Олтар за Хера от Зет, деловодител на тракарха Евстохий Целер

Паметник III.1537
Автор
Георги Михаилов, Николай Шаранков
Вид паметник
олтар
Материал
варовик
Място на намиране
Братя Даскалови
Видян в
Произход
Намерен около с. Братя Даскалови. Координатите на картата са приблизителни.
Размери
вис. 102 см, шир. 35 см, деб. 35 см
Институция и инвентарен номер
Размер на буквите
вис. 2.3 - 3 см
Разположение на надписа
Четвъртит олтар, профилиран горе и долу. Надписът е на лицевата страна. Първият ред е върху горната профилирана част.
Декорация
Надпис
Жанр на надписа
частен посветителен надпис - проза
Датиране
най-рано 247 - 249 г. сл.Хр.
Критерии за датиране
длъжност, прозопография
Изображения
Текст

Ἀγαθῆι (vac.) τύχηι
Ζῆθος πραγματευ-
τὴς Εὐστοχίου Κέλε-
ρος θρᾳκάρχου καὶ
5 Κλ(αυδίας) Ἀντίας Ἀσκληπιο-
δότης κυρίᾳ Ἥρᾳ εὐξά-
μενος ὑπὲρ αὐτῶν τῆς σωτη[ρί]-
ας σὺν ἑαυτῷ βωμὸν σ[ὺν]
κανκέλλῳ κατεσκεύα-
10σεν ἐκ τῶν ἰδίων.
Εὐτυχῶς.

AΓΑΘHΙ vacat ΤYΧΗΙ
ΖHΘΟΣΠΡΑΓMΑΤΕΥ
ΤHΣΕYΣΤΟΧIΟΥΚEΛΕ
.ΟΣΘΡAΚAΡΧΟΥΚΑI
5ΚΛANΤIΑΣAΣΚΛΗΠΙΟ
ΔOΤΗΣΚΥΡIAHΡAΕYΞ.
MΕNΟΣYΠEΡΑYΤΩNΤHΣΣΩΤΗ[..]
ΑΣΣYNEΑΥΤΩΒΩMONΣ[..]
ΚΑNΚEΛΛΩΚΑΤΕΣΚΕYΑ
10ΣΕNEΚΤΩNIΔIΩN
ΕYΤΥΧΩΣ
Текст
На добър час! Зет, деловодител на тракарха Евстохий Целер и на Клавдия Анция Асклепиодота, съоръжи от собствените си средства олтар с ограждение за господарката Хера, както беше обещал в молитвите си, заради тяхното (на Целер и Асклепиодота), както и за своето спасение. Да е на щастие!
Място на намиране

Google maps

⤦ n: 1

tag: lb
Ἀγαθῆι

lemma: ἀγαθός
tag: w

extent: unknown
tag: space
τύχηι

lemma: τύχη
tag: w
⤦ n: 2

tag: lb
Ζῆθος

type: official
ref: AT020
nymRef: Ζῆθος
tag: persName
Ζῆθος

nymRef: Ζῆθος
ref: Zethus
tag: name
πραγματευ τὴς

lemma: πραγματευτής
tag: w
πραγματευ

tag: #text
⤦ n: 3

break: no
tag: lb
τὴς

tag: #text
Εὐστοχίου Κέλε ρος

type: attested
ref: AT027
nymRef: Εὐστόχιος Κέλερ
tag: persName
Εὐστοχίου

ref: Eustochius
nymRef: Εὐστόχιος
tag: name
Κέλε ρος

nymRef: Κέλερ
ref: Celer
tag: name
Κέλε

tag: #text
⤦ n: 4

break: no
tag: lb
ρ

tag: unclear
ος

tag: #text
θρᾳκάρχου

lemma: θρᾳκάρχης
tag: w
καὶ

tag: w
⤦ n: 5

tag: lb
Κλαυδίας Ἀντίας Ἀσκληπιο δότης

nymRef: Κλαυδία Ἀντία Ἀσκληπιοδότη
tag: persName
Κλαυδίας

ref: Claudia
nymRef: Κλαυδία
tag: name
Ἀντίας

nymRef: Ἀντία
ref: Antia
tag: name
Ἀσκληπιο δότης

ref: Asclepiodote
nymRef: Ἀσκληπιοδότη
tag: name
Ἀσκληπιο

tag: #text
⤦ n: 6

break: no
tag: lb
δότης

tag: #text
κυρίᾳ

lemma: κύριος
tag: w
Ἥρᾳ

type: divine
ref: Hera
nymRef: Ἥρα
tag: persName
εὐξά μενος

lemma: εὔχομαι
tag: w
εὐξ

tag: #text
ά

tag: unclear
⤦ n: 7

break: no
tag: lb
μενος

tag: #text
ὑπὲρ

tag: w
αὐτῶν

tag: w
τῆς

tag: w
σωτηρί ας

lemma: σωτηρία
tag: w
σωτη

tag: #text
ρί

tag: supplied
⤦ n: 8

break: no
tag: lb
ας

tag: #text
σὺν

tag: w
ἑαυτῷ

lemma: ἑαυτοῦ
tag: w
βωμὸν

lemma: βωμός
tag: w
σὺν

tag: w
σ

tag: #text
ὺν

tag: supplied
⤦ n: 9

tag: lb
κανκέλλῳ

lemma: κάγκελλος
tag: w
κατεσκεύα σεν

lemma: κατασκευάζω
tag: w
κατεσκεύα

tag: #text
⤦ n: 10

break: no
tag: lb
σεν

tag: #text
ἐκ

tag: w
τῶν

tag: w
ἰδίων

lemma: ἴδιος
tag: w
.

tag: #text
⤦ n: 11

tag: lb
Εὐτυχῶς

lemma: εὐτυχῶς
tag: w
.

tag: #text
Критически апарат
Букви в лигатура:
2 πρ;
3 τησ, ου;
4 ου;
5 ντ, ηπ;
6 της, ηρ;
7 με, οσ, πε, τωντης, ωτη;
8 νε, τωβ, ωμ;
9 νκ, ωκ, τε;
10 νε, των, ων (ἰδίων);
11 ως.
Апарат
Правоъгълна сигма, ъглеста омега.

11Пожеланието ΕΥΤΥΧΩΣ на последния ред е изписано с наклонени букви.
Коментар

Текстът на надписа е сверен с изданието на Михаилов чрез лично наблюдение от Н. Шаранков и предаден с някои поправки.

Зет е с едно име и вероятно е роб на Евстохий Целер (за него вж. коментара към IGBulg 1449).

Съпругата на Целер е с римско гражданство и има два римски номена – Клавдия и Анция – и гръцки когномен Асклепиодота. Тя принадлежи на знатната фамилия на Анциите от Пауталия (дн. Кюстендил), известна от надписите IGBulg 2050; IGBulg 2053; IGBulg 2068; AE 2006, 1254.

Думата κάνκελλος на р. 9 е латинският термин cancellus, означаващ ограждение около олтара.

Библиография
Mihailov, Georgius. Inscriptiones Graecae in Bulgaria repertae. T. III.2, 1964.

Шаранков, Николай. Notes on Greek Inscriptions from Bulgaria. В: Studia Classica Serdicensia T. V, 2016, стр. 305-361, T.. 329, .