База за статуя на император Балбин, издигната от град Филипопол

<< Предишна
Почетен надпис за филарха Емилий Битис от Ейтризката селска община
Следваща >>
База за статуя на Цезар Максим, издигната от град Филипопол

Паметник III.1510 = 5547

Автор Георги Михаилов, Николай Шаранков
Вид паметник постамент
Материал мрамор
Място на намиране Местността Бахчалъка южно от Белозем. Координатите в картата са приблизителни.
Произход Паремболе
Размери вис. 151 см, шир. 57 см, деб. 33 см
Институция и инвентарен номер Национален археологически институт с музей
No 2626

 

Размер на буквите вис. 3.5 см
Разположение на надписа Четвъртит постамент, отчупен в горната и долната част; профилиран горе и долу. Надписът е на лицевата страна.
Декорация

Надпис

Жанр на надписа почетен надпис за император - проза
Датиране януари - май 238 г. сл. Хр.
Критерии за датиране длъжност, титулатура

Текст

Издателски текст


Ἀγαθῆι (vac.) τύχηι.
Aὐτοκράτο⟦ρα Καίσαρα⟧
⟦Δέκιον Καίλιον Καλβεῖνον
⟦Βαλβεῖνον Εὐτυχῆ Εὐσεβ
5Σεβαστὸν μέγιστον {μεγισ}
ἡ λαμπροτάτη μητρόπο-
λις Φιλ<ι>ππόπολις τὸν τῆς
οἰκουμένης δε<σ>πό{σ}την, {υ} ὑπατ[εύ]-
οντος τῆς Θρᾳκῶν ἐπαρχείας Λ(ουκίου)
10Οὐεττ<εν>ίου Ἰουβέν<ε>ως, ἐκ τῶν ὑπερ-
πε<όντ>ων χρημάτων. (vac.) Εὐτυχῶς.

Дипломатически текст


AΓΑΘHΙ vacat ΤYΧΗΙ
AYΤΟΚΡAΤΟΡΑΚΑIΣΑΡΑ
ΔEΚΙΟNΚΑIΛΙΟNΚΑΛ......
ΒΑΛΒΕINΟNΕYΤΥΧHΕYΣΕΒ.
5ΣΕΒΑΣΤONMEΓΙΣΤΟNMΕΓΙΣ
HΛΑMΠΡΟΤAΤΗMΗΤΡOΠΟ
ΛΙΣΦΙΛ[.]ΠΠOΠΟΛΙΣΤONΤHΣ
ΟIΚΟΥMENΗΣΔΕ[.]ΠOΣΤΗNΥYΠΑΤ[..]
ΟNΤΟΣΤHΣΘΡAΚΩNEΠΑΡΧΕIΑΣΛ
10ΟYΕΤΤ[..]IΟΥIΟΥΒEN[.]ΩΣEΚΤΩNYΠΕ.
.Ε[...]ΩNΧΡΗMAΤΩN vacat ΕYΤΥΧΩΣ

Превод

На добър час! На император Цезар Деций (sic!) Целий Калвин Балбин, щастлив и благочестив, най-велик Август. Най-блестящата метрополия Филипопол (почете със статуя) господаря на света, когато управител на провинция Тракия беше Луций Ветений Ювенис, от останалите в излишък средства. Да е на щастие!

Карта

Място на намиране

Google maps

42.168063, 25.035267

Кодирано

⤦ n: 1

tag: lb
Ἀγαθῆι

lemma: ἀγαθός
tag: w

extent: unknown
unit: character
tag: space
τύχηι

lemma: τύχη
tag: w
.

tag: #text
⤦ n: 2

tag: lb
Aὐτοκράτορα

lemma: Αὐτοκράτωρ
tag: w
Aὐτοκράτο

tag: #text
ρα

tag: del
Καίσαρα

lemma: Καίσαρ
tag: w
⤦ n: 3

tag: lb
Δέκιον Καίλιον Καλβεῖνον Βαλβεῖνον

type: emperor
ref: Balbinus
tag: persName
Δέκιον Καίλιον Καλβεῖνον

tag: del
Δέκιον

tag: name
Καίλιον

tag: name
Καλβεῖνον

tag: name
Καλ

tag: #text
βεῖνον

tag: unclear
⤦ n: 4

tag: lb
Βαλβεῖνον

tag: name
Εὐτυχῆ Εὐσεβῆ

tag: del
Εὐτυχῆ

lemma: Εὐτυχής
tag: w
Εὐσεβῆ

lemma: Εὐσεβής
tag: w
Εὐσεβ

tag: #text

tag: unclear
⤦ n: 5

tag: lb
Σεβαστὸν

lemma: Σεβαστός
tag: w
μέγιστον

lemma: μέγας
tag: w
μεγισ

tag: surplus
⤦ n: 6

tag: lb

tag: w
λαμπροτάτη

lemma: λαμπρός
tag: w
μητρόπο λις

lemma: μητρόπολις
tag: w
μητρόπο

tag: #text
⤦ n: 7

break: no
tag: lb
λις

tag: #text
Φιλιππόπολις

ref: Phil
tag: placeName
Φιλ

tag: #text
ι

tag: supplied
ππόπολις

tag: #text
τὸν

tag: w
τῆς

tag: w
⤦ n: 8

tag: lb
οἰκουμένης

lemma: οἰκουμένη
tag: w
δεσπόστην

lemma: δεσπότης
tag: w
δε

tag: #text
σ

tag: supplied
πό

tag: #text
σ

tag: surplus
την

tag: #text
,

tag: #text
υ

tag: surplus
ὑπατεύ οντος

lemma: ὑπατεύω
tag: w
ὑπατ

tag: #text
εύ

tag: supplied
⤦ n: 9

break: no
tag: lb
οντος

tag: #text
τῆς

tag: w
Θρᾳκῶν

type: ethnic
tag: placeName
ἐπαρχείας

lemma: ἐπαρχία
tag: w
Λουκίου Οὐεττενίου Ἰουβένεως

type: official
ref: Vettenius
nymRef: Λούκιος Οὐεττένιος Ἰουβένης
tag: persName
Λουκίου

ref: Lucius
nymRef: Λούκιος
tag: name
⤦ n: 10

tag: lb
Οὐεττενίου

nymRef: Οὐεττίος
ref: Vettenius
tag: name
Οὐεττ

tag: #text
εν

tag: supplied
ίου

tag: #text
Ἰουβένεως

nymRef: Ἰουβένης
ref: Iuvenis
tag: name
Ἰουβέν

tag: #text
ε

tag: supplied
ως

tag: #text
,

tag: #text
ἐκ

tag: w
τῶν

tag: w
ὑπερ πεόντων

lemma: ὑπερπαίω
tag: w
ὑπε

tag: #text
ρ

tag: unclear
⤦ n: 11

break: no
tag: lb
π

tag: unclear
ε

tag: #text
όντ

tag: supplied
ων

tag: #text
χρημάτων

lemma: χρῆμα
tag: w
.

tag: #text

extent: unknown
unit: character
tag: space
Εὐτυχῶς

lemma: εὐτυχῶς
tag: w
.

tag: #text

Xml

Критически апарат

Букви в лигатура:
5 νμε, νμε;
6 πρ, ημη;
8 με, νησ, τηνυ;
9 ησ, ωνε;
10 νωσ, ων, πε;
11 πε, ημ, ων, ωσ.
Апарат:
Текстът на надписа е сверен с изданието на Михаилов чрез лично наблюдение от Н. Шаранков и предаден с поправки.
2-4 damnatio memoriae, което е сравнително небрежно и повечето букви се четат ясно.
5 погрешно повторение ΜΕΓΙΣΤΟΝΜΕΓΙΣ
7 ΦΙΛΠΠοΠΟΛΙΣ (първият омикрон е изписан във второто пи)
8 ΔΕΠοΣΤΗΝΥΥΠΑΤ
10 ΟΥΕΤΤΙΟΥΙΟΥΒΕΝΩΣ
10-11 ΥΠΕΙ | ΠΕΩΝ

Коментар

Надписът е в чест на управлявалия 99 дни император Балбин. Властите във Филипопол вероятно са бързали да издигнат статуята и затова в текста на надписа са допуснати многобройни грешки.

Правилното име на провинциалния управител е Луций Ветений Ювенис, както е засвидетелствано в непубликуван надпис в чест на император Гордиан III от Дискодуратера. Той е известен и от частично запазен надпис от Августа Траяна, също в чест на Гордиан III (IGBulg 1564). Ветений Ювенис е бил управител и на провинция Долна Мизия при неизвестен император (IGBulg 646).

Трябва да се отбележи употребата на глагола ὑπερπαίω, който се среща само в няколко епиграфски паметника от територията на Филипопол и Августа Траяна от втората четвърт на III в. сл.Хр. в същата формула (IGBulg 1515; IGBulg 1564; IGBulg 1565; IGBulg 1566; AE 2006, 1247; AE 2006, 1248). Вероятно градските власти, издигнали тези надписи, са искали да избегнат обвинения в разточителство в този период на икономическа криза.

Заедно с постамента са намерени и фрагменти от позлатена бронзова статуя.

Библиография


Warning: Undefined array key "bibliography_surname_bg" in /home/beestudi/telamon.uni-sofia.bg/app/view/desktop/epi/view_ins.php on line 606
Inscriptiones Graecae in Bulgaria repertae. T. III.1, 1961.


Warning: Undefined array key "bibliography_surname_bg" in /home/beestudi/telamon.uni-sofia.bg/app/view/desktop/epi/view_ins.php on line 606
Inscriptiones Graecae in Bulgaria repertae. T. V, 1997.


Warning: Undefined array key "bibliography_surname_bg" in /home/beestudi/telamon.uni-sofia.bg/app/view/desktop/epi/view_ins.php on line 606
Antike Denkmäler in Bulgarien. В: Schriften der Balkankommission. Antiquarische Abteilung T. IV, 1906.