Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

База за статуя на император Гордиан III, издигната от град Августа Траяна

Паметник III_1565
Издател(и)
Георги Михаилов, Николай Шаранков.
Вид паметник
постамент
Материал
варовик
Място на намиране
Стара Загора, открита преди 1868 г., точно местонамиране неизвестно; през 1881 г. се е намирала, заедно с други антични скулптурни и епиграфски паметници, на тогавашния площад „Богориди“ (сега парк „Пети октомври“)
Произход
Августа Траяна
Видян в
Институция и инвентарен номер
Размери
вис. 173 см, шир. 50 см, деб. 55 см
Размер на буквите
вис. 1.5 - 5 см
Разположение на надписа
Правоъгълен постамент, профилиран в горната и долната част; надпис на лицевата повърхност. Профилирането върху страничните повърхности е изчукано, вероятно във връзка с вторична употреба като строителен материал, подобно на много други бази за статуи от Августа Траяна.
Декорация
Горният профил е украсен с акротерии и растителен орнамент.
Надпис
Категория на надписа
почетен надпис за император - в проза
Датиране
238-241 г. сл.Хр
Критерии за датиране
titulature, office
Изображения
Текст

Ἀγαθῆι τύχη[ι].
Τὸν μέγιστον καὶ
θειότατον Αὐτο-
κράτορα δεσπό-
5την τῆς οἰκου[μ]ένης
Μ(ᾶρκον) Ἀντώνιον Γορδια-
νὸν Εὐσεβῆ Εὐτυ-
χῆ Σε(vac.1)β(αστὸν) (vac.1) ἡ ἱερωτά-
τη βουλὴ καὶ ὁ λαμ-
10πρότατος δῆμος Τρα[ι]-
ανέων ἐκ τῶν ὑπερπαι-
όντων, ἡγεμονεύοντος
τῆς Θρᾳκῶν ἐπαρχείας
Καττίου Κέλερος.
15 (vac.) Εὐτυχῶς. (vac.)
ἐπιμελουμένου Αὐρ(ηλίου)
Κοίντου Κοίντου (vac.)
Α (πρώτης) ἀρχῆς. Εὐτυχῶς.

AΓΑΘH..ΤYΧ..[..]
ΤONMEΓΙΣΤΟNΚΑI
ΘΕΙOΤΑΤΟNΑYΤΟ
ΚΡAΤΟΡΑΔΕΣΠO
5ΤΗNΤHΣΟIΚΟΥ[..]ENΗΣ
MANΤΩNΙΟNΓΟΡΔΙΑ
NONΕYΣΕΒHΕYΤΥ
ΧHΣΕ vacat Β vacat HIΕΡΩΤA
ΤΗΒΟΥΛHΚΑIOΛΑM
10ΠΡOΤΑΤΟΣΔHMΟΣΤΡΑ[..]
ΑNEΩNEΚΤΩNYΠΕΡΠΑΙ
ONΤΩNHΓΕMΟNΕYΟNΤΟΣ
ΤHΣΘΡAΚΩNEΠΑΡΧΕIΑΣ
ΚΑΤΤIΟΥΚEΛΕΡΟΣ
15 vacat ΕYΤΥΧΩΣ vacat
EΠΙMΕΛΟΥMENΟΥΑYΡ
ΚΟINΤΟΥΚΟINΤΟΥ vacat
ΑAΡΧHΣΕYΤΥΧΩ..
На добър час! На най-великия и най-божествения император, господаря на света Марк Антоний Гордиан, благочестив и щастлив Август - най-свещеният съвет и най-блестящият народ на траянците (издигнаха тази статуя) от останалите в излишък средства, когато управител на провинция Тракия беше Катий Целер. Да е на щастие!Аврелий Квинт, син на Квинт, първи архонт, отговаряше (за издигането на статуята). Да е на щастие!
Място на намиране

Google maps

⤦ n: 1

tag: lb
Ἀγαθῆι

lemma: ἀγαθός
tag: w
Ἀγαθῆ

tag: #text
ι

tag: unclear
τύχηι

lemma: τύχη
tag: w
τύχ

tag: #text
η

tag: unclear
ι

tag: supplied
.

tag: #text
⤦ n: 2

tag: lb
Τὸν

tag: w
μέγιστον

lemma: μέγας
tag: w
καὶ

tag: w
⤦ n: 3

tag: lb
θειότατον

lemma: θεῖος
tag: w
Αὐτο κράτορα

lemma: αὐτοκράτωρ
tag: w
Αὐτο

tag: #text
⤦ n: 4

break: no
tag: lb
κράτορα

tag: #text
δεσπό την

lemma: δεσπότης
tag: w
δεσπό

tag: #text
⤦ n: 5

break: no
tag: lb
την

tag: #text
τῆς

tag: w
οἰκουμένης

lemma: οἰκουμένη
tag: w
οἰκου

tag: #text
μ

tag: supplied
ένης

tag: #text
⤦ n: 6

tag: lb
Μᾶρκον Ἀντώνιον Γορδια νὸν

ref: Gordianus
type: emperor
tag: persName
Μᾶρκον

ref: Marcus
nymRef: Μᾶρκος
type: praenomen
tag: name
Ἀντώνιον

ref: Antonius
nymRef: Ἀντώνιος
type: gentilicium
tag: name
Γορδια νὸν

ref: Gordianus
nymRef: Γορδιανός
type: cognomen
tag: name
Γορδια

tag: #text
⤦ n: 7

break: no
tag: lb
νὸν

tag: #text
Εὐσεβῆ

lemma: εὐσεβής
tag: w
Εὐτυ χῆ

lemma: εὐτυχής
tag: w
Εὐτυ

tag: #text
⤦ n: 8

break: no
tag: lb
χῆ

tag: #text
Σεβαστὸν

lemma: σεβαστός
tag: w

quantity: 1
unit: character
tag: space

tag: w
ἱερωτά τη

lemma: ἱερός
tag: w
ἱερωτά

tag: #text
⤦ n: 9

break: no
tag: lb
τη

tag: #text
βουλὴ

lemma: βουλή
tag: w
καὶ

tag: w

tag: w
λαμ πρότατος

lemma: λαμπρός
tag: w
λαμ

tag: #text
⤦ n: 10

break: no
tag: lb
πρότατος

tag: #text
δῆμος

lemma: δῆμος
tag: w
Τραι ανέων

ref: AugTr
tag: placeName
Τρα

tag: #text
ι

tag: supplied
⤦ n: 11

break: no
tag: lb
ανέων

tag: #text
ἐκ

lemma: ἐκ
tag: w
τῶν

tag: w
ὑπερπαι όντων

lemma: ὑπερπαίω
tag: w
ὑπερπαι

tag: #text
⤦ n: 12

break: no
tag: lb
όντων

tag: #text
,

tag: #text
ἡγεμονεύοντος

lemma: ἡγεμονεύω
tag: w
⤦ n: 13

tag: lb
τῆς

tag: w
Θρᾳκῶν ἐπαρχείας

type: ethnic
ref: Thrace
tag: placeName
Θρᾳκῶν

lemma: Θρᾷξ
tag: w
ἐπαρχείας

lemma: ἐπαρχία
tag: w
⤦ n: 14

tag: lb
Καττίου Κέλερος

type: official
ref: Catius
nymRef: Λούκιος Κάτιος Κέλερ
tag: persName
Καττίου

nymRef: Κάτιος
ref: Catius
type: gentilicium
tag: name
Κέλερος

ref: Celer
nymRef: Κέλερ
type: cognomen
tag: name
.

tag: #text
⤦ n: 15

tag: lb

extent: unknown
unit: character
tag: space
Εὐτυχῶς

lemma: εὐτυχῶς
tag: w
.

tag: #text

extent: unknown
unit: character
tag: space
⤦ n: 16

tag: lb
ἐπιμελουμένου

lemma: ἐπιμελέομαι
tag: w
Αὐρηλίου Κοίντου Κοίντου

ref: AT329
type: attested
tag: persName
Αὐρηλίου

ref: Aurelius
nymRef: Αὐρήλιος
type: gentilicium
tag: name
⤦ n: 17

tag: lb
Κοίντου

ref: Quintus
nymRef: Κόιντος
type: cognomen
tag: name
Κοίντου

ref: Quintus
nymRef: Κόιντος
tag: name

extent: unknown
unit: character
tag: space
⤦ n: 18

tag: lb
Α πρώτης

tag: expan
Α

tag: abbr
πρώτης

lemma: πρῶτος
tag: w
ἀρχῆς

lemma: ἀρχή
tag: w
.

tag: #text
Εὐτυχῶς

lemma: εὐτυχής
tag: w
Εὐτυχῶ

tag: #text
ς

tag: unclear
.

tag: #text
Критически апарат
Букви в лигатура:
2 νκ;
3 την, τησ, νησ;
5 ντων;
6 ηε;
8 ρωτ;
9 τη;
10 πρ, ημ;
11 νε, ων, των, πε;
12 ωντων, ηγ, νε, ντ;
13 τησ, ωνε;
15 ωσ;
16 με, με;
18 ησ.
Апарат:
Текстът на надписа е даден според изданието на Михаилов.
В първото издание на надписа от Г. Пападопулос (1868 г.) са дадени само р. 1-13; следващият издател Албер Дюмон (1876 г.), ползвал препис на Власиос Скорделис, публикува р. 1-14; Пол Фукар (1882 г.), ползвал препис и естампаж на Еме Лангле, публикува цялостния текст без последната дума на р. 18, разчетена за пръв път от Димитър Димитров (1937 г.).
14 Част от издателите неправилно разделят името като Κ(οίντου) Ἀττίου Κέλερος, вж. коментара към IGBulg 1375.
18 Εὐτυχῶς е изписано с букви с много по-малък размер (вис. 1,5 см).
Коментар

Статуята на император Гордиан III била издигната от градските власти на Августа Траяна по време на мандата на Луций Катий Целер в Тракия между 238 и 241 г. сл.Хр. Този провинциален управител е известен от няколко милиарни колони, издигнати от Филипопол (IGBulg 1069, IGBulg 1337, IGBulg 1375 и Telamon III-6) и Сердика (IGBulg 2000 и IGBulg 2016). През 242 г. сл. Хр., след края на мандата му в Тракия, вече го виждаме като управител на провинция Горна Мизия (срв. IMS III.2, 22 и AE 1998, 1117).

Първият архонт на Августа Траяна Аврелий Квинт, син на Квинт, не е известен отдругаде. Родовото име Аврелий показва, че е получил римско гражданство с едикта на Каракала от 212 г. сл. Хр., а преди това той, както и баща му, са носили римския преномен Квинт като единично име.

Библиография
Mihailov, Georgius. Inscriptiones Graecae in Bulgaria repertae. T. III.2, 1964.

текуща версия 1 / 2022-08-14