Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Постамент за военачалника Аврелий Марциан

Паметник V.5409
Издател(и)
Георги Михаилов.
Вид паметник
постамент
Материал
мрамор
Място на намиране
Пловдив, преизползван в основите на късноантично мостово съоръжение
Произход
Филипопол
Видян в
експониран пред северната крепостна стена при античния стадион в Пловдив
Институция и инвентарен номер
Размери
вис. 150 см, шир. 67 см, деб. 40 - 50 см
Размер на буквите
вис. 5 см
Разположение на надписа
Декорация
Надпис
Категория на надписа
почетен надпис за римски военачалник - проза
Датиране
267 - 268 г. сл.Хр.
Критерии за датиране
прозопография, исторически контекст
Изображения
Текст

Ἀγαθῆ((·))ι((·)) τύχη((·))ι((·)).
Τὸν διασημότατον
Μαρκιανόν, προτήκτο-
ρα τοῦ ἀνεικήτου δεσπό-
5του ἡμῶν Γαλλιηνοῦ Σεβ((·))(αστοῦ),
τριβοῦνον πραιτωριανῶν
καὶ δοῦκα καὶ στρατηλάτην
ἡ λαμπροτάτη Θρᾳκῶν
μητρόπολις Φιλιππόπο-
10λις τὸν ἑαυτῆς εὐεργέτην
καὶ σωτῆρα ἀνέστησεν. (vac.)
(vac.) Εὐτυχῶς. (vac.) (vac.1)
Πρωταρχοῦντος Πύρρου ἀπὸ
[ἀ]ρχιερωσύνης καὶ λογιστοῦ.

AΓΑΘH · Ι · ΤYΧΗ · Ι ·
ΤONΔΙΑΣΗMOΤΑΤΟN
MΑΡΚΙΑNONΠΡΟΤHΚΤΟ
ΡΑΤΟYANΕΙΚHΤΟΥΔΕΣΠO
5ΤΟΥHMΩNΓΑΛΛΙΗNΟYΣΕΒ ·
ΤΡΙΒΟYNΟNΠΡΑΙΤΩΡΙΑNΩN
ΚΑIΔΟYΚΑΚΑIΣΤΡΑΤΗΛAΤΗN
HΛΑMΠΡΟΤAΤΗΘΡAΚΩN
MΗΤΡOΠΟΛΙΣΦΙΛΙΠΠOΠΟ
10ΛΙΣΤONEΑΥΤHΣΕYΕΡΓEΤΗN
ΚΑIΣΩΤHΡΑANEΣΤΗΣΕN vacat
vacat ΕYΤΥΧΩΣ vacat vacat
ΠΡΩΤΑΡΧΟYNΤΟΣΠYΡΡΟΥAΠO
[...]ΡΧΙΕΡΩΣYNΗΣΚΑIΛΟΓΙΣΤΟY
На добър час! На пресъвършения Марциан, защитник на непобедимия ни господар Галиен Август, трибун на преторианците, командир и военачалник. Най-блестящата метрополия на Тракия Филипопол издигна статуя на своя благодетел и спасител. Да е на щастие! Пръв архонт беше Пир, бивш първожрец и финансов отговорник.
Място на намиране

Google maps

⤦ n: 1

tag: lb
Ἀγαθῆι

lemma: ἀγαθός
tag: w
Ἀγαθῆ

tag: #text

type: dot
tag: g
ι

tag: #text

type: dot
tag: g
τύχηι

lemma: τύχη
tag: w
τύχη

tag: #text

type: dot
tag: g
ι

tag: #text

type: dot
tag: g
.

tag: #text
⤦ n: 2

tag: lb
Τὸν

tag: w
διασημότατον

lemma: διάσημος
tag: w
⤦ n: 3

tag: lb
Μαρκιανόν

ref: Marcianus
type: official
nymRef: Μαρκιανός
tag: persName
Μαρκιανόν

nymRef: Μαρκιανός
ref: Marcianus
tag: name
,

tag: #text
προτήκτο ρα

lemma: προτήκτωρ
tag: w
προτήκτο

tag: #text
⤦ n: 4

break: no
tag: lb
ρα

tag: #text
τοῦ

tag: w
ἀνεικήτου

lemma: ἀνίκητος
tag: w
δεσπό του

lemma: δεσπότης
tag: w
δεσπό

tag: #text
⤦ n: 5

break: no
tag: lb
του

tag: #text
ἡμῶν

lemma: ἡμεῖς
tag: w
Γαλλιηνοῦ

ref: Gallienus
type: emperor
tag: persName
Γαλλιηνοῦ

tag: name
Σεβαστοῦ

lemma: σεβαστός
tag: w
,

tag: #text
⤦ n: 6

tag: lb
τριβοῦνον

lemma: τριβοῦνος
tag: w
πραιτωριανῶν

lemma: πραιτωριανός
tag: w
⤦ n: 7

tag: lb
καὶ

tag: w
δοῦκα

lemma: δούξ
tag: w
καὶ

tag: w
στρατηλάτην

lemma: στρατηλάτης
tag: w
⤦ n: 8

tag: lb

tag: w
λαμπροτάτη

lemma: λαμπρός
tag: w
Θρᾳκῶν

type: ethnic
ref: Thrace
tag: placeName
⤦ n: 9

tag: lb
μητρόπολις

lemma: μητρόπολις
tag: w
Φιλιππόπο λις

ref: Phil
nymRef: Φιλιππόπολις
tag: placeName
Φιλιππόπο

tag: #text
⤦ n: 10

break: no
tag: lb
λις

tag: #text
τὸν

tag: w
ἑαυτῆς

lemma: ἑαυτοῦ
tag: w
εὐεργέτην

lemma: εὐεργέτης
tag: w
⤦ n: 11

tag: lb
καὶ

tag: w
σωτῆρα

lemma: σωτήρ
tag: w
ἀνέστησεν

lemma: ἀνίστημι
tag: w
.

tag: #text

extent: unknown
unit: character
tag: space
⤦ n: 12

tag: lb

extent: unknown
unit: character
tag: space
Εὐτυχῶς

lemma: εὐτυχῶς
tag: w
.

tag: #text

extent: unknown
unit: character
tag: space

quantity: 1
unit: line
tag: space
⤦ n: 13

tag: lb
Πρωταρχοῦντος

lemma: πρωταρχέω
tag: w
Πύρρου

ref: AT320
type: official
nymRef: Πύρρος
tag: persName
Πύρρου

nymRef: Πύρρος
ref: Pyrrhus
tag: name
ἀπὸ

lemma: ἀπό
tag: w
⤦ n: 14

tag: lb
ἀρχιερωσύνης

lemma: ἀρχιερωσύνη
tag: w

tag: supplied
ρχιερωσύνης

tag: #text
καὶ

tag: w
λογιστοῦ

lemma: λογιστής
tag: w
.

tag: #text
Критически апарат
Букви в лигатура:
6 νων;
7 την;
8 τη;
10 την;
14 νης.
Апарат:
1 Буквите в пожеланието Ἀγαθῆι τύχηι са по-големи и с различни форми спрямо останалата част от текста. Алфа с пречупен среден елемент; тета и ета - с вълнообразна средна линия, несвързана с вертикалните хасти.
12 Εὐτυχῶς е изписано с леко наклонени букви.
Коментар
Библиография
Mihailov, Georgius. Inscriptiones Graecae in Bulgaria repertae. T. V, 1997.

Шаранков, Николай. Надписи от Августа Траяна. В: Археологически открития и разкопки през 2015 T. LV, 2016, стр. 791-793.

Геров, Борис. Един нов документ за готските нашествия при Галиен и за историята на Пловдив. В: Годишник на музеите в Пловдив T. 4, 1965, стр. 23-39.

Gerov, Boris. La carriera militare di Marciano, generale di Gallieno. В: Athenaeum T. 43/3-4, 1965, стр. 333-354.

текуща версия 1 / 2022-09-15