Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Надгробен надпис в стихове за Кенида

Паметник III. 1022
Издател(и)
Георги Михаилов, Николай Шаранков.
Вид паметник
плоча
Материал
мрамор
Място на намиране
Пловдив, в квартал Кючук Париж, южно от жп линията и на запад от Кукленско шосе, в разрушена могила
Произход
Филипопол
Видян в
Институция и инвентарен номер
Размери
вис. 35 см, шир. 48 см, деб. 19 см
Размер на буквите
вис. 2 - 2.5 см
Разположение на надписа
Плочата е добре обработена само от лицевата страна, което показва, че е била вградена. Надписното поле е оградено от всички страни със сложно профилирана рамка.
Декорация
Надпис
Категория на надписа
надгробен надпис - стих
Датиране
II или III в. сл.Хр.
Критерии за датиране
Изображения
Текст

| Πυνθάνῃ, ὦ παροδεῖτα, τί τοὔνομα{ι} ἢ τίς
ὁ φύσας; ((·)) | μάνθανε πάντα κατ’αἶσαν· ἐμοὶ γε-
νέτης Μιθριδάτης ((·)) | καὶ μήτηρ Χρήστη, Καινὶς δ’ ἐγὼ
ἡ βαρυδαίμων· ((·)) | θνῄσκω δ’ εἰκοσέτης; τοκετοῦ τέλος·
5 ἐξανύσαντος, ((·)) | ἀρτιδαὴς βιότοιο. τί σοι πλέον, ὦ ξέ-
νε, εἴπω; ((·)) | ταῦτ’ ἐστίν, παροδεῖτα. σὺ δ’, ὡς θέμις ἐστὶ
βροτοῖσιν, | οἰκτείρας με λυγρὰν καὶ δάκρυσι τὴν ἐ-
λεεινὴν ((·)) | τειμήσας ἀπὸ σῶν κανθῶν παρό-
(vac.) δευε (vac.1) τὸ σῆμα. (vac.)

ΠΥNΘANHΩΠΑΡΟΔΕIΤΑΤIΤΟYNΟMΑΙHΤIΣ
OΦYΣΑΣ; · MANΘΑNΕΠANΤΑΚΑΤΑIΣΑNEMΟIΓΕ
NEΤΗΣMΙΘΡΙΔAΤΗΣ · ΚΑIMHΤΗΡΧΡHΣΤΗΚΑΙNIΣΔEΓΩ
HΒΑΡΥΔΑIMΩN · ΘNHΣΚΩΔΕIΚΟΣEΤΗΣ;ΤΟΚΕΤΟYΤEΛΟΣ
5EΞΑNYΣΑNΤΟΣ · AΡΤΙΔΑHΣΒΙOΤΟΙΟΤIΣΟΙΠΛEΟNΩΞE
NΕΕIΠΩ; · ΤΑYΤEΣΤINΠΑΡΟΔΕIΤΑΣYΔΩΣΘEMΙΣEΣΤI
ΒΡΟΤΟIΣΙNΟIΚΤΕIΡΑΣMΕΛΥΓΡANΚΑIΔAΚΡΥΣΙΤHNE
ΛΕΕΙNHN · ΤΕΙMHΣΑΣAΠOΣ.....ΚΑNΘΩNΠΑΡO
vacat ΔΕΥΕ vacat ΤOΣHMΑ vacat

Πυνθάνῃ, ὦ παροδεῖτα, τί τοὔνομα{ι} ἢ τίς | ὁ φύσας; ((·))
μάνθανε πάντα κατ’αἶσαν· ἐμοὶ γε|νέτης Μιθριδάτης ((·))
καὶ μήτηρ Χρήστη, Καινὶς δ’ ἐγὼ | ἡ βαρυδαίμων· ((·))
θνῄσκω δ’ εἰκοσέτης; τοκετοῦ τέλος· | ἐξανύσαντος, ((·))
ἀρτιδαὴς βιότοιο. τί σοι πλέον, ὦ ξέ|νε, εἴπω; ((·))
ταῦτ’ ἐστίν, παροδεῖτα. σὺ δ’, ὡς θέμις ἐστὶ | βροτοῖσιν,
οἰκτείρας με λυγρὰν καὶ δάκρυσι τὴν ἐ|λεεινὴν ((·))
τειμήσας ἀπὸ σῶν κανθῶν παρό| (vac.) δευε (vac.1) τὸ σῆμα. (vac.)
Пътниче, питаш за моето име и моя родител?
Всичко узнай, тъй е редно: бе моят баща Митридатес,
Хреста бе моята майка, Кенида злощастната аз съм.
Двайсетгодишна, току-що познала живота, умирам,
в раждане срещнах смъртта, друже. Още какво да ти кажа?
Само това е... Но както заставя човек обичаят,
щом ме оплачеш злочеста и щом със сълзи на очите,
пътниче, клетата мен почетеш, отмини този надпис!
Място на намиране

Google maps

⤦ n: 1

tag: lb
Πυνθάνῃ, ὦ παροδεῖτα, τί τοὔνομαι ἢ τίς ὁ φύσας;

tag: l
Πυνθάνῃ

lemma: πυνθάνομαι
tag: w
,

tag: #text

lemma:
tag: w
παροδεῖτα

lemma: παροδίτης
tag: w
,

tag: #text
τί

lemma: τίς
tag: w
τοὔνομα

lemma: ὄνομα
tag: w
ι

tag: surplus

tag: w
τίς

lemma: τίς
tag: w
⤦ n: 2

tag: lb

tag: w
φύσας

lemma: φύω
tag: w
;

tag: #text

type: dot
tag: g
μάνθανε πάντα κατ’αἶσαν· ἐμοὶ γε νέτης Μιθριδάτης

tag: l
μάνθανε

lemma: μανθάνω
tag: w
πάντα

lemma: πᾶς
tag: w
κατ’

lemma: κατά
tag: w
αἶσαν

lemma: αἶσα
tag: w
·

tag: #text
ἐμοὶ

lemma: ἐγώ
tag: w
γε νέτης

lemma: γενέτης
tag: w
γε

tag: #text
⤦ n: 3

break: no
tag: lb
νέτης

tag: #text
Μιθριδάτης

nymRef: Μιθριδάτης
tag: persName

type: dot
tag: g
καὶ μήτηρ Χρήστη, Καινὶς δ’ ἐγὼ ἡ βαρυδαίμων·

tag: l
καὶ

tag: w
μήτηρ

lemma: μήτηρ
tag: w
Χρήστη

nymRef: Χρήστη
tag: persName
,

tag: #text
Καινὶς

nymRef: Καινίς
tag: persName
δ’

lemma: δέ
tag: w
ἐγὼ

lemma: ἐγώ
tag: w
⤦ n: 4

tag: lb

tag: w
βαρυδαίμων

lemma: βαρυδαίμων
tag: w
·

tag: #text

type: dot
tag: g
θνῄσκω δ’ εἰκοσέτης; τοκετοῦ τέλος· ἐξανύσαντος,

tag: l
θνῄσκω

lemma: θνῄσκω
tag: w
δ’

lemma: δέ
tag: w
εἰκοσέτης

lemma: εἰκοσέτης
tag: w
;

tag: #text
τοκετοῦ

lemma: τοκετός
tag: w
τέλος

lemma: τέλος
tag: w
·

tag: #text
⤦ n: 5

tag: lb
ἐξανύσαντος

lemma: ἐξανύω
tag: w
,

tag: #text

type: dot
tag: g
ἀρτιδαὴς βιότοιο. τί σοι πλέον, ὦ ξέ νε, εἴπω;

tag: l
ἀρτιδαὴς

lemma: ἀρτιδαής
tag: w
βιότοιο

lemma: βίοτος
tag: w
.

tag: #text
τί

lemma: τίς
tag: w
σοι

lemma: σύ
tag: w
πλέον

lemma: πλέον
tag: w
,

tag: #text

lemma:
tag: w
ξέ νε

lemma: ξένος
tag: w
ξέ

tag: #text
⤦ n: 6

break: no
tag: lb
νε

tag: #text
,

tag: #text
εἴπω

lemma: λέγω
tag: w
;

tag: #text

type: dot
tag: g
ταῦτ’ ἐστίν, παροδεῖτα. σὺ δ’, ὡς θέμις ἐστὶ βροτοῖσιν,

tag: l
ταῦτ’

lemma: οὗτος
tag: w
ἐστίν

lemma: εἰμί
tag: w
,

tag: #text
παροδεῖτα

lemma: παροδίτης
tag: w
.

tag: #text
σὺ

lemma: σύ
tag: w
δ’

lemma: δέ
tag: w
,

tag: #text
ὡς

lemma: ὡς
tag: w
θέμις

lemma: θέμις
tag: w
ἐστὶ

lemma: εἰμί
tag: w
⤦ n: 7

tag: lb
βροτοῖσιν

lemma: βροτός
tag: w
,

tag: #text
οἰκτείρας με λυγρὰν καὶ δάκρυσι τὴν ἐ λεεινὴν

tag: l
οἰκτείρας

lemma: οἰκτείρω
tag: w
με

lemma: ἐγώ
tag: w
λυγρὰν

lemma: λυγρός
tag: w
καὶ

tag: w
δάκρυσι

lemma: δάκρυ
tag: w
τὴν

tag: w
ἐ λεεινὴν

lemma: ἐλεεινός
tag: w

tag: #text
⤦ n: 8

break: no
tag: lb
λεεινὴν

tag: #text

type: dot
tag: g
τειμήσας ἀπὸ σῶν κανθῶν παρό δευε τὸ σῆμα.

tag: l
τειμήσας

lemma: τιμάω
tag: w
ἀπὸ

lemma: ἀπό
tag: w
σῶν

lemma: σός
tag: w
σ

tag: #text
ῶν

tag: unclear
κανθῶν

lemma: κανθός
tag: w
παρό δευε

lemma: παροδεύω
tag: w
παρό

tag: #text
⤦ n: 9

break: no
tag: lb

extent: unknown
unit: character
tag: space
δευε

tag: #text

quantity: 1
unit: character
tag: space
τὸ

tag: w
σῆμα

lemma: σῆμα
tag: w
.

tag: #text

extent: unknown
unit: character
tag: space
Критически апарат
Букви в лигатура:
1 νηω;
2 νε, ντ, νε;
3 νε, τησ, τησ, μη, τηρ, ησ, τηκ, γω;
4 ηβ, μων, νησ, κω, κο, ησ, τε, οσ;
5 ντ, ησ, νω;
6 νε, πω, αυ, υδωσ;
7 με, λυ, νκ, τη, νε;
8 ην, μησ, σνωκ, νπ;
9 ημ.
Апарат:
Стиховете са разделени от точки. Всеки нов стих започва с по-висока буква.
9По-краткият последен ред е центриран и ограден от двете страни с бръшлянови листа.
Коментар

Епитафията е в хекзаметър и съдържа много поетически думи и изрази.

Имената Митридат и Хреста насочват към малоазийски произход на семейството.

Библиография
Mihailov, Georgius. Inscriptiones Graecae in Bulgaria repertae. T. III.1, 1961.

Михаилов, Георги. Гръцките епиграми от българските земи. В: Годишник на Софийския университет, Историко-филологически факултет T. 39, 1943, стр. 1-70.

Кацаров, Гаврил. Антични паметници от България. В: Годишник на Народната библиотека в Пловдив, 1923, стр. 197-206.

текуща версия 1 / 2022-09-15