Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Милиарна колона за император Гордиан III, издигната от град Филипопол

Паметник III.1384
Издател(и)
Георги Михаилов.
Вид паметник
колона
Материал
варовик
Място на намиране
в турското гробище на югозапад от с. Оризаре
Произход
Оризаре
Видян в
експонирана в двора на Националния исторически музей в София
Институция и инвентарен номер
Размери
вис. 165 см, диам. 38 см
Размер на буквите
вис. 3 см
Разположение на надписа
Декорация
Надпис
Категория на надписа
милиарна колона
Датиране
241-244 г. сл.Хр.
Критерии за датиране
управление, прозопография
Изображения
Текст

Ἀγ[αθ]ῆι τύχ[ηι].
Ατοκράτορι Καίσαρι Μ(άρκῳ) [Ἀντω]-
νίῳ Γορδιανῷ Εὐτυχ<ε>ῖ Εὐσ[εβ<ε>ῖ]
Σεβαστῷ καὶ τὴν θεοφιλεστ[την Αὐ]-
5γοῦσταν γυναῖκα αὐτοῦ Φουρ[ίαν]
Σαβινιανὴν Τρανκυλλείναν, ἡ[γεμο]-
νεύοντος τῆς Θρᾳκῶν ἐπαρχί[ας Πομ]-
πονί(ου) (!) Μαγιανοῦ πρεσβ(ευτοῦ) ((·)) Σεβ(αστοῦ) ((·)) ἀντι[στρα]-
τήγου ἡ λανπροτάτη (!) Θρᾳκῶν μητρό-
10πολις Φιλιππόπολις.
εὐτυχῶς.

.....[....]HΙΤYΧ[....]
Α...ΤΟΚΡAΤΟΡΙΚΑIΣΑΡΙM[.........]
NIΩΓΟΡΔΙΑNΩΕYΤΥΧ[..]IΕY..[.........]
ΣΕΒΑΣΤΩΚΑIΤHNΘΕΟΦΙΛΕΣΤ...[...........]
5ΓΟYΣΤΑNΓΥNΑIΚΑΑYΤΟYΦΟΥ..[.......]
ΣΑΒΙNΙΑNHNΤΡΑNΚΥΛΛΕINΑNH[........]
NΕYΟNΤΟΣΤHΣΘΡAΚΩNEΠΑΡΧI[..........]
ΠΟNI(!)MΑΓΙΑNΟYΠΡΕΣΒ · ΣΕΒ · ANΤΙ[........]
ΤHΓΟΥHΛΑNΠΡΟΤAΤΗ(!)ΘΡAΚΩNMΗΤΡO
10ΠΟΛΙΣΦΙΛΙΠΠOΠΟΛΙΣ
ΕYΤΥΧΩΣ

На добър час! На Император Цезар Марк Антоний Гордиан, щастлив, благочестив, Август и на най-богообичаната Августа, съпругата му Фурия Сабиниана (!) Транквилина, когато управител на провинция Тракия е Помпоний Магиан, Августов легат пропретор, преблестящата метрополия на Тракия Филипопол (издигна тази милиарната колона). Да е на щастие!
Място на намиране

Google maps

⤦ n: 1

tag: lb
Ἀγαθῆι

lemma: ἀγαθός
tag: w
Ἀγ

tag: unclear
αθ

tag: supplied
ῆι

tag: #text
τύχηι

lemma: τύχη
tag: w
τύχ

tag: #text
ηι

tag: supplied
.

tag: #text
⤦ n: 2

tag: lb
Αὐτοκράτορι

lemma: Αὐτοκράτωρ
tag: w
Α

tag: #text

tag: unclear
τοκράτορι

tag: #text
Καίσαρι

lemma: Καῖσαρ
tag: w
Μάρκῳ Ἀντω νίῳ Γορδιανῷ

type: emperor
ref: Gordianus
tag: persName
Μάρκῳ

tag: name
Ἀντω νίῳ

tag: name
Ἀντω

tag: supplied
⤦ n: 3

break: no
tag: lb
νίῳ

tag: #text
Γορδιανῷ

tag: name
Εὐτυχεῖ

lemma: εὐτυχής
tag: w
Εὐτυχ

tag: #text
ε

tag: supplied

tag: #text
Εὐσεβεῖ

lemma: εὐσεβής
tag: w
Εὐ

tag: #text
σ

tag: unclear
εβεῖ

tag: supplied
εβ

tag: #text
ε

tag: supplied

tag: #text
⤦ n: 4

tag: lb
Σεβαστῷ

lemma: σεβαστός
tag: w
καὶ

tag: w
τὴν

tag: w
θεοφιλεστάτην

lemma: θεοφιλής
tag: w
θεοφιλεστ

tag: #text

tag: unclear
την

tag: supplied
Αὐ γοῦσταν

lemma: αὐγοῦστα
tag: w
Αὐ

tag: supplied
⤦ n: 5

break: no
tag: lb
γοῦσταν

tag: #text
γυναῖκα

lemma: γυνή
tag: w
αὐτοῦ

lemma: αὐτός
tag: w
Φουρίαν Σαβινιανὴν Τρανκυλλείναν

type: emperor
ref: Tranquillina
nymRef: Φούρια Σαβινιανή Τρανκυλλείνα
tag: persName
Φουρίαν

nymRef: Φούρια
ref: Furia
tag: name
Φου

tag: #text
ρ

tag: unclear
ίαν

tag: supplied
⤦ n: 6

tag: lb
Σαβινιανὴν

nymRef: Σαβινιανή
ref: Sabinia
tag: name
Τρανκυλλείναν

nymRef: Τρανκυλλείνα
ref: Tranquillina
tag: name
,

tag: #text
ἡγεμο νεύοντος

lemma: ἡγεμονεύω
tag: w

tag: #text
γεμο

tag: supplied
⤦ n: 7

break: no
tag: lb
νεύοντος

tag: #text
τῆς

tag: w
Θρᾳκῶν

type: ethnic
ref: Thrace
tag: placeName
ἐπαρχίας

lemma: ἐπαρχία
tag: w
ἐπαρχί

tag: #text
ας

tag: supplied
Πομ πονίου (!) Μαγιανοῦ

type: official
ref: PomponiusMagianus
nymRef: Πομπώνιος Μαγιανός
tag: persName
Πομ πονίου

nymRef: Πομπώνιος
ref: Pomponius
type: gentilicium
tag: name
(!)

tag: note
Μαγιανοῦ

nymRef: Μαγιανός
ref: Magianus
type: cognomen
tag: name
πρεσβευτοῦ

lemma: πρεσβευτής
tag: w

type: dot
tag: g
Σεβαστοῦ

lemma: σεβαστός
tag: w

type: dot
tag: g
ἀντιστρα τήγου

lemma: ἀντιστράτηγος
tag: w
ἀντι

tag: #text
στρα

tag: supplied
⤦ n: 9

break: no
tag: lb
τήγου

tag: #text

tag: w
λανπροτάτη

lemma: λαμπρός
tag: w
(!)

tag: note
Θρᾳκῶν

type: ethnic
ref: Thrace
tag: placeName
μητρό πολις

lemma: μητρόπολις
tag: w
μητρό

tag: #text
⤦ n: 10

break: no
tag: lb
πολις

tag: #text
Φιλιππόπολις

ref: Phil
tag: placeName
.

tag: #text
⤦ n: 11

tag: lb
εὐτυχῶς

lemma: εὐτυχής
tag: w
.

tag: #text
Критически апарат
Букви в лигатура:
3 νω;
4 ην;
6 νην;
7 νε, ης;
9 νπ, ων, μη.
Апарат:
4
Коментар

Библиография
Mihailov, Georgius. Inscriptiones Graecae in Bulgaria repertae. T. III.1, 1961.

текуща версия 1 / 2022-08-05