Постамент за военачалника Аврелий Марциан

<< Предишна
Постамент за провинциалния управител Квинт Сициний Клар

Паметник V.5409

Автор Георги Михаилов
Вид паметник постамент
Материал мрамор
Място на намиране Пловдив, преизползван в основите на късноантично мостово съоръжение
Видян в експониран пред северната крепостна стена при античния стадион вПловдив
Произход Филипопол
Размери вис. 150 см, шир. 67 см, деб. 40 - 50 см
Институция и инвентарен номер Регионален археологически музей - Пловдив
No 3952

 

Размер на буквите вис. 5 см
Разположение на надписа Четириъгълен постамент, профилиран горе и долу; профилите са почти изцяло премахнати при вторичната употреба. Отдолу са издълбани две дупки за скоби, също свързани с вторичната употреба. Надпис на лицевата повърхност, в горната част на камъка. Първият ред е върху горния профил. В средата, при р. 7 и р. 8 има дупка с неизвестно предназначение, която е била налична преди гравирането на надписа. Не е ясно дали върху постамента не е имало по-ранен надпис.
Декорация

Надпис

Жанр на надписа почетен надпис за римски военачалник - проза
Датиране 267 - 268 г. сл.Хр.
Критерии за датиране прозопография, исторически контекст

Текст

Издателски текст


Ἀγαθῆ((·))ι((·)) τύχη((·))ι((·)).
Τὸν διασημότατον
Μαρκιανόν, προτήκτο-
ρα τοῦ ἀνεικήτου δεσπό-
5του ἡμῶν Γαλλιηνοῦ Σεβ((·))(αστοῦ),
τριβοῦνον πραιτωριανῶν
καὶ δοῦκα καὶ στρατηλάτην
ἡ λαμπροτάτη Θρᾳκῶν
μητρόπολις Φιλιππόπο-
10λις καὶ ἑαυτῆς εὐεργέτην
καὶ σωτῆρα ἀνέστησεν. (vac.)
(vac.) Εὐτυχῶς. (vac.) (vac.1)
Πρωταρχοῦντος Πύρρου ἀπὸ
[ἀ]ρχιερωσύνης καὶ λογιστοῦ.

Дипломатически текст


AΓΑΘH · Ι · ΤYΧΗ · Ι ·
ΤONΔΙΑΣΗMOΤΑΤΟN
MΑΡΚΙΑNONΠΡΟΤHΚΤΟ
ΡΑΤΟYANΕΙΚHΤΟΥΔΕΣΠO
5ΤΟΥHMΩNΓΑΛΛΙΗNΟYΣΕΒ ·
ΤΡΙΒΟYNΟNΠΡΑΙΤΩΡΙΑNΩN
ΚΑIΔΟYΚΑΚΑIΣΤΡΑΤΗΛAΤΗN
HΛΑMΠΡΟΤAΤΗΘΡAΚΩN
MΗΤΡOΠΟΛΙΣΦΙΛΙΠΠOΠΟ
10ΛΙΣΚΑIEΑΥΤHΣΕYΕΡΓEΤΗN
ΚΑIΣΩΤHΡΑANEΣΤΗΣΕN vacat
vacat ΕYΤΥΧΩΣ vacat vacat
ΠΡΩΤΑΡΧΟYNΤΟΣΠYΡΡΟΥAΠO
[.]ΡΧΙΕΡΩΣYNΗΣΚΑIΛΟΓΙΣΤΟY

Превод

На добър час! На пресъвършения Марциан, защитник на непобедимия ни господар Галиен Август, трибун на преторианците, командир и военачалник. Най-блестящата метрополия на Тракия Филипопол издигна статуя на своя благодетел и спасител. Да е на щастие! Пръв архонт беше Пир, бивш първожрец и финансов отговорник.

Карта

Място на намиране

Google maps

42.153239, 24.761285

Кодирано

⤦ n: 1

tag: lb
Ἀγαθῆι

lemma: ἀγαθός
tag: w
Ἀγαθῆ

tag: #text

type: dot
tag: g
ι

tag: #text

type: dot
tag: g
τύχηι

lemma: τύχη
tag: w
τύχη

tag: #text

type: dot
tag: g
ι

tag: #text

type: dot
tag: g
.

tag: #text
⤦ n: 2

tag: lb
Τὸν

tag: w
διασημότατον

lemma: διάσημος
tag: w
⤦ n: 3

tag: lb
Μαρκιανόν

ref: Marcianus
type: official
nymRef: Μαρκιανός
tag: persName
Μαρκιανόν

nymRef: Μαρκιανός
ref: Marcianus
tag: name
,

tag: #text
προτήκτο ρα

lemma: προτήκτωρ
tag: w
προτήκτο

tag: #text
⤦ n: 4

break: no
tag: lb
ρα

tag: #text
τοῦ

tag: w
ἀνεικήτου

lemma: ἀνίκητος
tag: w
δεσπό του

lemma: δεσπότης
tag: w
δεσπό

tag: #text
⤦ n: 5

break: no
tag: lb
του

tag: #text
ἡμῶν

lemma: ἡμεῖς
tag: w
Γαλλιηνοῦ

ref: Gallienus
type: emperor
tag: persName
Γαλλιηνοῦ

tag: name
Σεβαστοῦ

lemma: σεβαστός
tag: w
,

tag: #text
⤦ n: 6

tag: lb
τριβοῦνον

lemma: τριβοῦνος
tag: w
πραιτωριανῶν

lemma: πραιτωριανός
tag: w
⤦ n: 7

tag: lb
καὶ

tag: w
δοῦκα

lemma: δούξ
tag: w
καὶ

tag: w
στρατηλάτην

lemma: στρατηλάτης
tag: w
⤦ n: 8

tag: lb

tag: w
λαμπροτάτη

lemma: λαμπρός
tag: w
Θρᾳκῶν

type: ethnic
tag: placeName
⤦ n: 9

tag: lb
μητρόπολις

lemma: μητρόπολις
tag: w
Φιλιππόπο λις

ref: Phil
nymRef: Φιλιππόπολις
tag: placeName
Φιλιππόπο

tag: #text
⤦ n: 10

break: no
tag: lb
λις

tag: #text
καὶ

tag: w
ἑαυτῆς

lemma: ἑαυτοῦ
tag: w
εὐεργέτην

lemma: εὐεργέτης
tag: w
⤦ n: 11

tag: lb
καὶ

tag: w
σωτῆρα

lemma: σωτήρ
tag: w
ἀνέστησεν

lemma: ἀνίστημι
tag: w
.

tag: #text

extent: unknown
unit: character
tag: space
⤦ n: 12

tag: lb

extent: unknown
unit: character
tag: space
Εὐτυχῶς

lemma: εὐτυχῶς
tag: w
.

tag: #text

extent: unknown
unit: character
tag: space

quantity: 1
unit: line
tag: space
⤦ n: 13

tag: lb
Πρωταρχοῦντος

lemma: πρωταρχέω
tag: w
Πύρρου

ref: AT320
type: official
nymRef: Πύρρος
tag: persName
Πύρρου

nymRef: Πύρρος
ref: Pyrrhus
tag: name
ἀπὸ

tag: w
⤦ n: 14

tag: lb
ἀρχιερωσύνης

lemma: ἀρχιερωσύνη
tag: w

tag: supplied
ρχιερωσύνης

tag: #text
καὶ

tag: w
λογιστοῦ

lemma: λογιστής
tag: w
.

tag: #text

Xml

Критически апарат

Букви в лигатура:
6 νων;
7 την;
8 τη;
10 την;
14 νης.
Апарат:
1 Буквите в пожеланието Ἀγαθῆι τύχηι са по-големи и с различни форми спрямо останалата част от текста. Алфа с пречупен среден елемент; тета и ета - с вълнообразна средна линия, несвързана с вертикалните хасти.
12 Εὐτυχῶς е изписано с леко наклонени букви.

Коментар

Военачалникът Марциан, с пълно име Аврелий Марциан (преноменът Луций, който му се приписва, е резултат от грешка) е известен от различни епиграфски и литературни източници. Този надпис представя най-пълно заеманите от него длъжности до 267-268 г. сл.Хр. Марциан вероятно произхожда от Тракия, може би от Августа Траяна, където в друг почетен надпис за него (AE 2016, 1388) местен магистрат изтъква отдавнашното им приятелство. Най-важното дело на Марциан като военачалник е отблъскването на готите и херулите, които нахлуват на Балканите през 267-268 г. сл.Хр. По това време император Галиен също е бил на Балканите, но вестта за заговор срещу него в Рим през 268 г. го принуждава да замине за Италия, като оставя Марциан като главнокомандващ за балканските провинции (Zosim. 1.40). Тъй като в заговора срещу Галиен е участвал бъдещият император Клавдий II Готски, обявен по-късно за роднина на император Константин Велики, историците от IV в. набеждават Марциан за организатор на заговора, за да изчистят името на Клавдий (SHA, Gall., 14-15). Неверността на това тенденциозно твърдение се доказва от надписа от Августа Траяна, в който Марциан е определен като "най-верен на императора" (πιστότατον βασιλῆ[ϊ]). През 70-те години на III в. Марциан е почетен, като военачалник и vir perfectissimus, в надпис върху база на статуя от Термесос в Пизидия (TAM III.1 88): τὸν διασημότατον δοῦκα Αὐρ. Μαρκιανόν, неправилно разчетено от издателите като δουκ(ηνάριον) Λ. Αὐρ. Μαρκιανόν с несъществуващия преномен Луций.

Титлата διασημότατος отговаря на латинското vir perfectissimus, давано на висши магистрати от конническото съсловие. При реформите на император Галиен много висши длъжности, които дотогава са били заемани от сенатори, са предоставени на представители на конническото съсловие. Длъжността "защитник" (protector) на императора се появява през втората половина на III в. и това е един от първите примери за нея. Има спорове какво е точното значение на двете сходни титли δούξ и στρατηλάτης.

Изписаното с наклонени букви Εὐτυχῶς на р. 12 отразява ръкописната потвърдителна резолюция, поставяна от висш магистрат под протоколи и други документи, свързани с официални решения (срв. IGBulg 1515).

Аврелий Пир е римски гражданин, най-вероятно от семейство, получило гражданство с едикта на Каракала. Надписът е датиран в периода, когато той заема длъжността на пръв архонт на Филипопол. Споменават се и предишните му длъжности - първожрец (ἀρχιερεύς) и финансов отговорник (λογιστής). Последната длъжност отговаря на латинското curator civitatis - чиновник, назначаван от римските власти за одит на градските финанси при съмнение за нередности; в края на III и през IV в. тази длъжност изцяло заменя изборния първи архонт.

Това е най-късният надпис, поставен от градските власти на Филипопол, както и най-късният точно датиран надпис от града преди периода на Тетрархията.

Библиография


Warning: Undefined array key "bibliography_surname_bg" in /home/beestudi/telamon.uni-sofia.bg/app/view/desktop/epi/view_ins.php on line 606
Inscriptiones Graecae in Bulgaria repertae. T. V, 1997.


Warning: Undefined array key "bibliography_surname_bg" in /home/beestudi/telamon.uni-sofia.bg/app/view/desktop/epi/view_ins.php on line 606
Надписи от Августа Траяна. В: Археологически открития и разкопки през 2015 T. LV, 2016, стр. 791-793.


Warning: Undefined array key "bibliography_surname_bg" in /home/beestudi/telamon.uni-sofia.bg/app/view/desktop/epi/view_ins.php on line 606
Един нов документ за готските нашествия при Галиен и за историята на Пловдив. В: Годишник на музеите в Пловдив T. 4, 1965, стр. 23-39.


Warning: Undefined array key "bibliography_surname_bg" in /home/beestudi/telamon.uni-sofia.bg/app/view/desktop/epi/view_ins.php on line 606
La carriera militare di Marciano, generale di Gallieno. В: Athenaeum T. 43/3-4, 1965, стр. 333-354.