Почетен надпис за филарха Емилий Битис от Ейтризката селска община

<< Предишна
Посвещение за Аполон Згуламийски от Тиберий Клавдий Салион
Следваща >>
База за статуя на император Балбин, издигната от град Филипопол

Паметник III.1474

Автор Георги Михаилов
Вид паметник стела
Материал варовик
Място на намиране Хисар, преизползвана в основите на западната порта на късноантичната крепостна стена
Произход античното селище при Хисар
Размери вис. 97 см, шир. 60 см, деб. 29 см
Институция и инвентарен номер Национален археологически институт с музей
No 2626

 

Размер на буквите вис. 3-4 см
Разположение на надписа стела с фронтон и акротерии; надписното поле е оградено с изпъкнала рамка
Декорация

Надпис

Жанр на надписа почетен надпис за местен магистрат - проза
Датиране ІІІ в. сл.Хр.
Критерии за датиране форма на буквите

Текст

Издателски текст


Ἀγαθῆι τύχηι
κωμαρχίας Ει-
τριζηνης.
κωμῆται Ε⸢ιτ⸣ρι-
5ζηνοι καὶ κω-
μῆται Γειζαγη-
ρηνοι καὶ κω-
μῆται Βδεκυ-
ρηνοι εὐχαρι-
10στοῦσιν Αἰμιλί-
ῳ Βειθυϊ φυλαρ-
χήσαντι κατὰ
τοὺς νόμους
ἁγνῶς καὶ δ[ι]-
15καίω[ς ---]

Дипломатически текст


AΓΑΘHΙΤYΧΗΙ
ΚΩMΑΡΧIΑΣΕΙ
ΤΡΙΖΗNΗΣ
ΚΩMHΤΑΙΕΠΡΡΙ
5ΖΗNΟΙΚΑIΚΩ
MHΤΑΙΓΕΙΖΑΓΗ
ΡΗNΟΙΚΑIΚΩ
MHΤΑΙΒΔΕΚΥ
ΡΗNΟΙΕYΧΑΡΙ
10ΣΤΟYΣΙNΑIMΙΛI
ΩΒΕΙΘΥIΦΥΛΑΡ
ΧHΣΑNΤΙΚΑΤA
ΤΟYΣNOMΟΥΣ
AΓNΩΣΚΑIΔ[.]
15....[.]---

Превод

На добър час на Ейтризката селска община! Селяните от Ейтриза, селяните от Гейзагера и селяните от Бдекюра благодарят на Емилий Битис, който беше филарх съобразно законите честно и справедливо ...

Карта

Място на намиране

Google maps

42.501602, 24.701375

Кодирано

⤦ n: 1

tag: lb
Ἀγαθῆι

lemma: ἀγαθός
tag: w
τύχηι

lemma: τύχη
tag: w
⤦ n: 2

tag: lb
κωμαρχίας

lemma: κωμαρχία
tag: w
Ει τριζηνης

ref: Eitrizene
tag: placeName
Ει

tag: #text
⤦ n: 3

break: no
tag: lb
τριζηνης

tag: #text
.

tag: #text
⤦ n: 4

tag: lb
κωμῆται

lemma: κωμήτης
tag: w
Ειτπρρι ζηνοι

type: ethnic,unattested
tag: placeName
Ε

tag: #text
ιτπρ

tag: choice
ιτ

tag: corr
πρ

tag: sic
ρι

tag: #text
⤦ n: 5

break: no
tag: lb
ζηνοι

tag: #text
καὶ

tag: w
κω μῆται

lemma: κωμήτης
tag: w
κω

tag: #text
⤦ n: 6

break: no
tag: lb
μῆται

tag: #text
Γειζαγη ρηνοι

type: ethnic,unattested
ref: Geizagera
tag: placeName
Γειζαγη

tag: #text
⤦ n: 7

break: no
tag: lb
ρηνοι

tag: #text
καὶ

tag: w
κω μῆται

lemma: κωμήτης
tag: w
κω

tag: #text
⤦ n: 8

break: no
tag: lb
μῆται

tag: #text
Βδεκυ ρηνοι

type: ethnic,unattested
ref: Bdekura
tag: placeName
Βδεκυ

tag: #text
⤦ n: 9

break: no
tag: lb
ρηνοι

tag: #text
εὐχαρι στοῦσιν

lemma: εὐχαριστέω
tag: w
εὐχαρι

tag: #text
⤦ n: 10

break: no
tag: lb
στοῦσιν

tag: #text
Αἰμιλί ῳ Βειθυϊ

ref: AT028
type: official
nymRef: Αἰμίλιος Βειθυς
tag: persName
Αἰμιλί ῳ

ref: Aemilius
nymRef: Αἰμίλιος
tag: name
Αἰμιλί

tag: #text
⤦ n: 11

break: no
tag: lb

tag: #text
Βειθυϊ

nymRef: Βειθυς
ref: Beithus
tag: name
φυλαρ χήσαντι

lemma: φυλαρχέω
tag: w
φυλαρ

tag: #text
⤦ n: 12

break: no
tag: lb
χήσαντι

tag: #text
κατὰ

tag: w
⤦ n: 13

tag: lb
τοὺς

tag: w
νόμους

lemma: νόμος
tag: w
⤦ n: 14

tag: lb
ἁγνῶς

lemma: ἁγνῶς
tag: w
καὶ

tag: w
δι καίως

lemma: δικαίως
tag: w
δ

tag: #text
ι

tag: supplied
⤦ n: 15

break: no
tag: lb
καίω

tag: unclear
ς

tag: supplied
< GAP >

extent: unknown
unit: character

Xml

Критически апарат

Апарат:
Текстът на надписа е предаден според изданието на Михаилов след сравнение с лично наблюдение от Н. Шаранков.
4-5 Върху камъка стои ΕΠΡΙ/ΖΗΝΟΙ вместо ΕΙΤΡΙ-, срв. изписването на името на р. 2-3.

Коментар

Почетеният филарх е имал римско гражданство, името му се състои от римски номен и тракийски когномен.

Трите споменати села са с тракийски имена. Били са организирани в селска община (комархия), наречена по името на главното село. В надписа имената са представени чрез етникони, образувани с обичайния суфикс -ηνός.

В Хисар е намерен и друг благодарствен надпис на селски общини за филарх - IGBulg 1473.

Библиография


Warning: Undefined array key "bibliography_surname_bg" in /home/beestudi/telamon.uni-sofia.bg/app/view/desktop/epi/view_ins.php on line 606
Inscriptiones Graecae in Bulgaria repertae. T. III.1, 1961.


Warning: Undefined array key "bibliography_surname_bg" in /home/beestudi/telamon.uni-sofia.bg/app/view/desktop/epi/view_ins.php on line 606
Материали по археологията на България. – Сборник за народни умотворения, наука и книжнина. T. XIII, 1896, стр. 398-442.