Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Почетен надпис за Д. Теренций Генциан от Хераклея Синтика

Паметник Tlmn4_0004
Издател(и)
Николай Шаранков.
Вид паметник
плоча
Материал
мрамор
Място на намиране
преизползван в западния портик на агората на Хераклея Синтика
Произход
Хераклея Синтика
Видян в
Институция и инвентарен номер
Размери
вис. 55 см, шир. 81 см, деб. 12 см
Размер на буквите
вис. 2.6 - 5.5 см
Разположение на надписа
Надписът е в профилирана рамка с епиграфско поле 44 x 69 cm. В долната част на плочата е има отвор със запазен железен дюбел/клин, привързан с олово. Камъкът е счупен в долната лява част, но вероятно е имал симетрично разположен отвор и в ляво.
Декорация
Надпис
Категория на надписа
почетен надпис за римски магистрат
Датиране
121/122 г. сл. Хр.
Критерии за датиране
вътрешно датиране
Изображения
Текст

Ἡ πόλις
Δ(έκμον) ((leaf)) Τερέντιον Δέκμου υἱὸν Κυρείνα
Γεντιανὸν ((leaf)) Γνάιον ((leaf)) Μινίκιον Φαυστεῖνον
τεσσάρων ἀνδρῶν ὁδῶν ἐπιμελητήν, χει-
5λίαρχον λεγιώνων Ἑνδεκάτης Κλαυδίας Εὐσε-
βοῦς Πιστῆς καὶ Ὀγδόης Σεβαστῆς καὶ Πρώ-
της Μινερουίας <Ε>ὐσεβοῦς Πιστῆς, τετειμημέ ((leaf))-
νον δώροις στρατιωτικοῖς ὑπὸ Αὐτοκράτο-
ρος Νέρουα Τραιανοῦ Καίσαρος Σεβαστοῦ
10Γερμανικοῦ Δακικοῦ ἐν τῇ δευτέρᾳ ἐπὶ Δάκους
στρατείᾳ στεφάνοις δυσίν, δόρασιν δυσίν, σημέᾳ, ταμίαν
Σεβαστοῦ, στρατολόγον ἐν ἐπαρχείᾳ Λιβύῃ, δήμαρχον,
στρατηγόν, πρεσβευτὴν λεγιώνων Δευτέρας Τραιανῆς
Ἰσχυρᾶς καὶ Δευτέρας Βοηθοῦ Εὐσεβοῦς Πιστῆς, τετειμημέ-
15νον δώροις στρατιωτικοῖς ὑπὸ Αὐτοκράτορος Καίσαρος Νέρ-
ουα Τραιανοῦ Ἀρίστου Σεβαστοῦ Γερμανικοῦ Δακικοῦ
Παρθικοῦ τῇ ἐπὶ Πάρθους στρατείᾳ στεφάνοις τέσσαρσιν,
δόρασιν τέσσαρσιν, σημέαις τέσσαρσιν, ὕπατον, ἀρχιερῆ,
ἐπιμελητὴν ἔργων δημοσίων, τειμητὴν ἐπαρχείας
20Μακεδονίας ((·)) ἔτους γνρ´ Σεβαστοῦ τοῦ καὶ θξσ´.

HΠOΛΙΣ
Δ- leaf ΤΕΡENΤΙΟNΔEΚMΟΥΥIONΚΥΡΕINΑ
ΓΕNΤΙΑNON- leaf ΓNAΙΟN- leaf MΙNIΚΙΟNΦΑΥΣΤΕINΟN
ΤΕΣΣAΡΩNANΔΡΩNOΔΩNEΠΙMΕΛΗΤHNΧΕΙ
5ΛIΑΡΧΟNΛΕΓΙΏNΩNENΔΕΚAΤΗΣΚΛΑΥΔIΑΣΕYΣΕ
ΒΟYΣΠΙΣΤHΣΚΑIOΓΔOΗΣΣΕΒΑΣΤHΣΚΑIΠΡΏ
ΤΗΣMΙNΕΡΟΥIΑΣ[..]YΣΕΒΟYΣΠΙΣΤHΣΤΕΤΕΙMΗME- leaf
NΟNΔΏΡΟΙΣΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟIΣYΠOΑYΤΟΚΡAΤΟ
ΡΟΣNEΡΟΥΑΤΡΑΙΑNΟYΚΑIΣΑΡΟΣΣΕΒΑΣΤΟY
10ΓΕΡMΑNΙΚΟYΔΑΚΙΚΟYENΤHΔΕΥΤEΡAEΠIΔAΚΟΥΣ
ΣΤΡΑΤΕIAΣΤΕΦANΟΙΣΔΥΣINΔOΡΑΣΙNΔΥΣINΣΗMEAΤΑMIΑN
ΣΕΒΑΣΤΟYΣΤΡΑΤΟΛOΓΟNENEΠΑΡΧΕIAΛΙΒYHΔHMΑΡΧΟN
ΣΤΡΑΤΗΓONΠΡΕΣΒΕΥΤHNΛΕΓΙΏNΩNΔΕΥΤEΡΑΣΤΡΑΙΑNHΣ
IΣΧΥΡAΣΚΑIΔΕΥΤEΡΑΣΒΟΗΘΟYΕYΣΕΒΟYΣΠΙΣΤHΣΤΕΤΕΙMΗME
15NΟNΔΏΡΟΙΣΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟIΣYΠOΑYΤΟΚΡAΤΟΡΟΣΚΑIΣΑΡΟΣNEΡ
ΟΥΑΤΡΑΙΑNΟYAΡIΣΤΟΥΣΕΒΑΣΤΟYΓΕΡMΑNΙΚΟYΔΑΚΙΚΟY
ΠΑΡΘΙΚΟYΤHEΠIΠAΡΘΟΥΣΣΤΡΑΤΕIAΣΤΕΦANΟΙΣΤEΣΣΑΡΣΙN
ΔOΡΑΣΙNΤEΣΣΑΡΣΙNΣΗMEΑΙΣΤEΣΣΑΡΣΙNYΠΑΤΟNAΡΧΙΕΡH
EΠΙMΕΛΗΤHNEΡΓΩNΔΗMΟΣIΩNΤΕΙMΗΤHNEΠΑΡΧΕIΑΣ
20MΑΚΕΔΟNIΑΣ · EΤΟΥΣΓNΡΣΕΒΑΣΤΟYΤΟYΚΑIΘΞΣ
Градът (почете) Децим Теренций Генциан Гней Миниций Фаустин, син на Децим, от трибата Квирина – един от четиримата мъже, отговарящи за пътищата; трибун на легионите Единадесети Клавдиев Благочестив и Верен, Осми Августов и Първи Минервин Благочестив и Верен, почетен от Император Нерва Траян Цезар Август, победител на германите и даките, по време на втората кампания срещу даките, с военни отличия – два венеца, две копия и знаме; квестор на императора, натоварен с набора на войници в провинция Африка; народен трибун; претор; легат на легионите Втори Траянов Силен и Втори Помощник Благочестив и Верен, почетен от Император Цезар Нерва Траян Отличен Август, победител на германите, даките и партите, по време на кампанията срещу партите, с военни отличия – четири венеца, четири копия и четири знамена; консул; понтифекс; отговорник за обществените сгради; цензор на провинция Македония. През 153-та година от Августовата ера [= 121/122 г. сл. Хр.], която е и 269 година [от Македонската ера].
Място на намиране

Google maps

⤦ n: 1

tag: lb

tag: w
πόλις

lemma: πόλις
tag: w
⤦ n: 2

tag: lb
Δέκμον Τερέντιον Δέκμου υἱὸν Κυρείνα Γεντιανὸν Γνάιον Μινίκιον Φαυστεῖνον

type: official
ref: DecimusTerentius
nymRef: Δέκμος Τερέντιος Δέκμου Γεντιανός Γναῖος Μινίκιος Φαυστεῖνος Κυρείνα
tag: persName
Δέκμον

ref: Decimus
nymRef: Δέκμος
tag: name

type: leaf
tag: g
Τερέντιον

ref: Terentius
nymRef: Τερέντιος
tag: name
Δέκμου

ref: Decimus
nymRef: Δέκμος
tag: name
υἱὸν

lemma: υἱός
tag: w
Κυρείνα

nymRef: Κυρείνα
ref: Quirina
tag: name
⤦ n: 3

tag: lb
Γεντιανὸν

ref: Gentianus
nymRef: Γεντιανός
tag: name

type: leaf
tag: g
Γνάιον

ref: Gnaeus
nymRef: Γναῖος
tag: name

type: leaf
tag: g
Μινίκιον

ref: Minicius
nymRef: Μινίκιος
tag: name
Φαυστεῖνον

ref: Faustinus
nymRef: Φαυστεῖνος
tag: name
⤦ n: 4

tag: lb
τεσσάρων

lemma: τέσσαρες
tag: w
ἀνδρῶν

lemma: ἀνήρ
tag: w
ὁδῶν

lemma: ὁδός
tag: w
ἐπιμελητήν

lemma: ἐπιμελητής
tag: w
,

tag: #text
χει λίαρχον

lemma: χειλίαρχος
tag: w
χει

tag: #text
⤦ n: 5

break: no
tag: lb
λίαρχον

tag: #text
λεγιώνων

lemma: λεγεών
tag: w
Ἑνδεκάτης Κλαυδίας Εὐσε βοῦς Πιστῆς

type: military
tag: orgName
Ἑνδεκάτης

lemma: ἑνδέκατος
tag: w
Κλαυδίας

tag: persName
Εὐσε βοῦς

lemma: Εὐσεβής
tag: w
Εὐσε

tag: #text
⤦ n: 6

break: no
tag: lb
βοῦς

tag: #text
Πιστῆς

lemma: Πιστός
tag: w
καὶ

tag: w
Ὀγδόης Σεβαστῆς

tag: orgName
Ὀγδόης

lemma: ὄγδοος
tag: w
Σεβαστῆς

lemma: Σεβαστός
tag: w
καὶ

tag: w
Πρώ της Μινερουίας Εὐσεβοῦς Πιστῆς

tag: orgName
Πρώ

tag: #text
⤦ n: 7

break: no
tag: lb
της

tag: #text
Μινερουίας

type: divine
ref: Minerva
tag: persName
Εὐσεβοῦς

lemma: Εὐσεβής
tag: w
Ε

tag: supplied
ὐσεβοῦς

tag: #text
Πιστῆς

lemma: Πιστός
tag: w
,

tag: #text
τετειμημέ νον

lemma: τίω
tag: w
τετειμημέ

tag: #text

type: leaf
tag: g
⤦ n: 8

break: no
tag: lb
νον

tag: #text
δώροις

lemma: δῶρον
tag: w
στρατιωτικοῖς

lemma: στρατιωτικός
tag: w
ὑπὸ

tag: w
Αὐτοκράτο ρος

lemma: Αὐτοκράτωρ
tag: w
Αὐτοκράτο

tag: #text
⤦ n: 9

break: no
tag: lb
ρος

tag: #text
Νέρουα Τραιανοῦ

type: emperor
ref: Traianus
tag: persName
Καίσαρος

lemma: Καῖσαρ
tag: w
Σεβαστοῦ

lemma: Σεβαστός
tag: w
⤦ n: 10

tag: lb
Γερμανικοῦ

lemma: Γερμανικός
tag: w
Δακικοῦ

lemma: Δακικός
tag: w
ἐν

tag: w
τῇ

tag: w
δευτέρᾳ

lemma: δεύτερος
tag: w
ἐπὶ

tag: w
Δάκους

type: ethnic
tag: placeName
⤦ n: 11

tag: lb
στρατείᾳ

lemma: στρατεία
tag: w
στεφάνοις

lemma: στέφανος
tag: w
δυσίν

lemma: δύο
tag: w
,

tag: #text
δόρασιν

lemma: δόρυ
tag: w
δυσίν

lemma: δύο
tag: w
,

tag: #text
σημέᾳ

lemma: σημαία
tag: w
,

tag: #text
ταμίαν

lemma: τάμιας
tag: w
⤦ n: 12

tag: lb
Σεβαστοῦ

lemma: Σεβαστός
tag: w
,

tag: #text
στρατολόγον

lemma: στρατολόγος
tag: w
ἐν

tag: w
ἐπαρχείᾳ

lemma: ἐπαρχεία
tag: w
Λιβύῃ

ref: Africa
tag: placeName
,

tag: #text
δήμαρχον

lemma: δήμαρχος
tag: w
,

tag: #text
⤦ n: 13

tag: lb
στρατηγόν

lemma: στρατηγός
tag: w
,

tag: #text
πρεσβευτὴν

lemma: πρεσβευτής
tag: w
λεγιώνων

lemma: λεγεών
tag: w
Δευτέρας Τραιανῆς Ἰσχυρᾶς

type: military
tag: orgName
Δευτέρας

lemma: δεύτερος
tag: w
Τραιανῆς

tag: persName
⤦ n: 14

tag: lb
Ἰσχυρᾶς

lemma: ἰσχυρός
tag: w
καὶ

tag: #text
Δευτέρας Βοηθοῦ Εὐσεβοῦς Πιστῆς

type: military
tag: orgName
Δευτέρας

lemma: δεύτερος
tag: w
Βοηθοῦ

lemma: Βοηθός
tag: w
Εὐσεβοῦς

lemma: Εὐσεβής
tag: w
Πιστῆς

lemma: Πιστός
tag: w
,

tag: #text
τετειμημέ νον

lemma: τίω
tag: w
τετειμημέ

tag: #text
⤦ n: 15

break: no
tag: lb
νον

tag: #text
δώροις

lemma: δῶρον
tag: w
στρατιωτικοῖς

lemma: στρατιωτικός
tag: w
ὑπὸ

tag: w
Αὐτοκράτορος

lemma: Αὐτοκράτωρ
tag: w
Καίσαρος

lemma: Καῖσαρ
tag: w
Νέρ ουα Τραιανοῦ

type: emperor
ref: Traianus
tag: persName
Νέρ

tag: #text
⤦ n: 16

break: no
tag: lb
ουα Τραιανοῦ

tag: #text
Ἀρίστου

lemma: Ἄριστος
tag: w
Σεβαστοῦ

lemma: Σεβαστός
tag: w
Γερμανικοῦ

lemma: Γερμανικός
tag: w
Δακικοῦ

lemma: Δακικός
tag: w
⤦ n: 17

tag: lb
Παρθικοῦ

lemma: Παρθικός
tag: w
τῇ

tag: w
ἐπὶ

tag: w
Πάρθους

type: ethnic
tag: placeName
στρατείᾳ

lemma: στρατεία
tag: w
στεφάνοις

lemma: στέφανος
tag: w
τέσσαρσιν

lemma: τέσσαρες
tag: w
,

tag: #text
⤦ n: 18

tag: lb
δόρασιν

lemma: δόρυ
tag: w
τέσσαρσιν

lemma: τέσσαρες
tag: w
,

tag: #text
σημέαις

lemma: σημαία
tag: w
τέσσαρσιν

lemma: τέσσαρες
tag: w
,

tag: #text
ὕπατον

lemma: ὕπατος
tag: w
,

tag: #text
ἀρχιερῆ

lemma: ἀρχιερεύς
tag: w
,

tag: #text
⤦ n: 19

tag: lb
ἐπιμελητὴν

lemma: ἐπιμελητής
tag: w
ἔργων

lemma: ἔργον
tag: w
δημοσίων

lemma: δημόσιος
tag: w
,

tag: #text
τειμητὴν

lemma: τιμητής
tag: w
ἐπαρχείας

lemma: ἐπαρχεία
tag: w
⤦ n: 20

tag: lb
Μακεδονίας

ref: Macedonia
tag: placeName

type: dot
tag: g
ἔτους

lemma: ἔτος
tag: w
γνρ

value: 153
tag: num
Σεβαστοῦ

lemma: Σεβαστός
tag: w
τοῦ

tag: w
καὶ

tag: w
θξσ

value: 269
tag: num
.

tag: #text
Критически апарат
Букви в лигатура:
3 τε;
4 τε, νε, με, ητ, ην, χε;
5 λε, νε, τες, ας;
6 ης, ης, ας, ες;
7 της, νε, της, τε, τε, νημε;
10 ντη, τε;
11 τε, τε, νς, με;
12 νε, νε, χε, ημ;
13 τηγ, νπρ, βε, <η>ν, δε, τε, νης;
14 ας (ἰσχυρᾶς), δε, τε, υε, πς, ης, τε (τετειμ.), μημε;
15 τρ, υπ, νε;
16 ας, υπ, ου (Παρθικοῦ);
17 παρ, ου, τρ, τε, τε, τε, ντε, νς, με;
18 υπ, ρηε, πιμε, τηνε, ργ, εμος, τε, μητηνε;
19 χε, νρ, στ, υτ, ου.
Апарат:

Коментар

Библиография
текуща версия 3 / 2024-07-08
Tlmn4_0004_V1.xml от 03.07.2024 г.
Tlmn4_0004_V2.xml от 08.07.2024 г.