Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Надгробен надпис на лекаря Александър

Паметник III.1776
Издател(и)
Георги Михаилов, Николай Шаранков.
Вид паметник
олтар
Материал
мрамор
Място на намиране
Кабиле
Произход
Кабиле
Институция и инвентарен номер
Размери
вис. 155 см, шир. 57 см, деб. 50 см
Размер на буквите
вис. 2-2.5 см
Разположение на надписа
Декорация
Надпис
Категория на надписа
надгробен надпис - проза
Датиране
втората половина на II - началото на III в. сл.Хр.
Критерии за датиране
форма на буквите
Изображения
Текст

Θ(εοῖς) (vac.) Καταχθονίοις.
Ἀλέξανδρος Διλαηους ((·))
ἰητρός (vac.) ((leaf)) (vac.) ἔτη ((·)) ο´ ((·))
ζήσας (vac.) περιὼν τὸν
5τύμβον (vac.) ((·)) (vac.) καὶ τὸν ((·))
(vac.) βωμὸν (vac.)
μνημοσύνης (vac.) χάριν.
(vac.1)
Χαῖρε (vac.) παροδεῖτα.

Θ vacat ΚΑΤΑΧΘΟNIΟΙΣ
AΛEΞΑNΔΡΟΣΔΙΛΑΗΟΥΣ ·
IΗΤΡOΣ vacat - leaf vacat EΤΗ · Ο ·
ΖHΣΑΣ vacat ΠΕΡΙΩNΤON
5ΤYMΒΟN vacat · vacat ΚΑIΤON ·
vacat ΒΩMON vacat
MNΗMΟΣYNΗΣ vacat ΧAΡΙN
vacat
ΧΑIΡΕ vacat ΠΑΡΟΔΕIΤΑ

На подземните богове.
Александър, син на Дилаес, лекар, живял 70 години и още жив, (направи) гроба и олтара в памет.
Сбогом, пътниче!
Място на намиране

Google maps

⤦ n: 1

tag: lb
Θεοῖς Καταχθονίοις

type: divine
ref: Underworld
tag: persName
Θεοῖς

lemma: θεός
tag: w

extent: unknown
tag: space
Καταχθονίοις

lemma: καταχθόνιος
tag: w
.

tag: #text
⤦ n: 2

tag: lb
Ἀλέξανδρος Διλαηους

type: attested
ref: AT033
nymRef: Ἀλέξανδρος Διλαηους
tag: persName
Ἀλέξανδρος

ref: Alexander
nymRef: Ἀλέξανδρος
tag: name
Διλαηους

nymRef: Διλαης
ref: Dilaes
tag: name

type: dot
tag: g
⤦ n: 3

tag: lb
ἰητρός

lemma: ἰατρός
tag: w

extent: unknown
tag: space

type: leaf
tag: g

extent: unknown
tag: space
ἔτη

lemma: ἔτος
tag: w

type: dot
tag: g
ο

rend: supraline
tag: hi

type: dot
tag: g
⤦ n: 4

tag: lb
ζήσας

lemma: ζῶ
tag: w

extent: unknown
tag: space
περιὼν

lemma: περίειμι
tag: w
τὸν

tag: w
⤦ n: 5

tag: lb
τύμβον

lemma: τύμβος
tag: w

extent: unknown
tag: space

type: dot
tag: g

extent: unknown
tag: space
καὶ

tag: w
τὸν

tag: w

type: dot
tag: g
⤦ n: 6

tag: lb

extent: unknown
tag: space
βωμὸν

lemma: βωμός
tag: w

extent: unknown
tag: space
⤦ n: 7

tag: lb
μνημοσύνης

lemma: μνημοσύνη
tag: w

extent: unknown
tag: space
χάριν

lemma: χάρις
tag: w
.

tag: #text
⤦ n: 8

tag: lb

quantity: 1
unit: line
tag: space
⤦ n: 9

tag: lb
Χαῖρε

lemma: χαίρω
tag: w

extent: unknown
tag: space
παροδεῖτα

lemma: παροδίτης
tag: w
.

tag: #text
Критически апарат
Коментар

Посвещението Θ(εοῖς) Καταχθονίοις отговаря на израза на латински Dis Manibus.

Патронимът Διλαης, в родителен падеж Διλαηους, е тракийски, незасвидетелстван другаде. Възможно е Διλαηους да е грешка вместо Διλληους, родителен падеж от Διλλης, име характерно за областта Витиния в Мала Азия.

Формата ἰητρός е йонийска (вместо атическата ἰατρός), защото йонийският гръцки е бил смятан за диалект на медицината.

Причастието περιών в значение "жив" (от глагола περίειμι) се употребява предимно в надписите от Мала Азия, докато в Тракия обичайното означение при надгробен паметник, изработен приживе, е ζῶν. Това е допълнителен аргумент за произхода на Александър.

70 години са смятани за преклонна възраст в античността и това е било повод за поставянето на надгробния паметник. Доживяването до 70 години е било и добра атестация за лекарските умения на Александър.

Библиография
Mihailov, Georgius. Inscriptiones Graecae in Bulgaria repertae. T. III.2, 1964.

Велков, Велизар. Надписи от Кабиле. В: Кабиле T. 2, 1991, T.. 30, no. 39, fig. 36. , .

текуща версия 1 / 2022-09-15