Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Надгробен надпис на Тациан

Паметник SGLI.207
Издател(и)
Виталиен Лоран, Веселин Бешевлиев, Николай Шаранков.
Вид паметник
стела
Материал
мрамор
Място на намиране
Пловдив, Южна промишлена зона, в южния некропол на античния град, близо до могилата Малтепе
Произход
Филипопол
Видян в
Институция и инвентарен номер
Размери
вис. 66 см, шир. 43 см, деб. 17 см
Размер на буквите
вис. 1.8 - 2.2 см
Разположение на надписа
Стела с триъгълен фронтон и акротерии (запазен е само левият), счупена на две; липсват горният десен и долният десен ъгъл. В долната част е имало зъб за закрепване, частично запазен. Надписното поле е оградено от всички страни със сложно профилирана рамка. Първият и последният ред от текста са върху рамката.
Декорация
Върху фронтона са изобразени кръгъл щит и късо копие.
Надпис
Категория на надписа
надгробен надпис - стих
Датиране
Първата половина на III в. сл. Хр.
Критерии за датиране
lettering, material-context
Изображения
Текст

ωπη´ (= Ἰησοῦς) (vac.) δ[---]
Τοῦτον ἐμοὶ Τατιανῷ περίολ[βον]
δόμον δώρου χάριν ἐξετέλεσ[εν]
ἀγάπην ἔχων παρὰ Θ(εο)ῦ Ζώσιμος ἀ-
5δελφὸς Χρυσογόνου, ἧς χάριτο[ς]
ἀντάξιον μισθὸν δώσε<ι> Κ(ύριο)ς μισθ[α]-
ποδότης. ἐξ Ἀσίης δ’ ἐξελθὼν πᾶ-
σαν πόλιν περινοστήσας ἦλθον
ἰς μητρόπολιν Θρῃκῶν Φιλιπ-
10πόπολιν. ἐνθάδε ζῶ. ἐξ Αἰγύ-
πτου δέ με ῥύσας ὁ Κ(ύριο)[ς] κα
γνῶσι{ι}ν ἔδωκε Θ(εο)ῦ ((·)) λούσας [με ὧ]-
δ’ ((·)) ἐν ἀϊδίοι<ς> ὕδασι Κ(υρίο)υ· ((·)) νῦν [δ’]
ἀμέριμνον ἔχω ζωὴν δῶρον
15ἔχων τοῦτον δόμον, ὃν π[ροεῖ]-
πα, παρὰ Ζωσίμου. ζῶ δ’ [ἅμα]
τοῖσι Θ(εο)ῦ δούλο<ι>ς ὑπο[---]
πλείονα ἵλεον οἶν[ον Κ(υρίο)υ πί]-
νων νύκτας ὅλας [---]
20μείμημα γραφῶν δ[ιὰ δόξαν]
Θ(εο)ῦ.
Ν(α)ζ(αρη)ν(ός)

ΩΠΗ(=IΗΣΟYΣ) vacat Δ---
ΤΟYΤΟNEMΟIΤΑΤΙΑNΩΠΕΡIΟΛ[......]
ΔOMΟNΔΩΡΟΥΧAΡΙNEΞΕΤEΛΕΣ[....]
AΓAΠΗNEΧΩNΠΑΡAΘYΖΩΣΙMΟΣA
5ΔΕΛΦOΣΧΡΥΣΟΓONΟΥHΣΧAΡΙΤΟ[..]
ANΤAΞΙΟNMΙΣΘONΔΏΣΕ[..]ΚΣMΙΣΘ[..]
ΠΟΔOΤΗΣEΞAΣIΗΣΔEΞΕΛΘΩNΠA
ΣΑNΠOΛΙNΠΕΡΙNΟΣΤHΣΑΣHΛΘΟN
IΣMΗΤΡOΠΟΛΙNΘΡHΚΩNΦΙΛΙΠ
10ΠOΠΟΛΙNENΘAΔΕΖΩEΞΑIΓY
ΠΤΟΥΔEMΕPYΣΑΣO..[..]....I
ΓNΩΣΙΙNEΔΩΚΕΘY · ΛΟYΣΑΣ[.......]
Δ · ENAIΔIΟΙ[..]YΔΑΣΙΚΥ · NYN[.....]
AMEΡΙMNΟNEΧΩΖΩHNΔΩΡΟN
15EΧΩNΤΟYΤΟNΔOMΟNONΠ[.........]
ΠΑΠΑΡAΖΩΣIMΟΥΖΩΔ[.......]
ΤΟIΣΙΘYΔΟYΛΟ[..]ΣYΠ..---
ΠΛΕIΟNΑIΛΕΟNΟIN[....................]
NΩNNYΚΤΑΣOΛΑΣ---
20MΕIMΗMΑΓΡΑΦΩNΔ[...............]
ΘY
NΖN
888 (= Иисус) [---]
Този блажен дом за мен, Тациан, е подарък,
направен от брата на Хризогон Зосим, обичан от Бога.
За добрината му Господ, който отплаща за всичко,
ще му даде равностойна отплата.
Тръгнах от Азия и обикалях безброй градове,
докато стигнах в тракийския столичен град Филипопол,
където живея сега. „От Египет избави ме Господ“
и за Бога ми даде познание, след като тук ме изкъпа
в Господните вечни води.
Сега вече имам живот без тревоги и грижи,
даром получих и този дом – както ви казах, от Зосим.
С рабите на Бога живея сега и се радвам на милост голяма,
пиейки вино Господне, по цяла нощ следвам
примера, даден в светите писания,
за прослава на Бога.
Назарянина [---?]
Място на намиране

Google maps

⤦ n: 1

tag: lb
ωπη

value: 888
tag: num
(= Ἰησοῦς)

tag: note
(=

tag: #text
Ἰησοῦς

type: divine
ref: Jesus
tag: persName
)

tag: #text

extent: unknown
unit: character
tag: space
δ

tag: #text
< GAP >

extent: unknown
unit: character
⤦ n: 2

tag: lb
Τοῦτον

lemma: οὗτος
tag: w
ἐμοὶ

lemma: ἐγώ
tag: w
Τατιανῷ

tag: persName
περίολβον

lemma: περίολβος
tag: w
περίολ

tag: #text
βον

tag: supplied
⤦ n: 3

tag: lb
δόμον

lemma: δόμος
tag: w
δώρου

lemma: δῶρον
tag: w
χάριν

lemma: χάρις
tag: w
ἐξετέλεσεν

lemma: ἐκτελέω
tag: w
ἐξετέλεσ

tag: #text
εν

tag: supplied
⤦ n: 4

tag: lb
ἀγάπην

lemma: ἀγάπη
tag: w
ἔχων

lemma: ἔχω
tag: w
παρὰ

lemma: παρά
tag: w
Θεοῦ

lemma: θεός
tag: w
Ζώσιμος

tag: persName
ἀ δελφὸς

lemma: ἀδελφός
tag: w

tag: #text
⤦ n: 5

break: no
tag: lb
δελφὸς

tag: #text
Χρυσογόνου

tag: persName
,

tag: #text
ἧς

lemma: ὅς
tag: w
χάριτος

lemma: χάρις
tag: w
χάριτο

tag: #text
ς

tag: supplied
⤦ n: 6

tag: lb
ἀντάξιον

lemma: ἀντάξιος
tag: w
μισθὸν

lemma: μισθός
tag: w
δώσει

lemma: δίδωμι
tag: w
δώσε

tag: #text
ι

tag: supplied
Κύριος

tag: expan
μισθα ποδότης

lemma: μισθαποδότης
tag: w
μισθ

tag: #text
α

tag: supplied
⤦ n: 7

break: no
tag: lb
ποδότης

tag: #text
.

tag: #text
ἐξ

lemma: ἐκ
tag: w
Ἀσίης

type: ethnic
ref: Asia
nymRef: Ἀσία
tag: placeName
δ’

lemma: δέ
tag: w
ἐξελθὼν

lemma: ἐξέρχομαι
tag: w
πᾶ σαν

place: margin
tag: add
πόλιν

lemma: πόλις
tag: w
περινοστήσας

lemma: περινοστέω
tag: w
ἦλθον

lemma: ἔρχομαι
tag: w
⤦ n: 9

tag: lb
ἰς

lemma: εἰς
tag: w
μητρόπολιν

lemma: μητρόπολις
tag: w
Θρῃκῶν

type: ethnic
ref: Thrace
tag: placeName
Φιλιπ πόπολιν

ref: Phil
nymRef: Φιλιππόπολις
tag: placeName
Φιλιπ

tag: #text
⤦ n: 10

break: no
tag: lb
πόπολιν

tag: #text
.

tag: #text
ἐνθάδε

lemma: ἐνθάδε
tag: w
ζῶ

lemma: ζῶ
tag: w
.

tag: #text
ἐξ

lemma: ἐκ
tag: w
Αἰγύ πτου

type: ethnic
ref: Egypt
nymRef: Αἴγυπτος
tag: placeName
Αἰγύ

tag: #text
⤦ n: 11

break: no
tag: lb
πτου

tag: #text
δέ

lemma: δέ
tag: w
με

lemma: ἐγώ
tag: w
ῥύσας

lemma: ῥύω
tag: w

tag: #text
Κύριος

lemma: κύριος
tag: w
κα

tag: unclear

tag: #text
⤦ n: 12

tag: lb
γνῶσιιν

lemma: γνῶσις
tag: w
γνῶσι

tag: #text
ι

tag: surplus
ν

tag: #text
ἔδωκε

lemma: δίδωμι
tag: w
Θεοῦ

lemma: θεός
tag: w

type: dot
tag: g
λούσας

lemma: λούω
tag: w
με

lemma: ἐγώ
tag: w
ὧ δ’

lemma: ὧδε
tag: w

tag: supplied
⤦ n: 13

break: no
tag: lb
δ’

tag: #text

type: dot
tag: g
ἐν

lemma: ἐν
tag: w
ἀϊδίοις

lemma: ἀίδιος
tag: w
ἀϊδίοι

tag: #text
ς

tag: supplied
ὕδασι

lemma: ὕδωρ
tag: w
Κυρίου

lemma: κύριος
tag: w
·

tag: #text

type: dot
tag: g
νῦν

lemma: νῦν
tag: w
δ’

lemma: δέ
tag: w
⤦ n: 14

tag: lb
ἀμέριμνον

lemma: ἀμέριμνος
tag: w
ἔχω

lemma: ἔχω
tag: w
ζωὴν

lemma: ζωή
tag: w
δῶρον

lemma: δῶρον
tag: w
⤦ n: 15

tag: lb
ἔχων

lemma: ἔχω
tag: w
τοῦτον

lemma: οὗτος
tag: w
δόμον

lemma: δόμος
tag: w
,

tag: #text
ὃν

lemma: ὅς
tag: w
προεῖ πα

lemma: προλέγω
tag: w
π

tag: #text
ροεῖ

tag: supplied
⤦ n: 16

break: no
tag: lb
πα

tag: #text
,

tag: #text
παρὰ

lemma: παρά
tag: w
Ζωσίμου

tag: persName
.

tag: #text
ζῶ

lemma: ζῶ
tag: w
δ’

lemma: δέ
tag: w
ἅμα

lemma: ἅμα
tag: w
⤦ n: 17

tag: lb
τοῖσι

tag: #text
Θεοῦ

lemma: θεός
tag: w
δούλοις

lemma: δοῦλος
tag: w
δούλο

tag: #text
ι

tag: supplied
ς

tag: #text
ὑπ

tag: #text
ο

tag: unclear
< GAP >

extent: unknown
⤦ n: 18

tag: lb
πλείονα

lemma: πολύς
tag: w
ἵλεον

lemma: ἵλεως
tag: w
οἶνον

lemma: οἶνος
tag: w
οἶν

tag: #text
ον

tag: supplied
Κυρίου

lemma: κύριος
tag: w
πί νων

lemma: πίνω
tag: w
πί

tag: supplied
⤦ n: 19

break: no
tag: lb
νων

tag: #text
νύκτας

lemma: νύξ
tag: w
ὅλας

lemma: ὅλος
tag: w
< GAP >

extent: unknown
⤦ n: 20

tag: lb
μείμημα

lemma: μίμημα
tag: w
γραφῶν

lemma: γραφή
tag: w
διὰ

lemma: διά
tag: w
δ

tag: #text
ιὰ

tag: supplied
δόξαν

tag: supplied
⤦ n: 21

tag: lb
Θεοῦ

lemma: θεός
tag: w
.

tag: #text
⤦ n: 22

tag: lb
Ναζαρηνός

type: divine
ref: Nazarenus
tag: persName
Критически апарат
Букви в лигатура:
2 νε, νωπε;
3 ωρ, νε;
4 πηνε, ωνπ;
5 ησ;
6 ντ, νμ, ωσ;
7 τησ, ησ, ων;
8 νπε, τησ, ων;
9 μητ, ηκ, ων;
10 νε, ωε;
11 με;
12 νωσ, νε, ωκ;
14 με, μν, νε, ωην, ωρ;
15 ωντ, νπρ;
16 ωσ;
19 νων;
20 με, μημ, ων.
Апарат:
Текстът на надписа е ревизиран и подобрен спрямо изданията на Лоран и Бешевлиев въз основа на лично наблюдение на Шаранков.
Десният край на редовете понякога излиза извън надписното поле и продължава върху рамката.
1 На р. 1, изписан върху рамката, е имало две групи букви в двата края.
2 Лоран: Τατιανῷ ἐργοδ[ότῃ]; Бешевлиев: Τ. ἐργολ[άβῳ]; върху камъка: ΤΑΤΙΑNWΠΕΡΙΟΛ с лигатура NWΠΕ.
7-8 Думата πᾶ|σαν е била пропусната и е добавена встрани върху рамката.
15-16 Лоран, Бешевлиев: π[αρὰ] | πάπα {α} Ζωσίμου, върху камъка: Π[---]|ΠΑΠΑΡΑΖ.
21 Буквите в този кратък ред са центрирани.
22 Възможно е вдясно, в изгубената част, да е била симетрично разположена друга група букви.
Коментар

Надписът съдържа много поетически думи и изрази, както и отделни откъси в дактиличен размер, но не е цялостно издържан в стихове.

Надписът се датира през първата половина или дори първата четвърт на III в., както личи от формите на буквите и оформлението на стелата. Противно на предположението на първия издател Лоран, стелата не е била преизползвана и това е оригиналният ѝ надпис.

Надписът на Тациан е най-ранният християнски епиграфски текст от територията на съвременна България, а и сред най-ранните подобни паметници в Европа. През този период изглежда не е било безопасно човек да се обяви за християнин, затова Тациан е предпочел да заяви религиозната си принадлежност чрез шифър – няколко групи букви, изписани върху горната и долната рамка. Първата е числото 888 (ΩΠΗ) – знак за името Иисус, понеже сборът от числовите значения на гръцките букви в това име е 888 (ΙΗΣΟΥΣ = 10 + 8 + 200 + 70 + 400 + 200). Подобно кодиране на думи чрез числовите значения на съставящите ги букви, т.нар. изопсефия, се среща в още един надпис от Филипопол, посвещение за т.нар. Висш бог, θεὸς Ὕψιστος (IGBulg 937). От втората група букви, която е била горе вдясно, е запазена само първата буква Δ; разположена симетрично на означението за Иисус, тя може да е съответствала на прозвището Христос или на друго име на християнския Господ. Третата група букви, NZN, е на долната рамка и представлява съкращение за името Ναζαρηνός, „Назарянина“; възможно е вдясно на долната рамка да е имало и четвърта поредица букви.

В самия текст християнството също не е споменато пряко – приемането на кръщение е наречено „изкъпване във вечните Господни води“, а за християнското учение се говори като за „познание за Бога“, „вино Господне“ и „пример, даден в писанията“.

Тациан е един от многобройните преселници от Мала Азия, които се установяват в римския Филипопол през II-III в. сл. Хр. и имат важна роля за проникването и разпространяването в града на различни източни култове, включително християнството. Думите „от Египет избави ме Господ“ са реминисценция за Изхода от Египет, споменаван многократно в библейския текст (напр. Пс. 80:11, κύριος ὁ θεός σου ὁ ἀναγαγών σε ἐκ γῆς Αἰγύπτου; Изх. 16:6, κύριος ἐξήγαγεν ὑμᾶς ἐκ γῆς Αἰγύπτου); те едва ли означават, че Тациан е посетил и Египет по време на скитанията си в търсене на по-добър живот.

Библиография
текуща версия 1 / 2023-07-14