Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Почетен надпис за Марк Аврелий и Луций Вер от Филиск и Гай

Паметник III.902
Издател(и)
Георги Михаилов.
Вид паметник
плоча
Материал
мрамор
Място на намиране
Пловдив
Произход
Филипопол
Видян в
вграден в църквата Света Петка Стара в Пловдив, изчезнал.
Институция и инвентарен номер

No
Размери
Размер на буквите
вис. см
Разположение на надписа
Декорация
Надпис
Категория на надписа
почетен надпис за императори - проза
Датиране
164-165/166 г. сл.Хр.
Критерии за датиране
титулатура
Изображения
Текст

Ἀγαθῇ (vac.) τύχῃ.
Ὑπὲρ τῆς τῶν αὐτοκρατόρων νίκης καὶ αἰωνίου διαμονῆς Μ(άρκου) Αὐ-
ρηλίου Ἀντωνείν[ου] καὶ Λ(ουκίου) Αὐρηλίου Οὐήρου Ἀρμενιακῶν Φιλίσκος
καὶ Γάιος οἱ Μάρκου τῇ φυλῇ τῇ ἱερᾷ ἀνέθηκαν Ἀρτεμεισιάδι μετὰ ἱε-
5ρωσύνην, ((leaf)) ἐκδικοῦντος Ἀλφείου Ποσειδωνίου, ((leaf)) ἐπιμελη-
τεύοντος Φλαουίου Εὐδαίμονος τοῦ καὶ Φλαουιανοῦ.

AΓΑΘH vacat ΤYΧH
YΠEΡΤHΣΤΩNΑYΤΟΚΡΑΤOΡΩNNIΚΗΣΚΑIΑIΩNIΟΥΔΙΑMΟNHΣMΑY
ΡΗΛIΟΥANΤΩNΕIN[....]ΚΑIΛΑYΡΗΛIΟΥΟYHΡΟΥAΡMΕNΙΑΚΩNΦΙΛIΣΚΟΣ
ΚΑIΓAΙΟΣΟIMAΡΚΟΥΤHΦΥΛHΤHIΕΡAANEΘΗΚΑNAΡΤΕMΕΙΣΙAΔΙMΕΤAIΕ
5ΡΩΣYNΗN- leaf EΚΔΙΚΟYNΤΟΣAΛΦΕIΟΥΠΟΣΕΙΔΩNIΟΥ- leaf EΠΙMΕΛΗ
ΤΕYΟNΤΟΣΦΛΑΟΥIΟΥΕYΔΑIMΟNΟΣΤΟYΚΑIΦΛΑΟΥΙΑNΟY
На добър час! За победата и вечното просъществуване на императорите Марк Аврелий Антонин и Луций Аврелий Вер, победители в Армения, Филиск и Гай, синове на Марк, посветиха на свещената фила Артемизиада след жреческата си служба, когато съдебен представител (на филата) беше Алфий Посидоний, а отговорник беше Флавий Евдемон, наричан още Флавиан.
Място на намиране

Google maps

⤦ n: 1

tag: lb
Ἀγαθῇ

lemma: ἀγαθός
tag: w

extent: unknown
unit: character
tag: space
τύχῃ

lemma: τύχη
tag: w
.

tag: #text
⤦ n: 2

tag: lb
Ὑπὲρ

lemma: ὑπέρ
tag: w
τῆς

tag: w
τῶν

tag: w
αὐτοκρατόρων

lemma: Αὐτοκράτωρ
tag: w
νίκης

lemma: νίκη
tag: w
καὶ

tag: w
αἰωνίου

lemma: αἰώνιος
tag: w
διαμονῆς

lemma: διαμονή
tag: w
Μάρκου Αὐ ρηλίου Ἀντωνείνου

ref: MarcusAurelius
type: emperor
tag: persName
Μάρκου

tag: name
Αὐ ρηλίου

tag: name
Αὐ

tag: #text
⤦ n: 3

break: no
tag: lb
ρηλίου

tag: #text
Ἀντωνείνου

tag: name
Ἀντωνείν

tag: #text
ου

tag: supplied
καὶ

tag: w
Λουκίου Αὐρηλίου Οὐήρου

type: emperor
ref: LuciusVerus
tag: persName
Λουκίου

tag: name
Αὐρηλίου

tag: name
Οὐήρου

tag: name
Ἀρμενιακῶν

lemma: Ἀρμενιακός
tag: w
Φιλίσκος

nymRef: Φιλίσκος Μάρκου
type: official
ref: AT135
tag: persName
Φιλίσκος

nymRef: Φιλίσκος
ref: Filiscus
tag: name
⤦ n: 4

tag: lb
καὶ

tag: w
Γάιος

nymRef: Γάιος Μάρκου
type: official
ref: AT139
tag: persName
Γάιος

nymRef: Γάιος
ref: Gaius
tag: name
οἱ

tag: w
Μάρκου

tag: persName
τῇ

tag: w
φυλῇ

lemma: φυλή
tag: w
τῇ

tag: w
ἱερᾷ

lemma: ἱερός
tag: w
ἀνέθηκαν

lemma: ἀνατίθημι
tag: w
Ἀρτεμεισιάδι

ref: Artemisiada
tag: placeName
μετὰ

lemma: μετά
tag: w
ἱε ρωσύνην

lemma: ἱερωσύνη
tag: w
ἱε

tag: #text
⤦ n: 5

break: no
tag: lb
ρωσύνην

tag: #text
,

tag: #text

type: leaf
tag: g
ἐκδικοῦντος

lemma: ἐκδικέω
tag: w
Ἀλφείου Ποσειδωνίου

type: official
ref: AT133
nymRef: Ἄλφιος Ποσειδώνιος
tag: persName
Ἀλφείου

nymRef: Ἄλφειος
ref: Alfius
type: gentilicium
tag: name
Ποσειδωνίου

ref: Posidonius
nymRef: Ποσειδώνιος
type: cognomen
tag: name
,

tag: #text

type: leaf
tag: g
ἐπιμελη τεύοντος

lemma: ἐπιμελητεύω
tag: w
ἐπιμελη

tag: #text
⤦ n: 6

break: no
tag: lb
τεύοντος

tag: #text
Φλαουίου Εὐδαίμονος τοῦ καὶ Φλαουιανοῦ

type: official
ref: AT134
nymRef: Φλαούιος Εὐδαίμων, ὁ καὶ Φλαουιανός
tag: persName
Φλαουίου

nymRef: Φλαούιος
ref: Flavius
type: gentilicium
tag: name
Εὐδαίμονος

nymRef: Εὐδαίμων
ref: Eudaimon
type: cognomen
tag: name
τοῦ

tag: w
καὶ

tag: w
Φλαουιανοῦ

nymRef: Φλαουιανός
ref: Flavianus
tag: name
.

tag: #text
Критически апарат
Апарат:
Текстът на надписа е предаден според изданието на Михаилов с поправки след сравнение със съществуващите преписи.
Разделянето на редовете е предадено по различен начин в отделните издания. В настоящото издание е прието, че редовете са били с по-голяма дължина (подобно на надписа IGBulg 904), както е в преписа на Кемплен от 1740 г., а групите от един по-дълъг и по-къс ред в публикацията на Марсили от 1726 г. реално отразяват по един цял ред в оригиналния надпис.
Коментар

Възможно е IGBulg 904 да е запазената горна част на този надпис.

Надписът е от времето на съвместното управление на императорите Марк Аврелий и Луций Вер. Датировката му се уточнява от почетното прозвище Armeniacus („победител в Армения“), получено от Луций Вер през есента на 163 г. сл.Хр., а от Марк Аврелий - през 164 г., не по-късно от началото на юли; в текста липсват по-късните прозвища на двамата императори Medicus (получено и от двамата в средата на 166 г.) и Parthicus Maximus (получено от Марк Аврелий в средата на 166 г., а от Луций Вер - през август или септември 165 г.).

Артемизиада е една от десетте фили (административни райони) на Филипопол през римския период, засвидетелствана и в надписите IGBulg 903; IGBulg 1445; IGBulg 5397; IGBulg 5437. За филата и длъжностите в нея вж. коментара към надпис IGBulg 5397.

Двамата бивши жреци на филата са именувани според гръцкия модел с лично и бащино име, докато юридическият представител Алфий Посидоний и отговорникът Флавий Евдемон са римски граждани с римски родови имена и гръцки когномени; Флавий Евдемон носи и допълнителното, неофициално име Флавиан, очевидно образувано от римското му родово име Флавий. Жрецът Филиск носи гръцко име, а брат му Гай и баща им Марк носят римски преномени, използвани като единични имена. Алфий Посидоний, с пълно име Гай Алфий Посидоний, е споменат със същата длъжност на юридически представител (ἔκδικος) на филата Артемизиада и в IGBulg 903, надпис за поставяне на седалки в сграда на филата; името му се допълва и във фрагмента от надпис с идентичен текст IGBulg 5433, където е запазено само означението за длъжността му. Същите два надписа, IGBulg 903 и 5433, споменават и отговорника Флавий Евдемон, наричан още Флавиан; името му може да се допълни и в IGBulg 5437, малък фрагмент, също свързан с филата Артемизиада.

Библиография
Mihailov, Georgius. Inscriptiones Graecae in Bulgaria repertae. T. III.1, 1961.

текуща версия 1 / 2022-09-15