Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

База за статуя на император Каракала (?), издигната от град Августа Траяна

Паметник III.1556
Издател(и)
Георги Михаилов, Николай Шаранков.
Вид паметник
постамент
Материал
варовик
Място на намиране
Стара Загора, преизползван в кула от късноантичната крепостна стена
Произход
Августа Траяна
Видян в
Институция и инвентарен номер
Размери
вис. 150 см, шир. 52 см, деб. 60 см
Размер на буквите
вис. 4.5 см
Разположение на надписа
Декорация
Надпис
Категория на надписа
почетен надпис за император - проза
Датиране
196 - 217 г. сл. Хр., вероятно след 212 г. сл.Хр.
Критерии за датиране
управление, ономастика
Изображения
Текст

[Ἀντωνεῖνον vel Σευῆρον?]
[Ἀγαθῆι τύχηι].
[Τὴν] ἀνάστασ[ιν]
[κατὰ δ]όγμα βουλῆ[ς]
5[καὶ δήμ]ου Τραιανέω[ν]
[ἐπὶ συν]αρχίας Αὐρ(ηλίου) [Δη]-
[μητρίου] Απφου καὶ ἐπ[ιμε]-
[λουμένου] τῆς ἀνασ[τά]-
[σεως αὐ]τοῦ ἐκ τῶν [τῆς]
10[π]όλεως.

[........................................]
[..........................]
[.......]ANAΣΤΑΣ[....]
[...........]OΓMΑΒΟΥΛH[..]
5[..............]ΟΥΤΡΑΙΑNEΩ[..]
[..............]ΑΡΧIΑΣΑYΡ[....]
[...............]ΑΠΦΟΥΚΑIE..[......]
[.................]ΤHΣANΑΣ[.....]
[.............]ΤΟYEΚΤΩN[.......]
10[..]OΛΕΩΣ
[(Статуя на) Антонин (?). На добър час!] Издигането (на статуята стана) по решение на Съвета и Народното събрание на траянците,
при архонтството на Аврелий Деметрий, син на Апф, като той отговаряше и за издигането (на статуята), на разноски на града.
Място на намиране

Google maps

⤦ n: 1

tag: lb
Ἀντωνεῖνον Σευῆρον

tag: supplied
⤦ n: 2

tag: lb
Ἀγαθῆι τύχηι

tag: supplied
Ἀγαθῆι

lemma: ἀγαθός
tag: w
τύχηι

lemma: τύχη
tag: w
.

tag: #text
⤦ n: 3

tag: lb
Τὴν

tag: w
ἀνάστασιν

lemma: ἀνάστασις
tag: w
ἀνάστασ

tag: #text
ιν

tag: supplied
⤦ n: 4

tag: lb
κατὰ

lemma: κατά
tag: w
δόγμα

lemma: δόγμα
tag: w
δ

tag: supplied
όγμα

tag: #text
βουλῆς

lemma: βουλή
tag: w
βουλῆ

tag: #text
ς

tag: supplied
⤦ n: 5

tag: lb
καὶ

tag: w
δήμου

lemma: δῆμος
tag: w
δήμ

tag: supplied
ου

tag: #text
Τραιανέων

type: ethnic
ref: AugTr
tag: placeName
Τραιανέω

tag: #text
ν

tag: supplied
⤦ n: 6

tag: lb
ἐπὶ

lemma: ἐπί
tag: w
συναρχίας

lemma: συναρχία
tag: w
συν

tag: supplied
αρχίας

tag: #text
Αὐρηλίου Δη μητρίου Απφου

type: official
ref: AT013
nymRef: Αὐρήλιος Δημήτριος Απφου
tag: persName
Αὐρηλίου

ref: Aurelius
nymRef: Αὐρήλιος
type: gentilicium
tag: name
Δη μητρίου

ref: Demetrius
nymRef: Δημήτριος
type: cognomen
tag: name
Δη

tag: supplied
⤦ n: 7

break: no
tag: lb
μητρίου

tag: supplied
Απφου

ref: Apphus
nymRef: Απφος
tag: name
καὶ

tag: w
ἐπιμε λουμένου

lemma: ἐπιμελέομαι
tag: w

tag: #text
π

tag: unclear
ιμε

tag: supplied
⤦ n: 8

break: no
tag: lb
λουμένου

tag: supplied
τῆς

tag: w
ἀναστά σεως

lemma: ἀνάστασις
tag: w
ἀνασ

tag: #text
τά

tag: supplied
⤦ n: 9

break: no
tag: lb
σεως

tag: supplied
αὐτοῦ

lemma: αὐτός
tag: w
αὐ

tag: supplied
τοῦ

tag: #text
ἐκ

lemma: ἐκ
tag: w
τῶν

tag: w
τῆς

tag: w
⤦ n: 10

tag: lb
πόλεως

lemma: πόλις
tag: w
π

tag: supplied
όλεως

tag: #text
.

tag: #text
Критически апарат
Букви в лигатура:
4 γμ, ου;
5 νε;
7 ου;
8 ησ;
9 ου, ων;
10 ως.
Апарат:
Текстът на надписа е сверен с изданието на Михаилов чрез лично наблюдение от Н. Шаранков и предаден с поправки.
1Кацаров възстановява Ἀντωνεῖνον като в надписа с идентичен текст IGBulg 1557; Михаилов предлага Σευῆρον или Ἀντωνεῖνον; Ботева предлага Γέταν.
1IGBulg дава Αὐρη(λίου) с лигатура ρη, но върху камъка няма следи от ета; срв. съкращението ΑΥΡ (без ета) в добре запазения идентичен надпис IGBulg 1557.
Коментар

Изказвани са предположения, че надписът може да е бил в чест на Каракала, Септимий Север или Гета (към тези предположения би могла да се добави и Юлия Домна). Запазеният текст е идентичен с този върху база за статуя на Каракала от Августа Траяна, издигната под ръководството на първия архонт Аврелий Деметрий и изработена от същия каменоделец (IGBulg 1557). Деметрий е засвидетелстван като пръв архонт и в още един надпис, база на статуя на Юлия Домна, издигната от името на града (IGBulg 1558). Михаилов предполага, че тези статуи може да са издигнати по повод императорско посещение в Тракия през 196, 202 или 214 г. сл.Хр. Името на първия архонт Аврелий обаче насочва по-скоро към дата след едикта на Каракала от 212 г. сл.Хр.

Патронимът на първия архонт, Апф, е характерен за Мала Азия.

Библиография
Mihailov, Georgius. Inscriptiones Graecae in Bulgaria repertae. T. III.2, 1964.

текуща версия 1 / 2022-09-15