag: placeName
βασιλέων

lemma: βασιλεύς
tag: w
καὶ

tag: #text
πᾶσαν

lemma: πᾶς
tag: w
πᾶσ

tag: #text
α

tag: unclear
ν

tag: supplied
⤦ n: 24

tag: lb
τὴν

tag: supplied
πέραν

lemma: πέραν
tag: w
πέρ

tag: supplied
α

tag: unclear
ν

tag: #text
τοῦ

tag: #text
ποταμοῦ

lemma: ποταμός
tag: w
καὶ τὴν

tag: #text
ἐπὶ

lemma: ἐπί
tag: w
τάδε

lemma: ὅδε
tag: w
κατεισχη κότος

lemma: κατέχω
tag: w
κατεισχ

tag: #text
η

tag: unclear
⤦ n: 25

break: no
tag: lb
κότος

tag: supplied
γενόμενος

lemma: γίγνομαι
tag: w
γ

tag: supplied
ε

tag: unclear
νόμενος

tag: #text
καὶ

tag: #text
πρὸς

lemma: πρός
tag: w
τοῦτον

lemma: οὗτος
tag: w
ἐν

lemma: ἐν
tag: w
τῇ

tag: #text
πρώτῃ

lemma: πρῶτος
tag: w
καὶ

tag: #text
με γίστῃ

lemma: μέγας
tag: w
με

tag: #text
⤦ n: 26

break: no
tag: lb
γίστῃ

tag: supplied
φιλίᾳ

lemma: φιλία
tag: w
φ

tag: supplied
ιλίᾳ

tag: #text
τὰ

tag: #text
βέλτιστα

lemma: βελτίων
tag: w
κατεργάζεται

lemma: κατεργάζομαι
tag: w
τῇ

tag: #text
πατρίδι

lemma: πατρίς
tag: w
λέ γων

lemma: λέγω
tag: w
λέ

tag: #text
⤦ n: 27

break: no
tag: lb
γων

tag: supplied
κα

tag: supplied

tag: #text
συνβουλεύων

lemma: συμβουλεύω
tag: w
!

tag: note
τὰ

tag: #text
κράτιστα

lemma: κράτιστος
tag: w
καὶ τὴν

tag: #text
εὔνοιαν

lemma: εὔνοια
tag: w
τοῦ

tag: #text
βα σιλέως

lemma: βασιλεύς
tag: w
β

tag: unclear
α

tag: supplied
⤦ n: 28

break: no
tag: lb
σιλέ

tag: supplied
ως

tag: #text
πρὸς

lemma: πρός
tag: w
τὴν τῆς

tag: #text
πόλεως

lemma: πόλις
tag: w
σωτηρίαν

lemma: σωτηρία
tag: w
σωτη

tag: #text
ρ

tag: unclear

tag: supplied
αν

tag: #text
προσπαραμυ θούμενος

lemma: προσπαραμυθέομαι
tag: w
προσπαρα

tag: #text
μ

tag: unclear
υ

tag: supplied
⤦ n: 29

break: no
tag: lb
θού

tag: supplied
μενος

tag: #text
ἔν

lemma: ἐν
tag: w
τε τοῖς

tag: #text
λοιποῖς

lemma: λοιπός
tag: w
ἅπασιν

lemma: ἅπας
tag: w
ἀφειδῶς

lemma: ἀφειδῶς
tag: w
ἑαυτὸν

lemma: ἑαυτοῦ
tag: w
ἑαυτὸ

tag: #text
ν

tag: unclear
⤦ n: 30

tag: lb
ἐνδιδοὺς

lemma: ἐνδίδωμι
tag: w
ἐν

tag: supplied
διδοὺς

tag: #text
εἰς

lemma: εἰς
tag: w
τὰς τῆς

tag: #text
πόλεως

lemma: πόλις
tag: w
πρεσβήας

lemma: πρεσβεία
tag: w
π

tag: unclear
ρεσβήας

tag: #text
!

tag: note
καὶ

tag: #text
κινδύνους

lemma: κίνδυνος
tag: w
ἐπι δεχόμενος

lemma: ἐπιδέχομαι
tag: w
ἐπ

tag: #text
ι

tag: supplied
⤦ n: 31

break: no
tag: lb
δ

tag: unclear
εχόμενος

tag: #text
ἀόκνως

lemma: ἀόκνως
tag: w

tag: supplied
όκνως

tag: #text
πρὸς

lemma: πρός
tag: w
τὸ

tag: #text
πάντως

lemma: πάντως
tag: w
τι

lemma: τις
tag: w
κατεργάζεσθαι

lemma: κατεργάζομαι
tag: w
κατεργάζεσθα

tag: #text
ι

tag: supplied
⤦ n: 32

tag: lb
τ

tag: unclear

tag: #text
πατρίδι

lemma: πατρίς
tag: w
συμφέρον

lemma: συμφέρω
tag: w
,

tag: #text
πρός

lemma: πρός
tag: w
τε

tag: #text
Γναῖον Πομπήϊον Γναίου υἱ ὸν

ref: PompeiusMagnus
type: official
nymRef: Gnaeus Pompeius
tag: persName
Γναῖον

nymRef: Γναῖος
ref: Gnaeus
type: praenomen
tag: name
Πομπήϊον

nymRef: Πομπήϊος
ref: Pompeius
type: gentilicium
tag: name
Γναίου

nymRef: Γναῖος
ref: Gnaeus
type: praenomen
tag: name
υἱ ὸν

lemma: υἱός
tag: w
υ

tag: #text

tag: supplied
⤦ n: 33

break: no
tag: lb
ὸν

tag: #text
αὐτοκράτορα

lemma: αὐτοκράτωρ
tag: w
αὐτοκρ

tag: #text
άτ

tag: unclear
ορα

tag: #text
Ῥωμαῖον

ref: Roma
tag: placeName
ἀποσταλεὶς

lemma: ἀποστέλλω
tag: w
ὑπὸ

lemma: ὑπό
tag: w
βασιλέως

lemma: βασιλεύς
tag: w
Βυραβει στα

tag: persName
πρεσβευτὴς

lemma: πρεσβευτής
tag: w
πρεσβε

tag: #text
υ

tag: unclear
τὴς

tag: #text
καὶ

tag: #text
συντυχὼν

lemma: συντυγχάνω
tag: w
αὐτῷ

lemma: αὐτός
tag: w
τ

tag: #text

tag: unclear
ς

tag: #text
Μακεδονίας

ref: Macedonia
tag: placeName
ἐν

lemma: ἐν
tag: w
το

tag: #text
ῖς

tag: supplied
⤦ n: 35

tag: lb
περὶ

lemma: περί
tag: w
περ

tag: #text

tag: supplied
Ἡράκληαν ! τὴν ἐπὶ τοῦ Λύκου

ref: HeracleaLync
tag: placeName
Ἡρ

tag: supplied
άκληαν

tag: #text
!

tag: note
τὴν

tag: #text
ἐπὶ

lemma: ἐπί
tag: w
τοῦ Λύκου

tag: #text
οὐ

lemma: οὐ
tag: w
μόνον

lemma: μόνος
tag: w
τοὺς

tag: #text
ὑπὲρ

lemma: ὑπέρ
tag: w
τοῦ

tag: #text
βασι λέως

lemma: βασιλεύς
tag: w
βα

tag: #text
σι

tag: supplied
⤦ n: 36

break: no
tag: lb
λέως

tag: #text
χρηματισμοὺς

lemma: χρηματισμός
tag: w
διέθετο

lemma: διατίθημι
tag: w
τὴν

tag: #text
εὔνοιαν

lemma: εὔνοια
tag: w
εὔνο

tag: #text
ι

tag: supplied
αν

tag: #text
τὴν

tag: #text
Ῥωμαίων

ref: Roma
tag: placeName
προ αγόμενος

lemma: προάγω
tag: w
πρ

tag: #text
ο

tag: unclear
⤦ n: 37

break: no
tag: lb
αγόμενος

tag: #text
τῷ

tag: #text
βασιλεῖ

lemma: βασιλεύς
tag: w
,

tag: #text
ἀλλὰ

lemma: ἀλλά
tag: w

tag: #text
λ

tag: supplied
λὰ

tag: #text
καὶ

tag: #text
περὶ

lemma: περί
tag: w
τῆς

tag: #text
πατρίδος

lemma: πατρίς
tag: w
τοὺς

tag: #text
καλλίστους

lemma: καλός
tag: w
καλλίστου

tag: #text
ς

tag: supplied
⤦ n: 38

tag: lb
διέθετο

lemma: διατίθημι
tag: w
χρηματισμούς

lemma: χρηματισμός
tag: w
,

tag: #text
καθόλου

lemma: καθόλου
tag: w
δὲ

tag: #text
κατὰ

lemma: κατά
tag: w
πᾶσαλν

lemma: πᾶς
tag: w
πᾶσ

tag: #text
αλ

tag: choice
α

tag: corr
λ

tag: sic
ν

tag: #text
περίστασιν

lemma: περίστασις
tag: w
και ρῶν

lemma: καιρός
tag: w
κ

tag: #text
α

tag: unclear
ι

tag: supplied
⤦ n: 39

break: no
tag: lb
ρ

tag: supplied
ῶν

tag: #text
ψυχῇ

lemma: ψυχή
tag: w
καὶ

tag: #text
σώματι

lemma: σῶμα
tag: w
παραβαλλόμενος

lemma: παραβάλλω
tag: w
καὶ

tag: #text
δαπάναις

lemma: δαπάνη
tag: w
χρώμε νος

lemma: χράομαι
tag: w
χρώμ

tag: #text
ε

tag: supplied
⤦ n: 40

break: no
tag: lb
νος

tag: #text
ταῖς

tag: #text
ἐκ

lemma: ἐκ
tag: w
τοῦ

tag: #text
βίου

lemma: βίου
tag: w
,

tag: #text
τινὰ

lemma: τις
tag: w
δὲ καὶ τῶν

tag: #text
πολιτικῶν

lemma: πολιτικός
tag: w
χορηγίων

lemma: χορήγιον
tag: w
σώματι

lemma: σῶμα
tag: w
σώματ

tag: #text
ι

tag: unclear
⤦ n: 41

tag: lb
ποιῶν

lemma: ποιέω
tag: w
παρ’

lemma: παρά
tag: w
ἑαυτοῦ

lemma: ἑαυτοῦ
tag: w
τὴν

tag: #text
μεγίστην

lemma: μέγας
tag: w
ἐνδείκνυται

lemma: ἐνδείκνυμαι
tag: w
ἐνδείκνυτα

tag: #text
ι

tag: supplied
σπουδὴν

lemma: σπουδή
tag: w
εἰς

lemma: εἰς
tag: w
τὴν

tag: #text
ὑ πὲρ

lemma: ὑπέρ
tag: w

tag: #text
⤦ n: 42

break: no
tag: lb
πὲρ

tag: #text
τῆς

tag: #text
πατρίδος

lemma: πατρίς
tag: w
σωτηρίαν

lemma: σωτηρία
tag: w
·

tag: #text
ἵνα

lemma: ἵνα
tag: w
οὖν

lemma: οὖν
tag: w
καὶ ὁ

tag: #text
δῆμος

lemma: δῆμος
tag: w
φαίνηται

lemma: φαίνομαι
tag: w
τιμῶν

lemma: τιμάω
tag: w
τιμῶ

tag: #text
ν

tag: unclear
⤦ n: 43

tag: lb
τοὺς

tag: #text
καλοὺς

lemma: καλός
tag: w
κ

tag: #text
α

tag: unclear
λ

tag: #text
ο

tag: supplied
ὺς

tag: #text
καὶ

tag: #text
ἀγαθοὺς

lemma: ἀγαθός
tag: w
ἄνδρας

lemma: ἀνήρ
tag: w
καὶ

tag: #text
ἑαυτὸν

lemma: ἑαυτοῦ
tag: w
εὐεργετοῦντας

lemma: εὐεργετέω
tag: w
,

tag: #text
δεδό χθαι

lemma: δοκέω
tag: w
δε

tag: #text
δό

tag: supplied
⤦ n: 44

break: no
tag: lb
χθ

tag: supplied
αι

tag: unclear
τῇ

tag: unclear
βουλῇ

lemma: βουλή
tag: w
καὶ τῷ

tag: #text
δήμῳ

lemma: δῆμος
tag: w
ἐπῃνῆσθαι

lemma: ἐπαινέω
tag: w
μὲν

tag: #text
ἐπὶ

lemma: ἐπί
tag: w
τούτοις

lemma: οὗτος
tag: w
Ἀκορνίωνα Διονυσίου

ref: Akornion
type: official
nymRef: Ἀκορνίων Διονυσίου
tag: persName
Ἀκορνίωνα

nymRef: Ἀκορνίων
ref: Akornion
tag: name
Ἀκ

tag: #text
ο

tag: unclear
ρνίων

tag: #text
α

tag: supplied
⤦ n: 45

tag: lb
Διονυσίου

nymRef: Διονύσιος
ref: Dionysius
tag: name
Δι

tag: #text
ον

tag: unclear
υ

tag: supplied
σ

tag: unclear
ίου

tag: #text
κ

tag: #text
α

tag: unclear

tag: #text
στεφανωθῆναι

lemma: στεφανόω
tag: w
αὐτὸν

lemma: αὐτός
tag: w
ἐν

lemma: ἐν
tag: w
τοῖς

tag: #text
Διονυσίοις

lemma: Διονύσια
tag: w
χρυσῷ

lemma: χρύσεος
tag: w
χρυ

tag: #text
σ

tag: unclear

tag: supplied
⤦ n: 46

tag: lb
στεφάνῳ

lemma: στέφανος
tag: w
σ

tag: unclear
τεφάνῳ

tag: #text
καὶ

tag: #text
εἰκόνι

lemma: εἰκών
tag: w
χαλκῇ

lemma: χάλκεος
tag: w
,

tag: #text
στεφανοῦσθαι

lemma: στεφανόω
tag: w
στεφανοῦσ

tag: #text
θ

tag: unclear
αι

tag: #text
δὲ

tag: #text
αὐτὸν

lemma: αὐτός
tag: w
καὶ

tag: #text
εἰς

lemma: εἰς
tag: w
τὸν

tag: #text
λοι πὸν

lemma: λοιπός
tag: w
λ

tag: unclear
οι

tag: supplied
⤦ n: 47

break: no
tag: lb
π

tag: supplied
ὸν

tag: #text
χρόνον

lemma: χρόνος
tag: w
χρ

tag: #text
όν

tag: supplied
ον

tag: #text
καθ’

lemma: κατά
tag: w
ἕκαστον

lemma: ἕκαστος
tag: w
ἔτος

lemma: ἔτος
tag: w
ἐν

lemma: ἐν
tag: w
τοῖς

tag: #text
Διονυσίοις

lemma: Διονύσια
tag: w
χρυσῷ

lemma: χρύσεος
tag: w
στεφά νῳ

lemma: στέφανος
tag: w
στε

tag: #text
φά

tag: supplied
⤦ n: 48

break: no
tag: lb
ν

tag: supplied

tag: #text
,

tag: #text
δεδόσθαι

lemma: δίδωμι
tag: w
δε

tag: #text
δό

tag: supplied
σθαι

tag: #text
δὲ

tag: #text
αὐτῷ

lemma: αὐτός
tag: w
καὶ

tag: #text
εἰς

lemma: εἰς
tag: w
ἀνάστασιν

lemma: ἀνάστασις
tag: w
ἀνδριάντος

lemma: ἀνδριάς
tag: w
τό πον

lemma: τόπος
tag: w
τό

tag: #text
⤦ n: 49

break: no
tag: lb

extent: unknown
unit: character
tag: space
πον

tag: #text
τὸν

tag: #text
ἐπιφανέστατον

lemma: ἐπιφανής
tag: w
τῆς

tag: #text
ἀγορᾶς

lemma: ἀγορά
tag: w
ἀγ

tag: #text
ο

tag: unclear
ρᾶς

tag: #text
.

tag: #text
Apparatus
Apparatus:
The text of the inscription follows the edition of Sharankov.
Part of the text, including the two errors in l. 37 and l. 38, was seemingly engraved by a second stone-cutter.
2 IGBulg: ἀνέλαβε[-]
4 IGBulg: -σαν
6 IGBulg: Αργεδαυον
8 IGBulg: τῆ[ς δέ]
11 IGBulg: [λαμπρ]ῶς; ΜΕΤΕΙΔΩΚΕΝ corrected to ΜΕΤΕΔ-
12 IGBulg: [Σαρ]άπει
20 IGBulg: [στέφα]νον without [τόν]
21-22 or τῆς π[α|τρίδος]
22-23 IGBulg: μ[ε|γίστου], Kalinka: ὑ|[ψίστου], the letter Υ is certain
30 IGBulg: [ἐν]διδοὺς καὶ
36-37 IGBulg: πα[ρ]|αγόμενος, but the letters are clearly ΠΡο and the words in the text are always divided syllabically
40-41 IGBulg: σωματ[ο]|ποιῶν, which does not fit the letters on the stone and requires an unattested meaning of the verb σωματοποιέω.
Commentary

Bibliography
Mihailov, Georgius. Inscriptiones Graecae in Bulgaria repertae. Vol. I, 1970.

текуща версия 2 / 2024-07-15
IGBulg_0013_V1.xml от 23.03.2024 г.