Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Олтар за Хера от Зет, деловодител на тракарха Евстохий Целер

Паметник III.1537
Издател(и)
Георги Михаилов, Николай Шаранков.
Вид паметник
олтар
Материал
варовик
Място на намиране
Братя Даскалови
Произход
Намерен около с. Братя Даскалови. Координатите на картата са приблизителни.
Видян в
Институция и инвентарен номер
Размери
вис. 102 см, шир. 35 см, деб. 35 см
Размер на буквите
вис. 2.3 - 3 см
Разположение на надписа
Четвъртит олтар, профилиран горе и долу. Надписът е на лицевата страна. Първият ред е върху горната профилирана част.
Декорация
Надпис
Категория на надписа
частен посветителен надпис - проза
Датиране
най-рано 247 - 249 г. сл.Хр.
Критерии за датиране
длъжност, прозопография
Изображения
Текст

Ἀγαθῆι (vac.) τύχηι
Ζῆθος πραγματευ-
τὴς Εὐστοχίου Κέλε-
ρος θρᾳκάρχου καὶ
5 Κλ(αυδίας) Ἀντίας Ἀσκληπιο-
δότης κυρίᾳ Ἥρᾳ εὐξά-
μενος ὑπὲρ αὐτῶν τῆς σωτη[ρί]-
ας σὺν ἑαυτῷ βωμὸν σ[ὺν]
κανκέλλῳ κατεσκεύα-
10σεν ἐκ τῶν ἰδίων.
Εὐτυχῶς.

AΓΑΘHΙ vacat ΤYΧΗΙ
ΖHΘΟΣΠΡΑΓMΑΤΕΥ
ΤHΣΕYΣΤΟΧIΟΥΚEΛΕ
..ΟΣΘΡAΚAΡΧΟΥΚΑI
5ΚΛANΤIΑΣAΣΚΛΗΠΙΟ
ΔOΤΗΣΚΥΡIAHΡAΕYΞ..
MΕNΟΣYΠEΡΑYΤΩNΤHΣΣΩΤΗ[.....]
ΑΣΣYNEΑΥΤΩΒΩMONΣ[.....]
ΚΑNΚEΛΛΩΚΑΤΕΣΚΕYΑ
10ΣΕNEΚΤΩNIΔIΩN
ΕYΤΥΧΩΣ
На добър час! Зет, деловодител на тракарха Евстохий Целер и на Клавдия Анция Асклепиодота,
съоръжи от собствените си средства олтар с ограждение за господарката Хера,
както беше обещал в молитвите си, заради тяхното (на Целер и Асклепиодота), както и за своето спасение. Да е на щастие!
Място на намиране

Google maps

⤦ n: 1

tag: lb
Ἀγαθῆι

lemma: ἀγαθός
tag: w

extent: unknown
tag: space
τύχηι

lemma: τύχη
tag: w
⤦ n: 2

tag: lb
Ζῆθος

type: official
ref: AT020
nymRef: Ζῆθος
tag: persName
Ζῆθος

nymRef: Ζῆθος
ref: Zethus
tag: name
πραγματευ τὴς

lemma: πραγματευτής
tag: w
πραγματευ

tag: #text
⤦ n: 3

break: no
tag: lb
τὴς

tag: #text
Εὐστοχίου Κέλε ρος

type: attested
ref: AT027
nymRef: Εὐστόχιος Κέλερ
tag: persName
Εὐστοχίου

ref: Eustochius
nymRef: Εὐστόχιος
type: cognomen
tag: name
Κέλε ρος

nymRef: Κέλερ
ref: Celer
type: cognomen
tag: name
Κέλε

tag: #text
⤦ n: 4

break: no
tag: lb
ρ

tag: unclear
ος

tag: #text
θρᾳκάρχου

lemma: θρᾳκάρχης
tag: w
καὶ

tag: w
⤦ n: 5

tag: lb
Κλαυδίας Ἀντίας Ἀσκληπιο δότης

nymRef: Κλαυδία Ἀντία Ἀσκληπιοδότη
tag: persName
Κλαυδίας

ref: Claudia
nymRef: Κλαυδία
type: gentilicium
tag: name
Ἀντίας

nymRef: Ἀντία
ref: Antia
type: gentilicium
tag: name
Ἀσκληπιο δότης

ref: Asclepiodote
nymRef: Ἀσκληπιοδότη
type: cognomen
tag: name
Ἀσκληπιο

tag: #text
⤦ n: 6

break: no
tag: lb
δότης

tag: #text
κυρίᾳ

lemma: κύριος
tag: w
Ἥρᾳ

type: divine
ref: Hera
nymRef: Ἥρα
tag: persName
εὐξά μενος

lemma: εὔχομαι
tag: w
εὐξ

tag: #text
ά

tag: unclear
⤦ n: 7

break: no
tag: lb
μενος

tag: #text
ὑπὲρ

lemma: ὑπέρ
tag: w
αὐτῶν

lemma: αὐτός
tag: w
τῆς

tag: w
σωτηρί ας

lemma: σωτηρία
tag: w
σωτη

tag: #text
ρί

tag: supplied
⤦ n: 8

break: no
tag: lb
ας

tag: #text
σὺν

lemma: σύν
tag: w
ἑαυτῷ

lemma: ἑαυτοῦ
tag: w
βωμὸν

lemma: βωμός
tag: w
σὺν

lemma: σύν
tag: w
σ

tag: #text
ὺν

tag: supplied
⤦ n: 9

tag: lb
κανκέλλῳ

lemma: κάγκελλος
tag: w
κατεσκεύα σεν

lemma: κατασκευάζω
tag: w
κατεσκεύα

tag: #text
⤦ n: 10

break: no
tag: lb
σεν

tag: #text
ἐκ

lemma: ἐκ
tag: w
τῶν

tag: w
ἰδίων

lemma: ἴδιος
tag: w
.

tag: #text
⤦ n: 11

tag: lb
Εὐτυχῶς

lemma: εὐτυχῶς
tag: w
.

tag: #text
Критически апарат
Букви в лигатура:
2 πρ;
3 τησ, ου;
4 ου;
5 ντ, ηπ;
6 της, ηρ;
7 με, οσ, πε, τωντης, ωτη;
8 νε, τωβ, ωμ;
9 νκ, ωκ, τε;
10 νε, των, ων (ἰδίων);
11 ως.
Апарат
Правоъгълна сигма, ъглеста омега.
11Пожеланието ΕΥΤΥΧΩΣ на последния ред е изписано с наклонени букви.
Коментар

Текстът на надписа е сверен с изданието на Михаилов чрез лично наблюдение от Н. Шаранков и предаден с някои поправки.

Зет е с едно име и вероятно е роб на Евстохий Целер (за него вж. коментара към IGBulg 1449).

Съпругата на Целер е с римско гражданство и има два римски номена – Клавдия и Анция – и гръцки когномен Асклепиодота. Тя принадлежи на знатната фамилия на Анциите от Пауталия (дн. Кюстендил), известна от надписите IGBulg 2050; IGBulg 2053; IGBulg 2068; AE 2006, 1254.

Думата κάνκελλος на р. 9 е латинският термин cancellus, означаващ ограждение около олтара.

Библиография
Mihailov, Georgius. Inscriptiones Graecae in Bulgaria repertae. T. III.2, 1964.

Шаранков, Николай. Notes on Greek Inscriptions from Bulgaria. В: Studia Classica Serdicensia T. V, 2016, стр. 305-361, T.. 329, .

текуща версия 1 / 2024-07-15