Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

База за статуя на цезар Максим, издигната от град Филипопол

Паметник Tlmn3_0003
Издател(и)
Николай Шаранков.
Вид паметник
постамент
Материал
мрамор
Място на намиране
Пловдив, преизползван в основите на късноантично мостово съоръжение
Произход
Филипопол
Видян в
експониран в лапидариума в Стария град в Пловдив
Институция и инвентарен номер
Размери
вис. 172 см, шир. 78 см, деб. 58 см
Размер на буквите
вис. 3.2 см
Разположение на надписа
Декорация
Надпис
Категория на надписа
почетен надпис за императори - проза
Датиране
236 - 238 г. сл. Хр.
Критерии за датиране
office, titulature
Изображения
Текст

Ἀγαθῆι τύχηι.
Τὸν μέγιστον καὶ θειότατον
Καίσαρα ⟦Γ(άιον) Ἰ[ούλιον Οὐῆρον]⟧
[⟦Μάξιμον⟧ Εὐ]τυχῆ Εὐσεβῆ ((·)) Σεβ(αστὸν) ((·)) ⟦[υἱὸν]⟧
5[τ]οῦ μεγίστου καὶ θειοτάτου (vac.1)
Αὐτοκράτορος ⟦Γ(αίου) [Ἰουλίου Οὐήρου]⟧
⟦[Μαξιμείνου]⟧ Εὐτυχοῦς Εὐσεβοῦς
Σεβ(αστοῦ) ((·)) ἡ λαμπροτάτη μητρόπολις
τῆς Θρᾳκῶν ἐπαρχείας Φιλιππόπολις
10τὸν τῆς οἰκουμένης δεσπότην, ὑπα-
[τ]εύοντος τῆς ἐπαρχείας Κλωδίου
[Σα]τορνείνου, πρωταρχοῦντος
[Αὐρ(ηλίου)] Ἀπολλωνίδου Ἀπολλοδώρου,
[τοῦ αὐ]τοῦ καὶ ἐπιμελουμένου
15[ἐκ τῶ]ν ὑπερπαιόντων χρημάτων.
(vac.1)
Εὐτυχῶς.

AΓΑΘHΙΤYΧΗΙ
ΤONMEΓΙΣΤΟNΚΑIΘΕΙOΤΑΤΟN
ΚΑIΣΑΡΑΓI[...........................]
[....................]ΤΥΧHΕYΣΕΒH · ΣΕΒ · [..........]
5[..]ΟYMΕΓIΣΤΟΥΚΑIΘΕΙΟΤAΤΟΥ vacat
ΑYΤΟΚΡAΤΟΡΟΣΓ[...............................]
[.....................]ΕYΤΥΧΟYΣΕYΣΕΒΟYΣ
ΣΕΒ · HΛΑMΠΡΟΤAΤΗMΗΤΡOΠΟΛΙΣ
ΤHΣΘΡAΚΩNEΠΑΡΧΕIΑΣΦΙΛΙΠΠOΠΟΛΙΣ
10ΤONΤHΣΟIΚΟΥMENΗΣΔΕΣΠOΤΗNYΠΑ
[..]ΕYΟNΤΟΣΤHΣEΠΑΡΧΕIΑΣΚΛΩΔIΟΥ
[....]ΤΟΡNΕINΟΥΠΡΩΤΑΡΧΟYNΤΟΣ
[..................]AΠΟΛΛΩNIΔΟΥAΠΟΛΛΟΔΩΡΟΥ
[............]ΤΟYΚΑIEΠΙMΕΛΟΥMENΟΥ
15[..........]NYΠΕΡΠΑΙONΤΩNΧΡΗMAΤΩN
vacat
ΕYΤΥΧΩΣ
На добър час! На най-великия и най-божествения император Цезар Гай Юлий Вер Максим, щастлив и благочестив, Август, син на най-великия и най-божествен император Гай Юлий Вер Максимин, щастлив и благочестив, Август. Най-блестящата метрополия на провинция Тракия Филипопол (почете със статуя) господаря на света, когато управител на провинцията е Тит Клодий Сатурнин, а пръв архонт – Аврелий Аполонид, син на Аполодор, като същият е и отговорник (за издигането на статуята) от останалите в излишък средства. Да е на щастие!
Място на намиране

Google maps

⤦ n: 1

tag: lb
Ἀγαθῆι

lemma: ἀγαθός
tag: w
τύχηι

lemma: τύχη
tag: w
.

tag: #text
⤦ n: 2

tag: lb
Τὸν

tag: w
μέγιστον

lemma: μέγας
tag: w
καὶ

tag: w
θειότατον

lemma: θεῖος
tag: w
⤦ n: 3

tag: lb
Καίσαρα

lemma: Καῖσαρ
tag: w
Γάιον Ἰούλιον Οὐῆρον Μάξιμον

type: emperor
ref: Thraxson
tag: persName
Γάιον Ἰούλιον Οὐῆρον

tag: del
Γάιον

tag: name
Ἰούλιον

tag: name

tag: #text
ούλιον

tag: supplied
Οὐῆρον

tag: name
⤦ n: 4

tag: lb
Μάξιμον

tag: name
Εὐτυχῆ

lemma: Εὐτυχής
tag: w
Εὐ

tag: supplied
τυχῆ

tag: #text
Εὐσεβῆ

lemma: Εὐσεβής
tag: w

type: dot
tag: g
Σεβαστὸν

lemma: Σεβαστός
tag: w

type: dot
tag: g
υἱὸν

tag: del
⤦ n: 5

tag: lb
τοῦ

tag: w
τ

tag: supplied
οῦ

tag: #text
μεγίστου

lemma: μέγας
tag: w
καὶ

tag: w
θειοτάτου

lemma: θεῖος
tag: w

quantity: 1
unit: character
tag: space
⤦ n: 6

tag: lb
Αὐτοκράτορος

lemma: Αὐτοκράτωρ
tag: w
Γαίου Ἰουλίου Οὐήρου Μαξιμείνου

type: emperor
ref: Thrax
tag: persName
Γαίου Ἰουλίου Οὐήρου

tag: del
Γαίου

tag: name
Ἰουλίου Οὐήρου

tag: supplied
Ἰουλίου

tag: name
Οὐήρου

tag: name
⤦ n: 7

tag: lb
Μαξιμείνου

tag: del
Εὐτυχοῦς

lemma: Εὐτυχής
tag: w
Εὐσεβοῦς

lemma: Εὐσεβής
tag: w
⤦ n: 8

tag: lb
Σεβαστοῦ

lemma: Σεβαστός
tag: w

type: dot
tag: g

tag: w
λαμπροτάτη

lemma: λαμπρός
tag: w
μητρόπολις

lemma: μητρόπολις
tag: w
⤦ n: 9

tag: lb
τῆς

tag: w
Θρᾳκῶν

type: ethnic
ref: Thrace
tag: placeName
ἐπαρχείας

lemma: ἐπαρχία
tag: w
Φιλιππόπολις

ref: Phil
tag: placeName
⤦ n: 10

tag: lb
τὸν

tag: w
τῆς

tag: w
οἰκουμένης

lemma: οἰκουμένη
tag: w
δεσπότην

lemma: δεσπότης
tag: w
,

tag: #text
ὑπα τεύοντος

lemma: ὑπατεύω
tag: w
ὑπα

tag: #text
⤦ n: 11

break: no
tag: lb
τ

tag: supplied
εύοντος

tag: #text
τῆς

tag: w
ἐπαρχείας

lemma: ἐπαρχία
tag: w
Κλωδίου Σατορνείνου

ref: Saturninus
type: official
nymRef: Κλώδιος Σατορνεῖνος
tag: persName
Κλωδίου

ref: Clodius
nymRef: Κλώδιος
type: gentilicium
tag: name
⤦ n: 12

tag: lb
Σατορνείνου

ref: Saturninus
nymRef: Σατορνῖνος
type: cognomen
tag: name
Σα

tag: supplied
τορνείνου

tag: #text
,

tag: #text
πρωταρχοῦντος

lemma: πρωταρχέω
tag: w
⤦ n: 13

tag: lb
Αὐρηλίου Ἀπολλωνίδου Ἀπολλοδώρου

ref: AT016
type: official
nymRef: Αὐρήλιος Ἀπολλωνίδης Ἀπολλοδώρου
tag: persName
Αὐρηλίου

tag: supplied
Ἀπολλωνίδου

ref: Apollonides
nymRef: Ἀπολλωνίδης
type: cognomen
tag: name
Ἀπολλοδώρου

nymRef: Ἀπολλόδωρος
ref: Apollodorus
tag: name
,

tag: #text
⤦ n: 14

tag: lb
τοῦ

tag: supplied
αὐτοῦ

tag: w
αὐ

tag: supplied
τοῦ

tag: #text
καὶ

tag: w
ἐπιμελουμένου

lemma: ἐπιμελέομαι
tag: w
⤦ n: 15

tag: lb
ἐκ

tag: supplied
τῶν

tag: w
τῶ

tag: supplied
ν

tag: #text
ὑπερπαιόντων

lemma: ὑπερπαίω
tag: w
χρημάτων

lemma: χρῆμα
tag: w
.

tag: #text

tag: lb

quantity: 1
unit: line
tag: space
⤦ n: 16

tag: lb
Εὐτυχῶς

lemma: εὐτυχῶς
tag: w
.

tag: #text
Критически апарат
Букви в лигатура:
2 νμε, νκ;
4 ηε;
5 με;
7 ου (εὐσεβοῦς);
8 ημη;
9 τησ, ωνε, πο, πο;
10 τησ, με, νησ, την;
11 τησ;
12 νε;
13 ων, ωρ;
14 με (-μένου);
15 πε, ων, ρημ, των;
16 ωσ.
Апарат:
Текстът на надписа следва изданието на Шаранков.
3-4, 6-7 старателно извършено damnatio memoriae на личните имена и думата υἱόν.
Коментар

Гай Юлий Вер Максим, синът на император Максимин Тракиеца, е удостоен в този надпис с титлата Август, въпреки че официално е бил обявен само за Цезар в първите месеци на 236 г. сл.Хр. Това вероятно е проява на ласкателство от страна на властите във Филипопол, които наричат Максим Август и в IGBulg 1515; AE 2006, 1247; AE 2006, 1251 и IGBulg 1374.

Марк Аврелий Аполонид, син на Аполодор, е известен като първи архонт на Филипопол от още два надписа, единият от Кела, със същия текст - IGBulg 1515, а другият от Пловдив, с почти идентичен текст - AE 2006, 1247. Единствената разлика в текста на другия надпис от Пловдив е името на провинциалния управител Симоний Юлиан. Очевидно е, че по време на архонтството на Аврелий Аполонид е настъпила смяна на провинциалния управител на Тракия. Тит Клодий Сатурнин вероятно е последният управител на Тракия при управлението на император Максимин Тракиеца, тъй като милиарна колона с неговото име е била подготвена, но неизползвана (AE 2006, 1251).

Аврелий Аполонид, син на Аполодор, освен първи архонт е бил и първожрец на Филипопол според надпис от Хисар (IGBulg 1476).

Трябва да се отбележи употребата на глагола ὑπερπαίω, който се среща само в няколко епиграфски паметника от територията на Филипопол и Августа Траяна от втората четвърт на III в. сл.Хр. в същата формула (IGBulg 1510; IGBulg 1515; IGBulg 1564; IGBulg 1565; IGBulg 1566; AE 2006, 1247). Вероятно градските власти, издигнали тези надписи, са искали да избегнат обвинения в разточителство в този период на икономическа криза.

Библиография
Шаранков, Николай. Пет филипополски надписа в чест на император Максимин Тракиец и сина му цезар Максим (235-238). В: Известия на Археологическия институт T. 39, 2006, стр. 231-242, T.. 235-237, Nr. 2, .

текуща версия 2 / 2024-02-29
Tlmn3_0003_V1.xml от 19.07.2023 г.