Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Олтар за императорските богове, издигнат от Аристенет

Паметник IGBulg_5778
Издател(и)
Георги Михаилов, Николай Шаранков.
Вид паметник
олтар
Материал
гранит
Място на намиране
Кюстендил, точно местонамиране неизвестно
Произход
Пауталия
Видян в
експониран в двора на Регионалния исторически музей в Кюстендил
Институция и инвентарен номер
Размери
вис. 143 см, шир. 57 см, деб. 57 см
Размер на буквите
вис. 4.5 - 4.8 см
Разположение на надписа
Олтар, профилиран отгоре и отдолу; ширината и дебелината при долния профил са 57 см, при горния - 55 см, а при тялото ширината е 42 см и дебелината е 38 см. Горната повърхност е плоска. Надписът е на лицевата повърхност, като първият и последният ред са върху профилираните части. Буквите са били оцветени с червена боя.
Декорация
Горният профил е украсен с акротерии от всички страни.
Надпис
Категория на надписа
частен посветителен надпис - проза
Датиране
втората половина на II или първата половина на III в. сл. Хр.
Критерии за датиране
форма на буквите
Изображения
Текст

Ἀγαθῇ τύχῃ.
Θεοῖς βα-
σιλικοῖς Ἀρι-
σταίνετος
5 Δημητρίου
β(ουλευτὴς) εὐξάμενος.
Εὐτυχῶς.

AΓΑΘHΤYΧH
ΘΕΟIΣΒΑ
ΣΙΛΙΚΟIΣAΡΙ
ΣΤΑINΕΤΟΣ
5ΔΗMΗΤΡIΟΥ
ΒΕYΞAMΕNΟΣ
ΕYΤΥΧΩΣ
На добър час! Аристенет, син на Деметрий, член на градския съвет, след като се беше помолил, (посвети) на императорските богове. Да е на щастие!
Място на намиране

Google maps

⤦ n: 1

tag: lb
Ἀγαθῇ

lemma: ἀγαθός
tag: w
τύχῃ

lemma: τύχη
tag: w
.

tag: #text
⤦ n: 2

tag: lb
Θεοῖς βα σιλικοῖς

type: divine
ref: basilikoi
tag: persName
Θεοῖς

lemma: θεός
tag: w
βα σιλικοῖς

lemma: βασιλικός
tag: w
βα

tag: #text
⤦ n: 3

break: no
tag: lb
σιλικοῖς

tag: #text
Ἀρι σταίνετος Δημητρίου

nymRef: Ἀρισταίνετος Δημητρίου
tag: persName
Ἀρι σταίνετος

ref: Aristaenetus
nymRef: Ἀρισταίνετος
tag: name
Ἀρι

tag: #text
⤦ n: 4

break: no
tag: lb
σταίνετος

tag: #text
⤦ n: 5

tag: lb
Δημητρίου

ref: Demetrius
nymRef: Δημήτριος
tag: name
⤦ n: 6

tag: lb
βουλευτὴς

lemma: βουλευτής
tag: w
εὐξάμενος

lemma: εὔχομαι
tag: w
.

tag: #text
⤦ n: 7

tag: lb
Εὐτυχῶς.

lemma: εὐτυχῶς
tag: w
Критически апарат
Букви в лигатура:
6 με, οσ;
7 ωσ.
Апарат:
Текстът на надписа е идентичен с този на Telamon IV-1.
2-3 IGBulg: βα|σιλικὸν
6 IGBulg: εὐξάμενο[ς]
Коментар

Г. Михаилов разчита на р. 2-3 βασιλικόν и предполага, че трябва да се подразбира βασιλικόν (ταμεῖον), „императорска хазна“; докато А. Ханиотис (SEG 47, 1084) предпочита интерпретация като βασιλικόν (οἶκον). Всъщност върху камъка ясно е изписано βασιλικοῖς като епитет към θεοῖς, категорично потвърдено и от идентичния текст върху надписа близнак Telamon IV-1, а Михаилов изглежда е бил подведен от една диагонална пукнатина между йотата и правоъгълната сигма, която би могла да създаде впечатление за N.

Определението θεοὶ βασιλικοί би могло да насочва към източен произход, но по-вероятно е да става дума за важни местни божества, обвързани с императорския култ. Издигането на два идентични олтара вероятно означава, че тези божества са били две. Възможно е това да са главните богове на Пауталия Асклепий и Хигия, чиято връзка с императорския култ се забелязва и в други паметници.

Според Г. Михаилов посветителят би могъл да е идентичен с организатора на гимнастически и конни състезания Аристенет от надписа IGBulg 2074.

Библиография
Mihailov, Georgius. Inscriptiones Graecae in Bulgaria repertae. T. V, 1997.

Шаранков, Николай. Notes on Greek Inscriptions from Bulgaria. В: Studia Classica Serdicensia T. V, 2016, стр. 305-361.

текуща версия 1 / 2022-09-15