Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Граничен камък за село Бендипара, издигнат от провинциалните власти

Паметник III.1455
Издател(и)
Георги Михаилов.
Вид паметник
плоча
Материал
сиенит
Място на намиране
Строево
Произход
Бендипара
Видян в
Намира се в двора на Национален Исторически Музей в София.
Институция и инвентарен номер
Размери
вис. 170 см, шир. 60 см, деб. 17-41 см
Размер на буквите
вис. 4-7 см
Разположение на надписа
Грубо оформена плоча с надпис в горната част.
Декорация
Надпис
Категория на надписа
граничен надпис
Датиране
211-212 г. сл.Хр.
Критерии за датиране
управление, прозопография
Изображения
Текст

Κατὰ θεῖαν
ἀπόφασιν τε-
θέντες ὑπὸ Κ(οΐντου)
Ἀτρίου Κλονί-
5ου πρεσβ(ευτοῦ) Σεββ(αστῶν)
ἀντιστρ(ατήγου) ((·)) διὰ
Μουκίου Οὐή-
ρου ((·)) ὅροι (vac.)
ἀγροῦ Βενδι-
10 (vac.) παρων (vac.).

ΚΑΤAΘΕIΑN
AΠOΦΑΣΙNΤΕ
ΘENΤΕΣYΠOΚ
AΤΡIΟΥΚΛΟNI
5ΟΥΠΡΕΣΒΣΕΒΒ
ANΤΙΣΤΡ · ΔΙA
MΟΥΚIΟΥΟYH
ΡΟΥ · OΡΟΙ vacat
AΓΡΟYΒΕNΔΙ
10 vacat ΠΑΡΩN vacat

По божествено [= императорско] разпореждане границите на землището на Бендипара бяха определени от Квинт Атрий Клоний, легат на двамата августи, пропретор, чрез Муций Вер.
Място на намиране

Google maps

⤦ n: 1

tag: lb
Κατὰ

lemma: κατά
tag: w
θεῖαν

lemma: θεῖος
tag: w
⤦ n: 2

tag: lb
ἀπόφασιν

lemma: ἀπόφασις
tag: w
τε θέντες

lemma: τίθημι
tag: w
τε

tag: #text
⤦ n: 3

break: no
tag: lb
θέντες

tag: #text
ὑπὸ

lemma: ὑπό
tag: w
Κοΐντου Ἀτρίου Κλονί ου

type: official
ref: Atrius
nymRef: Κόιντος Ἄτριος Κλόνιος
tag: persName
Κοΐντου

ref: Quintus
nymRef: Κόιντος
type: praenomen
tag: name
⤦ n: 4

tag: lb
Ἀτρίου

ref: Atrius
nymRef: Ἄτριος
type: gentilicium
tag: name
Κλονί ου

ref: Clonius
nymRef: Κλόνιος
type: cognomen
tag: name
Κλονί

tag: #text
⤦ n: 5

break: no
tag: lb
ου

tag: #text
πρεσβευτοῦ

lemma: πρεσβευτής
tag: w
Σεββαστῶν

lemma: σεβαστός
tag: w
⤦ n: 6

tag: lb
ἀντιστρατήγου

lemma: ἀντιστράτηγος
tag: w

type: dot
tag: g
διὰ

lemma: διά
tag: w
⤦ n: 7

tag: lb
Μουκίου Οὐή ρου

nymRef: Μούκιος Οὐῆρος
type: official
ref: Mucius
tag: persName
Μουκίου

ref: Mucius
nymRef: Μούκιος
type: gentilicium
tag: name
Οὐή ρου

ref: Verus
nymRef: Οὐῆρος
type: cognomen
tag: name
Οὐή

tag: #text
⤦ n: 8

break: no
tag: lb
ρου

tag: #text

type: dot
tag: g
ὅροι

lemma: ὅρος
tag: w

extent: unknown
unit: character
tag: space
⤦ n: 9

tag: lb
ἀγροῦ

lemma: ἀγρός
tag: w
Βενδι παρων

ref: Bendipara
tag: placeName
Βενδι

tag: #text
⤦ n: 10

break: no
tag: lb

extent: unknown
unit: character
tag: space
παρων

tag: #text

extent: unknown
unit: character
tag: space
.

tag: #text
Критически апарат
Букви в лигатура:
2 τε;
3 ητ.
Апарат:
Текстът на надписа е предаден според изданието на Михаилов след сравнение с лично наблюдение от Н. Шаранков.
Лунарни епсилон, сигма и омега.
3; 5; 6Следните съкращения са отбелязани с хоризонтални черти над буквите: Κ(οΐντου) на р. 3, πρεσβ(ευτοῦ) на р. 5 (над B), Σεββ(αστῶν) на р. 5 (над всяко от двете B), ἀντιστρ(ατήγου) на р. 6 (над T).
Коментар

Κατὰ θεῖαν ἀπόφασιν отговаря на латинската формула ex auctoritate imperatoris.

Квинт Атрий Клоний е провинциален управител по времето на император Каракала. Тук той е легат на двама императори, което поставя датата на надписа при съвместното управление на Каракала и Гета (211-212 г. сл. Хр.).

Длъжността на Публий Муций Вер, неспомената тук, е била censitor provinciae Thraciae; тя е засвидетелствана в почетен надпис за него от Албенга в Италия (CIL V 7784).

Името на селото Βενδι-παρα (ср. р., мн. ч.) е двусъставно тракийско; първият му елемент изглежда е свързан с името на богинята Бендида. Намерени са още два гранични камъка с идентичен текст (IGBulg 1472 и IGBulg 5534).

Библиография
Mihailov, Georgius. Inscriptiones Graecae in Bulgaria repertae. T. III.1, 1961.

текуща версия 1 / 2022-09-15