Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Почетен декрет на филата Артемизиада за Гай Вераний

Паметник V.5397
Издател(и)
Георги Михаилов, Николай Шаранков.
Вид паметник
плочка
Материал
мрамор
Място на намиране
Пловдив, ул. „Драган Манчев“
Произход
Филипопол
Видян в
експозицията на РАМ-Пловдив
Институция и инвентарен номер
Размери
вис. 19 см, шир. 18 см, деб. 1.5 см
Размер на буквите
вис. 1-1.2 см
Разположение на надписа
Декорация
Надпис
Категория на надписа
почетен надпис за местен магистрат - в проза
Датиране
края на II в. - първата половина на III в. сл. Хр.
Критерии за датиране
форма на буквите
Изображения
Текст

(vac.2) Ἀγαθῇ τύ[χῃ].
Ἔδοξε τῷ κοιν[ῷ φυλῆς]
Ἀρτεμεισιάδος [τιμῆσαι]
Γάιον Οὐηράνιον [---προ]-
5εδρίᾳ καὶ εἰκόν[ι φυλαρχή]-
σαντα καὶ κο[σμίως διοι?]-
κήσαντα. (vac.1) Εὐ[τυχῶς].

vacat AΓΑΘHΤY[.....]
EΔΟΞΕΤΩΚΟΙ..[..............]
AΡΤΕMΕΙΣΙAΔΟΣ[...............]
ΓAΙΟNΟYΗΡANΙΟN---[......]
5ΕΔΡIAΚΑIΕIΚO..[.................]
ΣΑNΤΑΚΑIΚ..[...................]
ΚHΣΑNΤΑ vacat ΕY[...........]

На добър час! Общото събрание на филата Артемизиада реши да почете с място на първия ред и портрет Гай Вераний ---, който беше филарх и управляваше добросъвестно. Щастливо!
Място на намиране

Google maps

⤦ n: 1

tag: lb

quantity: 2
unit: character
tag: space
Ἀγαθῇ

lemma: ἀγαθός
tag: w
τύχῃ

lemma: τύχη
tag: w
τύ

tag: #text
χῃ

tag: supplied
.

tag: #text
⤦ n: 2

tag: lb
Ἔδοξε

lemma: δοκέω
tag: w
τῷ

tag: w
κοινῷ

lemma: κοινόν
tag: w
κοι

tag: #text
ν

tag: unclear

tag: supplied
φυλῆς

tag: supplied
⤦ n: 3

tag: lb
Ἀρτεμεισιάδος

ref: Artemisiada
tag: placeName
τιμῆσαι

tag: supplied
⤦ n: 4

tag: lb
Γάιον Οὐηράνιον

type: official
nymRef: Γάιος Οὐαλεριανὸς
ref: AT034
tag: persName
Γάιον

ref: Gaius
nymRef: Γάιος
type: praenomen
tag: name
Οὐηράνιον

nymRef: Ουηράνιος
ref: Veranius
type: gentilicium
tag: name
< GAP >

extent: unknown
unit: character
προ εδρίᾳ

lemma: προεδρία
tag: w
προ

tag: supplied
⤦ n: 5

break: no
tag: lb
εδρίᾳ

tag: #text
καὶ

tag: w
εἰκόνι

lemma: εἰκών
tag: w
εἰκό

tag: #text
ν

tag: unclear
ι

tag: supplied
φυλαρχή σαντα

lemma: φυλαρχέω
tag: w
φυλαρχή

tag: supplied
⤦ n: 6

break: no
tag: lb
σαντα

tag: #text
καὶ

tag: w
κοσμίως

lemma: κοσμίως
tag: w
κ

tag: #text
ο

tag: unclear
σμίως

tag: supplied
διοι κήσαντα

lemma: διοικέω
tag: w
διοι

tag: supplied
⤦ n: 7

break: no
tag: lb
κήσαντα

tag: #text
.

tag: #text

quantity: 1
unit: character
tag: space
Εὐτυχῶς

lemma: εὐτυχῶς
tag: w
Εὐ

tag: #text
τυχῶς

tag: supplied
.

tag: #text
Критически апарат
Букви в лигатура:
2 ωκ;
4 ηρ.
Апарат:
Върху плочата предварително са били разчертани редове, като последните два не са запълнени с текст. Каменоделецът е изписал първите пет реда по-нагъсто, а след това е видял, че има достатъчно място, и е оставял по-широки разстояния между буквите в последните два реда (6-7).
Буквите, както и издълбаните ъгълчета на tabula ansata, са оцветени с червена боя.
4 Липсва кратък когномен на Гай Вераний.
6-7 [διοι]κήσαντα или [ἐκδι]κήσαντα.
Коментар

Артемизиада (Ἀρτεμισιάς) е една от десетте фили (административни райони) на Филипопол през римския период, засвидетелствана и в надписите IGBulg 902; IGBulg 903; IGBulg 1445; IGBulg 5437. Другите девет са се казвали Асклепиада (Ἀσκληπιάς), Дионисиада (Διονυσιάς), Евмолпеида (Εὐμολπηΐς), Хебреида (Ἑβρηΐς), Хераклеида (Ἡρακληΐς), Кендрисеида (Κενδρισηΐς), Орфеида (Ὀρφεΐς), Филипеида (Φιλιππηΐς), Родопеида (Ῥοδοπηΐς). Всяка фила има ръководител (φύλαρχος), жрец (ἱερεύς), юридически представител (ἔκδικος) и общо събрание (κοινόν). В театъра на Филипопол, където е заседавало Народното събрание, за всяка фила е бил определен отделен сектор, обозначен с надпис (IGBulg 5412, вж. Шаранков 2004).

Почитането с място на първия ред при представления в театъра или състезания на стадиона (προεδρία) е обичайно в античните градове. Запазени са и обозначения за такива места, включително за филарси (напр. Клавдий Дорзинт в театъра на Филипопол, вж. Шаранков 2004).

Тъй като надписът е върху плоча, а не върху постамент, не е ясно дали споменатият в текста портрет (εἰκών) е бил бронзова статуя или рисувано изображение.

Името на Гай Вераний показва, че той е римски гражданин, каквито са и всички останали известни филарси от Филипопол.

За други почетни надписи за филарси вж. IGBulg 1473; IGBulg 1474.

Библиография
Mihailov, Georgius. Inscriptiones Graecae in Bulgaria repertae. T. V, 1997.

Шаранков, Николай. Бележки и допълнения към няколко надписа от Филипопол. В: Годишник на Археологически музей Пловдив T. IX/2, 2004, стр. 146-159.

текуща версия 1 / 2022-09-16