Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Милиарна колона за император Гордиан III, издигната от град Филипопол (?)

Паметник Tlmn3_0006
Издател(и)
Василка Герасимова-Томова, Лоренц Холенщайн.
Вид паметник
колона
Материал
мрамор
Място на намиране
Околностите на гр. Чирпан. Координатите в картата са приблизителни.
Произход
вероятно от трасето на т.нар. „Диагонален/Военен път“
Видян в
Институция и инвентарен номер
Исторически музей - Чирпан
No
Размери
вис. 47 см, диам. 34 см
Размер на буквите
вис. 4 - 6 см
Разположение на надписа
Фрагмент от горна част на колона.
Декорация
Надпис
Категория на надписа
милиарна колона
Датиране
238 - 241 г. сл. Хр.
Критерии за датиране
длъжност
Изображения
Текст

Ἀγαθῆι ((·)) τύχηι.
Αὐτοκράτορι Καίσα-
ρι Μ(άρκῳ) ((·)) Ἀντωνίῳ Γορδι-
ανῷ Εὐτυχεῖ Εὐσεβεῖ
5Σεβαστῷ, ἡγεμονεύον-
τος τῆς Θρᾳκῶν ἐπαρχεί-
ας Λ(ουκίου) Καττίου Κέλε[ρ]ος
πρεσβ(ευτοῦ) ((·)) Σεβαστοῦ ἀντι-
στρατήγ[ο]υ, [λαμ]π[ρο]τ[ά]τη
10[τῆς Θρᾳκῶν ἐπαρχείας μη-
τρόπολις Φιλιππόπολις
ἀνέστησεν τὸ μείλιον]
[-1 l.-]

AΓΑΘHΙ · ΤYΧΗΙ
ΑYΤΟΚΡAΤΟΡΙΚΑIΣΑ
ΡΙM · ANΤΩNIΩΓΟΡΔΙ
ΑNΩΕYΤΥΧΕIΕYΣΕΒΕI
5ΣΕΒΑΣΤΩHΓΕMΟNΕYΟN
ΤΟΣΤHΣΘΡAΚΩNEΠ..ΡΧΕI
ΑΣΛΚΑΤΤIΟΥΚEΛ..[..]ΟΣ
ΠΡΕΣΒ · ΣΕΒΑΣΤΟYANΤΙ
ΣΤΡΑΤHΓ[..]Υ...[......]..[....]..[..]....
10[............................................................................................................................................................................]
[-1 l.-]

На добър час.
На император цезар Марк Антоний Гордиан, щастлив и благочестив, Август, когато управител на провинция Тракия беше Луций Катий Целер, Августов легат пропретор, [преблестящата метрополия на провинция Тракия Филипопол издигна милиарния знак...]
Място на намиране

Google maps

⤦ n: 1

tag: lb
Ἀγαθῆι

lemma: ἀγαθός
tag: w

type: dot
tag: g
τύχηι

lemma: τύχη
tag: w
.

tag: #text
⤦ n: 2

tag: lb
Αὐτοκράτορι

lemma: Αὐτοκράτωρ
tag: w
Καίσα ρι

lemma: Καῖσαρ
tag: w
Καίσα

tag: #text
⤦ n: 3

break: no
tag: lb
ρι

tag: #text
Μάρκῳ Ἀντωνίῳ Γορδι ανῷ

ref: Gordianus
type: emperor
nymRef: Μᾶρκος Ἀντώνιος Γορδιανός
tag: persName
Μάρκῳ

ref: Marcus
nymRef: Μᾶρκος
tag: name

type: dot
tag: g
Ἀντωνίῳ

ref: Antonius
nymRef: Ἀντώνιος
tag: name
Γορδι ανῷ

ref: Gordianus
nymRef: Γορδιανός
tag: name
Γορδι

tag: #text
⤦ n: 4

break: no
tag: lb
ανῷ

tag: #text
Εὐτυχεῖ

lemma: εὐτυχής
tag: w
Εὐσεβεῖ

lemma: εὐσεβής
tag: w
⤦ n: 5

tag: lb
Σεβαστῷ

lemma: Σεβαστός
tag: w
,

tag: #text
ἡγεμονεύον τος

lemma: ἡγεμονεύω
tag: w
ἡγεμονεύον

tag: #text
⤦ n: 6

break: no
tag: lb
τος

tag: #text
τῆς

tag: w
Θρᾳκῶν

type: ethnic
ref: Thrace
tag: placeName
ἐπαρχεί ας

lemma: ἐπαρχία
tag: w
ἐπ

tag: #text
α

tag: unclear
ρχεί

tag: #text
⤦ n: 7

break: no
tag: lb
ας

tag: #text
Λουκίου Καττίου Κέλερος

type: official
ref: Catius
nymRef: Λούκιος Κάτιος Κέλερ
tag: persName
Λουκίου

nymRef: Λούκιος
ref: Lucius
type: praenomen
tag: name
Καττίου

nymRef: Κάτιος
ref: Catius
type: gentilicium
tag: name
Κέλερος

ref: Celer
nymRef: Κέλερ
type: cognomen
tag: name
Κέλ

tag: #text
ε

tag: unclear
ρ

tag: supplied
ος

tag: #text
⤦ n: 8

tag: lb
πρεσβευτοῦ

lemma: πρεσβευτής
tag: w

type: dot
tag: g
Σεβαστοῦ

lemma: Σεβαστός
tag: w
ἀντι στρατήγου

lemma: ἀντιστράτηγος
tag: w
ἀντι

tag: #text
⤦ n: 9

break: no
tag: lb
στρατήγ

tag: #text
ο

tag: supplied
υ

tag: #text
,

tag: #text

tag: w
λαμπροτάτη

lemma: λαμπρός
tag: w
λαμ

tag: supplied
π

tag: unclear
ρο

tag: supplied
τ

tag: unclear
ά

tag: supplied
τη

tag: unclear
⤦ n: 10

tag: lb
τῆς Θρᾳκῶν ἐπαρχείας μη τρόπολις Φιλιππόπολις ἀνέστησεν τὸ μείλιον

tag: supplied
τῆς

tag: w
Θρᾳκῶν

type: ethnic
ref: Thrace
tag: placeName
ἐπαρχείας

lemma: ἐπαρχία
tag: w
μη τρόπολις

lemma: μητρόπολις
tag: w
μη

tag: #text
⤦ n: 11

break: no
tag: lb
τρόπολις

tag: #text
Φιλιππόπολις

ref: Phil
tag: placeName
⤦ n: 12

tag: lb
ἀνέστησεν

lemma: ἀνίστημι
tag: w
τὸ

tag: w
μείλιον

lemma: μίλιον
tag: w

tag: lb
< GAP >

quantity: 1
unit: line
Критически апарат
Букви в лигатура:
5 νε;
6 οσ, ησ;
8 ου;
9 ηγ, ου.
Апарат:
Текстът следва изданието на Герасимова-Томова и Холенщайн; краят е допълнен от Н. Шаранков.
3 Съкращението на преномена Μ(άρκῳ) е означено с точка след буквата: Μ•
8 Съкращението на думата πρεσβ(ευτοῦ) е означено с точка: ΠΡΕCΒ•
9-12 Краят на текста след ἀντιστρατήγ[ο]υ е допълнен от Н. Шаранков според запазените следи от букви и текста на останалите милиарни колони от същата серия, срв. IGBulg 1069, IGBulg 1337 и IGBulg 1375.
13 В долната част на текста вероятно е стояло означение за разстоянието от Филипопол в мили.
Коментар
Библиография
Gerasimova, Vasilka. Hollenstein, Lorenz. Drei unpublizierte Meilensteine aus Bulgarien. В: Herzig, H. E. / Frei-Stolba, R. (eds.). Labor omnibus unus. Gerold Walser zum 70. Geburtstag dargebracht von Freunden, Kollegen und Schülern T. Historia Einzelschriften 60, 1989, стр. 45-58, T.. 46-50, № 1, .

текуща версия 1 / 2022-09-15