Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Посвещение за Кендрисос от сдружението на дребните търговци

Паметник III.917
Издател(и)
Георги Михаилов, Николай Шаранков.
Вид паметник
колона
Материал
мрамор
Място на намиране
Пловдив
Произход
Филипопол
Видян в
Институция и инвентарен номер
Размери
вис. 39 см, диам. 32 см
Размер на буквите
вис. 1-2 см
Разположение на надписа
Декорация
Надпис
Категория на надписа
частен посветителен надпис - проза
Датиране
207-208 г. сл. Хр.
Критерии за датиране
длъжност, прозопография
Изображения
Текст
[------]
[ἡγε]μονεύ[οντος τῆς Θρᾳκῶν]
ἐπαρχίας Ἐκ(νατίου) ((·)) Πρόκλο⸢υ⸣ πρ⸢ε⸣σβ(ευτοῦ) σεβ(αστῶν)
ἀντιστρατήγου θεῷ Κενδρεισῳ
τέχνη καπήλων εὐχαριστῖ,      
(vac.1)
5 δεκανευόντω<ν> Ἡρακλείδου Γρα-
νίου καὶ Διζα Βρινκαζ<ε>νεος
   τοῦ καὶ Ἑρμοδώρου.
------
[.......]..ΟNΕY[.................................]
EΠΑΡΧIΑΣ · ΠΡOΚΛΟNΠΡΣΣΒΣΕΒ
ANΤΙΣΤΡΑΤHΓΟΥΘΕΩΚΕNΔΡΕΙΣΩ
ΤEΧNΗΚΑΠHΛΩNΕYΧΑΡΙΣΤI      
vacat
5ΔΕΚΑNΕΥONΤΩ[..]HΡΑΚΛΕIΔΟΥΓΡΑ
NIΟΥΚΑIΔΙΖΑΒΡΙNΚΑΖ[..]NΕΟΣ
  ΤΟYΚΑIEΡMΟΔΩΡΟΥ
..., когато управител на провинция Тракия беше Егнаций Прокул, легат на августа, пропретор, сдружението на дребните търговци благодари на бог Кендрисос. Декани (на сдружението) бяха Хераклид, син на Граний, и Диза, син на Бринказенис, наричан още Хермодор.
Място на намиране

Google maps

< GAP >

extent: unknown
unit: line
⤦ n: 1

tag: lb
ἡγεμονεύοντος

lemma: ἡγεμονεύω
tag: w
ἡγε

tag: supplied
μ

tag: unclear
ονεύ

tag: #text
οντος

tag: supplied
τῆς Θρᾳκῶν

tag: supplied
τῆς

tag: w
Θρᾳκῶν

type: ethnic
ref: Thrace
tag: placeName
⤦ n: 2

tag: lb
ἐπαρχίας

lemma: ἐπαρχία
tag: w
Ἐκνατίου Πρόκλουν

ref: EgProculus
type: official
nymRef: Ἐγνάτιος Πρόκλος
tag: persName
Ἐκνατίου

ref: Egnatius
nymRef: Ἐγνάτιος
type: gentilicium
tag: name

type: dot
tag: g
Πρόκλουν

nymRef: Πρόκλος
ref: Proculus
type: cognomen
tag: name
Πρόκλο

tag: #text
υν

tag: choice
υ

tag: corr
ν

tag: sic
πρεσσβευτοῦ

lemma: πρεσβευτής
tag: w
σεβαστῶν

lemma: σεβαστός
tag: w
σεβαστῶν

tag: expan
σεβ

tag: abbr
αστῶν

tag: ex
⤦ n: 3

tag: lb
ἀντιστρατήγου

lemma: ἀντιστράτηγος
tag: w
θεῷ

lemma: θεός
tag: w
Κενδρεισῳ

type: divine
ref: Apollo
tag: persName
⤦ n: 4

tag: lb
τέχνη

lemma: τέχνη
tag: w
καπήλων

lemma: κάπηλος
tag: w
εὐχαριστῖ

lemma: εὐχαριστέω
tag: w
,      

tag: #text

tag: lb

quantity: 1
unit: line
tag: space
⤦ n: 5

tag: lb
δεκανευόντων

lemma: δεκανεύω
tag: w
δεκανευόντω

tag: #text
ν

tag: supplied
Ἡρακλείδου Γρα νίου

ref: AT308
type: official
tag: persName
Ἡρακλείδου

ref: Heraclides
nymRef: Ἡρακλείδης
tag: name
Γρα νίου

ref: Granius
nymRef: Γράνιος
tag: name
Γρα

tag: #text
⤦ n: 6

break: no
tag: lb
νίου

tag: #text
καὶ

tag: w
Διζα Βρινκαζενεος    τοῦ καὶ Ἑρμοδώρου

ref: AT309
type: official
tag: persName
Διζα

ref: Diza
nymRef: Διζας
tag: name
Βρινκαζενεος

ref: Brincazenis
nymRef: Βρινκαζενις
tag: name
Βρινκαζ

tag: #text
ε

tag: supplied
νεος

tag: #text
⤦ n: 7

tag: lb
  

tag: #text
τοῦ

tag: w
καὶ

tag: w
Ἑρμοδώρου

ref: Hermodorus
nymRef: Ἑρμόδωρος
tag: name
.

tag: #text
Критически апарат
Букви в лигатура:
1 νε;
2 πρ, νπ;
3 ντ, τηγ, ωγ;
4 νηκ, πη;
5 νε, ντωνηρ, ου;
3 ου, νκ, νε.
Апарат:
Текстът на надписа е предаден според изданието на Михаилов с поправки след лично наблюдение от Н. Шаранков.
Коментар
Библиография
Mihailov, Georgius. Inscriptiones Graecae in Bulgaria repertae. T. III.1, 1961.

текуща версия 1 / 2022-08-05