Граничен камък за село Бендипара, издигнат от провинциалните власти

<< Предишна
Посвещение за Зевс и Хера от Публий Вирдий Бас
Следваща >>
Посвещение за Аполон Згуламийски от Тиберий Клавдий Салион

Паметник III.1455

Автор Георги Михаилов
Вид паметник плоча
Материал сиенит
Място на намиране Строево
Видян в Намира се в двора на Национален Исторически Музейв София.
Произход Бендипара
Размери вис. 170 см, шир. 60 см, деб. 17-41 см
Институция и инвентарен номер Регионален археологически музей - Пловдив
No 3952

 

Размер на буквите вис. 4-7 см
Разположение на надписа Грубо оформена плоча с надпис в горната част.
Декорация

Надпис

Жанр на надписа граничен надпис
Датиране 211-212 г. сл.Хр.
Критерии за датиране управление, прозопография

Текст

Издателски текст


Κατὰ θεῖαν
ἀπόφασιν τε-
θέντες ὑπὸ Κ(οΐντου)
Ἀτρίου Κλονί-
5ου πρεσβ(ευτοῦ) Σεββ(αστῶν)
ἀντιστρ(ατήγου) ((·)) διὰ
Μουκίου Οὐή-
ρου ((·)) ὅροι (vac.)
ἀγροῦ Βενδι-
10 (vac.) παρων (vac.).

Дипломатически текст


ΚΑΤAΘΕIΑN
AΠOΦΑΣΙNΤΕ
ΘENΤΕΣYΠOΚ
AΤΡIΟΥΚΛΟNI
5ΟΥΠΡΕΣΒΣΕΒΒ
ANΤΙΣΤΡ · ΔΙA
MΟΥΚIΟΥΟYH
ΡΟΥ · OΡΟΙ vacat
AΓΡΟYΒΕNΔΙ
10 vacat ΠΑΡΩN vacat

Превод

По божествено [= императорско] разпореждане границите на землището на Бендипара бяха определени от Квинт Атрий Клоний, легат на двамата августи, пропретор, чрез Муций Вер.

Карта

Място на намиране

Google maps

42.246265, 24.679870

Кодирано

⤦ n: 1

tag: lb
Κατὰ

tag: w
θεῖαν

lemma: θεῖος
tag: w
⤦ n: 2

tag: lb
ἀπόφασιν

lemma: ἀπόφασις
tag: w
τε θέντες

lemma: τίθημι
tag: w
τε

tag: #text
⤦ n: 3

break: no
tag: lb
θέντες

tag: #text
ὑπὸ

tag: w
Κοΐντου Ἀτρίου Κλονί ου

type: official
ref: Atrius
nymRef: Κόιντος Ἄτριος Κλόνιος
tag: persName
Κοΐντου

ref: Quintus
nymRef: Κόιντος
tag: name
⤦ n: 4

tag: lb
Ἀτρίου

ref: Atrius
nymRef: Ἄτριος
tag: name
Κλονί ου

ref: Clonius
nymRef: Κλόνιος
tag: name
Κλονί

tag: #text
⤦ n: 5

break: no
tag: lb
ου

tag: #text
πρεσβευτοῦ

lemma: πρεσβευτής
tag: w
Σεββαστῶν

lemma: σεβαστός
tag: w
⤦ n: 6

tag: lb
ἀντιστρατήγου

lemma: ἀντιστράτηγος
tag: w

type: dot
tag: g
διὰ

tag: w
⤦ n: 7

tag: lb
Μουκίου Οὐή ρου

nymRef: Μούκιος Οὐῆρος
type: official
ref: Mucius
tag: persName
Μουκίου

ref: Mucius
nymRef: Μούκιος
tag: name
Οὐή ρου

ref: Verus
nymRef: Οὐῆρος
tag: name
Οὐή

tag: #text
⤦ n: 8

break: no
tag: lb
ρου

tag: #text

type: dot
tag: g
ὅροι

lemma: ὅρος
tag: w

extent: unknown
unit: character
tag: space
⤦ n: 9

tag: lb
ἀγροῦ

lemma: ἀγρός
tag: w
Βενδι παρων

ref: Bendipara
tag: placeName
Βενδι

tag: #text
⤦ n: 10

break: no
tag: lb

extent: unknown
unit: character
tag: space
παρων

tag: #text

extent: unknown
unit: character
tag: space
.

tag: #text

Xml

Критически апарат

Букви в лигатура:
2 τε;
3 ητ.
Апарат:
Текстът на надписа е предаден според изданието на Михаилов след сравнение с лично наблюдение от Н. Шаранков.
Лунарни епсилон, сигма и омега.
3; 5; 6Следните съкращения са отбелязани с хоризонтални черти над буквите: Κ(οΐντου) на р. 3, πρεσβ(ευτοῦ) на р. 5 (над B), Σεββ(αστῶν) на р. 5 (над всяко от двете B), ἀντιστρ(ατήγου) на р. 6 (над T).

Коментар

Κατὰ θεῖαν ἀπόφασιν отговаря на латинската формула ex auctoritate imperatoris.

Квинт Атрий Клоний е провинциален управител по времето на император Каракала. Тук той е легат на двама императори, което поставя датата на надписа при съвместното управление на Каракала и Гета (211-212 г. сл. Хр.).

Длъжността на Публий Муций Вер, неспомената тук, е била censitor provinciae Thraciae; тя е засвидетелствана в почетен надпис за него от Албенга в Италия (CIL V 7784).

Името на селото Βενδι-παρα (ср. р., мн. ч.) е двусъставно тракийско; първият му елемент изглежда е свързан с името на богинята Бендида. Намерени са още два гранични камъка с идентичен текст (IGBulg 1472 и IGBulg 5534).

Библиография


Warning: Undefined array key "bibliography_surname_bg" in /home/beestudi/telamon.uni-sofia.bg/app/view/desktop/epi/view_ins.php on line 606
Inscriptiones Graecae in Bulgaria repertae. T. III.1, 1961.