Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

База за статуя на Публий Вирдий Юлиан, издигната от филата Кендрисеида

Паметник Tlmn3_0001
Издател(и)
Николай Шаранков.
Вид паметник
постамент
Материал
мрамор
Място на намиране
Пловдив, на орхестрата на римския театър
Произход
Филипопол
Видян в
In situ в Античния театър, вграден в орхестрата, пред западния вход на сцената.
Институция и инвентарен номер

No -
Размери
вис. 125 см, шир. 82 см, деб. 62 см
Размер на буквите
вис. 3 - 4 см
Разположение на надписа
Декорация
Надпис
Категория на надписа
почетен надпис за местен магистрат - проза
Датиране
214 - 218 г. сл. Хр.
Критерии за датиране
прозопография
Изображения
Текст

[..].[---]
ων ((·))Πό((·))(πλιον) Οὐίρ[διον]
Ἰουλιανν πα[τέ]-
ρα δύο χε[ι]λιάρχων
5καὶ αὐτὸν ἀπὸ στρα-
τείας (vac.) φυλὴ Κεν-
δρεισηϊς, (vac.) ἐκδικοῦν-
τος (vac.) Αὐρ(ηλίου) ((·)) Ῥηβουκένθου,
ἐπιμελουμένου ((·)) Αὐρ(ηλίου) ((·)) Ἀπολ-
10λωνίδου Αἰλ(ίου) ((·)) Οὐάλεντος.
Εὐτυχῶς.

...---
ΩN · ΠO · Ο........[........]
IΟΥΛΙΑN...N....[.....]
ΡΑΔYΟΧΕ[..]ΛΙAΡΧΩ..
5ΚΑIΑYΤONAΠOΣΤΡ..
ΤΕIΑΣ vacat ΦΥΛHΚΕN
ΔΡΕΙΣΗIΣ vacat EΚΔΙΚΟYN
ΤΟΣ vacat ΑYΡ · PΗΒΟΥΚENΘΟΥ
EΠΙMΕΛΟΥMENΟΥ · ΑYΡ · AΠΟ..
10ΛΩNIΔΟΥΑIΛ · ΟYAΛΕNΤΟΣ
ΕYΤΥΧΩΣ
Филата Кендрисеида издигна статуя на ... Публий Вирдий Юлиан, баща на двама трибуни и самият той служил във войската, когато юридически представител [на филата] беше Аврелий Ребукент, а [за издигането на статуята] отговаряше Аврелий Аполонид, син на Елий Валент. Да е на щастие!
Място на намиране

Google maps

⤦ n: 1

tag: lb
< GAP >

quantity: 2
unit: character
< GAP >

reason: illegible
quantity: 1
unit: character
< GAP >

extent: unknown
unit: character
⤦ n: 2

tag: lb
ων

part: F
tag: w
Πόπλιον Οὐίρδιον Ἰουλιανὸν

nymRef: Πόπλιος Οὐίρδιος Ἰουλιανός
ref: Virdiuspater
tag: persName
Πόπλιον

nymRef: Πόπλιος
ref: Publius
type: praenomen
tag: name
Οὐίρδιον

ref: Virdius
nymRef: Οὐίρδιος
type: gentilicium
tag: name
Ο

tag: #text
ὐίρ

tag: unclear
διον

tag: supplied
⤦ n: 3

tag: lb
Ἰουλιανὸν

nymRef: Ἰουλιανός
ref: Iulianus
type: cognomen
tag: name
Ἰουλιαν

tag: #text

tag: unclear
ν

tag: #text
πατέ ρα

lemma: πατήρ
tag: w
πα

tag: unclear
τέ

tag: supplied
⤦ n: 4

break: no
tag: lb
ρα

tag: #text
δύο

lemma: δύο
tag: w
χειλιάρχων

lemma: χιλίαρχος
tag: w
χε

tag: #text
ι

tag: supplied
λιάρχω

tag: #text
ν

tag: unclear
⤦ n: 5

tag: lb
καὶ

tag: w
αὐτὸν

tag: w
ἀπὸ

lemma: ἀπό
tag: w
στρα τείας

lemma: στρατεία
tag: w
στρ

tag: #text
α

tag: unclear
⤦ n: 6

break: no
tag: lb
τείας

tag: #text

extent: unknown
unit: character
tag: space
φυλὴ

lemma: φυλή
tag: w
Κεν δρεισηϊς

ref: Kendriseis
tag: placeName
Κεν

tag: #text
⤦ n: 7

break: no
tag: lb
δρεισηϊς

tag: #text
,

tag: #text

extent: unknown
unit: character
tag: space
ἐκδικοῦν τος

lemma: ἐκδικέω
tag: w
ἐκδικοῦν

tag: #text
⤦ n: 8

break: no
tag: lb
τος

tag: #text

extent: unknown
unit: character
tag: space
Αὐρηλίου Ῥηβουκένθου

ref: Rebucenthus
nymRef: Αὐρήλιος Ρηβουκενθος
tag: persName
Αὐρηλίου

ref: Aurelius
nymRef: Αὐρήλιος
type: gentilicium
tag: name

type: dot
tag: g
Ῥηβουκένθου

ref: Rebucenthus
nymRef: Ρηβουκενθος
type: cognomen
tag: name
,

tag: #text
⤦ n: 9

tag: lb
ἐπιμελουμένου

lemma: ἐπιμελέομαι
tag: w

type: dot
tag: g
Αὐρηλίου Ἀπολ λωνίδου Αἰλίου Οὐάλεντος

nymRef: Αὐρήλιος Ἀπολλωνίδης Αἰλίου Οὐάλεντος
ref: AurApoll
tag: persName
Αὐρηλίου

ref: Aurelius
nymRef: Αὐρήλιος
type: gentilicium
tag: name

type: dot
tag: g
Ἀπολ λωνίδου

nymRef: Ἀπολλωνίδης
ref: Apollonides
type: cognomen
tag: name
Ἀπο

tag: #text
λ

tag: unclear
⤦ n: 10

break: no
tag: lb
λωνίδου

tag: #text
Αἰλίου

ref: Aelius
nymRef: Αἴλιος
type: gentilicium
tag: name

type: dot
tag: g
Οὐάλεντος

ref: Valens
nymRef: Οὐάλης
type: cognomen
tag: name
.

tag: #text
⤦ n: 11

tag: lb
Εὐτυχῶς

lemma: εὐτυχῶς
tag: w
.

tag: #text
Критически апарат
Букви в лигатура:
1 πο;
5 τρ;
8 ου (ΚΕΝΘΟΥ);
9 με, με;
10 ων, ντ.
Апарат:
Текстът на надписа следва изданието на Шаранков.
1-2 За изгубеното начало на текста Шаранков предлага [Ἀγαθῆι τύχηι. | Τὸν ἀγωνοθέτην | τῶν πρώτων Πυθί]|ων или [... τῶν πρώτων Πυθί|ων Κενδρεισί]|ων.
2 Съкратеното име Πό(πλιον) е оградено с точки.
3 Началната буква Ι в Ἰουλιανόν е с по-голяма височина.
7 Диерезата в Κεν|δρεισηΐς е означена с две точки над йотата: ΣΗΪΣ.
8 Съкращението Αὐρ(ηλίου) е обозначено с вълнообразна линия над буквата ро и точка след него.
9 Съкратеното име Αὐρ(ηλίου) е оградено с точки.
10 След съкратеното име Αἰλ(ίου) е поставена точка.
Коментар

Публий Вирдий Юлиан принадлежал на конническия род на Вирдиите (срв. IGBulg 1144+1170, IGBulg 1174 и IGBulg 1454). Той е започнал кариерата си с характерната за представителите на конническото съсловие служба като офицер, предадена най-общо с фразата ἀπὸ στρατείας, съответстваща на латинското a militiis, но без да достигне до чина на трибун. Двамата му синове, чиито военни кариери са били по-дълги и са достигнали до чина на военен трибун (tribunus militum, гр. χ(ε)ιλίαρχος), могат да се идентифицират с военния трибун Публий Вирдий Юлиан Млади (Πόπλιος Οὐίρδιος Ἰουλιανὸς νέος, χειλίαρχος) в IGBulg 5468; и Публий Вирдий Бас, a militiis (Πόπλιος Οὐίρδιος Βάσσος, ἀπὸ στρατείαν), в IGBulg 1144+1170.

Вирдий Юлиан вероятно е бил почетен като агонотет (организатор на игри), тъй като базата за статуята му е разположена до база за статуя на агонотет на Питийските игри (AE 2005, 1383). Това предположение намира потвърждение в надписа IGBulg 1040, в който името на единия от агонотетите може да бъде възстановено като Вирдий Юлиан: [ἀγωνο]θετού[ντων Πο. Οὐι]ρδίου Ἰου[λιανοῦ] καὶ Αὔλου [---], „когато агонотети бяха Публий Вирдий Юлиан и Авъл ---“.

Кендрисеида е една от десетте фили (административни райони) на Филипопол през римския период, засвидетелствана и в надпис върху седалка в театъра (IGBulg 5412), както и в още една база за статуя (IGBulg 886). Името на филата Кендрисеида е свързано с главния бог на Филипопол Аполон Кендрисос/Кендрисийски. За филите на Филипопол и длъжностите в тях срв. коментара към почетния надпис IGBulg 5397, поставен от общото събрание на филата Артемизиада. За други почетни надписи, издигнати от филите на Филипопол, вж. IGBulg 888 и IGBulg 5468.

Надписът е датиран чрез името на юридическия представител (ἔκδικος) на филата; по същия начин са датирани и надписите IGBulg 902, IGBulg 903, IGBulg 5433 (фила Артемизиада) и IGBulg 5468 (фила Евмолпеида).

Етническият произход на юридическия представител на филата Аврелий Ребукент се разкрива от тракийския му когномен, а родовото име Аврелий вероятно показва, че той е станал римски гражданин през 212 г. вследствие на Едикта на Каракала. Отговорникът за издигането на статуята Аполонид е с гръцки когномен и също носи родово име Аврелий, но баща му Елий Валент е с родово име Елий, което показва римско гражданство, получено по времето на императорите Хадриан или Антонин Пий (117-161 г. сл. Хр.); той може да е бил ветеран, тъй като римският когномен Валент е често срещан сред войниците.

Библиография
Шаранков, Николай. Statue-bases with Honorific Inscriptions from Philippopolis. В: Archaeologia Bulgarica T. 9/2, 2005, стр. 55-71, T.. 62-63, Nr. 3, .

текуща версия 3 / 2024-02-22
Tlmn3_0001_V1.xml от 19.07.2023 г.
Tlmn3_0001_V2.xml от 22.02.2024 г.