База за статуя на император Каракала, издигната от град Августа Траяна

Паметник III.1557
Автор
Георги Михаилов
Вид паметник
постамент
Материал
варовик
Място на намиране
Стара Загора, намерена на 5 м дълбочина в двора на къщата на полк. В. Черепов
Произход
Августа Траяна
Размери
вис. 180 см, шир. 70 см, деб. 55 см
Институция и инвентарен номер
Размер на буквите
вис. 4 - 5 см
Разположение на надписа
Четвъртит постамент, профилиран горе и долу. Горната част е украсена с растителни орнаменти и акротерии. Надписът е на лицевата страна. Първият ред е върху горната профилирана част.
Декорация
Надпис
Жанр на надписа
почетен надпис за император - проза
Датиране
196 - 217 г. сл. Хр., вероятно след 212 г. сл.Хр.
Критерии за датиране
управление, ономастика
Изображения
Текст

(vac.) Ἀντωνεῖν[ον].
Ἀγαθῆι τύχηι.
Τὴν ἀνάστασιν
κατὰ δόγμα βου-
5λῆς καὶ δήμου Τραι-
ανέων ἐπὶ συναρχί-
ας Αὐρ(ηλίου) Δημητρίου Απ-
φου καὶ ἐπιμελουμέ-
νου τῆς ἀναστάσε-
10ως αὐτοῦ ἐκ τῶν τῆς
πόλεως.

vacat ANΤΩNΕIN[..]
AΓΑΘHΙΤYΧΗΙ
ΤHNANAΣΤΑΣΙN
ΚΑΤAΔOΓMΑΒΟΥ
5ΛHΣΚΑIΔHMΟΥΤΡΑΙ
ΑNEΩNEΠIΣΥNΑΡΧI
ΑΣΑYΡΔΗMΗΤΡIΟΥΑΠ
ΦΟΥΚΑIEΠΙMΕΛΟΥME
NΟΥΤHΣANΑΣΤAΣΕ
10ΩΣΑYΤΟYEΚΤΩNΤHΣ
ΠOΛΕΩΣ
Текст
(Статуя на) Антонин. На добър час! Издигането (на статуята стана) по решение на Съвета и Народното събрание на траянците, при архонтството на Аврелий Деметрий, син на Апф, като той отговаряше и за издигането (на статуята), на разноски на града.
Място на намиране

Google maps

⤦ n: 1

tag: lb

extent: unknown
unit: character
tag: space
Ἀντωνεῖνον

type: emperor
ref: Caracalla
tag: persName
.

tag: #text
⤦ n: 2

tag: lb
Ἀγαθῆι

lemma: ἀγαθός
tag: w
τύχηι

lemma: τύχη
tag: w
.

tag: #text
⤦ n: 3

tag: lb
Τὴν

tag: w
ἀνάστασιν

lemma: ἀνάστασις
tag: w
⤦ n: 4

tag: lb
κατὰ

tag: w
δόγμα

lemma: δόγμα
tag: w
βου λῆς

lemma: βουλή
tag: w
βου

tag: #text
⤦ n: 5

break: no
tag: lb
λῆς

tag: #text
καὶ

tag: w
δήμου

lemma: δῆμος
tag: w
Τραι ανέων

type: ethnic
ref: AugTr
tag: placeName
Τραι

tag: #text
⤦ n: 6

break: no
tag: lb
ανέων

tag: #text
ἐπὶ

tag: w
συναρχί ας

lemma: συναρχία
tag: w
συναρχί

tag: #text
⤦ n: 7

break: no
tag: lb
ας

tag: #text
Αὐρηλίου Δημητρίου Απ φου

ref: AT013
type: official
nymRef: Αὐρήλιος Δημήτριος Απφους
tag: persName
Αὐρηλίου

ref: Aurelius
nymRef: Αὐρήλιος
tag: name
Δημητρίου

ref: Demetrius
nymRef: Δημήτριος
tag: name
Απ φου

ref: Apphus
nymRef: Ἄπφος
tag: name
Απ

tag: #text
⤦ n: 8

break: no
tag: lb
φου

tag: #text
καὶ

tag: w
ἐπιμελουμέ νου

lemma: ἐπιμελέομαι
tag: w
ἐπιμελουμέ

tag: #text
⤦ n: 9

break: no
tag: lb
νου

tag: #text
τῆς

tag: w
ἀναστάσε ως

lemma: ἀνάστασις
tag: w
ἀναστάσε

tag: #text
⤦ n: 10

break: no
tag: lb
ως

tag: #text
αὐτοῦ

tag: w
ἐκ

tag: w
τῶν

tag: w
τῆς

tag: w
⤦ n: 11

tag: lb
πόλεως

lemma: πόλις
tag: w
.

tag: #text
Критически апарат
Букви в лигатура:
3 ην;
4 ου
5 ησ, ημ, ου, τρ;
6 νε, ωνε;
7 ημη, τρ, ου;
8 ου, με, ου, με;
9 ου, τησ;
10 ωσ, ου, ων, τησ;
11 ως.
Апарат:
Текстът на надписа е сверен с изданието на Михаилов чрез лично наблюдение от Н. Шаранков.
Някои букви в надписа се явяват в различни форми.
2 по-голяма йота в ΑΓΑΘΗΙ и ΤΥΧΗΙ;
6 по-малки йота и юпсилон;
7 по-малък юпсилон в ΑΥΡ;
8 по-малки йоти;
9 по-малък епсилон;
11 по-малки омикрон и епсилон.
Коментар

Каракала получава името Антонин още като цезар през 196 г. сл.Хр., но вероятно е бил почетен със статуя като август (т.е. след 198 г.) по времето на баща му Септимий Север (преди 211 г.) или по-скоро по времето на самостоятелното му управление (211-217 г. сл.Хр.).

Идентичен текст има върху друга база на статуя от Августа Траяна, издигната под ръководството на първия архонт Аврелий Деметрий и изработена от същия каменоделец (IGBulg 1556), но там името на почетения не е запазено. Деметрий е засвидетелстван като пръв архонт в още един надпис, база на статуя на Юлия Домна, издигната от града (IGBulg 1558). Михаилов предполага, че тези статуи може да са издигнати по повод императорско посещение в Тракия през 196, 202 или 214 г. сл.Хр. Името Аврелий обаче насочва по-скоро към дата след едикта на Каракала от 212 г. сл.Хр.

Патронимът на първия архонт, Апф, е характерен за Мала Азия.

Библиография
Mihailov, Georgius. Inscriptiones Graecae in Bulgaria repertae. T. III.2, 1964.