Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

База за статуя на Юлия Мамея, издигната от Общото събрание на провинция Тракия

Паметник Tlmn3_0005
Издател(и)
Николай Шаранков.
Вид паметник
постамент
Материал
мрамор
Място на намиране
Пловдив, преизползван в основите на късноантично мостово съоръжение
Произход
Филипопол
Видян в
експониран в лапидариума в Стария град в Пловдив
Институция и инвентарен номер
Размери
вис. 172 см, шир. 68 см, деб. 58 см
Размер на буквите
вис. 3 - 4.9 см
Разположение на надписа
Декорация
Надпис
Категория на надписа
почетен надпис за императори - проза
Датиране
222-235 г. сл. Хр.
Критерии за датиране
office, titulature
Изображения
Текст

Ἀγαθῆι τύχηι.
Τὴν τοῦ θειοτάτου
καὶ ἀνεικήτου Αὐτο-
κράτορος <Σ>εβαστὴν
5μητέρα Μ(άρκου) ((·)) Αὐρ(ηλίου) ((·)) Σευή-
ρου ⟦[Ἀλ]εξ[άνδ]ρου⟧
καὶ τῶν ((·))ἱ((·))ερῶν αὐτοῦ
στρατευμάτων ⟦((·))Ἰ((·))ου⟧-
⟦[λίαν Μαμαί]αν⟧ ἡ
10λαμπροτάτη Θρᾳ-
κῶν ἐπαρχεία, ((leaf))
(vac.)
ἐπιμελουμένου
Πο(πλίου) ((·)) Ἀντίου Τήρου
θρᾳκάρχ[ου].

AΓΑΘHΙΤYΧΗΙ
ΤHNΤΟYΘΕΙΟΤAΤΟΥ
ΚΑIANΕΙΚHΤΟΥΑYΤΟ
ΚΡAΤΟΡΟΣ[..]ΕΒΑΣΤHN
5MΗΤEΡΑM · ΑYΡ · ΣΕΥH
ΡΟΥ[.....]ΕΞ[.......]ΡΟΥ
ΚΑIΤΩN · I · ΕΡΩNΑYΤΟY
ΣΤΡΑΤΕΥMAΤΩN · I · ΟΥ
[....................]ΑNH
10ΛΑMΠΡΟΤAΤΗΘΡA
ΚΩNEΠΑΡΧΕIΑ- leaf
vacat
EΠΙMΕΛΟΥMENΟΥ
ΠΟ · ANΤIΟΥΤHΡΟΥ
ΘΡAΚAΡΧ[....]
На добър час! Най-блестящата провинция Тракия (издигна статуя на) Юлия Мамея, августейшата майка на най-божествения и непобедим император Марк Аврелий Север Александър и на неговите свещени военни лагери. (За издигането на статуята) отговаряше тракархът Публий Анций Терес.
Място на намиране

Google maps

⤦ n: 1

tag: lb
Ἀγαθῆι

lemma: ἀγαθός
tag: w
τύχηι

lemma: τύχη
tag: w
.

tag: #text
⤦ n: 2

tag: lb
Τὴν

tag: w
τοῦ

tag: w
θειοτάτου

lemma: θεῖος
tag: w
⤦ n: 3

tag: lb
καὶ

tag: w
ἀνεικήτου

lemma: ἀνίκητος
tag: w
Αὐτο κράτορος

lemma: Αὐτοκράτωρ
tag: w
Αὐτο

tag: #text
⤦ n: 4

break: no
tag: lb
κράτορος

tag: #text
Σεβαστὴν

lemma: Σεβαστός
tag: w
Σ

tag: supplied
εβαστὴν

tag: #text
⤦ n: 5

tag: lb
μητέρα

lemma: μήτηρ
tag: w
Μάρκου Αὐρηλίου Σευή ρου Ἀλεξάνδρου

type: emperor
ref: Caracalla
tag: persName
Μάρκου

tag: name

type: dot
tag: g
Αὐρηλίου

tag: name

type: dot
tag: g
Σευή ρου

tag: name
Σευή

tag: #text
⤦ n: 6

break: no
tag: lb
ρου

tag: #text
Ἀλεξάνδρου

tag: name
⤦ n: 7

tag: lb
καὶ

tag: w
τῶν

tag: w
ἱερῶν

lemma: ἱερός
tag: w

type: dot
tag: g

tag: #text

type: dot
tag: g
ερῶν

tag: #text
αὐτοῦ

tag: w
⤦ n: 8

tag: lb
στρατευμάτων

lemma: στράτευμα
tag: w
Ἰου λίαν Μαμαίαν

type: emperor
tag: persName
Ἰου λίαν

tag: name
Ἰου

tag: del

type: dot
tag: g

tag: #text

type: dot
tag: g
ου

tag: #text
⤦ n: 9

break: no
tag: lb
λίαν

tag: del
Μαμαίαν

tag: name

tag: w
⤦ n: 10

tag: lb
λαμπροτάτη

lemma: λαμπρός
tag: w
Θρᾳ κῶν

type: ethnic
ref: Thrace
tag: placeName
Θρᾳ

tag: #text
⤦ n: 11

break: no
tag: lb
κῶν

tag: #text
ἐπαρχεία

lemma: ἐπαρχία
tag: w
,

tag: #text

type: leaf
tag: g

tag: lb

extent: unknown
tag: space
⤦ n: 12

tag: lb
ἐπιμελουμένου

lemma: ἐπιμελέομαι
tag: w
⤦ n: 13

tag: lb
Ποπλίου Ἀντίου Τήρου

type: official
ref: Teres
nymRef: Πόπλιος Ἄντιος Τήρης
tag: persName
Ποπλίου

nymRef: Πόπλιος
ref: Publius
type: praenomen
tag: name

type: dot
tag: g
Ἀντίου

nymRef: Ἄντιος
ref: Antius
type: gentilicium
tag: name
Τήρου

nymRef: Τήρης
ref: Teres
type: cognomen
tag: name
⤦ n: 14

tag: lb
θρᾳκάρχου

lemma: θρᾳκάρχης
tag: w
θρᾳκάρχ

tag: #text
ου

tag: supplied
.

tag: #text
Критически апарат
Букви в лигатура:
2 ην;
3 νε;
4 ην;
5 μη;
7 ων, ων, ου;
8 ων;
14 πο.
Апарат:
Текстът на надписа следва изданието на Шаранков с някои допълнителни уточнения.
5 Буквата Μ, обозначаваща съкратеното императорско име Μ(άρκου), е с по-голяма височина и следвана от точка.
7 Началната буква ·Ι· в ἱερῶν е с по-голяма височина и оградена с точки.
8 Началната буква ·Ι· в Ἰου- е с по-голяма височина и оградена с точки.
Коментар

Особената титла на Юлия Мамея „майка на свещените военни лагери на императора“ може би насочва към период на военни действия в Римската империя. Възможно е статуята да е била издигната във връзка с посещението на Север Александър и майка му Юлия Мамея във Филопопол през зимата на 233-234 г. сл. Хр., когато императорът след източната си кампания от 231-233 г. преминава през Тракия на път към северните граници на империята.

Имената на Север Александър и Юлия Мамея са били умишлено заличени през 235 г., когато императорът и майка му са убити и престолът е зает от Максимин Тракиец.

Статуята е била издигната от Общото събрание на провинция Тракия (τὸ κοινὸν τῆς Θρᾳκῶν ἐπαρχείας), отъждествено в текста със самата провинция. Общото събрание на Тракия (тракийски койнон), създадено по времето на император Домициан, включвало представители на градовете в провинцията и заседавало във Филипопол. Ръководителят му първоначално носел титлата „първожрец на провинцията“ (ἀρχιερεὺς τῆς ἐπαρχείας), а впоследствие „тракарх“ (θρᾳκάρχης).

Тракархът Публий Анций Терес е известен от още няколко надписа. Той принадлежи на знатната фамилия на Анциите от Пауталия (дн. Кюстендил), за която вж. коментара към надпис IGBulg 1537.

Библиография
Шаранков, Николай. Пет филипополски надписа в чест на император Максимин Тракиец и сина му цезар Максим (235-238). В: Известия на Археологическия институт T. 39, 2006, стр. 231-242, T.. 7-8, № 5, .

текуща версия 2 / 2024-02-29
Tlmn3_0005_V1.xml от 19.07.2023 г.