Милиарна колона за император Гордиан III, издигната от град Филипопол

Паметник III.1375
Автор
Георги Михаилов, Николай Шаранков
Вид паметник
колона
Материал
варовик
Място на намиране
между с. Йоаким Груево и с. Кадиево. Координатите в картата са приблизителни.
Произход
Тугугерум
Размери
вис. 200 см, диам. 45 см
Институция и инвентарен номер
Национален археологически институт с музей ,експониран пред входа на музея
No 2453
Размер на буквите
вис. 2 - 2.5 см
Разположение на надписа
Колона с четвъртита, грубо обработена база; надписът е в горната част на колоната.
Декорация
Надпис
Жанр на надписа
милиарна колона
Датиране
238 - 241 г. сл. Хр.
Критерии за датиране
длъжност
Изображения
Текст

Ἀγαθῆι (vac.3) τύχηι.
Αὐτοκράτορι Καίσαρι ((·)) Μ(άρκῳ) ((·)) Ἀντωνίῳ
Γορδιανῷ Εὐτυχεῖ Σεβαστῷ, ἡγεμονεύ-
οντος τῆς Θρᾳκῶν ἐπαρχείας <Κ>ατίου Κέ-
5 λερος πρεσβευτοῦ ἀντιστρατήγου, ἡ λαμ-
προτάτη τῆς Θρᾳκῶν ἐπαρχείας μητρόπολις
Φιλιππόπολις ἀνέστησεν τὸ μείλιον
(vac.) ιβ´ (vac.).

AΓΑΘHΙ vacat ΤYΧΗΙ
ΑYΤΟΚΡAΤΟΡΙΚΑIΣΑΡΙ · M · ANΤΩNIΩ
ΓΟΡΔΙΑNΩΕYΤΥΧΕIΣΕΒΑΣΤΩHΓΕMΟNΕY
ΟNΤΟΣΤHΣΘΡAΚΩNEΠΑΡΧΕIΑΣ[.]ΑΤIΟΥΚE
5ΛΕΡΟΣΠΡΕΣΒΕΥΤΟYANΤΙΣΤΡΑΤHΓΟΥHΛΑM
ΠΡΟΤAΤΗΤHΣΘΡAΚΩNEΠΑΡΧΕIΑΣMΗΤΡOΠΟΛΙΣ
ΦΙΛΙΠΠOΠΟΛΙΣANEΣΤΗΣΕNΤOMΕIΛΙΟN
vacat ΙΒ vacat
Текст
На добър час.
На император цезар Марк Антоний Гордиан, щастлив, Август, когато управител на провинция Тракия е Катий Целер, легат пропретор, преблестящата метрополия на провинция Тракия Филипопол издигна милиарния знак: 12 (мили от Филипопол).
Място на намиране

Google maps

⤦ n: 1

tag: lb
Ἀγαθῆι

lemma: ἀγαθός
tag: w

quantity: 3
unit: character
tag: space
τύχηι

lemma: τύχη
tag: w
.

tag: #text
⤦ n: 2

tag: lb
Αὐτοκράτορι

lemma: Αὐτοκράτωρ
tag: w
Καίσαρι

lemma: Καῖσαρ
tag: w

type: dot
tag: g
Μάρκῳ Ἀντωνίῳ Γορδιανῷ

ref: Gordianus
type: emperor
nymRef: Μᾶρκος Ἀντώνιος Γορδιανός
tag: persName
Μάρκῳ

ref: Marcus
nymRef: Μᾶρκος
tag: name

type: dot
tag: g
Ἀντωνίῳ

ref: Antonius
nymRef: Ἀντώνιος
tag: name
⤦ n: 3

tag: lb
Γορδιανῷ

ref: Gordianus
nymRef: Γορδιανός
tag: name
Εὐτυχεῖ

lemma: εὐτυχής
tag: w
Σεβαστῷ

lemma: Σεβαστός
tag: w
,

tag: #text
ἡγεμονεύ οντος

lemma: ἡγεμονεύω
tag: w
ἡγεμονεύ

tag: #text
⤦ n: 4

break: no
tag: lb
οντος

tag: #text
τῆς

tag: w
Θρᾳκῶν

type: ethnic
ref: Thrace
tag: placeName
ἐπαρχείας

lemma: ἐπαρχία
tag: w
Κατίου Κέ λερος

type: official
ref: Catius
nymRef: Λούκιος Κάτιος Κέλερ
tag: persName
Κατίου

nymRef: Κατίος
ref: Catius
tag: name
Κ

tag: supplied
ατίου

tag: #text
Κέ λερος

ref: Celer
nymRef: Κέλερ
tag: name
Κέ

tag: #text
⤦ n: 5

break: no
tag: lb
λερος

tag: #text
πρεσβευτοῦ

lemma: πρεσβευτής
tag: w
ἀντιστρατήγου

lemma: ἀντιστράτηγος
tag: w
,

tag: #text

tag: w
λαμ προτάτη

lemma: λαμπρός
tag: w
λαμ

tag: #text
⤦ n: 6

break: no
tag: lb
προτάτη

tag: #text
τῆς

tag: w
Θρᾳκῶν

type: ethnic
ref: Thrace
tag: placeName
ἐπαρχείας

lemma: ἐπαρχία
tag: w
μητρόπολις

lemma: μητρόπολις
tag: w
⤦ n: 7

tag: lb
Φιλιππόπολις

ref: Phil
tag: placeName
ἀνέστησεν

lemma: ἀνίστημι
tag: w
τὸ

tag: w
μείλιον

lemma: μίλιον
tag: w
⤦ n: 8

tag: lb

extent: unknown
unit: character
tag: space
ιβ

value: 12
tag: num

extent: unknown
unit: character
tag: space
.

tag: #text
Критически апарат
Букви в лигатура:
3 νω, ωηγ;
4 ησ, ων;
5 πρ, ηγ;
6 πρ, τη, τησ, ωνε, μητ;
7 νε, ησ, με.
Апарат:
Върху камъка е пропусната първата буква Κ от името на провинциалния управител (ATIOΥ); грешката е посочена още от първия издател на надписа В. Добруски, който сравнява надписи IGBulg 1069 и IGBulg 1565, където се чете ΚΑΤ(Τ)IΟΥ. Впоследствие Г. Михаилов неоснователно предполага, че името е само Ἀτίου, а Κ в останалите надписи е съкратен преномен Κ(οΐντου). Всъщност пълното име на провинциалния управител е Л(уций) Катий Целер, с преномен Луций, както е засвидетелствано върху милиарна колона от района на Чирпан: Λ. Καττίου Κέλερος (SEG 39, 667), и в два латински надписа от провинция Горна Мизия IMS III.2, 22; AE 1998, 1117).
2Съкратеният преномен Μ(άρκῳ) е изписан с по-голяма буква и е ограден с разделителни знаци: •Μ•.
8Означението за разстоянието ΙΒ е изписано с много по-големи букви.
Коментар

Надписът се датира в управлението на император Гордиан III, но преди 242 г. сл.Хр., когато Луций Катий Целер вече е управител на провинция Горна Мизия.

Милиарната колона вероятно е свързана с пътната станция на "Диагоналния път", известна от римските пътеводители като Тугугерум и локализирана при с. Йоаким Груево.

Обозначените в текста 12 мили показват разстоянието до Филипопол.

Библиография
Mihailov, Georgius. Inscriptiones Graecae in Bulgaria repertae. T. III.1, 1961.