Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

База за статуя на император Каракала, издигната от град Августа Траяна

Паметник III.1557
Издател(и)
Георги Михаилов.
Вид паметник
постамент
Материал
варовик
Място на намиране
Стара Загора, намерена на 5 м дълбочина в двора на къщата на полк. В. Черепов
Произход
Августа Траяна
Видян в
Институция и инвентарен номер
Размери
вис. 180 см, шир. 70 см, деб. 55 см
Размер на буквите
вис. 4 - 5 см
Разположение на надписа
Четвъртит постамент, профилиран горе и долу. Горната част е украсена с растителни орнаменти и акротерии. Надписът е на лицевата страна. Първият ред е върху горната профилирана част.
Декорация
Надпис
Категория на надписа
почетен надпис за император - проза
Датиране
196 - 217 г. сл. Хр., вероятно след 212 г. сл.Хр.
Критерии за датиране
reign, onomastics
Изображения
Текст

(vac.) Ἀντωνεῖν[ον].
Ἀγαθῆι τύχηι.
Τὴν ἀνάστασιν
κατὰ δόγμα βου-
5λῆς καὶ δήμου Τραι-
ανέων ἐπὶ συναρχί-
ας Αὐρ(ηλίου) Δημητρίου Απ-
φου καὶ ἐπιμελουμέ-
νου τῆς ἀναστάσε-
10ως αὐτοῦ ἐκ τῶν τῆς
πόλεως.

vacat ANΤΩNΕIN[....]
AΓΑΘHΙΤYΧΗΙ
ΤHNANAΣΤΑΣΙN
ΚΑΤAΔOΓMΑΒΟΥ
5ΛHΣΚΑIΔHMΟΥΤΡΑΙ
ΑNEΩNEΠIΣΥNΑΡΧI
ΑΣΑYΡΔΗMΗΤΡIΟΥΑΠ
ΦΟΥΚΑIEΠΙMΕΛΟΥME
NΟΥΤHΣANΑΣΤAΣΕ
10ΩΣΑYΤΟYEΚΤΩNΤHΣ
ΠOΛΕΩΣ
(Статуя на) Антонин. На добър час! Издигането (на статуята стана) по решение на Съвета и Народното събрание на траянците,
при архонтството на Аврелий Деметрий, син на Апф, като той отговаряше и за издигането (на статуята), на разноски на града.
Място на намиране

Google maps

⤦ n: 1

tag: lb

extent: unknown
unit: character
tag: space
Ἀντωνεῖνον

type: emperor
ref: Caracalla
tag: persName
.

tag: #text
⤦ n: 2

tag: lb
Ἀγαθῆι

lemma: ἀγαθός
tag: w
τύχηι

lemma: τύχη
tag: w
.

tag: #text
⤦ n: 3

tag: lb
Τὴν

tag: w
ἀνάστασιν

lemma: ἀνάστασις
tag: w
⤦ n: 4

tag: lb
κατὰ

lemma: κατά
tag: w
δόγμα

lemma: δόγμα
tag: w
βου λῆς

lemma: βουλή
tag: w
βου

tag: #text
⤦ n: 5

break: no
tag: lb
λῆς

tag: #text
καὶ

tag: w
δήμου

lemma: δῆμος
tag: w
Τραι ανέων

type: ethnic
ref: AugTr
tag: placeName
Τραι

tag: #text
⤦ n: 6

break: no
tag: lb
ανέων

tag: #text
ἐπὶ

lemma: ἐπί
tag: w
συναρχί ας

lemma: συναρχία
tag: w
συναρχί

tag: #text
⤦ n: 7

break: no
tag: lb
ας

tag: #text
Αὐρηλίου Δημητρίου Απ φου

ref: AT013
type: official
nymRef: Αὐρήλιος Δημήτριος Απφου
tag: persName
Αὐρηλίου

ref: Aurelius
nymRef: Αὐρήλιος
type: gentilicium
tag: name
Δημητρίου

ref: Demetrius
nymRef: Δημήτριος
type: cognomen
tag: name
Απ φου

ref: Apphus
nymRef: Ἄπφος
tag: name
Απ

tag: #text
⤦ n: 8

break: no
tag: lb
φου

tag: #text
καὶ

tag: w
ἐπιμελουμέ νου

lemma: ἐπιμελέομαι
tag: w
ἐπιμελουμέ

tag: #text
⤦ n: 9

break: no
tag: lb
νου

tag: #text
τῆς

tag: w
ἀναστάσε ως

lemma: ἀνάστασις
tag: w
ἀναστάσε

tag: #text
⤦ n: 10

break: no
tag: lb
ως

tag: #text
αὐτοῦ

lemma: αὐτός
tag: w
ἐκ

lemma: ἐκ
tag: w
τῶν

tag: w
τῆς

tag: w
⤦ n: 11

tag: lb
πόλεως

lemma: πόλις
tag: w
.

tag: #text
Критически апарат
Букви в лигатура:
3 ην;
4 ου
5 ησ, ημ, ου, τρ;
6 νε, ωνε;
7 ημη, τρ, ου;
8 ου, με, ου, με;
9 ου, τησ;
10 ωσ, ου, ων, τησ;
11 ως.
Апарат:
Текстът на надписа е сверен с изданието на Михаилов чрез лично наблюдение от Н. Шаранков.
Някои букви в надписа се явяват в различни форми.
2 по-голяма йота в ΑΓΑΘΗΙ и ΤΥΧΗΙ;
6 по-малки йота и юпсилон;
7 по-малък юпсилон в ΑΥΡ;
8 по-малки йоти;
9 по-малък епсилон;
11 по-малки омикрон и епсилон.
Коментар

Каракала получава името Антонин още като цезар през 196 г. сл.Хр., но вероятно е бил почетен със статуя като август (т.е. след 198 г.) по времето на баща му Септимий Север (преди 211 г.) или по-скоро по времето на самостоятелното му управление (211-217 г. сл.Хр.).

Идентичен текст има върху друга база на статуя от Августа Траяна, издигната под ръководството на първия архонт Аврелий Деметрий и изработена от същия каменоделец (IGBulg 1556), но там името на почетения не е запазено. Деметрий е засвидетелстван като пръв архонт в още един надпис, база на статуя на Юлия Домна, издигната от града (IGBulg 1558). Михаилов предполага, че тези статуи може да са издигнати по повод императорско посещение в Тракия през 196, 202 или 214 г. сл.Хр. Името Аврелий обаче насочва по-скоро към дата след едикта на Каракала от 212 г. сл.Хр.

Патронимът на първия архонт, Апф, е характерен за Мала Азия.

Библиография
Mihailov, Georgius. Inscriptiones Graecae in Bulgaria repertae. T. III.2, 1964.

текуща версия 1 / 2022-09-15