Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Посвещение за Херакъл от Хрест за колегията на измервачите

Паметник III.1401bis (=5517)
Издател(и)
Георги Михаилов.
Вид паметник
постамент
Материал
мрамор
Място на намиране
Ягодово, местността Кофаница северно от селото.
Произход
близката околност на Филипопол
Видян в
Институция и инвентарен номер
Размери
вис. 64 см, диам. 62 см
Размер на буквите
вис. 1.3 - 2.5 см
Разположение на надписа
Постамент с овално сечение, профилиран в горната и долната част. Първият ред на надписа е разположен върху горния профил, а останалата част - по тялото на постамента. Между р. 7 и 8 има четвъртит жлеб.
Декорация
Надпис
Категория на надписа
частен посветителен надпис - проза
Датиране
втората половина на II в. сл. Хр.
Критерии за датиране
форма на буквите
Изображения
Текст

Ἀγαθῆι τ[ύχηι].
Χρῆστος Τελεσφό-
ρου προμέτρης δεκα-
νεύσας ε´ ἀμέμπτως
5τῷ ἱερωτάτῳ συνεργίῳ
ἐκ τῶν ἰδίων ἀνέθηκα
(vac.) τὸν Ἡρακλέα (vac.)
σὺν [τ] τραπέζῃ.

.....ΑΘHΙ..[.........]
ΧΡHΣΤΟΣΤΕΛΕΣΦO
ΡΟΥΠΡΟMEΤΡΗΣΔΕΚΑ
NΕYΣΑΣΕAMEMΠΤΩΣ
5ΤΩIΕΡΩΤAΤΩΣΥNΕΡΓIΩ
EΚΤΩNIΔIΩNANEΘΗΚΑ
vacat ΤONHΡΑΚΛEΑ vacat
ΣY..[..]...Τ......EΖH

На добър час!
Аз, Хрест, син на Телесфор, измервач, след като пет пъти безупречно изпълнявах длъжността на декан, посветих (статуята на) Херакъл заедно с масата на свои разноски за най-свещената колегия.
Място на намиране

Google maps

⤦ n: 1

tag: lb
Ἀγαθῆι

lemma: ἁγαθός
tag: w
Ἀγ

tag: unclear
αθῆι

tag: #text
τύχηι

lemma: τύχη
tag: w
τ

tag: unclear
ύχηι

tag: supplied
.

tag: #text
⤦ n: 2

tag: lb
Χρῆστος Τελεσφό ρου

ref: AT129
type: official
tag: persName
Χρῆστος

ref: Chrestus
nymRef: Χρῆστος
tag: name
Τελεσφό ρου

ref: Telesphorus
nymRef: Τελεσφόρος
tag: name
Τελεσφό

tag: #text
⤦ n: 3

break: no
tag: lb
ρου

tag: #text
προμέτρης

lemma: προμέτρης
tag: w
δεκα νεύσας

lemma: δεκανεύω
tag: w
δεκα

tag: #text
⤦ n: 4

break: no
tag: lb
νεύσας

tag: #text
ε

value: 5
tag: num
ἀμέμπτως

lemma: ἀμέμπτως
tag: w
⤦ n: 5

tag: lb
τῷ

tag: w
ἱερωτάτῳ

lemma: ἱερός
tag: w
συνεργίῳ

lemma: συνέργιον
tag: w
⤦ n: 6

tag: lb
ἐκ

lemma: ἐκ
tag: w
τῶν

tag: w
ἰδίων

lemma: ἴδιος
tag: w
ἀνέθηκα

lemma: ἀνατίθημι
tag: w
⤦ n: 7

tag: lb

extent: unknown
unit: character
tag: space
τὸν

tag: w
Ἡρακλέα

type: divine
ref: Heracles
tag: persName

extent: unknown
unit: character
tag: space
⤦ n: 8

tag: lb
σὺν

lemma: σύν
tag: w
σὺ

tag: #text
ν

tag: unclear
τῇ

tag: w
τ

tag: supplied

tag: unclear
τραπέζῃ

lemma: τράπεζα
tag: w
τ

tag: #text
ραπ

tag: unclear
έζῃ

tag: #text
.

tag: #text
Критически апарат
Букви в лигатура:
2 ησ;
3 ου, πρ, με, ησ;
4 νε, με, μπ, τωσ;
5 τω, ρω, τωσ, νε;
6 τω, ων, νε, ηκ;
8 [τ]η, πε.
Апарат:
Текстът на надписа е предаден според изданието на Михаилов след сравнение с лично наблюдение от Н. Шаранков.
1Първият ред е върху профилирания горен ръб на базата.
7-8Буквите са по-дребни; възможно е тези два реда, които описват посветените предмети, да са били изписани по-късно като допълнение към основния текст.
Коментар

Посветителят носи гръцки име и патроним; името му Хрест е типично за преселници от Мала Азия. Епитетът на ръководената от него колегия на измервачите „най-свещена“ (ἱερωτάτῳ) показва нейните официални функции (срв. ἱερωτάτη βουλή, ἱερώτατον ταμεῖον, ἱερὰ γερουσία).

Измервачите (προμέτραι, mensores) са длъжностни лица, които измерват стоки или земя и са съставяли колегия (συνέργιον). Думата προμέτρης се среща само в още два надписа от Мала Азия. Вероятно начело на колегията е стоял δεκανός, един или много: р.3 δεκανεύσας ε', но в IGBulg 917 - δεκανευόντων. Глаголът δεκανεύω се среща само в надписи от Филипопол. Не е ясно дали цялата колегия се състои от измервачи, или това е длъжността само на Хрест, а в колегията е имало и хора с други дейности. Според Л. Робер, който е проучил всички примери за длъжността, тези измервачи са свързани с търговията с жито.

Библиография
Mihailov, Georgius. Inscriptiones Graecae in Bulgaria repertae. T. III.1, 1961.

Mihailov, Georgius. Inscriptiones Graecae in Bulgaria repertae. T. V, 1997.

текуща версия 1 / 2022-09-15