Посвещение за Херакъл от Хрест за колегията на измервачите

Паметник III.1401bis (=5517)
Автор
Георги Михаилов
Вид паметник
постамент
Материал
мрамор
Място на намиране
Ягодово, местността Кофаница северно от селото.
Произход
близката околност на Филипопол
Размери
вис. 64 см, диам. около 62 см
Институция и инвентарен номер
Регионален археологически музей - Пловдив
No 3444
Размер на буквите
вис. 1.3 - 2.5 см
Разположение на надписа
Постамент с овално сечение, профилиран в горната и долната част. Първият ред на надписа е разположен върху горния профил, а останалата част - по тялото на постамента. Между р. 7 и 8 има четвъртит жлеб.
Декорация
Надпис
Жанр на надписа
частен посветителен надпис - проза
Датиране
втората половина на II в. сл. Хр.
Критерии за датиране
форма на буквите
Изображения
Текст

Ἀγαθῆι τ[ύχηι].
Χρῆστος Τελεσφό-
ρου προμέτρης δεκα-
νεύσας ε´ ἀμέμπτως
5τῷ ἱερωτάτῳ συνεργίῳ
ἐκ τῶν ἰδίων ἀνέθηκα
(vac.) τὸν Ἡρακλέα (vac.)
σὺν [τ] τραπέζῃ.

..ΑΘHΙ.[....]
ΧΡHΣΤΟΣΤΕΛΕΣΦO
ΡΟΥΠΡΟMEΤΡΗΣΔΕΚΑ
NΕYΣΑΣΕAMEMΠΤΩΣ
5ΤΩIΕΡΩΤAΤΩΣΥNΕΡΓIΩ
EΚΤΩNIΔIΩNANEΘΗΚΑ
vacat ΤONHΡΑΚΛEΑ vacat
ΣY.[.].Τ...EΖH
Текст
На добър час! Аз, Хрест, син на Телесфор, измервач, след като пет пъти безупречно изпълнявах длъжността на декан, посветих (статуята на) Херакъл заедно с масата на свои разноски за най-свещената колегия.
Място на намиране

Google maps

⤦ n: 1

tag: lb
Ἀγαθῆι

lemma: ἁγαθός
tag: w
Ἀγ

tag: unclear
αθῆι

tag: #text
τύχηι

lemma: τύχη
tag: w
τ

tag: unclear
ύχηι

tag: supplied
.

tag: #text
⤦ n: 2

tag: lb
Χρῆστος Τελεσφό ρου

ref: AT129
type: official
tag: persName
Χρῆστος

ref: Chrestus
nymRef: Χρῆστος
tag: name
Τελεσφό ρου

ref: Telesphorus
nymRef: Τελεσφόρος
tag: name
Τελεσφό

tag: #text
⤦ n: 3

break: no
tag: lb
ρου

tag: #text
προμέτρης

lemma: προμέτρης
tag: w
δεκα νεύσας

lemma: δεκανεύω
tag: w
δεκα

tag: #text
⤦ n: 4

break: no
tag: lb
νεύσας

tag: #text
ε

value: 5
tag: num
ἀμέμπτως

lemma: ἀμέμπτως
tag: w
⤦ n: 5

tag: lb
τῷ

tag: w
ἱερωτάτῳ

lemma: ἱερός
tag: w
συνεργίῳ

lemma: συνέργιον
tag: w
⤦ n: 6

tag: lb
ἐκ

tag: w
τῶν

tag: w
ἰδίων

lemma: ἴδιος
tag: w
ἀνέθηκα

lemma: ἀνατίθημι
tag: w
⤦ n: 7

tag: lb

extent: unknown
unit: character
tag: space
τὸν

tag: w
Ἡρακλέα

type: divine
ref: Heracles
tag: persName

extent: unknown
unit: character
tag: space
⤦ n: 8

tag: lb
σὺν

tag: w
σὺ

tag: #text
ν

tag: unclear
τῇ

tag: w
τ

tag: supplied

tag: unclear
τραπέζῃ

lemma: τράπεζα
tag: w
τ

tag: #text
ραπ

tag: unclear
έζῃ

tag: #text
.

tag: #text
Критически апарат
Букви в лигатура:
2 ησ;
3 ου, πρ, με, ησ;
4 νε, με, μπ, τωσ;
5 τω, ρω, τωσ, νε;
6 τω, ων, νε, ηκ;
8 [τ]η, πε.
Апарат:
Текстът на надписа е предаден според изданието на Михаилов след сравнение с лично наблюдение от Н. Шаранков.
1Първият ред е върху профилирания горен ръб на базата.
7-8Буквите са по-дребни; възможно е тези два реда, които описват посветените предмети, да са били изписани по-късно като допълнение към основния текст.
Коментар

Посветителят носи гръцки име и патроним; името му Хрест е типично за преселници от Мала Азия. Епитетът на ръководената от него колегия на измервачите „най-свещена“ (ἱερωτάτῳ) показва нейните официални функции (срв. ἱερωτάτη βουλή, ἱερώτατον ταμεῖον, ἱερὰ γερουσία).

Измервачите (προμέτραι, mensores) са длъжностни лица, които измерват стоки или земя и са съставяли колегия (συνέργιον). Думата προμέτρης се среща само в още два надписа от Мала Азия. Вероятно начело на колегията е стоял δεκανός, един или много: р.3 δεκανεύσας ε', но в IGBulg 917 - δεκανευόντων. Глаголът δεκανεύω се среща само в надписи от Филипопол. Не е ясно дали цялата колегия се състои от измервачи, или това е длъжността само на Хрест, а в колегията е имало и хора с други дейности. Според Л. Робер, който е проучил всички примери за длъжността, тези измервачи са свързани с търговията с жито.

Библиография
Mihailov, Georgius. Inscriptiones Graecae in Bulgaria repertae. T. III.1, 1961.

Mihailov, Georgius. Inscriptiones Graecae in Bulgaria repertae. T. V, 1997.