Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Постамент за провинциалния управител Квинт Сициний Клар

Паметник V.5407
Издател(и)
Георги Михаилов.
Вид паметник
постамент
Материал
мрамор
Място на намиране
Пловдив, преизползван в основите на късноантично мостово съоръжение
Произход
Филипопол
Видян в
експониран пред сградата на Националния исторически музей, София
Институция и инвентарен номер
Размери
вис. 104 см, шир. 60 см, деб. 54 см
Размер на буквите
вис. 4 см
Разположение на надписа
Декорация
Надпис
Категория на надписа
почетен надпис за управител на провинция
Датиране
скоро след 204 г. сл.Хр.
Критерии за датиране
длъжност
Изображения
Текст

Ἀγαθῆι ((·)) τύχηι.
Κ(οΐντον) ((·)) Σικίν(ιον) ((·)) Κλᾶρον
ἡγεμονεύσαντα
τῆς Θρᾳκῶν ἐπαρ-
5χείας ((·)) τὸν μέγαν
ὑπατικὸν ((·)) Πό(πλιος) ((·)) Ἁδρι-
άν(ιος) ((·)) Σαλλούστι[ος]
ἀρχιερεὺς ((·)) δι’ ὅπλω[ν]
[τὸν ἑαυ]τοῦ εὐεργ[την]
[-1 l.-]

AΓΑΘHΙ · ΤYΧΗΙ
Κ · ΣΙΚIN · ΚΛAΡΟN
HΓΕMΟNΕYΣΑNΤΑ
ΤHΣΘΡAΚΩNEΠΑΡ
5ΧΕIΑΣ · ΤONMEΓΑN
YΠΑΤΙΚON · ΠO · AΔΡΙ
AN · ΣΑΛΛΟYΣΤΙ[....]
AΡΧΙΕΡΕYΣ · ΔΙOΠΛΩ[..]
[..............]..ΟYΕYΕΡΓ...[......]
[-1 l.-]
На добър час! (Статуя на) Квинт Сициний Клар, забележителния бивш консул, който беше управител на провинция Тракия. Публий Хадрианий Салустий, първожрец, организирал гладиаторски игри, (почете) своя благодетел...
Място на намиране

Google maps

⤦ n: 1

tag: lb
Ἀγαθῆι

lemma: ἀγαθός
tag: w

type: dot
tag: g
τύχηι

lemma: τύχη
tag: w
.

tag: #text
⤦ n: 2

tag: lb
Κοΐντον Σικίνιον Κλᾶρον

ref: Sicinius
type: official
nymRef: Κόιντος Σικίννιος Κλᾶρος
tag: persName
Κοΐντον

ref: Quintus
nymRef: Κόιντος
type: praenomen
tag: name

type: dot
tag: g
Σικίνιον

nymRef: Σικίνιος
ref: Sicinius
type: gentilicium
tag: name
Σικίνιον

tag: expan
Σικίν

tag: abbr
ιον

tag: ex

type: dot
tag: g
Κλᾶρον

nymRef: Κλᾶρος
ref: Clarus
type: cognomen
tag: name
⤦ n: 3

tag: lb
ἡγεμονεύσαντα

lemma: ἡγεμονεύω
tag: w
⤦ n: 4

tag: lb
τῆς

tag: w
Θρᾳκῶν

type: ethnic
ref: Thrace
tag: placeName
ἐπαρ χείας

lemma: ἐπαρχία
tag: w
ἐπαρ

tag: #text
⤦ n: 5

break: no
tag: lb
χείας

tag: #text

type: dot
tag: g
τὸν

tag: w
μέγαν

lemma: μέγας
tag: w
⤦ n: 6

tag: lb
ὑπατικὸν

lemma: ὑπατικός
tag: w
Πόπλιος Ἁδρι άνιος Σαλλούστιος

ref: AT317
type: official
nymRef: Πόπλιος Ἁδριάνιος Σαλλούστιος
tag: persName

type: dot
tag: g
Πόπλιος

ref: Publius
nymRef: Πόπλιος
type: praenomen
tag: name

type: dot
tag: g
Ἁδρι άνιος

nymRef: Ἁδριάνιος
ref: Hadrianius
type: gentilicium
tag: name
Ἁδρι άνιος

tag: expan
Ἁδρι άν

tag: abbr
Ἁδρι

tag: #text
⤦ n: 7

break: no
tag: lb
άν

tag: #text
ιος

tag: ex

type: dot
tag: g
Σαλλούστιος

nymRef: Σαλλούστιος
ref: Sallustius
type: cognomen
tag: name
Σαλλούστι

tag: #text
ος

tag: supplied
⤦ n: 8

tag: lb
ἀρχιερεὺς

lemma: ἀρχιερεύς
tag: w

type: dot
tag: g
δι’

lemma: διά
tag: w
ὅπλων

lemma: ὅπλον
tag: w
ὅπλω

tag: #text
ν

tag: supplied
⤦ n: 9

tag: lb
τὸν

tag: w
ἑαυτοῦ

lemma: ἑαυτοῦ
tag: w
ἑαυ

tag: supplied
τ

tag: unclear
οῦ

tag: #text
εὐεργέτην

lemma: εὐεργέτης
tag: w
εὐεργ

tag: #text

tag: unclear
την

tag: supplied

tag: lb
< GAP >

quantity: 1
unit: line
Критически апарат
Апарат:
2 Съкращението Κ(όιντος) е изписано с по-висока буква.
3 Крайната алфа е с по-малки размери поради недостиг на място.
6 За името Πό(πλιος) е използвано обичайното съкращение - омикрон, вписан в пи; буквата пи е с по-голяма височина от останалите букви в надписа.
Коментар
Библиография
Mihailov, Georgius. Inscriptiones Graecae in Bulgaria repertae. T. V, 1997.

текуща версия 1 / 2022-09-15