Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

База за статуя на император Траян, издигната от първожреца Тиберий Клавдий Полемарх

Паметник III.880
Издател(и)
Георги Михаилов, Николай Шаранков.
Вид паметник
постамент
Материал
мрамор
Място на намиране
Между Пловдив и Царацово, преизползван в пътната настилка
Произход
Филипопол
Видян в
Институция и инвентарен номер
Размери
вис. 39 см, шир. 71 см, деб. 45 см
Размер на буквите
вис. 4 - 5 см
Разположение на надписа
Средна част от правоъгълен постамент, отчупен в горната и долната част; надпис на лицевата повърхност.
Декорация
Надпис
Категория на надписа
почетен надпис за императори - проза
Датиране
103-114 г. сл.Хр.
Критерии за датиране
титулатура
Изображения
Текст

[Αὐτοκράτορα]
[Νέρου]αν [Τραια]-
νὸν Καίσαρα Σε-
βαστὸν Γερμανι-
5κὸν Δακικὸν (vac.)
Τι(βέριος) Κλαύδιος Πολέ-
μαρχος ἀρχιερεύς
[------?]

[........................]
[...........]....[..........]
NONΚΑIΣΑΡΑΣΕ
ΒΑΣΤONΓΕΡMΑNΙ
5ΚONΔΑΚΙΚON vacat
ΤΙΚΛΑYΔΙΟΣΠΟΛE
MΑΡΧΟΣAΡΧΙΕΡΕYΣ
------
Първожрецът Тиберий Клавдий Полемарх (издигна статуята на) [император Нерв]а [Трая]н Цезар Август, Германски, Дакийски [...?]
Място на намиране

Google maps

⤦ n: 1

tag: lb
Αὐτοκράτορα

lemma: Αὐτοκράτωρ
tag: w
⤦ n: 2

tag: lb
Νέρουαν Τραια νὸν

ref: Traianus
type: emperor
tag: persName
Νέρουαν

tag: name
Νέρου

tag: supplied
αν

tag: unclear
Τραια νὸν

tag: name
Τραια

tag: supplied
⤦ n: 3

break: no
tag: lb
νὸν

tag: #text
Καίσαρα

lemma: Καῖσαρ
tag: w
Σε βαστὸν

lemma: Σεβαστός
tag: w
Σε

tag: #text
⤦ n: 4

break: no
tag: lb
βαστὸν

tag: #text
Γερμανι κὸν

lemma: Γερμανικός
tag: w
Γερμανι

tag: #text
⤦ n: 5

break: no
tag: lb
κὸν

tag: #text
Δακικὸν

lemma: Δακικός
tag: w

extent: 5
unit: character
tag: space
⤦ n: 6

tag: lb
Τιβέριος Κλαύδιος Πολέ μαρχος

ref: Polemarchus
type: official
nymRef: Τιβέριος Κλαύδιος Πολέμαρχος
tag: persName
Τιβέριος

ref: Tiberius
nymRef: Τιβέριος
type: praenomen
tag: name
Τιβέριος

tag: expan
Τι

tag: abbr
βέριος

tag: ex
Κλαύδιος

ref: Claudius
nymRef: Κλαύδιος
type: gentilicium
tag: name
Πολέ μαρχος

ref: Polemarchus
nymRef: Πολέμαρχος
type: cognomen
tag: name
Πολέ

tag: #text
⤦ n: 7

break: no
tag: lb
μαρχος

tag: #text
ἀρχιερεύς

lemma: ἀρχιερεύς
tag: w

tag: lb
< GAP >

extent: unknown
unit: line
Критически апарат
Апарат:
Текстът на надписа е сверен с изданието на Михаилов чрез лично наблюдение от Н. Шаранков.
Коментар

Почетните имена на императора включват Germanicus (получено през ноември 97 г. сл. Хр.) и Dacicus (получено в края на 102 г. сл. Хр.), но липсват Ἄριστος = Optimus (получено преди 3-4 май 114 г. сл. Хр.) и Parthicus (получено на 20-21 февруари 116 г. сл. Хр.). Това определя датата на надписа между 103 г. и 114 г. (а не 116 г., както е според Михаилов.)

Преноменът и номенът на първожреца Тиберий Клавдий Полемарх показват, че неговото семейство е получило римско гражданство скоро след превръщането на Тракия в римска провинция. Неясно е дали той е бил първожрец на Филипопол или на цялата провинция/тракийския койнон.

Библиография
Добруски, Вацлав. Няколко древни надписи намерени в България. В: Периодическо списание T. 5/23-24, 1888, T.. 798, № 2., .

Mihailov, Georgius. Inscriptiones Graecae in Bulgaria repertae. T. III.2, 1964.

текуща версия 1 / 2024-07-08