База за статуя на Цезар Максим, издигната от град Филипопол

<< Предишна
База за статуя на император Балбин, издигната от град Филипопол
Следваща >>
Списък на религиозно сдружение

Паметник III.1515

Автор Георги Михаилов, Николай Шаранков
Вид паметник постамент
Материал мрамор
Място на намиране Черна гора
Видян в Стара Загора, експониран на открито.
Произход Кела
Размери вис. 160 см, шир. 80 см, деб. 60 см
Институция и инвентарен номер Регионален исторически музей - Стара Загора
No 2Сз 1297

 

Размер на буквите вис. 2.5-5 см
Разположение на надписа Четвъртит постамент, профилиран горе и долу. Горната част е украсена с акротерии. Надписът е на лицевата страна.
Декорация

Надпис

Жанр на надписа почетен надпис за император - проза
Датиране 236-238 г. сл.Хр.
Критерии за датиране управление

Текст

Издателски текст


Ἀγαθῆι (vac.) τύχηι
τὸν μέγιστον καὶ θειότατον
Καίσαρα ((·)) Γ(άιον) ((·)) Ἰούλιον Οὐῆρον
⟦ [Μ]άξιμο[ν]⟧ Εὐτυχῆ Εὐσεβῆ Σεβ(αστὸν) ((·))
5υἱὸν τοῦ μεγίστου καὶ θειοτάτου
Αὐτοκράτορος ((·)) ⟦Γ(αίου) ((·)) Ἰουλίου Οὐήρου⟧
Μάξι[μ]είνου⟧ Εὐτυχοῦς Εὐσεβοῦς
Σεβ(αστοῦ) ((·)) ἡ λαμπροτάτη μητρόπολις τῆς
Θρᾳκῶν ἐπαρχείας Φιλιππόπολις τὸν
10 τῆς οἰκουμένης δεσπότην ὑπατεύοντος
τῆς ἐπαρχείας ((·)) Τ(ίτου) ((·)) Κλωδίου Σατορνείνου,
πρωταρχοῦντος ((·)) Αὐρ(ηλίου) ((·)) Ἀπολλωνίδου Ἀπ<ο>⸢λ⸣λοδώρο[υ]
τοῦ αὐτοῦ κα⸢ὶ⸣ ἐπιμελουμένου ἐκ τῶν ὑπερπαιόντων
χρημάτων. (vac.) Εὐτυχῶς.

Дипломатически текст


AΓΑΘHΙ vacat ΤYΧΗΙ
ΤONMEΓΙΣΤΟNΚΑIΘΕΙOΤΑΤΟN
ΚΑIΣΑΡΑ · Γ · IΟYΛΙΟNΟYHΡΟN
[.]A....[.]ΕYΤΥΧHΕYΣΕΒHΣΕΒ ·
5ΥIONΤΟYMΕΓIΣΤΟΥΚΑIΘΕΙΟΤAΤΟΥ
ΑYΤΟΚΡAΤΟΡΟΣ · Γ · IΟΥΛIΟΥΟYHΡΟΥ
....[.]....ΥΕYΤΥΧΟYΣΕYΣΕΒΟYΣ
ΣΕΒ · HΛΑMΠΡΟΤAΤΗMΗΤΡOΠΟΛΙΣΤHΣ
ΘΡAΚΩNEΠΑΡΧΕIΑΣΦΙΛΙΠΠOΠΟΛΙΣΤON
10ΤHΣΟIΚΟΥMENΗΣΔΕΣΠOΤΗNYΠΑΤΕYΟNΤΟΣ
ΤHΣEΠΑΡΧΕIΑΣ · Τ · ΚΛΩΔIΟΥΣΑΤΟΡNΕINΟΥ
ΠΡΩΤΑΡΧΟYNΤΟΣ · ΑYΡ · AΠΟΛΛΩNIΔΟΥAΠ[.]ΑΛΟΔΩ..[.]
ΤΟYΑYΤΟYΚΑΤEΠΙMΕΛΟΥMENΟΥEΚΤΩNYΠΕΡΠΑΙONΤΩN
ΧΡΗMAΤΩN vacat ΕYΤΥΧΩΣ

Превод

На добър час! На най-великия и най-божествения император Цезар Гай Юлий Вер Максим, щастлив и благочестив, Август, син на най-великия и най-божествен император Гай Юлий Вер Максимин, щастлив и благочестив, Август. Най-блестящата метрополия на провинция Тракия Филипопол (почете със статуя) господаря на света, когато управител на провинцията е Тит Клодий Сатурнин, а пръв архонт – Аврелий Аполонид, син на Аполодор, като същият е и отговорник (за издигането на статуята), от останалите в излишък средства. Да е на щастие!

Карта

Място на намиране

Google maps

42.218395, 25.224566

Кодирано

⤦ n: 1

tag: lb
Ἀγαθῆι

lemma: ἀγαθός
tag: w

extent: unknown
tag: space
τύχηι

lemma: τύχη
tag: w
⤦ n: 2

tag: lb
τὸν

tag: w
μέγιστον

lemma: μέγας
tag: w
καὶ

tag: w
θειότατον

lemma: θεῖος
tag: w
⤦ n: 3

tag: lb
Καίσαρα

lemma: Καῖσαρ
tag: w

type: dot
tag: g
Γάιον Ἰούλιον Οὐῆρον Μάξιμον

ref: Thraxson
type: emperor
tag: persName
Γάιον

tag: name

type: dot
tag: g
Ἰούλιον

tag: name
Οὐῆρον

tag: name
⤦ n: 4

tag: lb
Μάξιμον

tag: del
Εὐτυχῆ

lemma: Εὐτυχής
tag: w
Εὐσεβῆ

lemma: Εὐσεβής
tag: w
Σεβαστὸν

lemma: Σεβαστός
tag: w

type: dot
tag: g
⤦ n: 5

tag: lb
υἱὸν

lemma: υἱός
tag: w
τοῦ

tag: w
μεγίστου

lemma: μέγας
tag: w
καὶ

tag: w
θειοτάτου

lemma: θεῖος
tag: w
⤦ n: 6

tag: lb
Αὐτοκράτορος

lemma: Αὐτοκράτωρ
tag: w

type: dot
tag: g
Γαίου Ἰουλίου Οὐήρου Μάξιμείνου

type: emperor
ref: Thrax
tag: persName
Γαίου Ἰουλίου Οὐήρου

tag: del
Γαίου

tag: name
Γαίου

tag: expan
Γ

tag: abbr
αίου

tag: ex

type: dot
tag: g
Ἰουλίου

tag: name
Οὐήρου

tag: name
⤦ n: 7

tag: lb
Μάξιμείνου

tag: del
Εὐτυχοῦς

lemma: Εὐτυχής
tag: w
Εὐσεβοῦς

lemma: Εὐσεβής
tag: w
⤦ n: 8

tag: lb
Σεβαστοῦ

lemma: Σεβαστός
tag: w

type: dot
tag: g

tag: w
λαμπροτάτη

lemma: λαμπρός
tag: w
μητρόπολις

lemma: μητρόπολις
tag: w
τῆς

tag: w
⤦ n: 9

tag: lb
Θρᾳκῶν

type: ethnic
tag: placeName
ἐπαρχείας

lemma: ἐπαρχία
tag: w
Φιλιππόπολις

ref: Phil
tag: placeName
τὸν

tag: w
⤦ n: 10

tag: lb
τῆς

tag: w
οἰκουμένης

lemma: οἰκουμένη
tag: w
δεσπότην

lemma: δεσπότης
tag: w
ὑπατεύοντος

lemma: ὑπατεύω
tag: w
⤦ n: 11

tag: lb
τῆς

tag: w
ἐπαρχείας

lemma: ἐπαρχία
tag: w

type: dot
tag: g
Τίτου Κλωδίου Σατορνείνου

ref: Saturninus
type: official
nymRef: Τίτος Κλώδιος Σατορνεῖνος
tag: persName
Τίτου

ref: Titus
nymRef: Τίτος
tag: name

type: dot
tag: g
Κλωδίου

ref: Clodius
nymRef: Κλώδιος
tag: name
Σατορνείνου

ref: Saturninus
nymRef: Σατορνῖνος
tag: name
,

tag: #text
⤦ n: 12

tag: lb
πρωταρχοῦντος

lemma: πρωταρχέω
tag: w

type: dot
tag: g
Αὐρηλίου Ἀπολλωνίδου Ἀπολαλοδώρου

ref: AT016
type: official
nymRef: Αὐρήλιος Ἀπολλωνίδης Ἀπολλοδώρου
tag: persName
Αὐρηλίου

nymRef: Αὐρήλιος
ref: Aurelius
tag: name

type: dot
tag: g
Ἀπολλωνίδου

ref: Apollonides
nymRef: Ἀπολλωνίδης
tag: name
Ἀπολαλοδώρου

nymRef: Ἀπολλόδωρος
ref: Apollodorus
tag: name
Ἀπ

tag: #text
ο

tag: supplied
λα

tag: choice
λ

tag: corr
α

tag: sic
λοδώ

tag: #text
ρο

tag: unclear
υ

tag: supplied
⤦ n: 13

tag: lb
τοῦ

tag: w
αὐτοῦ

tag: w
καὶτ

tag: w
κα

tag: #text
ὶτ

tag: choice

tag: corr
τ

tag: sic
ἐπιμελουμένου

lemma: ἐπιμελέομαι
tag: w
ἐκ

tag: w
τῶν

tag: w
ὑπερπαιόντων

lemma: ὑπερπαίω
tag: w
⤦ n: 14

tag: lb
χρημάτων

lemma: χρῆμα
tag: w
.

tag: #text

extent: unknown
tag: space
Εὐτυχῶς

lemma: εὐτυχῶς
tag: w
.

tag: #text

Xml

Критически апарат

Букви в лигатура:
2 νμε, νκ;
3 ηρ;
4 ηε;
5 με;
7 [μ]ε, ου (εὐσεβοῦς);
8 μπρ, τημη, τη;
9 ωνε;
10 τησ, με, νησ, την, τε, ντ;
11 τησ, νε;
12 ωτ, ων, ωρ, ο[υ];
13 με, με, των, πε, ντων;
14 ημ, ων.
Апарат:
Текстът на надписа е сверен с изданието на Михаилов чрез лично наблюдение от Н. Шаранков и предаден с поправки.
3-4,6-7небрежно damnatio memoriae, почти всички букви се четат ясно;
12на камъка: ΑΠΑΛΟΔWΡ̣Ο̣ - може би второто А всъщност е опит за вписване на малък омикрон в Λ;
12-13в IGBulg: Ἀπολλωνίδου Ἀπαλοδώ/του (sic) αὐτοῦ;
13на камъка: ΚΑΤΕΠΙΜΕΛΟΥΜΕΝΟΥ;
14Εὐτυχῶς е изписано с леко наклонени букви.

Коментар

Гай Юлий Вер Максим, синът на император Максимин Тракиеца, е удостоен в този надпис с титлата Август, въпреки че официално е бил обявен само за Цезар в първите месеци на 236 г. сл.Хр. Това вероятно е проява на ласкателство от страна на властите във Филипопол, които наричат Максим Август и в AE 2006, 1247; AE 2006, 1248; AE 2006, 1251 и IGBulg 1374.

Тит Клодий Сатурнин вероятно е последният провинциален управител при управлението на император Максимин Тракиеца, тъй като милиарна колона с неговото име е била подготвена, но неизползвана (AE 2006, 1251).

Марк Аврелий Аполонид, син на Аполодор, е известен като първи архонт на Филипопол и от два надписа от Пловдив - AE 2006, 1247 и AE 2006, 1248. При последния текстът е идентичен с този, а в AE 2006, 1427 единствената разлика е името на провинциалния управител, което е Симоний Юлиан. Аврелий Аполонид е бил и първожрец на Филипопол според надпис от Хисар (IGBulg 1476).

Трябва да се отбележи употребата на глагола ὑπερπαίω, който се среща само в няколко епиграфски паметника от територията на Филипопол и Августа Траяна от втората четвърт на III в. сл.Хр. в същата формула (IGBulg 1510; IGBulg 1564; IGBulg 1565; IGBulg 1566; AE 2006, 1247; AE 2006, 1248). Вероятно градските власти, издигнали тези надписи, са искали да избегнат обвинения в разточителство в този период на икономическа криза.

Изписаното с наклонени букви Εὐτυχῶς на последния ред отразява ръкописната потвърдителна резолюция, поставяна от висш магистрат под протоколи и други документи, свързани с официални решения (срв. IGBulg 5409).

Библиография


Warning: Undefined array key "bibliography_surname_bg" in /home/beestudi/telamon.uni-sofia.bg/app/view/desktop/epi/view_ins.php on line 606
Inscriptiones Graecae in Bulgaria repertae. T. III.1, 1961.