Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Надпис на агораномите

Паметник Tlmn4_0002
Издател(и)
Николай Шаранков.
Вид паметник
плоча
Материал
мрамор
Място на намиране
Хераклея Синтика. Надписът е открит през 2021 г. на агората, 4.30 м. източно от Западния портик.
Произход
Хераклея Синтика
Институция и инвентарен номер
Размери
вис. 40 см, шир. 62.5 см, деб. 10 см
Размер на буквите
вис. 2.7-3.7 см
Разположение на надписа
Декорация
Надпис
Категория на надписа
строителен надпис
Датиране
34 - 35 г. сл. Хр.
Критерии за датиране
вътрешно датиране
Изображения
Текст

Τι(βερίῳ) Καίσαρι θεῷ θεοῦ υἱῶι
Σεβαστῷ καὶ τῇ πόλει Νεικό-
στρατος Περιγένου καὶ Δημέ-
ας Ἀσκληπᾶ καὶ Ἡρακλεόδωρος
5Χρησίμου ἀγορανομοῦντες
τὸ ἀγορανόμιον καὶ τὸ προσὸν
ἐργαστήριον καὶ σταθμὰ καὶ ζυ̣-
γὰ καὶ μέτρα καὶ τὸν Ἑρμῆ ἐκ τῶ[ν]
ἰδίων· ἔτους ϝξ´ Σεβαστ[οῦ].

ΤΙΚΑIΣΑΡΙΘΕΩΘΕΟYΥIΩΙ
ΣΕΒΑΣΤΩΚΑIΤHΠOΛΕΙNΕΙΚO
ΣΤΡΑΤΟΣΠΕΡΙΓENΟΥΚΑIΔΗME
ΑΣAΣΚΛΗΠAΚΑIHΡΑΚΛΕOΔΩΡΟΣ
5ΧΡΗΣIMΟΥAΓΟΡΑNΟMΟYNΤΕΣ
ΤOAΓΟΡΑNOMΙΟNΚΑIΤOΠΡΟΣON
EΡΓΑΣΤHΡΙΟNΚΑIΣΤΑΘMAΚΑI..Υ̣
ΓAΚΑIMEΤΡΑΚΑIΤONEΡMHEΚΤΩ[..]
IΔIΩNEΤΟΥΣϜΞΣΕΒΑΣΤ[.....]
За бога Тиберий Цезар Август, син на бога [Август],
и за града – Никострат, син на Периген, Демей, син на Асклепас, и Хераклеодор, син на Хресим, докато изпълняваха длъжността на агораноми, [направиха и посветиха] на собствени разноски сградата на агораномската служба заедно с прилежащото работно помещение, теглилки, везни и мерки, както и [статуята на] Хермес, през 66-та година от Августовата ера [= 34/35 г. сл. Хр.].
Място на намиране

Google maps

⤦ n: 1

tag: lb
Τιβερίῳ

type: emperor
ref: Tiberius
tag: persName
Τιβερίῳ

tag: expan
Τι

tag: abbr
βερίῳ

tag: ex
Καίσαρι

lemma: Καῖσαρ
tag: w
θεῷ

lemma: θεός
tag: w
θεοῦ

lemma: θεός
tag: w
υἱῶι

lemma: υἱός
tag: w
⤦ n: 2

tag: lb
Σεβαστῷ

lemma: Σεβαστός
tag: w
καὶ

tag: w
τῇ

tag: w
πόλει

lemma: πόλις
tag: w
Νεικό στρατος Περιγένου

type: official
ref: NikostratusAgoranomos
nymRef: Νεικόστρατος Περιγένου
tag: persName
Νεικό στρατος

nymRef: Περιγένης
ref: Nikostratus
tag: name
Νεικό

tag: #text
⤦ n: 3

break: no
tag: lb
στρατος

tag: #text
Περιγένου

nymRef: Περιγένης
ref: Perigenes
tag: name
καὶ

tag: w
Δημέ ας Ἀσκληπᾶ

type: official
ref: DemeasAgoranomos
nymRef: Δημέας Ἀσκληπᾶ
tag: persName
Δημέ ας

nymRef: Δημέας
ref: Demeas
tag: name
Δημέ

tag: #text
⤦ n: 4

break: no
tag: lb
ας

tag: #text
Ἀσκληπᾶ

nymRef: Ἀσκληπᾶς
ref: Asclepas
tag: name
καὶ

tag: w
Ἡρακλεόδωρος Χρησίμου

type: official
ref: HeracleodorusAgoranomos
nymRef: Ἡρακλεόδωρος Χρησίμου
tag: persName
Ἡρακλεόδωρος

nymRef: Ἡρακλεόδωρος
ref: Heracleodorus
tag: name
⤦ n: 5

tag: lb
Χρησίμου

nymRef: Χρήσιμος
ref: Chresimus
tag: name
ἀγορανομοῦντες

lemma: ἀγορανομέω
tag: w
⤦ n: 6

tag: lb
τὸ

tag: w
ἀγορανόμιον

lemma: ἀγορανόμιον
tag: w
καὶ

tag: w
τὸ

tag: w
προσὸν

lemma: πρόσειμι
tag: w
⤦ n: 7

tag: lb
ἐργαστήριον

lemma: ἐργαστήριον
tag: w
καὶ

tag: w
σταθμὰ

lemma: σταθμόν
tag: w
καὶ

tag: w
ζυ̣ γὰ

lemma: ζυγόν
tag: w
ζ

tag: unclear
υ̣

tag: #text
⤦ n: 8

break: no
tag: lb
γὰ

tag: #text
καὶ

tag: w
μέτρα

lemma: μέτρον
tag: w
καὶ

tag: w
τὸν

tag: w
Ἑρμῆ

type: divine
ref: Hermes
tag: persName
ἐκ

tag: w
τῶν

tag: w
τῶ

tag: #text
ν

tag: supplied
⤦ n: 9

tag: lb
ἰδίων

lemma: ἴδιος
tag: w
·

tag: #text
ἔτους

lemma: ἔτος
tag: w
ϝξ

value: 66
tag: num
Σεβαστοῦ

lemma: Σεβαστός
tag: w
Σεβαστ

tag: #text
οῦ

tag: supplied
.

tag: #text
Критически апарат
Апарат:
Текстът на надписа следва изданието на Шаранков.
Коментар

Библиография
Шаранков, Николай. Five Official Inscriptions from Heraclea Sintica Including a Record of the Complete cursus honorum of D. Terentius Gentianus. В: Archaeologia Bulgarica T. XXV/3, 2021, стр. 1-43.

текуща версия 6 / 2024-04-26
Tlmn4_0002_V1.xml от 24.03.2024 г.
Tlmn4_0002_V2.xml от 24.03.2024 г.
Tlmn4_0002_V3.xml от 24.03.2024 г.
Tlmn4_0002_V4.xml от 07.04.2024 г.
Tlmn4_0002_V5.xml от 26.04.2024 г.