Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Надгробен надпис за Аврелий Максим, син на Даезерис

Паметник V. 5180
Издател(и)
Георги Михаилов, Николай Шаранков.
Вид паметник
стела
Материал
варовик
Място на намиране
Горна Бешовица
Произход
вградена в късноантична гробница в с. Горна Бешовица
Видян в
Институция и инвентарен номер
Размери
вис. 206 см, шир. 72 см, деб. 25 см
Размер на буквите
вис. 2.5 - 3 см
Разположение на надписа
Стела с фронтон и акротерии, четири полета с релефи. Надпис в долната част, във вдлъбнато поле под третия релеф; последният ред е върху долната рамка на надписното поле.
Декорация
Във фронтона са представени прегърнати Амур и Психея. Във всеки от двата акротерия е изобразен крилат гений с венец (понастоящем левият акротерий липсва). В горното релефно поле - един срещу друг, двама тракийски конници с развети хламиди, вероятно Аврелий Максим и Аврелий Валериан. Конникът вляво носи във вдигнатата си дясна ръка копие (т. нар. тип B). Десният конник също държи в дясната си ръка копие, което се подава над главата на коня. Под двата коня има кучета, преследващи зайци. На второто релефно поле са представени пет фигури във фас. Първата отляво надясно е войник с препасан меч (Аврелий Валериан), след него - малка фигура на момче. Третата фигура е мъж с копие в дясната ръка (Аврелий Максим), следва жена с покрита глава (Родопа) и в края на релефното поле - по-дребна фигура на момиче със сложна прическа, което държи пред себе си неясен предмет. Третото релефно поле е с по-малка височина, като фриз, и представя три двойки атлети в спортен двубой - юмручен бой (вляво), борба, скок (вдясно). В четвъртото релефно поле, под надписа, има изображение на кантарос с извити дръжки, от който излизат две лозови клонки с листа и гроздове. При намирането по клонките е имало следи от червена боя. От двете страни на стелата са изобразени лозови клонки с листа и гроздове, достигащи до горния край на второто релефно поле.
Надпис
Категория на надписа
надгробен надпис - в проза
Датиране
III в. сл. Хр., вероятно след 212 г. сл.Хр.
Критерии за датиране
форма на буквите, ономастика, иконография, исторически контекст
Изображения
Текст

Αὐρ(ήλιος) ((·)) Μάξιμος Δαεζερεος
ζῶντος ἑαυτοῦ ((·)) ἑαυτῷ ((·)) καὶ
⸢τ⸣ῷ ἀδελφῷ ((·)) Αὐρ(ηλίῳ) ((·)) Οὐαλε-
ριανῷ ((·)) στρ(ατιώτῃ) ((·)) χώρ(της) ((·)) ((·)) α´ ((·)) Βρακά-
5ρου ((·)) πεπτωκότι ἐν πολέμῳ
ἐκ τῶν ὑπαρχόντων ἑαυτῶν
μνήμης ((·)) χάριν στήλην ἀνέστη-
σαν ((·)) ἅμα συμβίῳ ((·)) Ῥοδόπῃ.
(vac.1)
10Χαῖρε, (vac.1) παροδεῖτα.

ΑYΡ · MAΞΙMΟΣΔΑΕΖΕΡΕΟΣ
ΖΩNΤΟΣEΑΥΤΟY · EΑΥΤΩ · ΚΑI
ΠΩAΔΕΛΦΩ · ΑYΡ · ΟYΑΛΕ
ΡΙΑNΩ · ΣΤΡ · ΧΩΡ · · Α · ΒΡΑΚA
5ΡΟΥ · ΠΕΠΤΩΚOΤΙENΠΟΛEMΩ
EΚΤΩNYΠΑΡΧONΤΩNEΑΥΤΩN
MNHMΗΣ · ΧAΡΙNΣΤHΛΗNANEΣΤΗ
ΣΑN · AMΑΣΥMΒIΩ · PΟΔOΠH
vacat
10ΧΑIΡΕ vacat ΠΑΡΟΔΕIΤΑ

Аврелий Максим, син на Даезерис -
за себе си приживе и за своя
брат Аврелий Валериан,
войник от I кохорта на бракарите,
паднал убит във война.
Заедно със съпругата си Родопа издигнаха в памет (тази) плоча от собствените си средства.
Здравей, пътнико!
Място на намиране

Google maps

⤦ n: 1

tag: lb
Αὐρήλιος Μάξιμος Δαεζερεος

nymRef: Αὐρήλιος Μάξιμος Δαεζερεος
tag: persName
Αὐρήλιος

ref: Aurelius
nymRef: Αὐρήλιος
type: gentilicium
tag: name

type: dot
tag: g
Μάξιμος

ref: Maximus
nymRef: Μάξιμος
type: cognomen
tag: name
Δαεζερεος

ref: Daezeris
nymRef: Δαεζερις
tag: name
⤦ n: 2

tag: lb
ζῶντος

lemma: ζῶ
tag: w
ἑαυτοῦ

lemma: ἑαυτοῦ
tag: w

type: dot
tag: g
ἑαυτῷ

lemma: ἑαυτοῦ
tag: w

type: dot
tag: g
καὶ

tag: w
⤦ n: 3

tag: lb
τπῷ

tag: w
τπ

tag: choice
τ

tag: corr
π

tag: sic

tag: #text
ἀδελφῷ

lemma: ἀδελφός
tag: w

type: dot
tag: g
Αὐρηλίῳ Οὐαλε ριανῷ

type: attested
ref: AT009
nymRef: Αὐρήλιος Οὐαλεριανός Δαεζερεος
tag: persName
Αὐρηλίῳ

ref: Aurelius
nymRef: Αὐρήλιος
type: gentilicium
tag: name
Αὐρηλίῳ

tag: expan
Αὐρ

tag: abbr
ηλίῳ

tag: ex

type: dot
tag: g
Οὐαλε ριανῷ

ref: Valerianus
nymRef: Οὐαλεριανός
type: cognomen
tag: name
Οὐαλε

tag: #text
⤦ n: 4

break: no
tag: lb
ριανῷ

tag: #text

type: dot
tag: g
στρατιώτῃ

lemma: στρατιώτης
tag: w

type: dot
tag: g
χώρτης α Βρακά ρου

type: military
tag: orgName
χώρτης

lemma: χώρτη
tag: w

type: dot
tag: g

type: dot
tag: g
α

value: 1
tag: num

type: dot
tag: g
Βρακά ρου

type: ethnic
tag: placeName
Βρακά

tag: #text
⤦ n: 5

break: no
tag: lb
ρου

tag: #text

type: dot
tag: g
πεπτωκότι

lemma: πίπτω
tag: w
ἐν

lemma: ἐν
tag: w
πολέμῳ

lemma: πόλεμος
tag: w
⤦ n: 6

tag: lb
ἐκ

lemma: ἐκ
tag: w
τῶν

tag: w
ὑπαρχόντων

lemma: ὑπάρχω
tag: w
ἑαυτῶν

lemma: ἑαυτοῦ
tag: w
⤦ n: 7

tag: lb
μνήμης

lemma: μνήμη
tag: w

type: dot
tag: g
χάριν

lemma: χάρις
tag: w
στήλην

lemma: στήλη
tag: w
ἀνέστη σαν

lemma: ἀνίστημι
tag: w
ἀνέστη

tag: #text
⤦ n: 8

break: no
tag: lb
σαν

tag: #text

type: dot
tag: g
ἅμα

lemma: ἅμα
tag: w
συμβίῳ

lemma: σύμβιος
tag: w

type: dot
tag: g
Ῥοδόπῃ

nymRef: Ῥοδόπη
tag: persName
.

tag: #text
⤦ n: 9

tag: lb

quantity: 1
unit: character
tag: space
⤦ n: 10

tag: lb
Χαῖρε

lemma: χαίρω
tag: w
,

tag: #text

quantity: 1
unit: character
tag: space
παροδεῖτα

lemma: παροδίτης
tag: w
.

tag: #text
Критически апарат
Букви в лигатура:
1 ος, ος;
2 ων, ος;
3 πω, δε;
4 νω, ωρ;
5 ου, πε, τωκ, μω;
6 των, αρ, ντωνε, των;
7 μνημης, νς, τη, νε, τη;
8 αν, μβ.
Апарат:
Буквите са били оцветени с червена боя.
3 В началото на реда е гравирано ΠΩ в лигатура вместо ΤΩ. Грешката вероятно е била поправена при оцветяването.
5 IGBulg: πεπτοκότι.
Коментар

Информацията за паметника и изображенията са предоставени с любезното съдействие на Регионален исторически музей Враца, съдържанието на текста е допълнително ревизирано от Николай Шаранков.

Патронимът на Аврелий Максим, Δαεζερεος (в именителен падеж Δαεζερις) е тракийски, незасвидетелстван другаде. Образуван е от два елемента, срещащи се в други двусъставни имена - първият в имена като Δαειπωρα и може би Δαικωσης, вторият, -ζερις, в Βρινκα-ζερις, Δουρα-ζερις и др.

Надписът показва влияние на латинския език и епиграфска практика: взаимствани или буквално преведени фрази и разделяне на думите с точки.

Конструкцията ζῶντος ἑαυτοῦ (абсолутен генитив, букв. "приживе на себе си"), която тук изглежда необичайна, представлява буквален превод на латинската формула se vivo (абсолутен аблатив).

В името на кохортата формата Βρακάρου представлява транскрипция на латинския родителен падеж Bracarum, в който през този период крайното -m вече не се произнася.

I кохорта на бракарите (cohors I Bracarum) е получила името си от келтското племе на бракарите в Иберийския полуостров (днешна Северозападна Португалия), откъдето първоначално е била рекрутирана. През втората половина на I в. сл.Хр. кохортата е засвидетелствана в Мавритания, а в началото на II в. сл.Хр. е прехвърлена в провинция Долна Мизия.

Библиография
Mihailov, Georgius. Inscriptiones Graecae in Bulgaria repertae. T. V, 1997.

Иванов, Теофил. Новооткрит старохристиянски некропол при с. Горна Бешовица, Врачанско. В: Археология T. IV/2, 1962, стр. 38-48.

текуща версия 1 / 2023-07-12