Постамент за провинциалния управител Квинт Сициний Клар

Паметник V.5407
Автор
Георги Михаилов
Вид паметник
постамент
Материал
мрамор
Място на намиране
Пловдив, преизползван в основите на късноантично мостово съоръжение
Видян в
експониран пред сградата на Националния исторически музей, София
Произход
Филипопол
Размери
вис. 104 см, шир. 60 см, деб. 54 см
Институция и инвентарен номер
Размер на буквите
вис. 4 см
Разположение на надписа
Горна част от четириъгълен постамент, профилиран отгоре. На горната повърхност е запазен четириъгълен жлеб за прикрепяне на статуя. Надпис върху лицевата повърхност. Първият ред е върху профилираната част.
Декорация
Надпис
Жанр на надписа
почетен надпис за управител на провинция
Датиране
скоро след 204 г. сл.Хр.
Критерии за датиране
длъжност
Изображения
Текст

Ἀγαθῆι ((·)) τύχηι.
Κ(οΐντον) ((·)) Σικίν(ιον) ((·)) Κλᾶρον
ἡγεμονεύσαντα
τῆς Θρᾳκῶν ἐπαρ-
5χείας ((·)) τὸν μέγαν
ὑπατικὸν ((·)) Πό(πλιος) ((·)) Ἁδρι-
άν(ιος) ((·)) Σαλλούστι[ος]
ἀρχιερεὺς ((·)) δι’ ὅπλω[ν]
[τὸν ἑαυ]τοῦ εὐεργ[την]
[-1 l.-]

AΓΑΘHΙ · ΤYΧΗΙ
Κ · ΣΙΚIN · ΚΛAΡΟN
HΓΕMΟNΕYΣΑNΤΑ
ΤHΣΘΡAΚΩNEΠΑΡ
5ΧΕIΑΣ · ΤONMEΓΑN
YΠΑΤΙΚON · ΠO · AΔΡΙ
AN · ΣΑΛΛΟYΣΤΙ[..]
AΡΧΙΕΡΕYΣ · ΔΙOΠΛΩ[.]
[... ...].ΟYΕYΕΡΓ.[...]
[-1 l.-]
Текст
На добър час! (Статуя на) Квинт Сициний Клар, забележителния бивш консул, който беше управител на провинция Тракия. Публий Хадрианий Салустий, първожрец, организирал гладиаторски игри, (почете) своя благодетел...
Място на намиране

Google maps

⤦ n: 1

tag: lb
Ἀγαθῆι

lemma: ἀγαθός
tag: w

type: dot
tag: g
τύχηι

lemma: τύχη
tag: w
.

tag: #text
⤦ n: 2

tag: lb
Κοΐντον Σικίνιον Κλᾶρον

ref: Sicinius
type: official
nymRef: Κόιντος Σικίννιος Κλᾶρος
tag: persName
Κοΐντον

ref: Quintus
nymRef: Κόιντος
type: praenomen
tag: name

type: dot
tag: g
Σικίνιον

nymRef: Σικίνιος
ref: Sicinius
type: gentilicium
tag: name
Σικίνιον

tag: expan
Σικίν

tag: abbr
ιον

tag: ex

type: dot
tag: g
Κλᾶρον

nymRef: Κλᾶρος
ref: Clarus
type: cognomen
tag: name
⤦ n: 3

tag: lb
ἡγεμονεύσαντα

lemma: ἡγεμονεύω
tag: w
⤦ n: 4

tag: lb
τῆς

tag: w
Θρᾳκῶν

type: ethnic
ref: Thrace
tag: placeName
ἐπαρ χείας

lemma: ἐπαρχία
tag: w
ἐπαρ

tag: #text
⤦ n: 5

break: no
tag: lb
χείας

tag: #text

type: dot
tag: g
τὸν

tag: w
μέγαν

lemma: μέγας
tag: w
⤦ n: 6

tag: lb
ὑπατικὸν

lemma: ὑπατικός
tag: w
Πόπλιος Ἁδρι άνιος Σαλλούστιος

ref: AT317
type: official
nymRef: Πόπλιος Ἁδριάνιος Σαλλούστιος
tag: persName

type: dot
tag: g
Πόπλιος

ref: Publius
nymRef: Πόπλιος
type: praenomen
tag: name

type: dot
tag: g
Ἁδρι άνιος

nymRef: Ἁδριάνιος
ref: Hadrianius
type: gentilicium
tag: name
Ἁδρι άνιος

tag: expan
Ἁδρι άν

tag: abbr
Ἁδρι

tag: #text
⤦ n: 7

break: no
tag: lb
άν

tag: #text
ιος

tag: ex

type: dot
tag: g
Σαλλούστιος

nymRef: Σαλλούστιος
ref: Sallustius
type: cognomen
tag: name
Σαλλούστι

tag: #text
ος

tag: supplied
⤦ n: 8

tag: lb
ἀρχιερεὺς

lemma: ἀρχιερεύς
tag: w

type: dot
tag: g
δι’

lemma: διά
tag: w
ὅπλων

lemma: ὅπλον
tag: w
ὅπλω

tag: #text
ν

tag: supplied
⤦ n: 9

tag: lb
τὸν

tag: w
ἑαυτοῦ

lemma: ἑαυτοῦ
tag: w
ἑαυ

tag: supplied
τ

tag: unclear
οῦ

tag: #text
εὐεργέτην

lemma: εὐεργέτης
tag: w
εὐεργ

tag: #text

tag: unclear
την

tag: supplied

tag: lb
< GAP >

quantity: 1
unit: line
Критически апарат
Апарат:
2 Съкращението Κ(όιντος) е изписано с по-висока буква.
3 Крайната алфа е с по-малки размери поради недостиг на място.
6 За името Πό(πλιος) е използвано обичайното съкращение - омикрон, вписан в пи; буквата пи е с по-голяма височина от останалите букви в надписа.
Коментар

Vratsa Regional Museum of HistoryКвинт Сициний Клар е засвидетелстван като управител на Тракия през 202 г. (IGBulg 1690) и мандатът му вероятно е бил между 201 и 204 г. сл.Хр. Статуята му би трябвало да е издигната непосредствено след края на мандата му. Неизвестно е през коя година той е заемал консулска длъжност.

Публий Хадрианий Салустий е определен като ἀρχιερεὺς δι’ ὅπλων - специфична за Тракия пожизнена титла, давана на първожреци, които са организирали гладиаторски борби по време на мандата си. Неясно е дали Хадрианий все още заема длъжността на първожрец, когато издига статуята. Възможно е организираните от него игри да са били през 202 г. сл.Хр., когато императорското семейство е посетило Тракия и Филипопол.

Публий Хадрианий Салустий е римски гражданин с три имена. Номенът Хадрианий, свързан с името на император Хадриан, се среща само в провинция Тракия (вж. и IGBulg 1421). Единственото привидно изключение е Хадрианий Салустий, префект на Египет през 279-282 г. сл. Хр., но той е очевидно потомък на първожреца от този надпис.

Библиография
Mihailov, Georgius. Inscriptiones Graecae in Bulgaria repertae. T. V, 1997.