Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Строителен надпис на Евстатий върху колона

Паметник V.5170
Издател(и)
Георги Михаилов.
Вид паметник
колона
Материал
мрамор
Място на намиране
западно от с. Лютиброд
Произход
антични останки до с. Лютиброд
Видян в
Институция и инвентарен номер
Размери
вис. 80 см, диам. 23 см
Размер на буквите
вис. 4-5 см
Разположение на надписа
надписът е в средната част
Декорация
Надпис
Категория на надписа
строителен надпис
Датиране
III - първата половина на IV в. сл.Хр.
Критерии за датиране
форма на буквите
Изображения
Текст

Ἐγὸ (!) Εὐ-
στάθιος
ἐπλήρο-
σα (!) τὰ ἔρ-
5γα.

EΓO(!)ΕY
ΣΤAΘΙΟΣ
EΠΛHΡΟ
ΣΑ(!)ΤAEΡ
5ΓΑ
Аз, Евстатий, осъществих строителните работи.
Място на намиране

Google maps

⤦ n: 1

tag: lb
Ἐγὸ

lemma: ἐγώ
tag: w
(!)

tag: note
Εὐ στάθιος

nymRef: Εὐστάθιος
tag: persName
⤦ n: 3

tag: lb
ἐπλήρο σα

lemma: πληρόω
tag: w
ἐπλήρο

tag: #text
⤦ n: 4

break: no
tag: lb
σα

tag: #text
(!)

tag: note
τὰ

tag: w
ἔρ γα

lemma: ἔργον
tag: w
ἔρ

tag: #text
⤦ n: 5

break: no
tag: lb
γα

tag: #text
.

tag: #text
Критически апарат
Апарат
Текстът на надписа е предаден според изданието на Михаилов след сравнение с лично наблюдение от Н. Шаранков.
1-2 Изписването на ἐγό вместо ἐγώ и ἐπλήροσα вместо ἐπλήρωσα се дължи на изчезването на разликата между дълги и кратки гласни в късния гръцки език.
2 В буквата Θ на р. 2 в по-късен момент е добавена отвесна линия, така че да се образува кръст, може би във връзка с (вторична) употреба на колоната в християнска сграда.
Коментар

Информацията за паметника и изображенията са предоставени с любезното съдействие на Регионален исторически музей Враца.

Библиография
Mihailov, Georgius. Inscriptiones Graecae in Bulgaria repertae. T. V, 1997.

Николов, Богдан. Антични паметници от Врачанско. В: Известия на Археологическия институт T. 30, 1967, стр. 216-235, T.. 234, № 36, .

текуща версия 1 / 2023-07-12