Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Списък на религиозно сдружение от Кела

Паметник III.1517
Издател(и)
Георги Михаилов, Николай Шаранков.
Вид паметник
стела
Материал
варовик
Място на намиране
м. Калугерица до Черна гора, преизползван в късноантична гробница
Произход
Кела
Видян в
в двора на галерия "Никола Манев" в Чирпан
Институция и инвентарен номер
Исторически музей - Чирпан
No -
Размери
вис. 215 см, шир. 112 см, деб. 20 см
Размер на буквите
вис. 1 - 3 см
Разположение на надписа
Декорация
Върху фронтона са изобразени кръгъл щит и късо копие. Буквите са били оцветени в червено.
Надпис
Категория на надписа
каталог на религиозно сдружение
Датиране
241 - 244 г.сл. Хр.
Критерии за датиране
управление
Изображения
Текст

Ἀγαθῆι (vac.) τύχηι.
Ὑπὲρ νείκης τοῦ κυρίου ἡμῶν Αὐτοκράτορος Μ(άρκου) Ἀν[τω]-
νίου ⟦Γορδιαν[ο]ῦ καὶ Φουρας Σαβεινιανῆς (!)⟧ Τρανκυλλίν[ης]
Σεβ(αστῆς) (vac.) Αὐρ(ήλιος) Κλαυδιανὸς Διονυσίου σπειράρχης τὸν τελαμῶ-
5να ἐκ τῶν ἰδίων ἀνέστησεν ἱεροσύνης χάρειν, ἱερατεύοντος Αὐρ(ηλίου)
    (vac.) ἐπιμελουμένου Κέλσου Σωσάνδρου.      Μουκιανοῦ Δορζα,
    Μουκιανὸς Δορζα ἱερεύς      Μουκιανὸς Δοληους βου[λ](ευτής)
    (vac.)      Αὐρ(ήλιος) Λοῦππος Λούππου
    Αὐρ(ήλιος) Κλαυδιανὸς σπειράρχης     Αὐρ(ήλιος) Ἡλιόδωρος Ἰουλίου
10    (vac.)     Κλαύ(διος) Μάσχλος Αὐρηλιανοῦ
    Αὐρ(ήλιος) Στράτων σεβαστοφάντης     Αὐρ(ήλιος) Μουκιανὸς Διονυσίου ((·)) (vac.) β(ενε)φ(ικιάριος)
    Αὐρ(ήλιος) Ἡρώδης σεβαστοφάντης     καὶ ἡ σύνβιος αὐτοῦ Αὐρ(ηλία) Ποταμίλλα Ποτάμωνος
     Αὐρ(ήλιος) Μουκιανὸς ναρθηκοφόρος     Κλαύ(διος) Εὐτυχιανὸς ὁ καὶ Συνπλίκις
    (vac.) Αὐρ(ήλιος) Κέλερ ἀρχιβουκόλος
15    Αὐρ(ήλιος) Ἀριστένετος ἀρχιμύστης
    Αὐρ(ήλιος) Εὔκαρπος ἀρχιγάλλαρος
    Αὐρ(ήλιος) Μουκιανὸς κουρής, Αὐρ(ήλιος) Ἀσκ<λ>ηπιάδης
    Αὐρ(ήλιος) Κάνδιδος κουρής      Ἀσκληπιάδου
    Αὐρ(ήλιος) Χρῆστος κουρής      πιστημάρχης
20    (vac.) Αὐρ(ήλιος) Ἀσκληπιάδης ἔκδικος, υ((·))ἱ((·))ὸς Κέλερ
    (vac.) Αὐρ(ήλιος) Μουκιανὸς σ<η>μιοφόρος
(vac.)     Αὐρ(ήλιος) Κέλσος κρανιάρχης
    (vac.) Αὐρ(ήλιος) Δορζας Μουκιανοῦ
(vac.)     Αὐρ(ήλιος) Διογένης Διονυσίου
25    Αὐρ(ήλιος) Μουκιαν (vac.) ός Τηρου
    Αὐρ(ηλία) Ἀρτεμιδώρα (vac.) μήτηρ
    Αὐρ(ηλία) Ἀρτεμιδώρα λυχνοάπτρια
    Αὐρ(ηλία) Μαξιμῖνα κισταφόρος
    Αὐρ(ηλία) Χιόνη λικναφόρος
30    Αὐρ(ηλία) Ἡραῒς βάκ<χη>
    Αὐρ(ηλία) Ἡραῒς βάκχη      Ἰουλία Ἀρτεμιδώρα λεικναφόρος
    Αὐρ(ηλία) Νητιαζη βάκχη     Αὐρ(ηλία) Χιόνη βάκχη
    Αὐρ(ήλιος) Στράτων CΚΙ[---]      Αὐρ(ηλία) Ἡραῒς βάκχη
    Αὐρ(ήλιος) Μαρκιανὸς Πίσωνος
35    Αὐρ(ήλιος) Θεαγένης Κόσ(vac.1)μου
    Αὐρ(ήλιος) Επται(vac.1)κενθος Επταικενθου
    Αὐρ(ήλιος) Κενθι(vac.1)αρος Πίσωνος
    Αὐρ(ήλιος) Α⸢ε⸣ων Αὐρηλίου
    Αὐρ(ήλιος) Καρ(vac.1)δενθης Μουκιανοῦ
40    Αὐρ(ήλιος) Κ(vac.1)αλανδίων Κανδίδου
    Αὐρ(ήλιος) Κενθιαρος Ἡραΐδος
    Αὐρ(ήλιος) Ῥουφῖνος Ἀσκληπιάδου
    Αὐρ(ήλιος) Κρήσκης Στράτονος
    Αὐρ(ήλιος) Ἀ⸢λ⸣έξανδρος Ἀλεξάνδρου
45    Αὐρ(ήλιος) Εὐτύχ(vac.1)ης Βάσσου
    Αὐρ(ήλιος) Ἡρακλιανὸς Σωσάνδρου
    Αὐρ(ήλιος) Ἡρακλιανὸς Μουκιανοῦ
    Αὐρ(ήλιος) Κελαίδος Ἀ⸢π⸣ολιναρίου
    Αὐρ(ήλιος) Τατης Ῥ(vac.1)ουφίνου
50    Αὐρ(ήλιος) Ἀπολλᾶς Στρ(vac.3)άτωνος Σύρος
    Αὐρ(ήλιος) Ταταρος Καλανδίωνος
    Ἡλιόδωρος Ἀλεξάνδρου
    Αὐρ(ήλιος) Μουκιανὸς Διοδώρου.

AΓΑΘHΙ vacat ΤYΧΗΙ
YΠEΡNΕIΚΗΣΤΟYΚΥΡIΟΥHMΩNΑYΤΟΚΡAΤΟΡΟΣM.....[....]
NIΟΥΓΟ....ΙΑN[..]YΚΑIΦΟ....I..Σ......ΕΙNΙΑN.....(!)ΤΡΑNΚΥΛΛIN[....]
ΣΕΒ vacat ΑYΡΚΛΑΥΔΙΑNOΣΔΙΟNΥΣIΟΥΣΠ....ΡAΡΧΗΣΤONΤΕΛΑMΩ
5NΑEΚΤΩNIΔIΩNANEΣΤΗΣΕNIΕΡΟΣYNΗΣΧAΡΕ..NIΕΡΑΤΕYΟNΤΟΣΑYΡ
vacat EΠΙMΕΛΟΥMENΟΥΚEΛΣΟΥΣΩΣANΔΡΟΥMΟΥΚΙΑNΟYΔΟΡΖΑ
MΟΥΚΙΑNOΣΔΟΡΖΑIΕΡ..YΣMΟΥΚΙΑNOΣΔΟΛΗΟΥΣΒΟ..[..]
vacat ΑYΡΛΟYΠΠΟΣΛΟYΠΠΟΥ
ΑYΡΚΛΑΥΔΙΑNOΣΣΠΕΙΡAΡΧΗΣΑYΡHΛΙOΔΩΡΟΣIΟΥΛIΟΥ
10 vacat ΚΛΑYMAΣΧΛΟΣΑYΡΗΛΙΑNΟY
ΑYΡΣΤΡAΤΩNΣΕΒΑΣΤΟΦANΤΗΣΑYΡMΟΥΚΙΑNOΣΔΙΟNΥΣIΟΥ · vacat ΒΦ
ΑYΡHΡΏΔΗΣΣΕΒΑΣΤΟΦANΤΗΣΚΑIHΣYNΒΙΟΣΑYΤΟYΑYΡΠΟΤΑMIΛΛΑΠΟΤAMΩNΟΣ
ΑYΡMΟΥΚΙΑNOΣNΑΡΘΗΚΟΦOΡΟΣΚΛΑYΕYΤΥΧΙΑNOΣOΚΑIΣΥNΠΛIΚΙΣ
vacat ΑYΡΚEΛΕΡAΡΧΙΒΟΥΚOΛΟΣ
15ΑYΡAΡΙΣΤENΕΤΟΣAΡΧΙMYΣΤΗΣ
ΑYΡΕYΚΑΡΠΟΣAΡΧΙ..AΛΛΑΡΟΣ
ΑYΡMΟΥΚΙΑNOΣΚΟΥΡHΣΑYΡAΣΚ[..]ΗΠΙAΔΗΣ
ΑYΡΚANΔΙΔΟΣΚΟΥΡHΣAΣΚΛΗΠΙAΔΟΥ
ΑYΡΧΡHΣΤΟΣΚΟΥΡHΣ...ΠΙΣΤΗMAΡΧΗΣ
20 vacat ΑYΡAΣΚΛΗΠΙAΔΗΣEΚΔΙΚΟΣΥ · I · OΣΚEΛΕΡ
vacat ΑYΡMΟΥΚΙΑNOΣΣ[..]MΙΟΦOΡΟΣ
vacat ΑYΡΚEΛΣΟΣΚΡΑNΙAΡΧΗΣ
vacat ΑYΡΔΟΡΖΑΣMΟΥΚΙΑNΟY
vacat ΑYΡΔΙΟΓENΗΣΔΙΟNΥΣIΟΥ
25ΑYΡMΟΥΚΙΑN vacat OΣΤΗΡΟΥ
ΑYΡAΡΤΕMΙΔΩΡΑ vacat ..HΤΗ..
ΑYΡAΡΤΕMΙΔΩΡΑΛΥΧNΟAΠΤΡΙΑ
ΑYΡMΑΞΙMINΑΚΙΣΤΑΦOΡΟΣ
ΑYΡΧΙONΗΛΙΚNΑΦOΡΟΣ
30ΑYΡHΡΑIΣΒAΚ[....]
ΑYΡHΡΑIΣΒAΚΧΗIΟΥΛIΑAΡΤΕMΙΔΩΡΑΛΕΙΚNΑΦOΡΟΣ
ΑYΡNΗΤΙΑΖΗΒAΚΧΗΑYΡΧΙONΗΒAΚΧΗ
ΑYΡΣΤΡAΤΩNCΚΙ---ΑYΡHΡΑIΣΒAΚΧΗ
ΑYΡMΑΡΚΙΑNOΣΠIΣΩNΟΣ
35ΑYΡΘΕΑΓENΗΣΚOΣ vacat MΟΥ
ΑYΡΕΠΤΑΙ vacat ΚΕNΘΟΣΕΠΤΑΙΚΕNΘΟΥ
ΑYΡΚΕNΘΙ vacat ΑΡΟΣΠIΣΩNΟΣ
ΑYΡΑΣΩNΑYΡΗΛIΟΥ
ΑYΡΚΑΡ vacat ΔΕNΘΗΣMΟΥΚΙΑNΟY
40ΑYΡΚ vacat ΑΛΑNΔIΩNΚΑNΔIΔΟΥ
ΑYΡΚΕNΘΙΑΡΟΣHΡΑIΔΟΣ
ΑYΡPΟΥΦINΟΣAΣΚΛΗΠΙAΔΟΥ
ΑYΡΚΡHΣΚΗΣΣΤΡAΤΟNΟΣ
ΑYΡAΑEΞΑNΔΡΟΣAΛΕΞANΔΡΟΥ
45ΑYΡΕYΤYΧ vacat ΗΣΒAΣΣΟΥ
ΑYΡHΡΑΚΛΙΑNOΣΣΩΣANΔΡΟΥ
ΑYΡHΡΑΚΛΙΑNOΣMΟΥΚΙΑNΟY
ΑYΡΚΕΛΑI..ΟΣAΤΟΛΙNΑΡIΟΥ
ΑYΡΤΑΤΗΣP vacat ΟΥΦINΟΥ
50ΑYΡ.....Ο.......ΣΣΤΡ vacat AΤΩNΟΣΣYΡΟΣ
ΑYΡΤΑΤΑΡΟΣΚΑΛΑNΔIΩNΟΣ
HΛΙOΔΩΡΟΣAΛΕΞANΔΡΟΥ
ΑYΡMΟΥΚΙΑNOΣΔΙΟΔΩΡΟΥ
На добър час! За победата на нашия господар император Марк Антоний Гордиан и Фурия Сабиниана (!) Транквилина Августа - Аврелий Клавдиан, син на Дионисий, ръководител на религиозното сдружение, издигна плочата от собствените си средства по повод на жреческата си длъжност, когато жрец беше Аврелий Мукиан, син на Дорзас, а отговорник беше Целз, син на Созандър. Аврелий Мукиан, син на Дорзас, жрец; Аврелий Клавдиан, ръководител на сдружението; Аврелий Стратон, себастофант; Аврелий Херод, себастофант; Аврелий Мукиан, нартекофор; Аврелий Целер, архибукол; Аврелий Аристенет, архимист; Аврелий Евкарп, архигалар; Аврелий Мукиан, курет; Аврелий Асклепиад, син на Асклепиад, епистемарх; Аврелий Кандид, курет; Аврелий Хрест, курет; Аврелий Асклепиад, юридически представител, и синът му Целер; Аврелий Мукиан, семиофор; Аврелий Целз, краниарх; Аврелий Дорзас, син на Мукиан; Аврелий Диоген, син на Дионисий; Аврелий Мукиан, син на Терес; Аврелия Артемидора, майка (на сдружението); Аврелия Артемидора, лихнаптрия; Аврелий Максимина, цистофора; Аврелия Хиона, ликнафора; Аврелий Хераида, вакханка; Аврелия Хераида, вакханка; Юлия Артемидора, ликнафора; Аврелия Нетиаза, вакханка; Аврелия Хиона, вакханка; Аврелий Стратон, ---; Аврелий Хераида, вакханка; Аврелий Марциан, син на Пизон; Аврелий Теаген, син на Козмос; Аврелий Ептайкент, син на Ептайкент; Аврелий Кентиар, син на Пизон; Аврелий Асон (?), син на Аврелий; Аврелий Кардент, син на Мукиан; Аврелий Каландион, син на Кандид; Аврелий Кентиар, син на Хераида; Аврелий Руфин, син на Асклепиад; Аврелий Кресцент, син на Стратон; Аврелий Александър, син на Александър; Аврелий Евтих, син на Бас; Аврелий Хераклиан, син на Созандър; Аврелий Хераклиан, син на Мукиан; Аврелий Келедос, син на Аполинарий; Аврелий Татес, син на Руфин; Аврелий Аполас, син на Стратон, сириец; Аврелий Татар, син на Каландион; Хелиодор, син на Александър; Аврелий Мукиан, син на Диодор; (II колона) Мукиан, син на Долес, булевт; Аврелий Лупус, син на Лупус; Аврелий Хелиодор, син на Юлий; Клавдий Маскул, син на Аврелиан; Аврелий Мукиан, син на Дионисий, бенефициарий, и съпругата му Аврелий Потамила, дъщеря на Потамон; Клавдий Евтихиан, наричан още Симплиций.
Място на намиране

Google maps

⤦ n: 1

tag: lb
Ἀγαθῆι

lemma: ἀγαθός
tag: w

extent: unknown
unit: character
tag: space
τύχηι

lemma: τύχη
tag: w
.

tag: #text
⤦ n: 2

tag: lb
Ὑπὲρ

lemma: ὑπέρ
tag: w
νείκης

lemma: νίκη
tag: w
τοῦ

tag: w
κυρίου

lemma: κύριος
tag: w
ἡμῶν

lemma: ἡμεῖς
tag: w
Αὐτοκράτορος

lemma: Αὐτοκράτωρ
tag: w
Μάρκου Ἀντω νίου Γορδιανοῦ

type: emperor
ref: Gordianus
tag: persName
Μάρκου

tag: name
Ἀντω νίου

tag: name
Ἀν

tag: unclear
τω

tag: supplied
⤦ n: 3

break: no
tag: lb
νίου

tag: #text
Γορδιανοῦ

tag: del
καὶ

tag: del
Φουρίας Σαβεινιανῆς (!) Τρανκυλλίνης

type: emperor
ref: Tranquillina
tag: persName
Φουρίας Σαβεινιανῆς (!)

tag: del
Φουρίας

tag: name
Φο

tag: #text
υρ

tag: unclear

tag: #text
α

tag: unclear
ς

tag: #text
Σαβεινιανῆς

tag: name
Σαβ

tag: unclear
εινιαν

tag: #text
ῆς

tag: unclear
(!)

tag: note
Τρανκυλλίνης

tag: name
Τρανκυλλίν

tag: #text
ης

tag: supplied
⤦ n: 4

tag: lb
Σεβαστῆς

lemma: Σεβαστός
tag: w

extent: unknown
unit: character
tag: space
Αὐρήλιος Κλαυδιανὸς Διονυσίου

ref: Claudianus
nymRef: Αὐρήλιος Κλαυδιανὸς Διονυσίου
type: official
tag: persName
Αὐρήλιος

ref: Aurelius
nymRef: Αὐρήλιος
type: gentilicium
tag: name
Κλαυδιανὸς

ref: Claudianus
nymRef: Κλαυδιανός
type: cognomen
tag: name
Διονυσίου

nymRef: Διονύσιος
ref: Dionysius
tag: name
σπειράρχης

lemma: σπειράρχης
tag: w
σπ

tag: #text
ει

tag: unclear
ράρχης

tag: #text
τὸν

tag: w
τελαμῶ να

lemma: τελαμών
tag: w
τελαμῶ

tag: #text
⤦ n: 5

break: no
tag: lb
να

tag: #text
ἐκ

lemma: ἐκ
tag: w
τῶν

tag: w
ἰδίων

lemma: ἴδιος
tag: w
ἀνέστησεν

lemma: ἀνίστημι
tag: w
ἱεροσύνης

lemma: ἱερωσύνη
tag: w
χάρειν

lemma: χάρις
tag: w
χάρε

tag: #text
ι

tag: unclear
ν

tag: #text
,

tag: #text
ἱερατεύοντος

lemma: ἱερατεύω
tag: w
Αὐρηλίου

ref: Aurelius
nymRef: Αὐρήλιος
type: gentilicium
tag: name
⤦ n: 6

tag: lb
⤦ n: 1

tag: cb

extent: unknown
unit: character
tag: space
ἐπιμελουμένου

lemma: ἐπιμελέομαι
tag: w
Κέλσου Σωσάνδρου

ref:
nymRef: Κέλσος Σωσάνδρου
tag: persName
Κέλσου

nymRef: Κέλσος
ref: Celsus
tag: name
Σωσάνδρου

nymRef: Σώσανδρος
ref: Sosander
tag: name
.

tag: #text
⤦ n: 2

tag: cb
Μουκιανοῦ

ref: Mucianus
nymRef: Μουκιανός
type: cognomen
tag: name
Δορζα

nymRef: Δορζας
ref: Dorzas
tag: name
,

tag: #text
⤦ n: 7

tag: lb
⤦ n: 1

tag: cb
Μουκιανὸς Δορζα

nymRef: Αὐρήλιος Μουκιανὸς Δορζα
ref: AT036
type: attested
tag: persName
Μουκιανὸς

ref: Mucianus
nymRef: Μουκιανός
type: cognomen
tag: name
Δορζα

nymRef: Δορζας
ref: Dorzas
tag: name
ἱερεύς

lemma: ἱερεύς
tag: w
ἱερ

tag: #text
ε

tag: unclear
ύς

tag: #text
⤦ n: 2

tag: cb
Μουκιανὸς Δοληους

ref: AT037
nymRef: Μουκιανὸς Δοληους
type: official
tag: persName
Μουκιανὸς

nymRef: Μουκιανός
ref: Mucianus
tag: name
Δοληους

nymRef: Δολης
ref: Doles
tag: name
βουλευτής

lemma: βουλευτής
tag: w
⤦ n: 8

tag: lb
⤦ n: 1

tag: cb

extent: unknown
unit: character
tag: space
⤦ n: 2

tag: cb
Αὐρήλιος Λοῦππος Λούππου

nymRef: Αὐρήλιος Λοῦππος Λούππου
tag: persName
Αὐρήλιος

ref: Aurelius
nymRef: Αὐρήλιος
type: gentilicium
tag: name
Λοῦππος

nymRef: Λοῦππος
ref: Lupus
type: cognomen
tag: name
Λούππου

nymRef: Λοῦππος
ref: Lupus
tag: name
⤦ n: 9

tag: lb
⤦ n: 1

tag: cb
Αὐρήλιος Κλαυδιανὸς

nymRef: Αὐρήλιος Κλαυδιανός
ref: AT061
type: official
tag: persName
Αὐρήλιος

ref: Aurelius
nymRef: Αὐρήλιος
type: gentilicium
tag: name
Κλαυδιανὸς

ref: Claudianus
nymRef: Κλαυδιανός
type: cognomen
tag: name
σπειράρχης

lemma: σπειράρχης
tag: w
⤦ n: 2

tag: cb
Αὐρήλιος Ἡλιόδωρος Ἰουλίου

nymRef: Αὐρήλιος Ἡλιόδωρος Ἰουλίου
tag: persName
Αὐρήλιος

ref: Aurelius
nymRef: Αὐρήλιος
type: gentilicium
tag: name
Ἡλιόδωρος

nymRef: Ἡλιόδωρος
ref: Heliodorus
type: cognomen
tag: name
Ἰουλίου

ref: Iulius
nymRef: Ἰουλίος
tag: name
⤦ n: 10

tag: lb
⤦ n: 1

tag: cb

extent: unknown
unit: character
tag: space
⤦ n: 2

tag: cb
Κλαύδιος Μάσχλος Αὐρηλιανοῦ

nymRef: Κλαύδιος Μάσχλος Αὐρηλιανοῦ
tag: persName
Κλαύδιος

ref: Claudius
nymRef: Κλαύδιος
type: gentilicium
tag: name
Μάσχλος

nymRef: Μάσχλος
ref: Masclus
type: cognomen
tag: name
Αὐρηλιανοῦ

nymRef: Αὐρηλιανός
ref: Aurelianus
tag: name
⤦ n: 11

tag: lb
⤦ n: 1

tag: cb
Αὐρήλιος Στράτων

nymRef: Αὐρήλιος Στράτων
type: official
tag: persName
Αὐρήλιος

ref: Aurelius
nymRef: Αὐρήλιος
type: gentilicium
tag: name
Στράτων

nymRef: Στράτων
ref: Strato
type: cognomen
tag: name
σεβαστοφάντης

lemma: σεβαστοφάντης
tag: w
⤦ n: 2

tag: cb
Αὐρήλιος Μουκιανὸς Διονυσίου

ref: AT039
nymRef: Αὐρήλιος Μουκιανὸς Διονυσίου
type: official
tag: persName
Αὐρήλιος

ref: Aurelius
nymRef: Αὐρήλιος
type: gentilicium
tag: name
Μουκιανὸς

ref: Mucianus
nymRef: Μουκιανός
type: cognomen
tag: name
Διονυσίου

nymRef: Διονυσίος
ref: Dionysius
tag: name

type: dot
tag: g

extent: unknown
unit: character
tag: space
βενεφικιάριος

lemma: βενεφικιάριος
tag: w
⤦ n: 12

tag: lb
⤦ n: 1

tag: cb
Αὐρήλιος Ἡρώδης

nymRef: Αὐρήλιος Ἡρώδης
ref: AT040
type: official
tag: persName
Αὐρήλιος

ref: Aurelius
nymRef: Αὐρήλιος
type: gentilicium
tag: name
Ἡρώδης

ref: Herodes
nymRef: Ἡρώδης
type: cognomen
tag: name
σεβαστοφάντης

lemma: σεβαστοφάντης
tag: w
⤦ n: 2

tag: cb
καὶ ἡ σύνβιος αὐτοῦ Αὐρηλία Ποταμίλλα Ποτάμωνος

place: inline
tag: add
καὶ

tag: w

tag: w
σύνβιος

lemma: σύμβιος
tag: w
αὐτοῦ

lemma: αὐτός
tag: w
Αὐρηλία Ποταμίλλα Ποτάμωνος

nymRef: Αὐρηλία Ποταμίλλα Ποτάμωνος
tag: persName
Αὐρηλία

ref: Aurelia
nymRef: Αὐρηλία
type: gentilicium
tag: name
Ποταμίλλα

nymRef: Ποταμίλλα
ref: Potamilla
type: cognomen
tag: name
Ποτάμωνος

nymRef: Ποτάμων
ref: Potamo
tag: name
⤦ n: 13

tag: lb
⤦ n: 1

tag: cb
Αὐρήλιος Μουκιανὸς

ref: AT041
nymRef: Αὐρήλιος Μουκιανός
type: official
tag: persName
Αὐρήλιος

ref: Aurelius
nymRef: Αὐρήλιος
type: gentilicium
tag: name
Μουκιανὸς

ref: Mucianus
nymRef: Μουκιανός
type: cognomen
tag: name
ναρθηκοφόρος

lemma: ναρθηκοφόρος
tag: w
⤦ n: 2

tag: cb
Κλαύδιος Εὐτυχιανὸς ὁ καὶ Συνπλίκις

nymRef: Κλαύδιος Εὐτυχιανὸς ὁ καὶ Συνπλίκις
tag: persName
Κλαύδιος

ref: Claudius
nymRef: Κλαύδιος
type: gentilicium
tag: name
Εὐτυχιανὸς

nymRef: Εὐτυχιανός
ref: Eutychianus
type: cognomen
tag: name

tag: w
καὶ

tag: w
Συνπλίκις

nymRef: Συνπλίκις
ref: Simplicius
tag: name
⤦ n: 14

tag: lb
⤦ n: 1

tag: cb

extent: unknown
unit: character
tag: space
Αὐρήλιος Κέλερ

nymRef: Αὐρήλιος Κέλερ
ref: AT042
type: official
tag: persName
Αὐρήλιος

ref: Aurelius
nymRef: Αὐρήλιος
type: gentilicium
tag: name
Κέλερ

ref: Celer
nymRef: Κέλερ
type: cognomen
tag: name
ἀρχιβουκόλος

lemma: ἀρχιβουκόλος
tag: w
⤦ n: 15

tag: lb
⤦ n: 1

tag: cb
Αὐρήλιος Ἀριστένετος

ref: AT043
nymRef: Αὐρήλιος Ἀρισταίνετος
type: official
tag: persName
Αὐρήλιος

ref: Aurelius
nymRef: Αὐρήλιος
type: gentilicium
tag: name
Ἀριστένετος

nymRef: Ἀρισταίνετος
ref: Aristaenetus
type: cognomen
tag: name
ἀρχιμύστης

lemma: ἀρχιμύστης
tag: w
⤦ n: 16

tag: lb
⤦ n: 1

tag: cb
Αὐρήλιος Εὔκαρπος

nymRef: Αὐρήλιος Εὔκαρπος
type: official
tag: persName
Αὐρήλιος

ref: Aurelius
nymRef: Αὐρήλιος
type: gentilicium
tag: name
Εὔκαρπος

nymRef: Εὔκαρπος
ref: Eucarpus
type: cognomen
tag: name
ἀρχιγάλλαρος

lemma: ἀρχιγάλλαρος
tag: w
ἀρχι

tag: #text
γ

tag: unclear
άλλαρος

tag: #text
⤦ n: 17

tag: lb
⤦ n: 1

tag: cb
Αὐρήλιος Μουκιανὸς

nymRef: Αὐρήλιος Μουκιανός
ref: AT045
type: official
tag: persName
Αὐρήλιος

ref: Aurelius
nymRef: Αὐρήλιος
type: gentilicium
tag: name
Μουκιανὸς

ref: Mucianus
nymRef: Μουκιανός
type: cognomen
tag: name
κουρής

lemma: κουρής
tag: w
,

tag: #text
Αὐρήλιος Ἀσκληπιάδης

nymRef: Αὐρήλιος Ἀσκληπιάδης Ἀσκληπιάδου
ref: AT047
type: official
tag: persName
Αὐρήλιος

ref: Aurelius
nymRef: Αὐρήλιος
type: gentilicium
tag: name
Ἀσκληπιάδης

nymRef: Ἀσκληπιάδης
ref: Asclepiades
type: cognomen
tag: name
Ἀσκ

tag: #text
λ

tag: supplied
ηπιάδης

tag: #text
⤦ n: 18

tag: lb
⤦ n: 1

tag: cb
Αὐρήλιος Κάνδιδος

nymRef: Αὐρήλιος Κάνδιδος
ref: AT046
type: official
tag: persName
Αὐρήλιος

ref: Aurelius
nymRef: Αὐρήλιος
type: gentilicium
tag: name
Κάνδιδος

nymRef: Κάνδιδος
ref: Candidus
type: cognomen
tag: name
κουρής

lemma: κουρής
tag: w
⤦ n: 2

tag: cb
Ἀσκληπιάδου

ref: Asclepiades
nymRef: Ἀσκλεπιάδης
tag: name
⤦ n: 19

tag: lb
⤦ n: 1

tag: cb
Αὐρήλιος Χρῆστος

nymRef: Αὐρήλιος Χρῆστος
ref: AT048
type: official
tag: persName
Αὐρήλιος

ref: Aurelius
nymRef: Αὐρήλιος
type: gentilicium
tag: name
Χρῆστος

ref: Chrestus
nymRef: Χρῆστος
type: cognomen
tag: name
κουρής

lemma: κουρής
tag: w
⤦ n: 2

tag: cb
ἐπιστημάρχης

lemma: ἐπιστημάρχης
tag: w

tag: unclear
πιστημάρχης

tag: #text
⤦ n: 20

tag: lb
⤦ n: 1

tag: cb

extent: unknown
unit: character
tag: space
Αὐρήλιος Ἀσκληπιάδης

nymRef: Αὐρήλιος Ἀσκληπιάδης
ref: AT049
type: attested
tag: persName
Αὐρήλιος

ref: Aurelius
nymRef: Αὐρήλιος
type: gentilicium
tag: name
Ἀσκληπιάδης

ref: Asclepiades
nymRef: Ἀσκληπιάδης
type: cognomen
tag: name
ἔκδικος

lemma: ἔκδικος
tag: w
,

tag: #text
υἱὸς

lemma: υἱός
tag: w
υ

tag: #text

type: dot
tag: g

tag: #text

type: dot
tag: g
ὸς

tag: #text
Κέλερ

nymRef: Κέλερ
tag: persName
⤦ n: 21

tag: lb
⤦ n: 1

tag: cb

extent: unknown
unit: character
tag: space
Αὐρήλιος Μουκιανὸς

nymRef: Αὐρήλιος Μουκιανός
ref: AT050
type: official
tag: persName
Αὐρήλιος

ref: Aurelius
nymRef: Αὐρήλιος
type: gentilicium
tag: name
Μουκιανὸς

ref: Mucianus
nymRef: Μουκιανός
type: cognomen
tag: name
σημιοφόρος

lemma: σημειοφόρος
tag: w
σ

tag: #text
η

tag: supplied
μιοφόρος

tag: #text
⤦ n: 22

tag: lb

extent: unknown
unit: character
tag: space
⤦ n: 1

tag: cb
Αὐρήλιος Κέλσος

nymRef: Αὐρήλιος Κέλσος
ref: AT051
type: official
tag: persName
Αὐρήλιος

ref: Aurelius
nymRef: Αὐρήλιος
type: gentilicium
tag: name
Κέλσος

nymRef: Κέλσος
ref: Celsus
type: cognomen
tag: name
κρανιάρχης

lemma: κρανιάρχης
tag: w
⤦ n: 23

tag: lb
⤦ n: 1

tag: cb

extent: unknown
unit: character
tag: space
Αὐρήλιος Δορζας Μουκιανοῦ

nymRef: Αὐρήλιος Δορζας Μουκιανοῦ
tag: persName
Αὐρήλιος

ref: Aurelius
nymRef: Αὐρήλιος
type: gentilicium
tag: name
Δορζας

nymRef: Δορζας
ref: Dorzas
type: cognomen
tag: name
Μουκιανοῦ

ref: Mucianus
nymRef: Μουκιανός
tag: name
⤦ n: 24

tag: lb

extent: unknown
unit: character
tag: space
⤦ n: 1

tag: cb
Αὐρήλιος Διογένης Διονυσίου

nymRef: Αὐρήλιος Διογένης Διονυσίου
tag: persName
Αὐρήλιος

ref: Aurelius
nymRef: Αὐρήλιος
type: gentilicium
tag: name
Διογένης

nymRef: Διογένης
ref: Diogenes
type: cognomen
tag: name
Διονυσίου

nymRef: Διονυσίος
ref: Dionysius
tag: name
⤦ n: 25

tag: lb
⤦ n: 1

tag: cb
Αὐρήλιος Μουκιαν ός Τηρου

nymRef: Αὐρήλιος Μουκιανός Τηρου
tag: persName
Αὐρήλιος

ref: Aurelius
nymRef: Αὐρήλιος
type: gentilicium
tag: name
Μουκιαν ός

ref: Mucianus
nymRef: Μουκιανός
type: cognomen
tag: name
Μουκιαν

tag: #text

extent: unknown
unit: character
tag: space
ός

tag: #text
Τηρου

nymRef: Τηρης
ref: Teres
tag: name
⤦ n: 26

tag: lb
⤦ n: 1

tag: cb
Αὐρηλία Ἀρτεμιδώρα

nymRef: Αὐρηλία Ἀρτεμιδώρα
ref: AT052
type: official
tag: persName
Αὐρηλία

ref: Aurelia
nymRef: Αὐρηλία
type: gentilicium
tag: name
Ἀρτεμιδώρα

nymRef: Ἀρτεμιδώρα
ref: Artemidora
type: cognomen
tag: name

extent: unknown
unit: character
tag: space
μήτηρ

lemma: μήτηρ
tag: w
μ

tag: unclear
ήτη

tag: #text
ρ

tag: unclear
⤦ n: 27

tag: lb
⤦ n: 1

tag: cb
Αὐρηλία Ἀρτεμιδώρα

nymRef: Αὐρηλία Ἀρτεμιδώρα
ref: AT053
type: official
tag: persName
Αὐρηλία

ref: Aurelia
nymRef: Αὐρηλία
type: gentilicium
tag: name
Ἀρτεμιδώρα

nymRef: Ἀρτεμιδώρα
ref: Artemidora
type: cognomen
tag: name
λυχνοάπτρια

lemma: λυχνάπτρια
tag: w
⤦ n: 28

tag: lb
⤦ n: 1

tag: cb
Αὐρηλία Μαξιμῖνα

nymRef: Αὐρηλία Μαξιμῖνα
ref: AT054
type: official
tag: persName
Αὐρηλία

ref: Aurelia
nymRef: Αὐρηλία
type: gentilicium
tag: name
Μαξιμῖνα

nymRef: Μαξιμῖνα
ref: Maximina
type: cognomen
tag: name
κισταφόρος

lemma: κισταφόρος
tag: w
⤦ n: 29

tag: lb
⤦ n: 1

tag: cb
Αὐρηλία Χιόνη

nymRef: Αὐρηλία Χιόνη
ref: AT055
type: official
tag: persName
Αὐρηλία

ref: Aurelia
nymRef: Αὐρηλία
type: gentilicium
tag: name
Χιόνη

nymRef: Χιόνη
ref: Chione
type: cognomen
tag: name
λικναφόρος

lemma: λικναφόρος
tag: w
⤦ n: 30

tag: lb
⤦ n: 1

tag: cb
Αὐρηλία Ἡραῒς

nymRef: Αὐρηλία Ἡραΐς
ref: AT056
type: official
tag: persName
Αὐρηλία

ref: Aurelia
nymRef: Αὐρηλία
type: gentilicium
tag: name
Ἡραῒς

ref: Herais
nymRef: Ἡραΐς
type: cognomen
tag: name
βάκχη

lemma: βάκχη
tag: w
βάκ

tag: #text
χη

tag: supplied
⤦ n: 31

tag: lb
⤦ n: 1

tag: cb
Αὐρηλία Ἡραῒς

nymRef: Αὐρηλία Ἡραΐς
ref: AT056
type: official
tag: persName
Αὐρηλία

ref: Aurelia
nymRef: Αὐρηλία
type: gentilicium
tag: name
Ἡραῒς

ref: Herais
nymRef: Ἡραΐς
type: cognomen
tag: name
βάκχη

lemma: βάκχη
tag: w
⤦ n: 2

tag: cb
Ἰουλία Ἀρτεμιδώρα

nymRef: Ἰουλία Ἀρτεμιδώρα
ref: AT057
type: official
tag: persName
Ἰουλία

ref: Iulia
nymRef: Ἰουλία
type: gentilicium
tag: name
Ἀρτεμιδώρα

nymRef: Ἀρτεμιδώρα
ref: Artemidora
type: cognomen
tag: name
λεικναφόρος

lemma: λικναφόρος
tag: w
⤦ n: 32

tag: lb
⤦ n: 1

tag: cb
Αὐρηλία Νητιαζη

nymRef: Αὐρηλία Νητιαζη
ref: AT058
type: official
tag: persName
Αὐρηλία

ref: Aurelia
nymRef: Αὐρηλία
type: gentilicium
tag: name
Νητιαζη

ref: Netiaze
nymRef: Νητιαζη
type: cognomen
tag: name
βάκχη

lemma: βάκχη
tag: w
⤦ n: 2

tag: cb
Αὐρηλία Χιόνη

nymRef: Αὐρηλία Χιόνη
ref: AT059
type: official
tag: persName
Αὐρηλία

ref: Aurelia
nymRef: Αὐρηλία
type: gentilicium
tag: name
Χιόνη

nymRef: Χιόνη
ref: Chione
type: cognomen
tag: name
βάκχη

lemma: βάκχη
tag: w
⤦ n: 33

tag: lb
⤦ n: 1

tag: cb
Αὐρήλιος Στράτων

nymRef: Αὐρήλιος Στράτων
tag: persName
Αὐρήλιος

ref: Aurelius
nymRef: Αὐρήλιος
type: gentilicium
tag: name
Στράτων

nymRef: Στράτων
ref: Strato
type: cognomen
tag: name
CΚΙ

tag: w
CΚΙ

tag: orig
< GAP >

extent: unknown
⤦ n: 2

tag: cb
Αὐρηλία Ἡραῒς

nymRef: Αὐρηλία Ἡραΐς
ref: AT060
type: official
tag: persName
Αὐρηλία

ref: Aurelia
nymRef: Αὐρηλία
type: gentilicium
tag: name
Ἡραῒς

ref: Herais
nymRef: Ἡραΐς
type: cognomen
tag: name
βάκχη

lemma: βάκχη
tag: w
⤦ n: 34

tag: lb
⤦ n: 1

tag: cb
Αὐρήλιος Μαρκιανὸς Πίσωνος

nymRef: Αὐρήλιος Μαρκιανὸς Πίσωνος
tag: persName
Αὐρήλιος

ref: Aurelius
nymRef: Αὐρήλιος
type: gentilicium
tag: name
Μαρκιανὸς

nymRef: Μαρκιανός
ref: Marcianus
type: cognomen
tag: name
Πίσωνος

nymRef: Πίσων
ref: Piso
tag: name
⤦ n: 35

tag: lb
⤦ n: 1

tag: cb
Αὐρήλιος Θεαγένης Κόσμου

nymRef: Αὐρήλιος Θεαγένης Κόσμου
tag: persName
Αὐρήλιος

ref: Aurelius
nymRef: Αὐρήλιος
type: gentilicium
tag: name
Θεαγένης

nymRef: Θεαγένης
ref: Theagenes
type: cognomen
tag: name
Κόσμου

ref: Cosmos
nymRef: Κόσμος
tag: name
Κόσ

tag: #text

quantity: 1
unit: character
tag: space
μου

tag: #text
⤦ n: 36

tag: lb
⤦ n: 1

tag: cb
Αὐρήλιος Επταικενθος Επταικενθου

nymRef: Αὐρήλιος Επταικενθος Επταικενθου
tag: persName
Αὐρήλιος

ref: Aurelius
nymRef: Αὐρήλιος
type: gentilicium
tag: name
Επταικενθος

nymRef: Επταικενθος
ref: Eptecenthus
type: cognomen
tag: name
Επται

tag: #text

quantity: 1
unit: character
tag: space
κενθος

tag: #text
Επταικενθου

nymRef: Επταικενθος
ref: Eptecenthus
tag: name
⤦ n: 37

tag: lb
⤦ n: 1

tag: cb
Αὐρήλιος Κενθιαρος Πίσωνος

nymRef: Αὐρήλιος Κενθιαρος Πίσωνος
tag: persName
Αὐρήλιος

ref: Aurelius
nymRef: Αὐρήλιος
type: gentilicium
tag: name
Κενθιαρος

nymRef: Κενθιαρος
ref: Centhiarus
type: cognomen
tag: name
Κενθι

tag: #text

quantity: 1
unit: character
tag: space
αρος

tag: #text
Πίσωνος

ref: Piso
nymRef: Πίσων
tag: name
⤦ n: 38

tag: lb
⤦ n: 1

tag: cb
Αὐρήλιος Αεσων Αὐρηλίου

nymRef: Αὐρήλιος Ασων Αὐρηλίου
tag: persName
Αὐρήλιος

ref: Aurelius
nymRef: Αὐρήλιος
type: gentilicium
tag: name
Αεσων

nymRef: Ασων
ref: Ason
type: cognomen
tag: name
Α

tag: #text
εσ

tag: choice
ε

tag: corr
σ

tag: sic
ων

tag: #text
Αὐρηλίου

ref: Aurelius
nymRef: Αὐρήλιος
tag: name
⤦ n: 39

tag: lb
⤦ n: 1

tag: cb
Αὐρήλιος Καρδενθης Μουκιανοῦ

nymRef: Αὐρήλιος Καρδενθης Μουκιανοῦ
tag: persName
Αὐρήλιος

ref: Aurelius
nymRef: Αὐρήλιος
type: gentilicium
tag: name
Καρδενθης

nymRef: Καρδενθης
ref: Cardenthes
type: cognomen
tag: name
Καρ

tag: #text

quantity: 1
unit: character
tag: space
δενθης

tag: #text
Μουκιανοῦ

ref: Mucianus
nymRef: Μουκιανός
tag: name
⤦ n: 40

tag: lb
⤦ n: 1

tag: cb
Αὐρήλιος Καλανδίων Κανδίδου

nymRef: Αὐρήλιος Καλανδίων Κανδίδου
tag: persName
Αὐρήλιος

ref: Aurelius
nymRef: Αὐρήλιος
type: gentilicium
tag: name
Καλανδίων

nymRef: Καλανδίων
ref: Calandio
type: cognomen
tag: name
Κ

tag: #text

quantity: 1
unit: character
tag: space
αλανδίων

tag: #text
Κανδίδου

nymRef: Κάνδιδος
ref: Candidus
tag: name
⤦ n: 41

tag: lb
⤦ n: 1

tag: cb
Αὐρήλιος Κενθιαρος Ἡραΐδος

nymRef: Αὐρήλιος Κενθιαρος Ἡραΐδος
tag: persName
Αὐρήλιος

ref: Aurelius
nymRef: Αὐρήλιος
type: gentilicium
tag: name
Κενθιαρος

ref: Centhiarus
nymRef: Κενθιαρος
type: cognomen
tag: name
Ἡραΐδος

ref: Herais
nymRef: Ἡραΐς
tag: name
⤦ n: 42

tag: lb
⤦ n: 1

tag: cb
Αὐρήλιος Ῥουφῖνος Ἀσκληπιάδου

nymRef: Αὐρήλιος Ῥουφῖνος Ἀσκληπιάδου
tag: persName
Αὐρήλιος

ref: Aurelius
nymRef: Αὐρήλιος
type: gentilicium
tag: name
Ῥουφῖνος

ref: Rufinus
nymRef: Ῥουφῖνος
type: cognomen
tag: name
Ἀσκληπιάδου

ref: Asclepiades
nymRef: Ἀσκληπιάδης
tag: name
⤦ n: 43

tag: lb
⤦ n: 1

tag: cb
Αὐρήλιος Κρήσκης Στράτονος

nymRef: Αὐρήλιος Κρήσκης Στράτονος
tag: persName
Αὐρήλιος

ref: Aurelius
nymRef: Αὐρήλιος
type: gentilicium
tag: name
Κρήσκης

ref: Crescens
nymRef: Κρήσκης
type: cognomen
tag: name
Στράτονος

ref: Strato
nymRef: Στράτων
tag: name
⤦ n: 44

tag: lb
⤦ n: 1

tag: cb
Αὐρήλιος Ἀλαέξανδρος Ἀλεξάνδρου

nymRef: Αὐρήλιος Ἀλέξανδρος Ἀλεξάνδρου
tag: persName
Αὐρήλιος

ref: Aurelius
nymRef: Αὐρήλιος
type: gentilicium
tag: name
Ἀλαέξανδρος

ref: Alexander
nymRef: Ἀλέξανδρος
type: cognomen
tag: name

tag: #text
λα

tag: choice
λ

tag: corr
α

tag: sic
έξανδρος

tag: #text
Ἀλεξάνδρου

ref: Alexander
nymRef: Ἀλέξανδρος
tag: name
⤦ n: 45

tag: lb
⤦ n: 1

tag: cb
Αὐρήλιος Εὐτύχης Βάσσου

nymRef: Αὐρήλιος Εὐτύχης Βάσσου
tag: persName
Αὐρήλιος

ref: Aurelius
nymRef: Αὐρήλιος
type: gentilicium
tag: name
Εὐτύχης

ref: Eutyches
nymRef: Εὐτύχης
type: cognomen
tag: name
Εὐτύχ

tag: #text

quantity: 1
unit: character
tag: space
ης

tag: #text
Βάσσου

ref: Bassus
nymRef: Βάσσος
tag: name
⤦ n: 46

tag: lb
⤦ n: 1

tag: cb
Αὐρήλιος Ἡρακλιανὸς Σωσάνδρου

nymRef: Αὐρήλιος Ἡρακλιανὸς Σωσάνδρου
tag: persName
Αὐρήλιος

ref: Aurelius
nymRef: Αὐρήλιος
type: gentilicium
tag: name
Ἡρακλιανὸς

ref: Heraclianus
nymRef: Ἡρακλιανός
type: cognomen
tag: name
Σωσάνδρου

ref: Sosander
nymRef: Σώσανδρος
tag: name
⤦ n: 47

tag: lb
⤦ n: 1

tag: cb
Αὐρήλιος Ἡρακλιανὸς Μουκιανοῦ

nymRef: Αὐρήλιος Ἡρακλιανὸς Μουκιανοῦ
tag: persName
Αὐρήλιος

ref: Aurelius
nymRef: Αὐρήλιος
type: gentilicium
tag: name
Ἡρακλιανὸς

ref: Heraclianus
nymRef: Ἡρακλιανός
type: cognomen
tag: name
Μουκιανοῦ

ref: Mucianus
nymRef: Μουκιανός
tag: name
⤦ n: 48

tag: lb
⤦ n: 1

tag: cb
Αὐρήλιος Κελαίδος Ἀπτολιναρίου

nymRef: Αὐρήλιος Κελαίδος Ἀπολιναρίου
tag: persName
Αὐρήλιος

ref: Aurelius
nymRef: Αὐρήλιος
type: gentilicium
tag: name
Κελαίδος

ref: Keledos
nymRef: Κελαίδος
type: cognomen
tag: name
Κελαί

tag: #text
δ

tag: unclear
ος

tag: #text
Ἀπτολιναρίου

ref: Apolinarius
nymRef: Ἀπολινάριος
tag: name

tag: #text
πτ

tag: choice
π

tag: corr
τ

tag: sic
ολιναρίου

tag: #text
⤦ n: 49

tag: lb
⤦ n: 1

tag: cb
Αὐρήλιος Τατης Ῥουφίνου

nymRef: Αὐρήλιος Τατης Ῥουφίνου
tag: persName
Αὐρήλιος

ref: Aurelius
nymRef: Αὐρήλιος
type: gentilicium
tag: name
Τατης

ref: Tates
nymRef: Τατης
type: cognomen
tag: name
Ῥουφίνου

ref: Rufinus
nymRef: Ῥουφῖνος
tag: name

tag: #text

quantity: 1
unit: character
tag: space
ουφίνου

tag: #text
⤦ n: 50

tag: lb
⤦ n: 1

tag: cb
Αὐρήλιος Ἀπολλᾶς Στράτωνος Σύρος

nymRef: Αὐρήλιος ......ς Στράτωνος Σύρος
tag: persName
Αὐρήλιος

ref: Aurelius
nymRef: Αὐρήλιος
type: gentilicium
tag: name
Ἀπολλᾶς

ref: Apollas
nymRef: Ἀπολλᾶς
type: cognomen
tag: name
Ἀπ

tag: unclear
ο

tag: #text
λλᾶ

tag: unclear
ς

tag: #text
Στράτωνος

nymRef: Στράτων
ref: Strato
tag: persName
Στρ

tag: #text

quantity: 3
unit: character
tag: space
άτωνος

tag: #text
Σύρος

type: ethnic
ref: Syria
tag: placeName
⤦ n: 51

tag: lb
⤦ n: 1

tag: cb
Αὐρήλιος Ταταρος Καλανδίωνος

nymRef: Αὐρήλιος Ταταρος Καλανδίωνος
tag: persName
Αὐρήλιος

ref: Aurelius
nymRef: Αὐρήλιος
type: gentilicium
tag: name
Ταταρος

ref: Tatarus
nymRef: Ταταρος
type: cognomen
tag: name
Καλανδίωνος

ref: Calandio
nymRef: Καλανδίων
tag: name
⤦ n: 52

tag: lb
⤦ n: 1

tag: cb
Ἡλιόδωρος Ἀλεξάνδρου

nymRef: Ἡλιόδωρος Ἀλεξάνδρου
tag: persName
Ἡλιόδωρος

nymRef: Ἡλιόδωρος
ref: Heliodorus
tag: name
Ἀλεξάνδρου

nymRef: Ἀλέξανδρος
ref: Alexander
tag: name
⤦ n: 53

tag: lb
⤦ n: 1

tag: cb
Αὐρήλιος Μουκιανὸς Διοδώρου

nymRef: Αὐρήλιος Μουκιανὸς Διοδώρου
tag: persName
Αὐρήλιος

ref: Aurelius
nymRef: Αὐρήλιος
type: gentilicium
tag: name
Μουκιανὸς

ref: Mucianus
nymRef: Μουκιανός
type: cognomen
tag: name
Διοδώρου

ref: Diodorus
nymRef: Διόδωρος
tag: name
.

tag: #text
Критически апарат
Букви в лигатура:
2 ημ;
3 νης, νκ;
4 ης, ντ, μω;
5 τω, τω, ων, νε, ης, τε, ντ;
6 με (ἐπιμέ-);
11 ωνς, ου (Μουκιανός);
12 ης, νβ, μων;
13 νπ;
17 ησ (Ἀσκληπιάδης);
31 ωρ;
32 νη;
33 ηρ;
50 ων;
53 ου, ωρ, ου.
Апарат
Текстът на надписа е сверен с изданието на Михаилов чрез лично наблюдение от Н. Шаранков и предаден с поправки.
3 damnatio memoriae, но почти всички букви се четат.
3 IGBulg Σαβείνης.
6 Μουκιανοῦ Δορζα е продължение на ἱερατεύοντος Αὐρ(ηλίου) от р. 5.
7-13 Текстът е в две колони, като редовете не са подравнени.
17 ΑCΚΗΠΙΑΔΗC
18-19 Ἀσκληπιάδου и ἐπιστημάρχης са продължение на Ἀσκληπιάδης от р. 17.
19 IGBulg σειστημάρχης.
21 етата в σημιοφόρος е недовършена: C –ΙΜΙΟΦΟΡΟC
25 IGBulg Αὐρ(ήλιος) Μουκιαν[ό]ς̣, [Μάσ]χ̣λος Τηρου, но всъщност има само едно име Μουκιανός с голямо празно пространство след ν, оставено поради пукнатина в камъка.
26 IGBulg --νητης.
30 ΒΑΚ>ΘΙ
31-33 Текстът е в две колони.
38 ΑΕWN; името освен Α<σ>ων може да бъде и <Λ>έων
43 първоначално изписано ΚΕΡΙCΚΗC, после поправено на Κρέσκης (= лат. Crescens).
44 ΑΑΕΞΑΝΔΡΟ
48 ΑΤΟΛΙΝΑΡΙΟΥ; IGBulg Κελαίδ̣οσα Τολμεαρίου
50 IGBulg Αὐρ(ήλιος) --- Ασωνος Σύρος
Коментар

Според изброените длъжности се разбира, че това е религиозно сдружение, почитащо Дионис. Сходни длъжности се срещат в надпис на сдружение от Филипопол (ок. 253-254 г., непубликуван), свързано с култа на Тракийския Дионис Предводител (Διόνυσος Καθηγημὼν Θρᾷξ); някои от членовете му са с редки имена, съвпадащи с имена на хора от сдружението в Кела.

Въпреки че сдружението е частно, надписът започва с формула, характерна за официални надписи: "За победата на императора...". Длъжността на себастофантите, поставени в началото на списъка, обвързва сдружението и с култа към римските императори.

Датата на надписа е след май 241 г., когато е сватбата на Гордиан III и Транквилина. Формулата "за победата" вероятно се отнася към периода на източната кампания на Гордиан III (242-244 г.) или непосредствено преди нея, когато императорът, събирайки войските си, посещава и Тракия и Долна Мизия.

Императрицата е наречена неточно Сабиниана вместо Сабина, което се среща единствено в надписи от Тракия IGBulg 1384; IGBulg 1705; IGBulg 1706; SEG 34, 699.

Паметникът е определен с думата τελαμών, букв. "поставка за стела", която в надписите от Тракия и черноморското крайбрежие се употребява като синоним на стела, каменна плоча.

В надписа са споменати 56 членове на сдружението, сред които 11 жени. 55 са с имена на римски граждани, почти всички с римския номен Аврелий, който показва, че те или предците им дължат гражданството си на едикта на Каракала от 212 г. Римският номен, обаче, е изписан съкратено, а повечето членове, за които не са посочени длъжности, са именувани според гръцкия модел и с патроним. Трима от членовете вероятно са от фамилии с по-старо римско гражданство - двама Клавдии и една Юлия. Част от членовете на сдружението са с тракийски имена или патроними. В няколко случая виждаме и името Мукиан, което привидно е латинско, но всъщност е производно от тракийския корен Μουκ(α)-. Някои от изпозваните гръцки имена може би насочват към малоазийски преселници. Клавдий Евтихиан (на р. 13) има освен когномена с гръцки произход Евтихиан и неофициално латинско прозвище Симплиций, неправилно изписано Συνπλίκις, сякаш е образувано с гръцката представка συν-. Споменатият на р. 41 член вместо патроним има матроним; това може да означава, че майка му Хераида е била с по-висок социален статус или е заемала важна длъжност в сдружението (срв. р. 30, р. 31, р. 33). Някои от имената в списъка, като Нетиаза (р. 32), Кентиар (р. 37 и р. 41), Келед (р. 48), Тат (р. 49) и Татар (р. 51) са неизвестни от другаде.

Споменати са 16 религиозни длъжности, свързани с функции при упражняването на култа, както и две длъжности, свързани с администрирането му - юридически представител (ἔκδικος, р. 20) и отговорник (ἐπιμελούμενος, р. 6). За двама от членовете са посочени длъжности извън сдружението - член на градския съвет (βουλευτής, р. 7) и бенефициарий (р. 11). От длъжността на ръководителя на сдружението (σπειράρχης) се разбира, че то е било наричано σπεῖρα. Двамата σεβαστοφάνται (р. 11 и р. 12) са носели и показвали изображения на императорската двойка. Такава длъжност е позната единствено от надписи от Мала Азия, а в Тракия, освен в този надпис, се среща само в споменатия по-горе надпис от Филипопол. Нартекофорът е носел жезъл от стъбло от растението нартекс (Ferula communis). Ἀρχιβουκόλος (букв. "главен пастир") вероятно е предвождал група от членове на сдружението, облечени като пастири. Ἀρχιμύστης е титлата на главния посветител в мистериите. Длъжността ἀρχιγάλλαρος, както и срещащата се в други надписи γάλλαρος (IGBulg 401; IG X.2.1 1077), е неясна; предположението, че са свързани с жреците на Кибела γάλλοι, е неубедително. Куретите вероятно са свързани с танци, изпълнявани в бойно снаряжение. Длъжността ἐπιστημάρχης, букв. "ръководител на познанието", не се среща другаде. Σημειοφόρος, букв. "носещ знак/знаме", носи рисувано изображение на Дионис или някакъв символ, свързан с бога. Κρανιάρχης, длъжност, спомената само тук и в надписа от Филипопол, вероятно предвожда част от поклонниците, държейки жезъл от дрян (κράνεια). "Майката" на сдружението, поставена на първо място сред женските имена, ръководи жените в сдружението. Функцията на λυχνάπτρια, както показва името, е да "пали светилниците" в определени моменти от провеждането на ритуала. Кистафората и ликнафорите носят кутии и кошници, в които се съхраняват свещени предмети, недостъпни за погледите на непосветените. Жените в сдружението без по-специални функции са определени с общото име "вакханки" (βάκχαι). По-подробно за тези длъжности вж. Slavova 2002.

Библиография
Mihailov, Georgius. Inscriptiones Graecae in Bulgaria repertae. T. III.2, 1964.

Mihailov, Georgius. Inscriptiones Graecae in Bulgaria repertae. T. V, 1997.

Slavova, Mirena. Mystery clubs in Bulgarian lands in Antiquity - Greek epigraphical evidence. В: Opuscula Atheniensia T. 27, 2002, стр. 137-149.

текуща версия 1 / 2023-02-02