Милиарна колона за император Гордиан III, издигната от град Филипопол

Паметник III.1069
Автор
Георги Михаилов, Николай Шаранков
Вид паметник
колона
Материал
варовик
Място на намиране
източно от село Ветрен, в развалините на късноантична крепост
Произход
Бона Манзио/ Лиса
Размери
вис. 55 см, диам. около 35 см
Институция и инвентарен номер
Размер на буквите
вис. 2.5 - 3 см
Разположение на надписа
Декорация
Надпис
Жанр на надписа
милиарна колона
Датиране
238 - 241 г. сл.Хр.
Критерии за датиране
управление
Изображения
Текст

[Ἀγαθ]ῆι τύχηι.
[Αὐτοκράτορι] Καίσαρι Μ(άρκῳ) Ἀντωνίῳ [Γορδιανῷ]
[Εὐσεβεῖ Εὐτυχε]ῖ Σεβαστῷ, ἡγεμονεύοντος
[τῆς Θρᾳκῶν ἐπ]αρχείας Κατίου Κέλερ[ος]
5[πρεσβ(ευτοῦ) Σεβ(αστοῦ) ἀ]ντιστρατήγου, ἡ λαμπροτάτη
[τῆς Θρᾳκῶν ἐπαρ]χείας μητρόπολις Φιλιππό-
[πολις ἀνέσ]τησεν τὸ μείλιον ((·))
(vac.) γ´.

[....]HΙΤYΧΗΙ
[...........]ΚΑIΣΑΡΙMANΤΩNIΩ[........]
[....... ......]IΣΕΒΑΣΤΩHΓΕMΟNΕYΟNΤΟΣ
[.......... ..]ΑΡΧΕIΑΣΚΑΤIΟΥΚEΛΕΡ[..]
5[............................................ .]NΤΙΣΤΡΑΤHΓΟΥHΛΑMΠΡΟΤAΤΗ
[.......... ....]ΧΕIΑΣMΗΤΡOΠΟΛΙΣΦΙΛΙΠΠO
[..... ....]ΤΗΣΕNΤOMΕIΛΙΟN ·
vacat Γ
Текст
На добър час! На император цезар Марк Антоний Гордиан, благочестив, щастлив, август, когато управител на провинция Тракия е Катий Целер, легат на августа, пропретор, най-блестящата метрополия на провинция Тракия, Филипопол, издигна милиарния знак. Три мили.
Място на намиране

Google maps

⤦ n: 1

tag: lb
Ἀγαθῆι

lemma: ἀγαθός
tag: w
Ἀγαθ

tag: supplied
ῆι

tag: #text
τύχηι

lemma: τύχη
tag: w
.

tag: #text
⤦ n: 2

tag: lb
Αὐτοκράτορι

lemma: Αὐτοκράτωρ
tag: w
Καίσαρι

lemma: Καῖσαρ
tag: w
Μάρκῳ Ἀντωνίῳ Γορδιανῷ

ref: Gordianus
type: emperor
tag: persName
Μάρκῳ

tag: name
Ἀντωνίῳ

tag: name
Γορδιανῷ

tag: supplied
⤦ n: 3

tag: lb
Εὐσεβεῖ

tag: supplied
Εὐτυχεῖ

lemma: εὐτυχής
tag: w
Εὐτυχε

tag: supplied

tag: #text
Σεβαστῷ

lemma: σεβαστός
tag: w
,

tag: #text
ἡγεμονεύοντος

lemma: ἡγεμονεύω
tag: w
⤦ n: 4

tag: lb
τῆς Θρᾳκῶν

tag: supplied
τῆς

tag: w
Θρᾳκῶν

type: ethnic
tag: placeName
ἐπαρχείας

lemma: ἐπαρχία
tag: w
ἐπ

tag: supplied
αρχείας

tag: #text
Κατίου Κέλερος

type: official
ref: Catius
nymRef: Κάτιος Κέλερ
tag: persName
Κατίου

ref: Catius
nymRef: Κάτιος
tag: name
Κέλερος

ref: Celer
nymRef: Κέλερ
tag: name
Κέλερ

tag: #text
ος

tag: supplied
⤦ n: 5

tag: lb
πρεσβευτοῦ Σεβαστοῦ

tag: supplied
πρεσβευτοῦ

lemma: πρεσβευτής
tag: w
Σεβαστοῦ

lemma: Σεβαστός
tag: w
ἀντιστρατήγου

lemma: ἀντιστράτηγος
tag: w

tag: supplied
ντιστρατήγου

tag: #text
,

tag: #text

tag: w
λαμπροτάτη

lemma: λαμπρός
tag: w
⤦ n: 6

tag: lb
τῆς Θρᾳκῶν

tag: supplied
τῆς

tag: w
Θρᾳκῶν

type: ethnic
ref: Thrace
tag: placeName
ἐπαρχείας

lemma: ἐπαρχία
tag: w
ἐπαρ

tag: supplied
χείας

tag: #text
μητρόπολις

lemma: μητρόπολις
tag: w
Φιλιππό πολις

ref: Phil
nymRef: Φιλιππόπολις
tag: placeName
Φιλιππό

tag: #text
⤦ n: 7

break: no
tag: lb
πολις

tag: supplied
ἀνέστησεν

lemma: ἀνίστημι
tag: w
ἀνέσ

tag: supplied
τησεν

tag: #text
τὸ

tag: #text
μείλιον

lemma: μίλιον
tag: w

type: dot
tag: g
⤦ n: 8

tag: lb

extent: unknown
unit: character
tag: space
γ

value: 3
tag: num
.

tag: #text
Критически апарат
Букви в лигатура:
2 ντων;
3 τωηγ, νε, ντ;
5 τηγ, μπρ, τη;
6 μητ;
7 ησ, με.
Апарат:
Името на провинциалния управител в по-старите издания (Дюмон, Калинка) е Катий Целер, но впоследствие, тъй като в IGBulg 1375 буквата К е пропусната и върху камъка е налично само ATIOY, Михаилов решава, че името трябва да се раздели на Κ. ΑΤΙΟΥ, Квинт Атий. Има обаче няколко надписа, в които легатът е L. Catius, Λ. Κάτιος, затова навсякъде се възстановява първоначалното четене на името като Катий.
2Над съкратения преномен Μ(άρκῳ) има вълнообразна линия.
8Числото на милите е изписано с буква с много по-големи размери.
Коментар

Милиарната колона вероятно е свързана с пътната станция на "Диагоналния път", известна от римските пътеводители като Лиса или Бона Манзио ("Добрата пътна станция").

Неясно е от къде са отброени обозначените в текста 3 мили.

Библиография
Mihailov, Georgius. Inscriptiones Graecae in Bulgaria repertae. T. III.1, 1961.

Kalinka, Ernst. Antike Denkmäler in Bulgarien. В: Schriften der Balkankommission. Antiquarische Abteilung T. IV, 1906.

Dumont, Albert. Dumont, Albert. Mélanges d'archéologie et d'épigraphie. , 1892.

Gerasimova, Vasilka. Drei unpublizierte Meilensteine aus Bulgarien. В: Herzig, H. E. / Frei-Stolba, R. (eds.). Labor omnibus unus. Gerold Walser zum 70. Geburtstag dargebracht von Freunden, Kollegen und Schülern T. Historia Einzelschriften 60, 1989, стр. 45-58.