Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Надпис от храм на Сабазий, издигнат от Диза, син на Луций

Паметник IGBulg_1927
Издател(и)
Георги Михаилов, Николай Шаранков.
Вид паметник
олтар
Материал
варовик
Място на намиране
София, преизползван в късноримска стена, на ок. 3 м под съвременното ниво; открит през септември 1889 г. при копане основите на къщата на Коста Македонеца на ул. Ломска (сега ул. Г. Вашингтон № 4)
Произход
Сердика
Видян в
Институция и инвентарен номер
Размери
вис. 60 см, шир. 60 см, деб. 57 см
Размер на буквите
вис. 3 - 4 см
Разположение на надписа
Олтар (или оформен като олтар постамент за статуя), отчупен отгоре и отдолу. Бил е профилиран горе и долу, но профилирането е почти напълно изчукано при вторичната употреба. Надпис на лицевата повърхност.
Декорация
Надпис
Категория на надписа
частен посветителен надпис - проза
Датиране
след 212 г. сл. Хр., вероятно не по-късно от 260 г. сл. Хр.
Критерии за датиране
форма на буквите, ономастика
Изображения
Текст

[Ἀγαθῆι τύχηι?].
Κυρίῳ (vac.1) Σαβαζί
Αθυπαρηνῳ
Αὐρ(ήλιος) Διζας Λουκίου
5ἱερεὺς ἀνέστησεν
ἐκξ (!) εὐχῆς τὸν ναόν.

[..........................]
ΚΥΡIΩ vacat ΣΑΒΑΖ..Ω
ΑΘΥΠΑΡΗNΩ
ΑYΡΔΙΖΑΣΛΟΥΚIΟΥ
5IΕΡΕYΣANEΣΤΗΣΕN
EΚΞ(!)ΕYΧHΣΤONNΑON
[На добър час! (?)] На Господаря Сабазий Атипарски - жрецът Аврелий Диза, син на Луций, издигна храма според даденото обещание.
Място на намиране

Google maps

⤦ n: 1

tag: lb
Ἀγαθῆι τύχηι

tag: supplied
Ἀγαθῆι

lemma: ἀγαθός
tag: w
τύχηι

lemma: τύχη
tag: w
.

tag: #text
⤦ n: 2

tag: lb
Κυρίῳ

lemma: κύριος
tag: w

unit: character
quantity: 1
tag: space
Σαβαζίῳ

type: divine
ref: Sabazius
tag: persName
Σαβαζ

tag: #text
ί

tag: unclear

tag: #text
⤦ n: 3

tag: lb
Αθυπαρηνῳ

type: divine
ref: Athyparenus
tag: persName
⤦ n: 4

tag: lb
Αὐρήλιος Διζας Λουκίου

nymRef: Αὐρήλιος Διζας Λουκίου
ref: AT217
type: attested
tag: persName
Αὐρήλιος

ref: Aurelius
nymRef: Αὐρήλιος
type: gentilicium
tag: name
Διζας

ref: Diza
nymRef: Διζας
type: cognomen
tag: name
Λουκίου

ref: Lucius
nymRef: Λούκιος
tag: name
⤦ n: 5

tag: lb
ἱερεὺς

lemma: ἱερεύς
tag: w
ἀνέστησεν

lemma: ἀνίστημι
tag: w
⤦ n: 6

tag: lb
ἐκξ

lemma: ἐκ
tag: w
(!)

tag: note
εὐχῆς

lemma: εὐχή
tag: w
τὸν

tag: #text
ναόν

lemma: ναός
tag: w
.

tag: #text
Критически апарат
Букви в лигатура:
4 ου (-κίου).
Апарат:
Текстът на надписа е предаден според изданието на Михаилов след сравнение с лично наблюдение от Н. Шаранков.
4 Буквата капа е с пречупен долен диагонал; в края на реда поради липса на място буквите ΟΥ са свързани в лигатура, която е с много по-малки размери (вис. 2,5 см) от останалите букви.
6 Буквите в последния ред са с по-малки размери.
Коментар

Това е единственият паметник от Сердика, посветен на Сабазий, но култът към бога, често отъждествяван със Зевс и назоваван с двойното име Зевс Сабазий, е засвидетелстван в административната територия на града, срв. посвещенията IGBulg 2023 (за храм на Сабазий, от Маслово - Костинброд), IGBulg 2015 (посвещение на жрец за Зевс Сабазий, от с. Мрамор), IGBulg 1985 (от с. Бухово), IGBulg 2034 (близо до Драгоман). Богът носи епитета Αθυπαρηνος, образуван от името на село *Αθυ-παρα (букв. „село на Атис (Αθυς)“; нелокализирано), което показва произхода на култа.

Според информацията в надписа олтарът (или оформен като олтар постамент за култова статуя) е принадлежал на новоизграден храм на бога. Не е възможно да се разбере къде се е намирал този храм, тъй като олтарът е преизползван в по-късни градежи и може да е бил пренесен от по-далече. В същия градеж е бил преизползван и друг олтар, посветен на бог Аполон Ранискелски, IGBulg 1928.

Името на жреца Аврелий Диза подсказва, че той е получил римско гражданство и родовото име Аврелий вследствие на едикта на Каракала от 212 г. сл. Хр.; името Диза показва тракийския му произход. Името на баща му Луций е римски преномен, но употребен като единично име.

Фразата ἐκξ εὐχῆς, изписана с удвояване на [k] (вместо ἐξ), е много рядко срещана в гръцки (обичайният израз е с друг предлог, κατ' εὐχήν) и вероятно е повлияна от латинската формула ex voto.

Библиография
Mihailov, Georgius. Inscriptiones Graecae in Bulgaria repertae. T. IV, 1966.

текуща версия 1 / 2024-07-08