Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Надгробен надпис за Аврелия Фелицисима от Никея, съпруга на Бас

Паметник Tlmn2_0002
Издател(и)
Вацлав Добруски, Веселин Бешевлиев, Николай Шаранков.
Вид паметник
стела
Материал
варовик
Място на намиране
с. Гиген, открит при разкопките на античния Ескус през 1905 г.
Произход
Ескус
Видян в
Институция и инвентарен номер
Размери
вис. 41 см, шир. 38 см, деб. 30 см
Размер на буквите
вис. 2 - 3.5 см
Разположение на надписа
Стела, отчупена отгоре и отдолу. Надписното поле е очертано с врязани линии и от двете му страни са оставени неизписани полета. Редовете в текста са предварително разчертани с врязване.
Декорация
Надпис
Категория на надписа
надгробен надпис - проза
Датиране
III или началото на IV в. сл.Хр., след 212 г.
Критерии за датиране
lettering, onomastics
Изображения
Текст

[Χαῖρ]ε, παροδεῖτα.
Αὐρ(ηλία) Φιλικί-
σιμα Νεικα-
ηνὴ συνβι-
5ώσασα Β⸢ά⸣σ-
σῳ ζήσα-
σα ἔτη (vac.2)
πεντήκον-
τα, μνήμης
10χάριν. (vac.3).

[.........]....ΑΡΟΔΕI....
ΑYΡΦΙΛΙΚI
ΣΙMΑNΕΙΚΑ
ΗNHΣΥNΒΙ
5ΩΣΑΣΑΒΛΣ
ΣΩΖHΣΑ
ΣΑEΤΗ vacat
ΠΕNΤHΚΟN
ΤΑMNHMΗΣ
10ΧAΡΙN vacat
Здравей, пътнико! (На) Аврелия Фелицисима от Никея, която беше съпруга на Бас и живя петдесет години – в памет.
Място на намиране

Google maps

⤦ n: 1

tag: lb
Χαῖρε

lemma: χαίρω
tag: w
Χαῖρ

tag: supplied
ε

tag: unclear
,

tag: #text
παροδεῖτα

lemma: παροδίτης
tag: w
π

tag: unclear
αροδεῖ

tag: #text
τα

tag: unclear
.

tag: #text
⤦ n: 2

tag: lb
Αὐρηλία Φιλικί σιμα

nymRef: Αὐρηλία Φιλικίσιμα
tag: persName
Αὐρηλία

ref: Aurelia
nymRef: Αὐρηλία
type: gentilicium
tag: name
Φιλικί σιμα

nymRef: Φηλικίσσιμα
ref: Felicissima
type: cognomen
tag: name
Φιλικί

tag: #text
⤦ n: 3

break: no
tag: lb
σιμα

tag: #text
Νεικα ηνὴ

type: ethnic
ref: Nicaea
tag: placeName
Νεικα

tag: #text
⤦ n: 4

break: no
tag: lb
ηνὴ

tag: #text
συνβι ώσασα

lemma: συμβιόω
tag: w
συνβι

tag: #text
⤦ n: 5

break: no
tag: lb
ώσασα

tag: #text
Βάλσ σῳ

nymRef: Βάσσος
tag: persName
ζήσα σα

lemma: ζῶ
tag: w
ζήσα

tag: #text
⤦ n: 7

break: no
tag: lb
σα

tag: #text
ἔτη

lemma: ἔτος
tag: w

unit: character
quantity: 2
tag: space
⤦ n: 8

tag: lb
πεντήκον τα

lemma: πεντήκοντα
tag: w
πεντήκον

tag: #text
⤦ n: 9

break: no
tag: lb
τα

tag: #text
,

tag: #text
μνήμης

lemma: μνήμη
tag: w
⤦ n: 10

tag: lb
χάριν

lemma: χάρις
tag: w
.

tag: #text

unit: character
quantity: 3
tag: space
.

tag: #text
Критически апарат
Букви в лигатура:
9 μνη, μησ.
Апарат:
Текстът на надписа според изданието на Бешевлиев е коригиран от Н. Шаранков.
1 разчитане на Шаранков; Добруски: /////////A////; Бешевлиев: ΣΙΑΡΟΛΕΙ...
2-4 Добруски: ΦΙΛΙΚΙ|ΟΤΜΑΝΕΙΚ|ΗΝΗ; Бешевлиев: Φιλίκι|ος Μανεικα|ηνη; четенето на етникона Νεικαηνή е допуснато от Ж. и Л. Робер; името е разчетено от Шаранков
5 Буквата алфа в Βάσ- е недовършена: ΒΛC
8-9 Добруски ΠΕΝΤΗΚΟ[Ν]|ΤΑ
Коментар

Според изданието на Бешевлиев и инвентарната книга на Националния археологически музей паметникът е с неизвестно местонамиране. Произходът му от Ескус става ясен от списък на находките от разкопките, проведени в римския град през 1905 г., запазен в архива на тогавашния директор на музея и ръководител на разкопките Вацлав Добруски. Във фотоархива на музея надписът също е означен като намерен в Ескус.

Покойната е римска гражданка с родово име Аврелия, което насочва към дата след едикта на император Каракала за даване на всеобщо римско гражданство през 212 г. Когноменът ѝ е с латински произход, от превъзходната степен felicissima, „най-щастлива“, а родното ѝ място е (административната територия на) град Никея в провинция Витиния, Мала Азия. Съпругът е споменат само с едно име (когномен), но вероятно и той е бил римски гражданин, може би също с родово име Аврелий.

Заслужава внимание рядката за римската колония Улпия Ескус употреба на гръцки език. Тя може би е свързана с произхода на покойната от Мала Азия.

Библиография
Бешевлиев, Веселин. Епиграфски приноси. , 1952, T.. 23, № 24, .

Robert, Jeanne. Robert, Louis. Bulletin Épigraphique. В: Revue des Études Grecques, 1938, T.. 67, 1954, 148, № 168, .

Woodhead, A.G.. В: Supplementum Epigraphicum Graecum T. 15, 1958, стр. 148, T.. 468, .

текуща версия 2 / 2024-01-14
Tlmn2_0002_V1.xml от 13.01.2024 г.