Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Посвещение за здравеносните богове от първия архонт Евстохий Целер

Паметник III.1449
Издател(и)
Георги Михаилов, Николай Шаранков.
Вид паметник
блок
Материал
мрамор
Място на намиране
Болярци, на изток от селото
Произход
с. Болярци. Координатите в картата са приблизителни.
Видян в
Институция и инвентарен номер
Размери
вис. 36 см, шир. 41 см, деб. 42 см
Размер на буквите
вис. 2 см
Разположение на надписа
Надпис на лицевата страна в поле, оградено с профилирана рамка.
Декорация
Надпис
Категория на надписа
частен посветителен надпис - проза
Датиране
235 - 250 г. сл.Хр.
Критерии за датиране
prosopography lettering
Изображения
Текст

Ἀγαθῆι (vac.) τύχηι.
Σωτῆρι Ἀσκληπιῷ καὶ
Ὑγείᾳ καὶ Τελεσφόρῳ
θεοῖς ἐπηκόοις ((·)) Εὐστό-
5χιος Κέλερ Ἀσκληπιάδου
πρῶτος ἄρχων εὐχαριστήρι(ον) ((·)).

AΓΑΘHΙ vacat ΤYΧΗΙ
ΣΩΤHΡΙAΣΚΛΗΠΙΩΚΑI
YΓΕIAΚΑIΤΕΛΕΣΦOΡΩ
ΘΕΟIΣEΠΗΚOΟΙΣ · ΕYΣΤO
5ΧΙΟΣΚEΛΕΡAΣΚΛΗΠΙAΔΟΥ
ΠΡΩΤΟΣAΡΧΩNΕYΧΑΡΙΣΤHΡΙ ·

На добър час!
На отзивчивите богове, Асклепий Спасителя и на Хигия и Телесфор (посвети) благодарствен дар Евстохий Целер, син на Асклепиад, първи архонт.
Място на намиране

Google maps

⤦ n: 1

tag: lb
Ἀγαθῆι

lemma: ἀγαθός
tag: w

extent: unknown
unit: character
tag: space
τύχηι

lemma: τύχη
tag: w
.

tag: #text
⤦ n: 2

tag: lb
Σωτῆρι

lemma: σωτήρ
tag: w
Ἀσκληπιῷ

type: divine
ref: Asclepius
tag: persName
καὶ

tag: w
⤦ n: 3

tag: lb
Ὑγείᾳ

type: divine
ref: Hygeia
tag: persName
καὶ

tag: w
Τελεσφόρῳ

type: divine
ref: Telesphorus
tag: persName
⤦ n: 4

tag: lb
θεοῖς

lemma: θεός
tag: w
ἐπηκόοις

lemma: ἐπήκοος
tag: w

type: dot
tag: g
Εὐστό χιος Κέλερ Ἀσκληπιάδου

type: official
ref: AT027
nymRef: Αὐρήλιος Εὐστόχιος Κέλερ Ἀσκληπιάδου
tag: persName
Εὐστό χιος

ref: Eustochius
nymRef: Εὐστόχιος
type: gentilicium
tag: name
Εὐστό

tag: #text
⤦ n: 5

break: no
tag: lb
χιος

tag: #text
Κέλερ

ref: Celer
nymRef: Κέλερ
type: cognomen
tag: name
Ἀσκληπιάδου

nymRef: Ἀσκληπιάδης
ref: Asclepiades
tag: name
⤦ n: 6

tag: lb
πρῶτος

lemma: πρῶτος
tag: w
ἄρχων

lemma: ἄρχων
tag: w
εὐχαριστήριον

lemma: εὐχαριστήριον
tag: w

type: dot
tag: g
.

tag: #text
Критически апарат
Букви в лигатура:
4 πηκ;
5 ηπ
6 ωνε, τηρ.
Апарат:
Текстът на надписа е сверен с изданието на Михаилов чрез лично наблюдение от Н. Шаранков и предаден с някои поправки.
4В думата ἐπηκόοις първият омикрон е преправен върху буква с вертикални хасти.
Камъкът вероятно е бил преизползван, понеже в двата края на надписното поле има следи вероятно от букви от друг надпис.
Коментар

Николай Шаранков дава датировката на паметника, като уточнява времето на управление на Евстохий Целер. Той е бил тракарх (ръководител на тракийския койнон) през 248-249 г. сл. Хр. по времето на император Филип Арабина и Отацилия Севера.

Евстохий Целер е римски гражданин, но тук от имената му са представени само двата когномена Евстохий (гръцки) и Целер (латински, Celer). Бащата също е бил римски гражданин, но и той е споменат тук само с гръцкия си когномен.

Пълното име на посветителя е Марк Аврелий Евстохий Целер. Баща му Аврелий Асклепиад е засвидетелстван като юридически представител на религиозно сдружение през 241-244 г. в надпис IGBulg 1517) от Кела, където присъства и синът му само с името Целер. Евстохий Целер е споменат като тракарх в два други надписа (IGBulg 1537) и AE 2018, 1430) и без длъжност в IGBulg 5591.

Библиография
Mihailov, Georgius. Inscriptiones Graecae in Bulgaria repertae. T. III.1, 1961.

Шаранков, Николай. Notes on Greek Inscriptions from Bulgaria. В: Studia Classica Serdicensia T. V, 2016, стр. 305-361.

Добруский, Вацлав. За римский път и за някои римски старини в провинция Тракия.. В: Третий годишен отчет на Областната реална гимназия в Пловдив за учебната 1883/84 година., 1884, стр. 1-18.

текуща версия 1 / 2022-08-05