Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

База за статуя на Цезар Максим, издигната от град Филипопол

Паметник III.1515
Издател(и)
Георги Михаилов, Николай Шаранков.
Вид паметник
постамент
Материал
мрамор
Място на намиране
Черна гора
Произход
Кела
Видян в
Стара Загора, експониран на открито.
Институция и инвентарен номер
Размери
вис. 160 см, шир. 80 см, деб. 60 см
Размер на буквите
вис. 2.5-5 см
Разположение на надписа
Четвъртит постамент, профилиран горе и долу. Горната част е украсена с акротерии. Надписът е на лицевата страна.
Декорация
Надпис
Категория на надписа
почетен надпис за император - проза
Датиране
236-238 г. сл.Хр.
Критерии за датиране
управление
Изображения
Текст

Ἀγαθῆι (vac.) τύχηι
τὸν μέγιστον καὶ θειότατον
Καίσαρα ((·)) Γ(άιον) ((·)) Ἰούλιον Οὐῆρον
⟦ [Μ]άξιμο[ν]⟧ Εὐτυχῆ Εὐσεβῆ Σεβ(αστὸν) ((·))
5υἱὸν τοῦ μεγίστου καὶ θειοτάτου
Αὐτοκράτορος ((·)) ⟦Γ(αίου) ((·)) Ἰουλίου Οὐήρου⟧
Μάξι[μ]είνου⟧ Εὐτυχοῦς Εὐσεβοῦς
Σεβ(αστοῦ) ((·)) ἡ λαμπροτάτη μητρόπολις τῆς
Θρᾳκῶν ἐπαρχείας Φιλιππόπολις τὸν
10 τῆς οἰκουμένης δεσπότην ὑπατεύοντος
τῆς ἐπαρχείας ((·)) Τ(ίτου) ((·)) Κλωδίου Σατορνείνου,
πρωταρχοῦντος ((·)) Αὐρ(ηλίου) ((·)) Ἀπολλωνίδου Ἀπ<ο>⸢λ⸣λοδώρο[υ]
τοῦ αὐτοῦ κα⸢ὶ⸣ ἐπιμελουμένου ἐκ τῶν ὑπερπαιόντων
χρημάτων. (vac.) Εὐτυχῶς.

AΓΑΘHΙ vacat ΤYΧΗΙ
ΤONMEΓΙΣΤΟNΚΑIΘΕΙOΤΑΤΟN
ΚΑIΣΑΡΑ · Γ · IΟYΛΙΟNΟYHΡΟN
[..]A........[..]ΕYΤΥΧHΕYΣΕΒHΣΕΒ ·
5ΥIONΤΟYMΕΓIΣΤΟΥΚΑIΘΕΙΟΤAΤΟΥ
ΑYΤΟΚΡAΤΟΡΟΣ · Γ · IΟΥΛIΟΥΟYHΡΟΥ
.........[..].........ΥΕYΤΥΧΟYΣΕYΣΕΒΟYΣ
ΣΕΒ · HΛΑMΠΡΟΤAΤΗMΗΤΡOΠΟΛΙΣΤHΣ
ΘΡAΚΩNEΠΑΡΧΕIΑΣΦΙΛΙΠΠOΠΟΛΙΣΤON
10ΤHΣΟIΚΟΥMENΗΣΔΕΣΠOΤΗNYΠΑΤΕYΟNΤΟΣ
ΤHΣEΠΑΡΧΕIΑΣ · Τ · ΚΛΩΔIΟΥΣΑΤΟΡNΕINΟΥ
ΠΡΩΤΑΡΧΟYNΤΟΣ · ΑYΡ · AΠΟΛΛΩNIΔΟΥAΠ[..]ΑΛΟΔΩ....[..]
ΤΟYΑYΤΟYΚΑΤEΠΙMΕΛΟΥMENΟΥEΚΤΩNYΠΕΡΠΑΙONΤΩN
ΧΡΗMAΤΩN vacat ΕYΤΥΧΩΣ
На добър час! На най-великия и най-божествения император Цезар Гай Юлий Вер Максим, щастлив и благочестив, Август, син на най-великия и най-божествен император
Гай Юлий Вер Максимин, щастлив и благочестив, Август. Най-блестящата метрополия на провинция Тракия Филипопол (почете със статуя) господаря на света, когато управител на провинцията е Тит Клодий Сатурнин,
а пръв архонт – Аврелий Аполонид, син на Аполодор, като същият е и отговорник (за издигането на статуята), от останалите в излишък средства. Да е на щастие!
Място на намиране

Google maps

⤦ n: 1

tag: lb
Ἀγαθῆι

lemma: ἀγαθός
tag: w

extent: unknown
tag: space
τύχηι

lemma: τύχη
tag: w
⤦ n: 2

tag: lb
τὸν

tag: w
μέγιστον

lemma: μέγας
tag: w
καὶ

tag: w
θειότατον

lemma: θεῖος
tag: w
⤦ n: 3

tag: lb
Καίσαρα

lemma: Καῖσαρ
tag: w

type: dot
tag: g
Γάιον Ἰούλιον Οὐῆρον Μάξιμον

ref: Thraxson
type: emperor
tag: persName
Γάιον

tag: name

type: dot
tag: g
Ἰούλιον

tag: name
Οὐῆρον

tag: name
⤦ n: 4

tag: lb
Μάξιμον

tag: del
Εὐτυχῆ

lemma: Εὐτυχής
tag: w
Εὐσεβῆ

lemma: Εὐσεβής
tag: w
Σεβαστὸν

lemma: Σεβαστός
tag: w

type: dot
tag: g
⤦ n: 5

tag: lb
υἱὸν

lemma: υἱός
tag: w
τοῦ

tag: w
μεγίστου

lemma: μέγας
tag: w
καὶ

tag: w
θειοτάτου

lemma: θεῖος
tag: w
⤦ n: 6

tag: lb
Αὐτοκράτορος

lemma: Αὐτοκράτωρ
tag: w

type: dot
tag: g
Γαίου Ἰουλίου Οὐήρου Μάξιμείνου

type: emperor
ref: Thrax
tag: persName
Γαίου Ἰουλίου Οὐήρου

tag: del
Γαίου

tag: name
Γαίου

tag: expan
Γ

tag: abbr
αίου

tag: ex

type: dot
tag: g
Ἰουλίου

tag: name
Οὐήρου

tag: name
⤦ n: 7

tag: lb
Μάξιμείνου

tag: del
Εὐτυχοῦς

lemma: Εὐτυχής
tag: w
Εὐσεβοῦς

lemma: Εὐσεβής
tag: w
⤦ n: 8

tag: lb
Σεβαστοῦ

lemma: Σεβαστός
tag: w

type: dot
tag: g

tag: w
λαμπροτάτη

lemma: λαμπρός
tag: w
μητρόπολις

lemma: μητρόπολις
tag: w
τῆς

tag: w
⤦ n: 9

tag: lb
Θρᾳκῶν

type: ethnic
ref: Thrace
tag: placeName
ἐπαρχείας

lemma: ἐπαρχία
tag: w
Φιλιππόπολις

ref: Phil
tag: placeName
τὸν

tag: w
⤦ n: 10

tag: lb
τῆς

tag: w
οἰκουμένης

lemma: οἰκουμένη
tag: w
δεσπότην

lemma: δεσπότης
tag: w
ὑπατεύοντος

lemma: ὑπατεύω
tag: w
⤦ n: 11

tag: lb
τῆς

tag: w
ἐπαρχείας

lemma: ἐπαρχία
tag: w

type: dot
tag: g
Τίτου Κλωδίου Σατορνείνου

ref: Saturninus
type: official
nymRef: Τίτος Κλώδιος Σατορνεῖνος
tag: persName
Τίτου

ref: Titus
nymRef: Τίτος
type: praenomen
tag: name

type: dot
tag: g
Κλωδίου

ref: Clodius
nymRef: Κλώδιος
type: gentilicium
tag: name
Σατορνείνου

ref: Saturninus
nymRef: Σατορνῖνος
type: cognomen
tag: name
,

tag: #text
⤦ n: 12

tag: lb
πρωταρχοῦντος

lemma: πρωταρχέω
tag: w

type: dot
tag: g
Αὐρηλίου Ἀπολλωνίδου Ἀπολαλοδώρου

ref: AT016
type: official
nymRef: Αὐρήλιος Ἀπολλωνίδης Ἀπολλοδώρου
tag: persName
Αὐρηλίου

nymRef: Αὐρήλιος
ref: Aurelius
type: gentilicium
tag: name

type: dot
tag: g
Ἀπολλωνίδου

ref: Apollonides
nymRef: Ἀπολλωνίδης
type: cognomen
tag: name
Ἀπολαλοδώρου

nymRef: Ἀπολλόδωρος
ref: Apollodorus
tag: name
Ἀπ

tag: #text
ο

tag: supplied
λα

tag: choice
λ

tag: corr
α

tag: sic
λοδώ

tag: #text
ρο

tag: unclear
υ

tag: supplied
⤦ n: 13

tag: lb
τοῦ

tag: w
αὐτοῦ

lemma: αὐτός
tag: w
καὶτ

tag: w
κα

tag: #text
ὶτ

tag: choice

tag: corr
τ

tag: sic
ἐπιμελουμένου

lemma: ἐπιμελέομαι
tag: w
ἐκ

lemma: ἐκ
tag: w
τῶν

tag: w
ὑπερπαιόντων

lemma: ὑπερπαίω
tag: w
⤦ n: 14

tag: lb
χρημάτων

lemma: χρῆμα
tag: w
.

tag: #text

extent: unknown
tag: space
Εὐτυχῶς

lemma: εὐτυχῶς
tag: w
.

tag: #text
Критически апарат
Букви в лигатура:
2 νμε, νκ;
3 ηρ;
4 ηε;
5 με;
7 [μ]ε, ου (εὐσεβοῦς);
8 μπρ, τημη, τη;
9 ωνε;
10 τησ, με, νησ, την, τε, ντ;
11 τησ, νε;
12 ωτ, ων, ωρ, ο[υ];
13 με, με, των, πε, ντων;
14 ημ, ων.
Апарат:
Текстът на надписа е сверен с изданието на Михаилов чрез лично наблюдение от Н. Шаранков и предаден с поправки.
3-4,6-7 небрежно damnatio memoriae, почти всички букви се четат ясно;
12 на камъка: ΑΠΑΛΟΔWΡ̣Ο̣ - може би второто А всъщност е опит за вписване на малък омикрон в Λ;
12-13 в IGBulg: Ἀπολλωνίδου Ἀπαλοδώ/του (sic) αὐτοῦ;
13 на камъка: ΚΑΤΕΠΙΜΕΛΟΥΜΕΝΟΥ;
14 Εὐτυχῶς е изписано с леко наклонени букви.
Коментар

Гай Юлий Вер Максим, синът на император Максимин Тракиеца, е удостоен в този надпис с титлата Август, въпреки че официално е бил обявен само за Цезар в първите месеци на 236 г. сл.Хр. Това вероятно е проява на ласкателство от страна на властите във Филипопол, които наричат Максим Август и в AE 2006, 1247; AE 2006, 1248; AE 2006, 1251 и IGBulg 1374.

Тит Клодий Сатурнин вероятно е последният провинциален управител при управлението на император Максимин Тракиеца, тъй като милиарна колона с неговото име е била подготвена, но неизползвана (AE 2006, 1251).

Марк Аврелий Аполонид, син на Аполодор, е известен като първи архонт на Филипопол и от два надписа от Пловдив - AE 2006, 1247 и AE 2006, 1248. При последния текстът е идентичен с този, а в AE 2006, 1427 единствената разлика е името на провинциалния управител, което е Симоний Юлиан. Аврелий Аполонид е бил и първожрец на Филипопол според надпис от Хисар (IGBulg 1476).

Трябва да се отбележи употребата на глагола ὑπερπαίω, който се среща само в няколко епиграфски паметника от територията на Филипопол и Августа Траяна от втората четвърт на III в. сл.Хр. в същата формула (IGBulg 1510; IGBulg 1564; IGBulg 1565; IGBulg 1566; AE 2006, 1247; AE 2006, 1248). Вероятно градските власти, издигнали тези надписи, са искали да избегнат обвинения в разточителство в този период на икономическа криза.

Изписаното с наклонени букви Εὐτυχῶς на последния ред отразява ръкописната потвърдителна резолюция, поставяна от висш магистрат под протоколи и други документи, свързани с официални решения (срв. IGBulg 5409).

Библиография
Mihailov, Georgius. Inscriptiones Graecae in Bulgaria repertae. T. III.1, 1961.

текуща версия 1 / 2023-07-19